EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ
Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.36

УДК: 659.113.7: 004.738.5

Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕРНЕТ

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей здійснення оцінки ефективності рекламної діяльності в Інтернет як новітнього середовища бізнес-комунікацій. Проведено аналіз понятійного апарату Інтернет-реклами і запропоновано уточнене її визначення. Результати дослідження проблем оцінки ефективності рекламної діяльності в Інтернет показали, що світовий ринок Інтернет-реклами розвивається дуже динамічно, однак нерівномірно за різними видами Інтернет-реклами, серед яких найбільше зростання показують SMM та пошукова реклама. Аналіз вітчизняного ринку Інтернет-реклами підтвердив дану тенденцію. Відзначено, що найбільш популярним інструментом перегляду Інтернет-реклами споживачами є смартфони. Доведено, що при проведенні оцінки ефективності Інтернет-реклами слід використовувати комплексний підхід, який дасть змогу оцінювати як комунікативні, так і економічні показники в рамках моделі AIDA. На основі проведених досліджень систематизовано основні KPI Інтернет-реклами та визначено джерела інформації для їх розрахунку.

Ключові слова: Інтернет-реклама; ефективність; Google analytics; KPI; ROI.

Література

1. Бойчук І. В. Інтернет в маркетингу: Підручник. / І. В. Бойчук, О. М. Музика. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 512 с.
2. Дейнекин T.B. Комплексный метод оценки эффективности Интернет-рекламы в коммерческих организациях / Т.В. Дейнекин // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №2. – С. 102-115.
3. Домашева Є.А. Підходи до оцінювання ефективності маркетингових інтернет-комунікацій / Є. А. Домашева, О. В. Зозульов // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2016. - № 13. - С. 353-360.
4. Интернет-реклама Словарь электронной коммерции: [Електронний ресурс]. – режим доступу http://xn--80apaiifgbp3bu.xn--p1ai/studentam/slovar-tsifrovoy-ekonomiki/i/?sphrase_id=25608
5. Ковшик В. І. Оцінка ефективності інтернет-реклами / В. І. Ковшик, А. Б. Зубкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 39. – С. 69-77.
6. Курасова М. Организация рекламных кампаний в системе Интернет / М. Курасова, В. Секерин // Маркетинг. — 2007. — № 4. — С. 76– 80.
7. Макарова М.В. Електронна комерція [Текст]: Посібник. — К. : Академія, 2002. — 272с.
8. Михалева Е.П. Оценка эффективности мероприятий Интернет-маркетинга / Е.П. Михалева, С.А. Федотов // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2015. №3-1. С.88-96.
9. Никулин Д.Н. Оценка эффективности интернет-рекламы с помощью систем веб-аналитики / И.П. Савельева, Д.Н. Никулин / Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2014. - №3. - С.99-105
10. Ринок інтернет-реклами в Україні в першому півріччі зріс до 3,7 млрд грн - Інтернет-асоціація України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://press.unian.ua/press/10259442-rinok-internet-reklami-v-ukrajini-v-pershomu-pivrichchi-zris-do-3-7-mlrd-grn-internet-asociaciya-ukrajini-video.html
11. Сологуб О. П. Оцінка ефективності інтернет-реклами / О. П. Сологуб, Л. В. Капінус // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2010. - № 3 (11). - С. 65-68.
12. Юрасов А.В. Основы электронной коммерции. М.: Горячая линия - Телеком, 2008. С. 296.
13. Calculate & Reduce Customer Acquisition Cost (CAC) for SAAS [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.profitwell.com/blog/the-complete-saas-guide-to-calculating-and-reducing-cac
14. Chart of the week: The potential of social media advertising [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.fipp.com/news/insightnews/chart-of-the-week-potential-social-media-advertising
15. David, W. Schumann and Esther Thorson (2006). Schumann Internet Advertising: Theory and Practice. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 516.
16. Digital Advertising Worldwide [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statista.com/outlook/216/100/digital-advertising/worldwide#market-revenue
17. Drossos, D.A. et al. (2010). Advertising on the Internet: Perceptions of Advertising Agencies and Marketing Managers. International Journal of Internet Marketing and Advertising, 6(3): 244-264
18. eMarketer Releases New Global Media Ad Spending Estimates [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.emarketer.com/content/emarketer-total-media-ad-spending-worldwide-will-rise-7-4-in-2018
19. Facebook Ads CPM, CPC, & CTR Benchmarks for Q1 2018 https://blog.adstage.io/2018/05/24/facebook-ads-q1-2018
20. Hayes M. 67 Key Performance Indicators (KPIs) for Ecommerce [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.shopify.com/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce
21. Statista. Digital advertising spending worldwide from 2017 to 2023, by format (in million U.S. dollars) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.statista.com/statistics/456679/digital-advertising-revenue-format-digital-market-outlook-worldwide/
22. Zeff, R. And Aronson, B. (2001) Advertising on the Internet, 3rd edn. New York: John Wiley.

