EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНІ ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Н. Л. Овандер, К. Є. Орлова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.33

УДК: 330.341.42 : 330.342.24

Н. Л. Овандер, К. Є. Орлова

СТРУКТУРНІ ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Статтю присвячено визначенню структурних орієнтирів інноваційної моделі розвитку національної економіки. З’ясовано, що ключовою проблемою багатьох країн сучасного світу є подолання фінансової кризи. Оскільки саме кризу вважають сприятливим моментом для втілення інновацій, то боротьба країн з негативними наслідками фінансової кризи має здійснюватися на основі інноваційного розвитку. Перехід національної економіки до інноваційної моделі розвитку в першу чергу вимагає докорінної зміни її структури. В статті наведено сучасну методику поділу видів економічної діяльності (ВЕД) переробної промисловості на основі NACE Rev. 2 (двозначному рівні) за рівнем їх технологічності, розроблену Організацією економічного співробітництва та розвитку. Така методика передбачає поділ ВЕД на чотири категорії: високотехнологічні, середньо-високотехнологічні, середньотехнологічні, низькотехнологічні. Рівень інноваційної спрямованості розвитку економіки країни за структурними індикаторами запропоновано визначати виходячи з часток високотехнологічних, середньо-високотехнологічних видів економічної діяльності та їх загальної суми в структурі переробної промисловості. Для визначення структурних індикаторів були обрані країни-орієнтири, з яких сформовано три групи. Перша група – це країни, що входять до складу «Великої сімки»; друга група – країни-лідери економічного зростання; третя група – це успішні трансформаційні країни, які нещодавно увійшли до складу ЄС. З’ясовано, що в більшості країн «Великої сімки» частка високотехнологічного сектору коливається в межах 5-10%; в США, Японії та Німеччині сумарна частка високо- та середньо-високотехнологічної продукції більша за 50%. Тобто саме така структура переробної промисловості країни є характерною для розвинутих країн світу. В більшості розглянутих країн-лідерів економічного зростання високотехнологічна продукція займає значно більшу частку – 12-20%, а в Ірландії рекордні 50%. З’ясовано, що в структурі переробної промисловості більшості успішних трансформаційних країн переважає частка середньо-високотехнологічної продукції (28-48%), що також є свідченням їх інноваційної спрямованості розвитку.
Доведено, що на сучасному етапі розвиток високо- та середньо-високотехнологічних видів промислової діяльності є одним із головних чинників забезпечення сталого економічного зростання національних економік. Саме тому високотехнологічні та середньо-високотехнологічні виробництва в розвинених країнах світу розвиваються випереджальними темпами, що супроводжується структурними зсувами в бік зростання їх частки в загальному випуску переробної промисловості.

Ключові слова: структура; переробна промисловість; інноваційний розвиток; технологічність; національна економіка; види економічної діяльності.

