EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИБІР МОДЕЛІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
О. П. Кавтиш, В. А. Бойко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.30

УДК: 338.2

О. П. Кавтиш, В. А. Бойко

ВИБІР МОДЕЛІ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЯК АНАЛІТИЧНА ОСНОВА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань щодо підвищення ефективності управління електроенергетичними ресурсами у структурі ресурсного потенціалу вітчизняних підприємств в умовах трансформації ринку електричної енергії. Виявлено, що одним з основних питань, що наразі стоїть перед менеджментом підприємств є пошук аналітичної бази, яка дозволить обрати найбільш оптимальну модель ринку з урахуванням механізмів їхнього функціонування, насамперед, по відношенню до ціноутворення на електроенергію. З цих позицій проаналізовано відповідні механізми, характерні для ринку двосторонніх договорів, на добу на перед або внутрішньодобового ринку, балансуючого ринку, а також визначено особливості процесу ціноутворення на електричну енергію на них. Обґрунтовано, що для здійснення раціонального вибору моделі роботи на ринку електроенергії та формування відповідних інструментів взаємодії з його учасниками менеджменту (в т.ч. енергоменеджменту) підприємств-споживачів доцільно удосконалювати аналітичну базу прийняття управлінських рішень. У якості такої аналітичної основи запропоновано використання положень теорії корисності Дж. фон Неймана і О. Моргенштерна. Обґрунтовано ключові змінні значення цільової функції корисності і доцільність їхнього застосування у процесі вибору відповідної моделі ринку електричної енергії.

Ключові слова: ресурсний потенціал; ринок електричної енергії; ціна; державне регулювання; теорія корисності; функція корисності; управлінське рішення.

Література

1. Колєсніченко А. С. Новий ринок електричної енергії України: складові та умови функціонування суб’єктів [Електронний ресурс] А. С. Колєсніченко // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. - № 12(143) – Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
2. Кодекс систем розподілу: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. N 310 [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр - 2018. - № 75. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18
Press/22632/1/EEE_2015_12_Koliesnichenko_Novyi_rynok.pdf
3. Правила ринку: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. N 307 [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр - 2018. - № 117. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18
4. Дані офіційного сайту НКРЕКП України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nerc.gov.ua/?id=11889
5. Закон України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VІІІ від 13.04.2017 р. [Електронний ресурс] // ВВР. − 2017. − №№27-28. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2019-19
6. Кодекс систем передачі: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. N 309 [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр - 2018. - № 75. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18
7. Правила ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку: Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 р. № 308 [Електронний ресурс] // Урядовий кур’єр - 2018. - № 118. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18
8. Моделі й методи прийняття рішень: навч. посіб. / С.А. Ус, Л.С. Коряшкіна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 300 с.

O. P. Kavtysh, V. A. Boyko

SELECTION OF THE ELECTRICAL ENERGY MARKET MODEL AS AN ANALYTICAL BASIS OF THE RESOURCE POTENTIAL MANAGEMENT PROCESS OF THE ENTERPRISE

Summary

Article is devoted to a research of questions on increase in effective management of electrical power resources of the domestic enterprises in the conditions of transformation of the market of electrical energy. It is revealed that one of the main questions which face management of the enterprises now is search of analytical base which will allow to select the most optimum market model taking into account mechanisms of their functioning and features of pricing. From these positions the corresponding mechanisms characteristic of the market of bilateral contracts are analyzed, in day on before or the vnutrishnyodobovy market, the balancing market and also features of process of pricing on electrical energy on them are defined. The emphasis on issues of functioning power market regarding pricing which are subject to state regulation is placed. It is reasonable that for implementation of the rational choice of a market model of the electric power and forming of the corresponding instruments of interaction with its participants of management (including) the enterprises consumers it is reasonable to energomendzhment to improve analytical base of adoption of management decisions. As such analytical basis it is offered uses of provisions of the theory of usefulness J. von Neumann and A. Morgenshterna. Reasonably key variable values of target function of usefulness and expediency of their application in selection process of the corresponding market model of electrical energy. Among the main the status of electrical networks, ability to quickly change a spozhivayucha and generating capacities is offered to consider the power of work of the enterprise generating power, features of technological operation modes. It is specified that such approach to management of electric resources in structure of resource potential is capable to provide achievement of cost efficiency and smooth operation of the domestic enterprises.

Keywords: Resource potential; market of electric energy; price; state regulation; theory of usefulness; function of usefulness; management decision.

References

1. Koliesnichenko, A. S. (2015), "New Electricity Market in Ukraine: Components and Conditions for the Functioning of Entities", Jenergosberezhenie. Jenergetika. Jenergoaudit, vol. 12(143), [Online], available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI- (Accessed 02 July 2019).
2. National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities (2018), Resolution of the National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities from 14.03.2018 N 310 "Code of Distribution Systems", Uriadovyi kurier, vol. 75, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18Press/22632/1/EEE_2015_12_Koliesnichenko_Novyi_rynok.pdf (Accessed 02 July 2019).
3. National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities (2018), Resolution of the National Commission, which carries out state regulation in the fields of energy and utilities from 14.03.2018 N 307 " Market rules", Uriadovyi kurier, vol. 117, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18 (Accessed 02 July 2019).
4. Data of the official site of the NCCREC of Ukraine, [Online], available at:http://www.nerc.gov.ua/?id=11889 (Accessed 02 July 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine " On the Electricity Market", VVR, vol. 27-28, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2019-19 (Accessed 02 July 2019).
6. National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities (2018), Resolution of the National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities from 14.03.2018 N 309 "Code of transmission systems", Uriadovyi kurier, vol. 75, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18 (Accessed 02 July 2019).
7. National Commission, which carries out state regulation in the spheres of energy and utilities (2018), Resolution of the National Commission, which carries out the state regulation in the spheres of energy and utilities from March 14, 2018, No. 308 "The rules of the market "for the day beforehand" and the internal market", Uriadovyi kurier, vol. 118, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18 (Accessed 02 July 2019).
8. Us, S.A. and Koriashkina, L.S. (2014), Modeli y metody pryiniattia rishen [Models and methods of decision making], M-vo osvity i nauky Ukrainy, Nats. hirn. un-t, Ukraine, P. 300.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 9195

Відомості про авторів

О. П. Кавтиш

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

O. P. Kavtysh

Phd in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000:0002-4304-5220


В. А. Бойко

магістрант кафедри економіки і підприємництва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

V. A. Boyko

master's student of the Department of Economics and Entrepreneurship, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000:0003-3018-6582

Як цитувати статтю

Кавтиш О. П., Бойко В. А. Вибір моделі ринку електричної енергії як аналітична основа процесу управління ресурсним потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7184 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.30

Kavtysh, O. P. and Boyko, V. A. (2019), “Selection of the electrical energy market model as an analytical basis of the resource potential management process of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7184 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.