Rostyslav Baran, Maryana Romanchukevych

EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF ADVERTISING ON THE INTERNET

Summary

This article is dedicated to defining peculiarities of evaluation of the effectiveness of advertising on the internet as a modern field of business communications. The analysis of the conceptual apparatus of Internet advertising was carried out and a better understanding of its definition was proposed. The results of the study of the problems of evaluating the effectiveness of advertising on the Internet showed that the global Internet advertising market is developing very dynamically however unevenly between various types of web advertising among which the most growth shown by SMM and search advertising. An analysis of the domestic Internet advertising market has confirmed this trend. The market for Internet advertising by fields of the economy was analyzed and it was noted that its largest share falls on consumer goods. It was also noted that the most popular way of viewing Internet advertising are smartphones. It's been proven that the best way to evaluate the effectiveness of Internet advertising is to use an integrated approach that allows for better evaluation of communicative as well as economic indicators within the AIDA model. Based on these conducted studies the main indicators of the effectiveness of Internet advertising were systematized and sources of receiving information for their calculation were proposed. The content of indicators of efficiency of advertising activity on the Internet was determined. Methods of their calculation and specifics of use at different stages in the AIDA model were given. It's been shown that to analyze the effectiveness of individual sections of Internet advertising just a few indicators are enough however for a comprehensive evaluation it is necessary to take into account various other indicators in comparison and also their mutual influence. To make a comprehensive analysis of the effectiveness of Internet advertising it is also worthwhile to use aggregate figures that take include repeated purchases by buyers, namely ROI returns, ROMI marketing investments, LTV client lifetime values, and CRR, CAC, CARS indicators.

Keywords: Internet advertising; efficiency; Google analytics; KPI; ROI.