Література

1. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. – М. : Академия, 1999. – 956 с.
2. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України : монографія / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Х. : Константа, 2006. – 272 с.
3. Глазьев С. Возможности и ограничения технико-экономического развития России в условиях структурных изменений в мировой экономике [Электронный ресурс] / С. Глазьев. – Режим доступа: http://spkurdyumov.narod.ru/glaziev.htm
4. Гэлбрейт Д. К. Справедливое общество. Гуманистический взгляд / Д. К. Гэлбрейт // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология. – М. : Academia, 1999. – C. 223-242.
5. Дракер П. Посткапиталистическое общество / П. Дракер // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология. – М. : Academia, 1999. – C. 70–95.
6. Иноземцев В. Л. За пределами экономического общества: Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире [Электронный ресурс] / В. Л. Иноземцев. – М. : Академия, Наука, 1998. – 614 с. – Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/299161.html
7. Красильников О. Ю. Структурные сдвиги в экономике : монография [Электронный ресурс] / О. Ю. Красильников. – Саратов: Изд-во СГУ, 2001. – Режим доступа: http://ok-russia.narod.ru/stat/sod-mono3.htm
8. Механізм переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : монографія / [О. І. Амоша, С. М. Кацура, Т. В. Щетілова та ін.] ; під заг. ред. О. І. Амоша. – Донецьк : Ін-т економіки промисловості, 2002. – 108 с.
9. Саліхова О. Б. Високі технології: проблеми їх інтерпретації, класифікації та квантифікації в Україні / О. Б. Саліхова // Проблеми науки. – 2006. – № 12. – С. 18-24.
10. Турко Д. О. Аналіз зміни переліку високотехнологічних продуктів та визначення особливостей високотехнологічних галузей України [Електронний ресурс] / Д. О. Турко, І. В. Дронова-Вартанян, А. В. Артьомова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2010. – № 2. – С. 51-63. – Режим доступу: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Eupmbg/2010-2/Turko.pdf
11. Федулова Л. І. Методологічні підходи до оцінки технологічного рівня промислового виробництва / Л. І. Федулова // Наука та інновації. – 2008. – № 4. – С. 65-84 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.nas.gov.ua/scinn.
12. Clark C. The Condition of Economic progress / C. Clark. – London, McMillan, 1940. – 515 с.
13. STAN Industrial Analysis. OECD.Stat [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stats.oecd.org/
14. Galindo-Rueda F. OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity [Electronic resource] / F. Galindo-Rueda, F. Verger // OECD Science, Technology and Industry Working Papers. ‒ 2016. ‒ # 04. – Access mode: https://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en.

N. L. Ovander, K. Ye. Orlova

STRUCTURAL INDICATORS OF INNOVATIVE MODEL OF NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT

Summary

The article is dedicated to the definition of structural benchmarks of innovative model of national economy development. It has been revealed that overcoming of the financial crisis is the key problem in many countries of the modern world. Since crisis itself is considered to be a favorable moment for the innovations’ implementation, the struggle of countries with financial crisis negative consequences should be based on innovative development. The national economy transition to the innovative model of development in the first place requires a radical change of its structure. The article presents the modern method for division of manufacturing industry types of economic activity based on NACE Rev. 2 (ambiguous level) according to their level of technology, developed by the Organization for Economic Cooperation and Development. Such method involves division of types of economic activity into four categories: high-technology, medium-high-technology, medium-low-technology, low-technology. The level of innovative orientation of the country’s economic development by structural indicators is proposed to be determined on the basis of the shares of high-technology, medium-high-technology types of economic activity and their total amount in the structure of the manufacturing industry. For definition of structural indicators, countries-benchmarks have been selected, and three groups have been formed. The first group contains the countries of the G7; the second group ‒ countries-leaders of economic growth; the third group are the successful transformation countries that have recently joined the EU. It has been found that in most G7 countries the share of high-technology sector ranges from 5 to 10%; in the USA, Japan and Germany the total share of high- and medium-high-technology products is more than 50%. That is precisely the structure of country’s manufacturing industry is characteristic for developed countries. In most of the considered countries-leaders of economic growth, high-technology products account for a much larger share ‒ 12-20%, and Ireland’s record is 50%. It has been revealed that in the manufacturing industry structure of most successful transformation countries the share of medium-high-technology products prevails (28-48%), which is also evidence of their development innovative orientation. It has been proven that at the present stage the development of high- and medium-high-technology types of industrial activity is one of the main factors for ensuring the sustainable economic growth of national economies. That is why high-technology and medium-high-technology manufacturing in the developed countries of the world are developing at an advanced pace, accompanied by structural shifts towards increasing their share in the total output of manufacturing industry.

Keywords: structure; manufacturing industry; innovative development; technology; national economy; types of economic activity.

