EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИКА ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ
Г. І. Ковбас

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.35

УДК: 005.334

Г. І. Ковбас

МЕТОДИКА ОЦІНКИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ

Анотація

У статті досліджено питання оцінки мотивації персоналу як важливого чинника інформаційного забезпечення та аналізу ефективності мотиваційного менеджменту.
Здійснено аналіз основних напрямків та методів оцінки мотивації персоналу в умовах кризи і наведено критерії доцільності їх реалізації.. Рекомендовано оцінку ефективності системи мотивації в умовах кризи здійснювати з урахуванням загальних принципів її побудови, адаптованих у відповідності до теоретичних положень антикризового менеджменту. Удосконалено принципи формування системи мотивації на підприємстві відповідно вимог антикризового управління. Розглянуто питання вибору мотиваційної стратегії та встановлено її вплив на об’єктивність оцінки мотивації.
Запропоновано новий підхід до оцінки мотивації персоналу, що засновується на реалізації трьох напрямків, які враховують трансформаційні процесам на підприємстві в умовах кризи – оцінка відхилень мотиваційної стратегії в умовах кризи від сталої стратегії; оцінка потреб персоналу, що виникають у контексті кризових процесів; оцінка та корекція мотиваційної стратегії, принципів та заходів з мотивації персоналу на основі аналізу зміни ключових показників діяльності у контексті кризових процесів та явищ.
Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка шляхів подолання загроз необ’єктивної оцінки персоналу, її штучного заниження з метою скорочення мотиваційних виплат в умовах кризи.

Ключові слова: мотивація персоналу; мотиваційний менеджмент; антикризовий менеджмент; оцінка персоналу; оцінка мотивації.

Література

1. Вербицька Г. Л. Мотивування персоналу на вітчизняних промислових підприємствах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 727. С. 10–15.
2. Хоменко І. М. Оцінка рівня мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2013. № 10. С. 293–298.
3. Дідур К. М. Сучасні методи оцінки персоналу. Ефективна економіка. 2011. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776 (дата звернення 12.03.2019).
4. Koshovyi B. On Stimulus-Response basement in overcoming of demotivative effects at work according to the present-day notions of economic security management. American Journal of Scientific and Educational Research. 2014. № 1 (4). Vol. II. Р. 52 – 58.
5. Кошовий Б.-П. О. Мотиваційні концепції потреб в управлінні демотивацією персоналу малих підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 1. С. 29–32.
6. Вечеря С. В. Удосконалення методики оцінки мотиваційного механізму сільськогосподарського підприємства. Ефективна економіка. 2015. №10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4431. (дата звернення 13.05.2019).
7. Кушнерик О. В. Оцінка мотивації праці персоналу підприємства з переробки сільськогосподарської продукції: інноваційний підхід. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 22. С. 93–97.
8. Діденко Н. В., Плотнікова Н. В. Система антикризового менеджменту персоналу в сучасних умовах. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2014. № 2. С. 44–51.
9. Лановська Г.І., Лях Ю.В. Антикризове управління в розвитку малого та середнього бізнесу. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 9. С. 491–495.
10. Власенко О.С., Чарикова Ю.В. Мотивація персоналу в умовах кризи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 224–229.
11. Урманов Ф. Ш., Касімова А. А. Мотивація – основний чинник ефективності управлінської праці. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2017. № 4. С. 98–102.
12. Бала В.В., Мацак А.Г. Теоретичні засади формування системи мотивації персоналу на основі аналізу мотиваційних теорій. Економічний форум. 2014. № 3. С. 136-144. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_3_22.pd (дата звернення 12.05.2019).
13. Зеленько Г. І., Ганжурова Л. Ю. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2012. Т. 133. С. 65–71.
14. Дашко І.М., Арабаджи Ю.І. Психологічні особливості формування ефективного стилю управління менеджера. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 9. 2016. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/60.pdf (дата звернення 13.05.2019).
15. Циганова Н. Система мотивації банківського персоналу: проблеми оцінки та удосконалення. Банківська справа. 1999. URL:https://www.researchgate.net/publication/322342097_SISTEMA_MOTIVACII_BANKIVSKOGO_PERSONALU_PROBLEMI_OCINKI_TA_UDOSKONALENNA (дата звернення 16.05.2019).
16. Курманська В. Д. Мотивація персоналу у системі управління людськими ресурсами в сучасних умовах господарювання. Ринок праці та зайнятість населення. 2014. № 3. С. 26-29.

