EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД ВІД ПОЧАТКУ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
В. В. Грецька-Миргородська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.40

УДК: 330.59

В. В. Грецька-Миргородська

ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ЗА ПЕРІОД ВІД ПОЧАТКУ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Анотація

Дана робота присвячена дослідженню рівня соціального забезпечення в Україні від початку процесу ринокової трансформації з метою аналізу динамічних змін показників рівнів соціального забезпення, з проведенням порівняння їх із рівнем соціального забезпечення розвинуних країн, а також показників до початку періоду ринкової трансформації, як етапу стабільного стану економіки, в тому числі через те, що з поведінкової точки зору саме на даний рівень підсвідомо орієнтуються громадяни України і розуміння розходжень рівнів показників соціального забезпечення до початку ринкової трансформації дозволить сформувати ефективні заходи державної політики, що усунусть раціональні передумови поведінкового сприйняття «А раніше було краще»
В процесі дослідження були використані статистичні дані, доступні з відкритих джерел, а також метод порівняння показників та аналізу динаміки їх змін.
ВВП на душу населення в цінах 1990 року впав майже в 2 рази. При цьому частка бюджету, що витрачається на задоволення соціальних потреб значно зросла (майже а 1,6 разів).
Забезпеченість медичним персоналом на 10 000 населення майже не змінилася проте значно змінилася структура закладів в сфері охорони здоров’я: зменшилася кількость лікувальних установ (стаціонар) (в 2,29 разів) при цьому кількість амбулаторно-полікліничних закладів збільшилася (в 1,51 разів).
В сфері дошкільної освіти охоплення дітей дошкільними закладами залишилася на тому самому рівні. Так само на сьогодні кількість учтиелів в школах на 10 тисяч населення відповідає рівню 1991 року. Проте кількість учнів в одній школі та кількість учнів на 1 учителя знизилися відповідно в 1,35 та в 1,44 разів.
На фоні незначного зростання кількості студентів вищих навчальних закладів (зростання в 1,15 разів) докорінно змінилася структура в бік зростання кількості студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (зростання в 1,88 разів) при зменшенні загальної кількості студентів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації (зменшення в 2,97 разів).
В сфері підготовки наукових кадрів та їх діяльності значно зросла кількість аспірантів та докторантів на 10 тис. населення (в 18,5 та в 33,1 разів відповідно) при зниженні кількості науковців в 3,09 разів.
Тобто найбільші зміни відбулися саме в сфері рівня ВВП на душу наслення та умов для того, щоб ті хто проходить підготовку як науковець ставали професійними науковцями.
Результати досліджень можуть бути покладені в основу рішень щодо вдосконалення дежравної політики, в тому числі для переорієнтації акцентів з прямого надання соціальної допомоги на вирішення проблем соціального забезпечення на запуск відповідних суспільних процесів (розвиток підприємництва із високим рівнем доданої вартості та використання наукових розробок, сприяння розширенню соціальної відповідельності підприємців, тощо)
Практичне значення дослідження полягає в фіксації орієнтирів розвитку державної політики в сфері соціального забезпечення, спираючись як на динаміку показників, так і на модель соціального забезпечення за часів стабільного стану економіки на території, що займає на сьогодні України (час до початку процесів ринкової трансформації)
Цінність даної роботи в тому, що в ній як база аналізу взяти показники рівня соціального забезпечення до початку ринкової трансформації.

Ключові слова: соціальне забезпечення; ринкова трансформація; освіта; охорона здоров’я; наука.

Література

1. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна – 2020» № 5/2015 від 12 січня 2015 року Стратегія сталого розвитку 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (дата звернення 20.05.2019)
2. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» від 6 серпня 2014 р. № 385 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (дата звернення 20.05.2019)
3. Постанова Кабінету Міністрів «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» від 26 квітня 2003 р. № 621 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF#n38 (дата звернення 20.05.2019)
4. Базылев Н., Базылева М. Социально-ориентированная рыночная экономика и ее эволюция // Экономический вестник. Беларусь: Институт приватизации и менеджмента. – 2003. – №. 3. – С. 288–313.
5. Дикань В. Л. Социально-ориентированная рыночная экономика Украины в условиях глобализации // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – №. 35. – С. 15–19.
6. Геєць В. Соціогуманітарні складові перспектив переходу до соціально орієнтованої економіки в Україні //Економіка України. – 2000. – №. 1. – С. 4–11.
7. Головінов О. Соціально-орієнтована ринкова економіка як модель соціальної держави / О. Головінов // Економіка та держава. – 2007. – № 2. – С. 10–12.
8. Демичева Татьяна Николаевна. Формирование социально ориентированной экономики (Теоретические аспекты) : Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 : Н. Новгород. – 2003. – 165 c. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy-lib.com/formirovanie-sotsialno-orientirovannoy-ekonomiki (дата звернення: 03.05.2019).
9. Ситнік І. В., Гончаренко Т. В. Модель формування соціально орієнтованого ринкового господарства в Україні та напрями її реалізації //Економіка промисловості. – 2012.
10. Бондарець М. Глобальні стратегії трансформації та структурної модернізації соціально-економічного розвитку транзитивних країн //Дослідження міжнародної економіки. – 2011.
11. Дикань В. Л. Європейська модель соціально орієнтованої економіки в реаліях України //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2012. – №. 37.
12. Черленяк І. І. Про методику дослідження ідентифікації європейських соціальних стандартів // Стратег. пріоритети. – 2008. – №. 4. – С. 9.
13. Диха М. В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави //Економіка України. – 2013. – №. 2. – С. 29–37.
14. Гальчинський А. Час виправляти помилки // Віче. – 2000. – №7. – С. 77–83.,
15. Державна Служба Статистики України: офіційний сайт. Розділ «Внутрішній валовий продукт» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm (дата звернення 20.05.2019)
16. Сайт StatBureu. Inflation Rate in the United States of America, 2018 – Режим доступу: https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-tables (дата звернення 20.05.2019)
17. Державна Служба Статистики України: офіційний сайт // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 03.05.2019).
18. Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій: моногр. // Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2011. – 632 с.