References

1. Bell, D. (1999), Grjadushhee postindustrial'noe obshhestvo. Opyt social'nogo prognozirovanija [The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting], Academia, Moscow, Russian Federation.
2. Heiets', V. M. and Semynozhenko, V. P. (2006), Innovatsijni perspektyvy Ukrainy [Innovative perspectives of Ukraine], Konstanta, Kharkiv, Ukraine.
3. Glaz'ev, S. (n.d.), Vozmozhnosti i ogranichenija tehniko-jekonomicheskogo razvitija Rossii v uslovijah strukturnyh izmenenij v mirovoj jekonomike [Possibilities and limits of technical and economic development of Russia under conditions of world economy structural changes], available at: http://spkurdyumov.narod.ru/glaziev.htm (Accessed 03 July 2019).
4. Galbraith, J. K. (1999), “The Good Society: The Humane Agenda”, Novaja postindustrial'naja volna na Zapade: antologija [New postindustrial wave in the West: anthology], Academia, Moscow, Russian Federation, pp. 223-242.
5. Drucker, P. (1999), “Post-Capitalist Society”, Novaja postindustrial'naja volna na Zapade: antologija [New postindustrial wave in the West: anthology], Academia, Moscow, Russian Federation, pp. 70-95.
6. Inozemcev, V. L. (1998), Za predelami jekonomicheskogo obshhestva: Postindustrial'nye teorii i postjekonomicheskie tendencii v sovremennom mire [Outside the economic society: Post-industrial theories and posteconomic trends in the modern world], Academia, Nauka, Moscow, Russian Federation, available at: http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/299161.html (Accessed 05 July 2019).
7. Krasil'nikov, O. Ju. (2001), Strukturnye sdvigi v jekonomike [Structural shifts in economy], Saratov State University Publishing House, Saratov, Russian Federation, available at: http://ok-russia.narod.ru/stat/sod-mono3.htm (Accessed 06 July, 2019).
8. Amosha, O. I. Katsura, S. M. Schetilova, T. V. and others (2002), Mekhanizm perekhodu ekonomiky Ukrainy na innovatsijnu model' rozvytku : monohrafiia [The mechanism of the transition of Ukraine's economy to the innovative model of development: a monograph], Instytut ekonomiky promyslovosti, Donets’k, Ukraine.
9. Salikhova, O. B. (2006), “High technologies: problems of their interpretation, classification and quantization in Ukraine”, Problemy nauky, no. 12, pp. 18-24.
10. Turko, D. O. Dronova-Vartanian, I. V. and Art’omova, A. V. (2010), “Analysis of the change in the list of high-tech products and identification of features of high-tech industries in Ukraine”, Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, no. 2, pp. 51-63, available at: http: // www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Eupmbg/2010-2/Turko.pdf (Accessed 02 July, 2019).
11. Fedulova, L. I. (2008), “Methodological approaches to the assessment of industrial production technology level”, Nauka ta innovatsii, no. 4, pp. 65-84, available at: http: // www.nas.gov.ua/scinn (Accessed 03 July 2019).
12. Clark, C. (1940), The Condition of Economic progress, McMillan, London, Great Britain.
13. The official site of OECD.Stat (2015), “STAN Industrial Analysis”, available at: http://stats.oecd.org (Accessed 30 June 2019).
14. Galindo-Rueda, F. and Verger, F. (2016), “OECD Taxonomy of Economic Activities Based on R&D Intensity”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, no. 2016/04, available at: https://dx.doi.org/10.1787/5jlv73sqqp8r-en (Accessed 01 July 2019).

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 8707

Відомості про авторів

Н. Л. Овандер

к. е. н., доц., доцент кафедри економіки та підприємництва,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

N. L. Ovander

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-4917-8876


К. Є. Орлова

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

K. Ye. Orlova

PhD in Economics, associate professor of the department of economics and entrepreneurship, Zhytomyr Polytechnic State University, Zhytomyr

ORCID:

0000-0002-9985-0210

Як цитувати статтю

Овандер Н. Л., Орлова К. Є. Структурні індикатори інноваційної моделі розвитку національної економіки. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7187 (дата звернення: 02.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.33

Ovander, N. L. and Orlova, K. Ye. (2019), “Structural indicators of innovative model of national economy development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7187 (Accessed 02 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.