References

1. Bojchuk I.V. and Muzyka O.M. (2010) Internet v marketynhu [Internet Marketing], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Dejnekyn T.B. (2003) “A comprehensive method for the evaluation of the effectiveness of Internet advertising in commercial organizations”, Marketinh v Rossii i za rubezhom, vol. 3, pp. 102-115.
3. Ye.A. Domasheva and O.V. Zozul'ov (2016), “Approaches to evaluating of marketing internet communications efficiency”, Ekonomichnyj visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivs'kyj politekhnichnyj instytut", vol. 13, pp. 353-360.
4. The official site of Department of Digital Economics (2019), “Online Advertising. Vocabulary E-Commerce”, available at: http://xn--80apaiifgbp3bu.xn--p1ai/studentam/slovar-tsifrovoy-ekonomiki/i/?sphrase_id=25608 (Accessed 16 June 2019).
5. Kovshyk V.I. and Zubkova A.B. (2011), “Evaluation of the effectiveness of Internet advertising”, Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut”: zb. nauk. pr. Temat. vyp.: Aktual'ni problemy upravlinnia ta finansovo-hospodars'koi diial'nosti pidpryiemstva, vol. 39, pp. 69-77.
6. Kurasova M. and Sekeryn V. (2007) “Organization of advertising campaigns on the Internet”, Marketinh, vol. 4, pp. 76– 80.
7. Makarova M.V. (2002) Elektronna komertsiia [E-commerce], Akademiia, Kyiv, Ukraine.
8. Mikhaleva E.P. and Fedotov S.A. (2015) “Evaluation of the effectiveness of Internet marketing events”, Izvestiia TulHU. Ekonomicheskie i iuridicheskye nauki, vol. 3-1, pp.88-96.
9. Nykulin D.N. and Y.P. Savel'eva (2014), “Evaluation of the effectiveness of Internet advertising through web analytics tools”, Vestnik YuUrHU. Seriia «Ekonomika i menedzhment», vol. 3, pp. 99-105.
10. Information agency UNIAN (2018), “The Internet advertising market in Ukraine has grown to UAH 3.7 billion in the first half of the year - Online Association of Ukraine”, available at: https://press.unian.ua/press/10259442-rinok-internet-reklami-v-ukrajini-v-pershomu-pivrichchi-zris-do-3-7-mlrd-grn-internet-asociaciya-ukrajini-video.html (Accessed 12 February 2019).
11. Solohub O.P. and L. V. Kapinus (2010) “Estimation of internet advertising efficiency”, Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3 (11), pp. 65-68.
12. Yurasov A.V. (2008) Osnovy elektronnoj kommertsii [E-commerce basics], Horiachaia liniia- Telekom, Moskow, Russia.
13. ProfitWell (2019), “Calculate & Reduce Customer Acquisition Cost (CAC) for SAAS”, available at: https://www.profitwell.com/blog/the-complete-saas-guide-to-calculating-and-reducing-cac (Accessed 11 July 2019).
14. Fipp (2018), “Chart of the week: The potential of social media advertising”, available at: https://www.fipp.com/news/insightnews/chart-of-the-week-potential-social-media-advertising (Accessed 11 February 2019).
15. David, W. Schumann and Esther Thorson (2006). Schumann Internet Advertising: Theory and Practice,Mahwah, New York, USA
16. Statista (2019), “Digital Advertising Worldwide”, available at: https://www.statista.com/outlook/216/100/digital-advertising/worldwide#market-revenue (Accessed 11 May 2019).
17. Drossos, D.A. et al. (2010). “Advertising on the Internet: Perceptions of Advertising Agencies and Marketing Managers’, International Journal of Internet Marketing and Advertising, vol. 6(3), pp. 244-264.
18. eMarketer (2018) “eMarketer Releases New Global Media Ad Spending Estimates”, available at: https://www.emarketer.com/content/emarketer-total-media-ad-spending-worldwide-will-rise-7-4-in-2018 (Accessed 11 February 2019).
19. Adstage (2018) “Facebook Ads CPM, CPC, & CTR Benchmarks for Q1 2018”, available at: https://blog.adstage.io/2018/05/24/facebook-ads-q1-2018 (Accessed 12 June 2019).
20. Hayes M. (2018), “67 Key Performance Indicators (KPIs) for Ecommerce”, Shopify Blogs, available at: https://www.shopify.com/blog/7365564-32-key-performance-indicators-kpis-for-ecommerce (Accessed 4 May 2019).
21. Statista (2019) “Digital advertising spending worldwide from 2017 to 2023, by format (in million U.S. dollars)”, available at: https://www.statista.com/statistics/456679/digital-advertising-revenue-format-digital-market-outlook-worldwide (Accessed 15February 2019).
22. Zeff, R. And Aronson, B. (2001) Advertising on the Internet, 3rd edn., John Wiley, New York, USA

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 9539

Відомості про авторів

Р. Я. Баран

к. е. н., доц., Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

Rostyslav Baran

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Ivano-Frankivsk Scientific and Training Institute of Management Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-3275-489X


М. Й. Романчукевич

к. е. н., доц., Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

Maryana Romanchukevych

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Ivano-Frankivsk Scientific and Training Institute of Management Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0002-8369-4495

Як цитувати статтю

Баран Р. Я., Романчукевич М. Й. Оцінка ефективності рекламної діяльності в інтернет. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7190 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.36

Baran, Rostyslav and Romanchukevych, Maryana (2019), “Evaluation of the efficiency of advertising on the internet”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7190 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.36

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.