EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ІДЕЇ ДЛЯ РЕФОРМИ
В. В. Ченцов, І. О. Дегтярьова, О. В. Григораш

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.8

УДК: 336.61.378.4

В. В. Ченцов, І. О. Дегтярьова, О. В. Григораш

ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ІДЕЇ ДЛЯ РЕФОРМИ

Анотація

Стаття присвячена аналізу ефективності системи фінансування вищої освіти в Україні на національному рівні та з перспективи локального розвитку (на прикладі міста Дніпро). Наше дослідження підтверджує факт, що система розподілу та розміщення державного фінансування між закладами вищої освіти в Україні має низьку ефективність та потребує реформування.
Чинна система державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою не забезпечує рівного доступу до вищої освіти і не може гарантувати бюджетні місця кращим вступникам із високими результатами ЗНО, не створює чесної конкуренції між університетами. Система не є ефективною за своїм визначенням як замовлення держави на кадри й не заохочує випускників працювати за їхнім профілем та/або в державних установах, що негативно впливає на розвиток економіки, особливо в регіонах. Крім того, відсутність механізму моніторингу працевлаштування та професійного розвитку випускників вишів, особливо тих, хто навчався за коштами державного або місцевих бюджетів, ставить під сумнів доцільність усього механізму державного замовлення у його наявній моделі.
Авторами проаналізовано бюджетні витрати на фінансування вищої освіти в Україні та її ефективність. Особливу увагу було приділено вивченню результатів прийому до вищих навчальних закладів у місті Дніпро в 2016-2018 рр. У висновку запропоновано новий механізм удосконалення наявної системи фінансування вищої освіти в Україні шляхом запровадження диверсифікованої системи державного фінансування та нової моделі державного студентського кредитування. Частково результати дослідження викладено у попередніх публікаціях авторів [2].

Ключові слова: вища освіта; державне фінансування; державне замовлення; контингент студентів; чиста приведена вартість; кредити студентам; фінансова автономія; сталий розвиток.

Література

1. Adrian Ziderman. Financing Universities Through Vouchers: Lessons from the Republic of Georgia. Higher Education Policy. June 2017, Volume 30, Issue 2, pp 161–184
2. Degtyarova Iryna, Hryhorash Olha, Chentsov Victor (2018). The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective. Investment Management and Financial Innovations, Volume 15, Issue 3, 2018
3. Financing and deregulation in higher education (2013) / edited by J.Woźnicki, Warsaw. [Electronic resource]. Available at: http://pbc.biaman.pl/Content/27641/Financing_wersja_ostat.pdf
4. Higher Education System Performance Framework 2014-2016, HEA/DES, Dublin, 2016. [Electronic resource]. Available at: http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/DES-System-Performance-Framework.pdf
5. Jamil Salmi (1999). Student Loans in an International Perspective: The World Bank Experience. [Electronic resource]. Available at: http://siteresources.worldbank.org/INTLL/Resources/student_loans.pdf
6. Marianne Guille (2000). Students Loans in Europe An Overview. [Electronic resource]. Available at: https://www.etla.fi/PURE/StudentLoans_fullpaper.pdf
7. Pruvot E.B., Claeys-Kulik AL., Estermann T. (2015) Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe. [Electronic resource]. Available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20877-0_11.
8. The European University Association (2018). Public Funding Observatory [Electronic resource]. Available at: http://eua.be/activities-services/projects/eua-online-tools/public-funding-observatory-tool.aspx
9. The European University Association (2018). University Efficiency Hub [Electronic resource]. Available at: http://efficiency.eua.eu/about
10. Thomas Estermann, Enora Bennetot Pruvot (2011) Financially Sustainable Universities II. [Electronic resource]. Available at: http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/Financially_Sustainable_ Universities_II.pdf?sfvrsn=2
11. Стадний Є. Концептуальна модель державного фінансування ВНЗ за результатами діяльності /[Електронний ресурс] / https://cedos.org.ua/uk/articles/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti
12. Видатки за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету. Матеріали Державної казначейської служби України. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua/
13. Вища освіта в Україні [Електронний ресурс] : Статистична інформація Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
14. Вища освіта в Україні: порядок денний для реформ / за заг. ред. Є. Б. Ніколаєва. – К., 2017. – 61 с.
15. Індекси споживчих цін на товари та послуги. [Електронний ресурс] : Статистична інформація Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
16. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
17. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
18. Про деякі питання запровадження індикативної собівартості [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-postanovi-kabminu-pro-deyaki-pitannya-zaprovadzhennya-indikativnoyi-sobivartosti
19. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.2003 № 916. [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-%D0%BF
20. Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 673. [Електронний ресурс] // Кабінет Міністрів України – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF
21. Сацик В. Фінансування університетів за результатами діяльності: європейська практика, яка не є “магічною формулою” [Електронний ресурс] // В. Сацик. – Режим доступу: http://www.edu-trends.info/education-news-july-2015/]
22. Совсун І. Нова модель фінансування вищої освіти повинна бути прозорою й ефективною у використанні бюджетних коштів [Електронний ресурс] // І. Совсун. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-03-15-inna-sovsun-nova-model-finansuvannya-vishhoyi-osviti

