EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ
Н. І. Богомолова, М. А. Лисенкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.7

УДК: 334.722.24

Н. І. Богомолова, М. А. Лисенкова

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СІМЕЙНОГО БІЗНЕСУ

Анотація

В статті охарактеризовано особливості фінансово-економічного механізму розвитку підприємств сімейного бізнесу. Розкрито основні тенденції та проблеми їх функціонування в Україні, більшість з яких спричинена нестабільною економічною та політичною ситуацією, недостатніми обсягами інвестицій та інших фінансових ресурсів, недосконалістю механізмів оподаткування та законодавчо-нормативної бази в цілому.
Доведено, що розвиток сімейного підприємництва має ґрунтуватися на удосконаленні механізму фінансово-економічної діяльності підприємств  системі, яка визначає порядок організації діяльності, окремих її напрямів (управління доходами, управління витратами, інвестуванням, фінансуванням діяльності, ціноутворенням, оподаткуванням). Підґрунтям і базисом функціонування механізму є збалансування економічних інтересів учасників за рахунок спеціального законодавства, виваженої системи оподаткування результатів діяльності, ціноутворення на продукцію, гарантування фінансової безпеки, тощо.
Удосконалення механізму розвитку підприємств сімейного бізнесу полягає в: реалізації цілісної системи планування фінансово-економічної діяльності та орієнтації бізнесу на стратегічний розвиток; забезпеченні управлінської та трудової дисципліни; ефективній співпраці інституцій, соціального партнерства держави та суспільних організацій, підприємців.

Ключові слова: механізм; розвиток;; бізнес; ефективність; витрати; доходи.

Література

1. Артус М.М. Фінансовий механізм в умовах ринкової економіки. Фінанси України. №5. 2005. С. 54-59.
2. Бондарчук М. Ю. Вплив державної підтримки сімейного бізнесу на розвиток малого підприємництва. Формування ринкових відносин в Україні. № 7. 2013. С. 40-44.
3. Дерід І. О. Сімейний бізнес: сутність та специфіка у різних країнах світу. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. № 1144. Вип. 3(1). 2014. С. 101-104.
4. Костирко Л. А. Перспективи розвитку фінансового механізму в Україні. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. № 3, 2013. С. 13-18.
5. Кулиняк І. Я., Кошик О.В. Сімейний бізнес: співвідношення з іншими формами організації бізнесу. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. № 5. 2014. С. 89-93.
6. Кулиняк І. Я., Кошик О.В. Сімейний бізнес: сутність поняття. Науковий вісник НЛТУ України. Вип. 24.9. 2014. С. 390-394.
7. Солоненко Ю.В. Інтернаціоналізація сімейного бізнесу: сутність процесу та чинники впливу. Економіка і організація управління. Вип. 2. 2018. С. 84-91.
8. Солоненко Ю.В., Трегубов О.С. Рольова ідентифікація засновника сімейного бізнесу. Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. 2. 2018. С. 52-61.
9. Купалова М. М. Функції сімейного бізнесу у сучасному українському суспільстві. Український соціологічний журнал. № 1-2. 2017. С. 257-261.
10. Чухрай Н. І., Кулиняк І. Я. Сімейне підприємництво в Україні: стан, бар’єри та напрями їх подолання. Сучасний інструментарій та галузеві особливості управління підприємствами України : монографія. Львів, 2014. С. 124-144.

N. І. Bohomolova, M. A. Lysenkova

FEATURES OF FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM DEVELOPMENT OF FAMILY BUSINESS ENTERPRISES

Summary

The article describes the features of the financial and economic mechanism for the development of family business enterprises. The main tendencies and problems of their functioning are revealed, most of which are caused by unstable economic and political situation, lack of investments and other financial resources, imperfect taxation mechanisms and legislative framework in general. Characterized advantages and controversial issues of the functioning of such enterprises.
It is proved that the development of family business should be based on the improvement of the mechanism of financial and economic activity of enterprises. Such a mechanism is a system that determines the organization of financial and economic activity, its individual areas (income management, cost management, investment, financing activities, pricing, taxation), which in general are aimed at achieving the stated strategic goal. With the help of the structural components of such a mechanism - specific functions, forms, methods, levers, the mechanism should ensure the interaction of all participants in economic activity (entrepreneurs, clientele, state institutions and institutions), promote its quality and efficiency.
The basis for the functioning of the mechanism is the legal regulation of the economic activity of family enterprises. It is important to balance the economic interests of participants through special legislation - a balanced system of taxation of results of activities, pricing of products, guaranteeing financial security.
Improvement of the mechanism of development of family business enterprises consists in: realization of the integrated system of planning of economic activity and orientation to strategic development; provision of management and labor discipline; effective cooperation of the institutions, social partnership of the state and social organizations, entrepreneurs, all those who are interested in implementing the potential of family business.
Improvement of the mechanisms of financial support for family businesses, lending programs, financial leasing, and flexible taxation remains a promising industry for further research.

Keywords: mechanism; development; business; efficiency; costs; revenues.

References

1. Artus, M.M. (2005), ”Financial mechanism in a market economy”, Finansy Ukrainy, vol. 5, pp. 54–59.
2. Bondarchuk, M. Yu. (2013), ”Influence of state support of family business on small business development”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 7, рр. С. 40-44.
3. Derid, I. O. (2014), ”Family Business: Essence and Specificity in Different Countries”, Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm, vol. 1144, 3(1), рр. 101-104.
4. Kostyrko, L. A. (2013), ”Prospects for the development of a financial mechanism in Ukraine”, Naukovyj visnyk: Finansy, banky, investytsii, vol. 3, рр. С. 13-18.
5. Kulyniak, I. Ya. and Koshyk, O.V. (2014), ” Family business: the relationship with other forms of business organization”, Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5, рр. 89-93.
6. Kulyniak, I. Ya. and Koshyk, O.V. (2014), ”Family business: the essence of the concept”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.9, рр. 390-394.
7. Solonenko, Yu.V. (2018), ”Internationalization of family business: the essence of the process and factors of influence”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 2, рр. 84-91.
8. Solonenko, Yu.V. and Trehubov, O.S. (2018), ”Role identification of the founder of family business”, Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, vol. 2, рр.52-61.
9. Kupalova, M. M. (2017), ”Functions of family business in modern Ukrainian society”, Ukrainskyi sotsiolohichnyi zhurnal, vol. 1-2, рр. 257-261.
10. Chukhrai, N. I. and Kulyniak, I. Ya. (2014), ” Family business in Ukraine: the state, barriers and ways to overcome them”, Suchasnyi instrumentarii ta haluzevi osoblyvosti upravlinnia pidpryiemstvamy Ukrainy : monohrafiia. Lviv, pp. 124-144.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 8282

Відомості про авторів

Н. І. Богомолова

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

N. І. Bohomolova

Doctor of Sciences in Economic, Professor, Head of Departmentof Finance and Credit, State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5376-2437


М. А. Лисенкова

магістрант кафедри фінансів і кредиту,Державний університет інфраструктури та технологій, Київ

M. A. Lysenkova

Master of Finance and Credit Department,State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9200-1064

Як цитувати статтю

Богомолова Н. І., Лисенкова М. А. Особливості фінансово-економічного механізму розвитку підприємств сімейного бізнесу. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7182 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.7

Bohomolova, N. І. and Lysenkova, M. A. (2019), “Features of financial and economic mechanism development of family business enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7182 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.