EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.31

УДК: 336.71

Н. Г. Фатюха, Т. А. Гришунова

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ДОХОДІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ

Анотація

У статті розглянуто основні підходи щодо визначення та класифікації доходів банківської установи, які визнані банком, від здійснення банківської діяльності згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність» та від іншої діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності, які слід розглядати як доходи, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку. Для визнання доходу банк застосовує п’яти крокову модель аналізу: ідентифікувати договір; ідентифікувати окремі зобов’язання до виконання в межах укладеного договору; визначити ціну договору; розподілити ціну договору між зобов’язаннями до виконання; визнати дохід, коли (або в міру того, як) виконується зобов’язання до виконання. Розглянуто підходи різних науковців щодо тлумачення поняття «доходи банку», що дозволило розглядати їх з двох точок зору: як сукупний результат від здійснення банком різного виду операцій та від змін в балансі активу та пасиву. Виокремлені основні завдання доходів банку, які полягають в наступному: основна частина доходів банку спрямовуються на покриття витрат, які пов’язані з банківської діяльність, таким чином забезпечуючи самоокупність операцій банку та частина доходів банку становить основу для формування чистого прибутку, за рахунок чого формуються фонди та резерви, необхідні для зниження можливих ризиків та самофінансування розвитку банку в довгостроковій перспективі. Виділено ряд класифікаційних ознак доходів банку: процентний дохід, комісійний дохід, дохід від торговельних операцій, інші банківські та небанківські операційні доходи.
Слід відмітит, що доходи банку піддаються впливу широкого спектру різних чинників, як зовнішніх, так і тих, на які банк може здійснювати певний вплив (внутрішніх). Банківська установа зобов’язана враховувати як мінімум ті фактори, від яких залежать базові структурні елементи: процентний, комісійний дохід та результат від проведення торговельних операцій.

Ключові слова: аналіз; банк; процентний дохід; комісійний дохід; дохід від торговельних операцій; інші банківські доходи; небанківські операційні доходи; прибуток.

Література

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 (Редакція станом на 09.02.2019) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
2. Аналіз банківської діяльності [Текст]: Підручник / [А. М. Герасимович; М. Д. Алексеєнко; І. М. Парасій-Вергуненко та ін.]; За ред. А. М. Герасимовича. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 600 с. - ISBN 966 –574 – 567 – 0.
3. Енциклопедія банківської справи України [Текст] : енциклопедія / за ред.. В.С.Стельмаха – К.: Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.
4. Зоря О. П. Методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності банківської установи [Текст] / О. П. Зоря, М. В. Зуєва // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід – Київ. – 2018. – № 15.– С. 29 – 32.
5. Зоря О. П. Особливості обліку та аналізу процентних та комісійних доходів банку / О. П. Зоря, С. О. Чепка // "Ефективна економіка". – 2013.– № 9 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2363
6. Криклій О. А. Управління прибутком банку [Текст]: монографія / Криклій, О. А., Маслак Н.Г. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 136 с.
7. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності [Текст]: навч.-метод. посібник. для самост.вивч.дисц. / І.М. Парасій-Вергуненко. – К.:КНЕУ, 2003.– 347.
8. Снігурська Л.П. Облік і аналіз доходів і витрат комерційного банку: Дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.П. Снігурська; Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – 282 с.
9. Стойко О. Я. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / О.Я. Стойко. – К.: Економіка, 2004. – 456 с.

N. Н. Fatіukha, T. A. Grishunova

MAIN APPROACHES FOR DEFINING AND CLASSIFICATION OF INCOME OF THE BANKING INSTITUTION

Summary

The article deals with the main approaches to the definition and classification of revenues of the banking institution that are recognized by the bank from the implementation of banking activities in accordance with the Law of Ukraine "On Banks and Banking" and other activities carried out in accordance with the legislation of Ukraine in order to reflect them in the financial reporting, which should be considered as income derived from the operational, investment and financial activities of the bank. To recognize revenue, the bank applies a five-step analysis model: identify the contract; Identify specific commitments to be executed within the framework of the concluded agreement; determine the price of the contract; to distribute the contract price between the obligations to perform; Recognize income when (or to the extent that) an obligation is fulfilled. The approaches of different scholars to the interpretation of the concept of "bank revenues" were considered, which allowed them to be viewed from two points of view: as a cumulative result from the implementation of various types of transactions by the bank and from changes in the balance sheet of the asset and liability. The main tasks of the bank's revenues are as follows: the bulk of the bank's revenues are directed to cover the costs associated with banking activities, thus ensuring the self-sustainment of bank operations and part of the bank's income forms the basis for the formation of net profits, due to which funds are formed and the reserves needed to reduce the risks and self-financing of the bank's development in the long run. A number of classification attributes of the bank's income are allocated: interest income, commission income, income from trading operations, other bank and non-bank operating revenues.
It should be noted that bank revenues are exposed to a wide range of different factors, both external and those that the bank can exercise some influence (internal). The banking institution is obliged to take into account, as a minimum, those factors on which the basic structural elements depend: interest, commission income and result from trading operations.

Keywords: analysis; bank; interest income; commission income; trading income; other bank revenues; non-bank operating income; profit.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine " "On Banks and Banking" No. 2121-III of December 7, 2000 (Revised as of 02.09.2019), available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 (Accessed 01 July 2019).
2. Herasymovych, A. M. Alekseienko, M. D. Parasii-Verhunenko, I. M. and others (2006), Analiz bankivskoi diialnosti [Banking Analysis], 2nd ed., KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 600, ISBN 966 –574 – 567 – 0.
3. Stelmakh, V.S. (2001), Entsyklopediia bankivskoi spravy Ukrainy [Encyclopedia of banking of Ukraine], Molod, In Yure, Kyiv, Ukraine, P. 680.
4. Zoria, O. P. and Zuieva, M. V. (2018), "Methodological forms of information on income, costs and financial results of reporting segments and its disclosure in financial statements of banking institution", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 29 – 32, available at: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6218&i=5 (Accessed 01 July 2019).
5. Zoria, O. P. and Chepka, S. O. (2013), "Features of accounting and analysis of interest and commission income of the bank", Efektyvna ekonomika, vol. 9 // [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2363 (Accessed 01 July 2019).
6. Kryklii, O. A. and Maslak, N.H. (2008), Upravlinnia prybutkom banku [Bank Profit Management], DVNZ «UABS NBU», Sumy, Ukraine, P. 136.
7. Parasii-Verhunenko, I.M. (2003), Analiz bankivskoi diialnosti [Banking Analysis], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.347.
8. Snihurska, L.P. (2003), "Accounting and analysis of income and expenses of a commercial bank", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.06.04, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi un-t., Kyiv, Ukraine, P.282.
9. Stoiko, O. Ya. (2004), Bankivski operatsii [Bank operations], Ekonomika, Kyiv, Ukraine, P.456.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 9383

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

N. Н. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1026-6713


Т. А. Гришунова

магістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

T. A. Grishunova

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-0218-1744

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Гришунова Т. А. Основні підходи щодо визначення та класифікації доходів банківської установи. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7185 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.31

Fatіukha, N. Н. and Grishunova, T. A. (2019), “Main approaches for defining and classification of income of the banking institution”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7185 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.31

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.