V. Chentsov, І. Degtyarova, Olha Hryhorash

HIGHER EDUCATION FUNDING IN UKRAINE: PROBLEMS AND IDEAS FOR REFORM

Summary

The article is devoted to the analysis of the efficiency of the system of higher education funding in Ukraine for all the state and relative to local development (for instance, Dnipro city). Our research confirms the fact that the system of distribution and placement of state funding between higher educational establishments in Ukraine has low efficiency and needs to be reformed.
The current system of state order for studying specialists with higher education does not provide equal access to higher education and can not guarantee budget places for better entrants with high results of external independent testing, does not create fair competition between universities. The system is not effective in its definition as a state order for training of staff and does not encourage graduates to have a job in their degree field and/or in public institutions, which makes a negative influence on the development of the economy, especially in the regions. In addition, the lack of a mechanism for monitoring the employment and professional development of graduates of higher education institutions, especially those who studied at the expense of state or local budgets, places in question the practicability of the mechanism of state order in its current model.
The budget expenditures for higher education funding in Ukraine and its effectiveness are analyzed by authors. Particular attention was paid to the analysis of the results of admission to higher education institutions in Dnipro city in 2016-2018. The conclusion proposed a new mechanism for improving the existing system of higher education funding in Ukraine by introducing a diversified system of state funding and a new model of state student lending. Partly the results of the study are presented in previous publications by the authors [2].

Keywords: higher education; state funding; state order; student contingent; net present value; student loans; financial autonomy; sustainable development.