H. Kovbas

METHODOLOGY FOR EVALUATING PERSONNEL MOTIVATION IN CRISIS CONDITIONS

Summary

The motivation of staff is one of the key factors of the success of any enterprise, and building a system of motivation is a complex task.
In the event of a crisis (general or internal), the ineffective motivational system deteriorates. To prevent this, it is necessary to develop and implement an effective system for evaluating staff motivation in a crisis situation.
Complex researches for assessing motivation under the conditions of the crisis have practically not been carried out.
The purpose of the article is to justify the methodological principles of assessing the motivation of personnel in crisis conditions.
The author analyzed the main directions and methods of assessing the motivation of personnel in a crisis situation and outlined the criteria for the feasibility of their implementation. An assessment of the effectiveness of the system of motivation in a crisis is appropriate to take into account the general principles, adapted in accordance with the theoretical provisions of anti-crisis management. The author perfected the principles of forming a system of motivation at the enterprise in accordance with the requirements of crisis management, considered the question of choosing a motivational strategy and determined its influence on the objectivity of the assessment of motivation.
The article presents a new approach to the assessment of personnel motivation, which is based on realization of three directions, which take into account the transformational processes at the enterprise during the crisis: assessment of the deviations of the motivational strategy in a crisis; assessment of the needs of personnel due to the presence of crisis processes; assessment and correction of motivational strategy, principles and measures for motivation of personnel on the basis of analysis of changes in key indicators in the context of crisis processes and phenomena.
A promising direction for further research is the development of ways to overcome the threats of biased assessment of personnel and its artificial subordination in order to reduce incentive payments under crisis conditions.

Keywords: motivation of personnel; motivational management; crisis management; staff assessment; motivation assessment.

References

1. Verbitska, G. L. (2012), “Motivation of personnel at domestic industrial enterprises”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, no. 727, pp. 10–15.
2. Khomenko, I.M. (2013), “Estimation of the level of motivation of labor of personnel of machine-building enterprises”. Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut”. no. 10. pp. 293–298.
3. Didur, K.M. (2011), “Modern methods of personnel assessment”, Efektyvna ekonomika, [Online], no. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=776 (Accessed 12 Mar 2019).
4. Koshovyi, B. (2014), “On the stimulus-Response basement in the overcoming of demotivative effects at work according to the present-day notions of economic security management”, American Journal of Scientific and Educational Research, no. 1 (4), vol. II, pp. 52–58.
5. Koshovyi, B.-pp.O. (2014), “Motivational concepts of the need for demotivation management of small enterprises”, Ekonomika. Finansy. Pravo, no. 1, pp. 29–32.
6. Vecheria, S.V. (2015), “Improvement of the methodology of estimating the motivational mechanism of the agricultural enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], no. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4431 (Accessed 12 Mar 2019).
7. Kushnerik, O.V. (2013), “Evaluation of the motivation of labor of the personnel of the enterprise for the processing of agricultural products: an innovative approach”. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 22, pp. 93–97.
8. Didenko, N.V., Plotnikova, N.V. (2014), “System of crisis management of personnel in modern conditions”. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, no. 2, pp. 44–51.
9. Lanovska, G.I., Lyakh, Yu.V. (2017), “Anti-crisis management in the development of small and medium-sized businesses”, Ekonomika i suspil'stvo, issue 9, pp. 491–495.
10. Vlasenko, O.S., Charikova, Yu.V. (2017), “Motivation of personnel in a crisis”. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, issue 17, pp. 224–229.
11. Urmanov, F. S., Kasimova, A.A. (2017), “Motivation – the main factor of the effectiveness of managerial labor”. Visnyk Zhytomyrs'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauki, no. 4, pp. 98–102.
12. Bala, V.V., Matsak, A.G. (2014), “Theoretical principles of forming a system of personnel motivation on the basis of analysis of motivational theories”, Ekonomichnyj forum, no. 3, pp. 136–144, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_3_22.pd (Accessed 15 May 2019).
13. Zelenko, G. I., Ganzhurova, L.Yu. (2012), “Motivation as a factor in improving the efficiency of the personnel of the enterprise”, Naukovi zapysky NaUKMA. Ekonomichni nauki, vol. 133, pp. 65–71.
14. Dashko, I.M., Arabadzhy, Yu.I. (2016), “Psychological peculiarities of the formation of effective managerial management style”. Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky. [Online], issue 9, available at: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/60.pdf (Accessed 13 May 2019).
15. Tsiganova, N. (1999), “The system of motivation of banking personnel: problems of assessment and improvement”, Bankivs'ka sprava, [Online], available at: https: //www.researchgate.net/publication/322342097_SISTEMA_MOTIVACII_BANKIVSKOGO_PERSONALU_PROBLEMI_OCINKI_TA_UDOSKONALENNA (Accessed 16 May 2019).
16. Kurmanska, V.D. (2014), “Motivation of personnel in the system of human resources management in modern economic conditions”, Rynok pratsi ta zajniatist' naselennia, no. 3, pp. 26–29.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 10204

Відомості про авторів

Г. І. Ковбас

викладач Центру дистанційного навчання«Чернівецький інститут» МАУП, Чернівці

H. Kovbas

lecturer of Center for Distance Learning«Chernivtsi Institute» IAPM, Chernivtsi

ORCID:

0000-0002-6034-7247

Як цитувати статтю

Ковбас Г. І. Методика оцінки мотивації персоналу в умовах кризи. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7189 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.35

Kovbas, H. (2019), “Methodology for evaluating personnel motivation in crisis conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7189 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.