References

1. Ziderman, A. (2017), “Financing Universities Through Vouchers: Lessons from the Republic of Georgia”, Higher Education Policy, Vo. 30, no. 2, pp 161–184
2. Degtyarova, I. Hryhorash, O. and Chentsov, V. (2018), “The mechanism of higher education funding in Ukraine: nationwide and local perspective”. Investment Management and Financial Innovations, Volume 15, Issue 3, 2018.
3. Woźnicki, J. (2013), “Financing and deregulation in higher educatio”, available at: http://pbc.biaman.pl/Content/27641/Financing_wersja_ostat.pdf (Accessed 15 July 2019).
4. HEA/DES (2016), “Higher Education System Performance Framework 2014-2016”, Dublin, available at: http://hea.ie/assets/uploads/2017/06/DES-System-Performance-Framework.pdf (Accessed 15 July 2019).
5. Salmi, J. (1999), “Student Loans in an International Perspective: The World Bank Experience.”, available at: http://siteresources.worldbank.org/INTLL/Resources/student_loans.pdf (Accessed 15 July 2019).
6. Guille, M. (2000), “Students Loans in Europe An Overview”, available at: https://www.etla.fi/PURE/StudentLoans_fullpaper.pdf (Accessed 15 July 2019).
7. Pruvot, E.B. Claeys-Kulik, A.L. and Estermann, T. (2015), “Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe”, available at: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-20877-0_11 (Accessed 15 July 2019).
8. The European University Association (2018), “Public Funding Observatory”, available at: http://eua.be/activities-services/projects/eua-online-tools/public-funding-observatory-tool.aspx (Accessed 15 July 2019).
9. The European University Association (2018), “University Efficiency Hub”, available at: http://efficiency.eua.eu/about (Accessed 15 July 2019).
10. Estermann, T. and Pruvot, E.B. (2011), “Financially Sustainable Universities II”, available at: http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/Financially_Sustainable_Universities_II.pdf?sfvrsn=2 (Accessed 15 July 2019).
11. Stadnyi, Ye. (2016), “Conceptual model of state funding of higher educational institutions by results of activity”, CEDOS, [Online], available at: https://cedos.org.ua/uk/articles/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti (Accessed 15 July 2019).
12. The official site of State Treasury Service in Ukraine (2019), “Expenditures on the program classification of expenditures and lending to the state budget”, available at: http://www.treasury.gov.ua/ (Accessed 15 July 2019).
13. The official site of State Statistic Service in Ukraine (2019), “Higher education in Ukraine “, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 July 2019).
14. Nikolayev, Ye. B. (2017), Vyshcha osvita v Ukraini: poriadok dennyi dlia reform [Higher Education in Ukraine: An Agenda for Reforms], Kyiv, Ukraine.
15. The official site of State Statistic Service in Ukraine (2019), “Consumer price indices for goods and services”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 15 July 2019).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "On higher education", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (Accessed 15 July 2019).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On State Service", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 15 July 2019).
18. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), The order " On Approval of the Procedure for preferential crediting for vocational and higher education Procedure for Granting Favored Public Loans for Higher Education", available at: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proekt-postanovi-kabminu-pro-deyaki-pitannya-zaprovadzhennya-indikativnoyi-sobivartosti (Accessed 15 July 2019).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), The order "On Approval of the Procedure for Granting Favored Public Loans for Higher Education", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-2003-%D0%BF (Accessed 15 July 2019).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), The order "On Approval of the Procedure for preferential crediting for vocational and higher education Procedure for Granting Favored Public Loans for Higher Education", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2018-%D0%BF (Accessed 15 Jul 2019).
21. Satsyk, V. (2015), “University funding by results: European practice, which is not a "magic formula”, [Online], available at: http://www.edu-trends.info/education-news-july-2015/ (Accessed 15 July 2019).
22. Sovsun, I. (2016), “The new model for higher education funding should be transparent and efficient in using budget funds”, Ministry of Education and Science, [Online], available at: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-03-15-inna-sovsun-nova-model-finansuvannya-vishhoyi-osviti (Accessed 15 July 2019).

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 8962

Відомості про авторів

В. В. Ченцов

д. і. н., д. держ. упр., професор, Перший проректор,Університет митної справи та фінансів

V. Chentsov

Doctor of Historical Sciences, Doctor Science in Public Administration, Vive-RectorUniversity of Customs and Finance

ORCID:

000-0002-1109-8168


І. О. Дегтярьова

к. філол. н., PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), науковий співробітник Фундації польських ректорів, (м. Варшава, Польща)

І. Degtyarova

PhD (linguistics), PhD in public policy (Poland), Adjunct researcher, Polish Rectors Foundation

ORCID:

0000-0003-4298-5488


О. В. Григораш

к. е. н., доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів,Університет митної справи та фінансів

Olha Hryhorash

PhD in Economics, Associate Professor of The Department of State, Local and corporate, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0002-8089-3755

Як цитувати статтю

Ченцов В. В., Дегтярьова І. О., Григораш О. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та ідеї для реформи. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7183 (дата звернення: 02.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.8

Chentsov, V., Degtyarova, І. and Hryhorash, Olha (2019), “Higher education funding in Ukraine: problems and ideas for reform”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7183 (Accessed 02 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.