V. V. Hretska-Myrgorodska

THE DYNAMICS OF SOCIAL WELFARE IN UKRAINE SINCE THE BEGINNING OF THE MARKET TRANSFORMATION

Summary

This paper deals with the study of th level of social security in Ukraine since the beginning of market transformation process. It is in order to analyze the dynamic changes by indicators of social welfare levels, comparing them with level of social security in developed countries, as well as indicators before the beginning of market transformation which is considered a stage of a stable economy state. As it is a behavioral point of view at this level, citizens of Ukraine are subconsciously guided and differences in the levels of social indicators are identified. Before market transformation it is possible to form effective measures of state policy that will eliminate rational preconditions for behavioral perception "It was better before".
In the paper statistical data is taken from open sources, as well as methods of comparing indicators and analyzing the dynamics of their changes are used.
The largest uncompensated changes occurred in GDP per capita (falling in almost 2 times) and conditions for those who have undergone training as scientists to become professional researchers (an increase in the number of postgraduate students in 18.5 times, with a decrease in the number of scientists in 3.09 times )
The results of the research may be a basis for decisions on improving dehyrement policies, due to reorientation of emphasis on direct provision of social assistance to address social security issues which is to launch relevant social processes (development of entrepreneurship with high added value and the use of scientific development, promotion of expansion of social correspondence of entrepreneurs, etc.)
The practical significance of the study is to fix guidelines for development of public policy in the field of social security, based on dynamics of indicators and model of social security during stable economy state on the territory occupied by Ukraine today (before the beginning of the processes of market transformation)
The significance of this work is addeed by that it is based on analysis if indicators of social security level before the beginning of market transformation.

Keywords: social security; market transformation; education; health; science.

References

1. President of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine “On Sustainable Development Strategy“ Ukraine 2020 ”No. 5/2015 of 12 January 2015, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10 (Accessed 20 May 2019).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers “On Approving the State Regional Development Strategy for the Period up to 2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF (Accessed 20 May 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Resolution of the Cabinet of Ministers "On Development of Forecast and Programming Documents of Economic and Social Development and Drafting of the Budget Declaration and State Budget", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF#n38 (Accessed 20 May 2019).
4. Bazylev, N. and Bazyleva, M. (2003), "Socially oriented market economy and its evolution", Jekonomicheskij vestnik. Belarus': Institut privatizacii i menedzhmenta, vol. 3, pp. 288–313.
5. Dikan', V. L. (2011), "Socially-oriented market economy of Ukraine in the context of globalization", Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі, vol. 35, pp. 15–19.
6. Heiets, V. (2000), "Sociohumanitarian components of perspectives of transition to socially oriented economy in Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 1, pp. 4–11.
7. Holovinov, O. (2007), "Social-oriented market economy as a model of social state", Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 10–12.
8. Demicheva Tat'jana Nikolaevna (2003), "Formation of a socially oriented economy (Theoretical Aspects)", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.01, N. Novgorod, Russia, P. 165, [Online], available at: http://economy-lib.com/formirovanie-sotsialno-orientirovannoy-ekonomiki (Accessed 03 May 2019).
9. Sytnik, I. V. and Honcharenko, T. V. (2012), "Model of formation of socially oriented market economy in Ukraine and directions of its realization", Ekonomika promyslovosti.
10. Bondarets, M. (2011), "Global Strategies for Transformation and Structural Modernization of Socio-Economic Development of Transition Countries", Doslidzhennia mizhnarodnoi ekonomiky.
11. Dykan, V. L. (2012), "European Model of Socially Oriented Economy in the Realities of Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 37.
12. Cherleniak, I. I. (2008), "About the methodology for the study of the identification of European social standards", Strateh. priorytety, vol. 4. p. 9.
13. Dykha, M. V. (2013), "Principal approaches to determining the strategy of socio-economic development of the state", Ekonomika Ukrainy, vol. 2, pp. 29–37.
14. Halchynskyi, A. (2000), "Time to correct errors", Viche, vol. 7, pp. 77–83.,
15. State Statistics Service of Ukraine, The section "Gross Domestic Product", available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm (Accessed 20 May 2019).
16. StatBureu. Inflation Rate in the United States of America, 2018 – Rezhym dostupu: https://www.statbureau.org/ru/united-states/inflation-tables available at: (Accessed 20 May 2019).
17. State Statistics Service of Ukraine http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 03 May 2019).
18. Dluhopolskyi, O.V. (2011), Suspilnyi sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobalnykh transformatsii [Public Sector of Economy and Public Finance in the Age of Global Transformation], Ekon. dumka TNEU, Ternopil, Ukraine, P. 632.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 4510

Відомості про авторів

В. В. Грецька-Миргородська

начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів,Харківська міська рада

V. V. Hretska-Myrgorodska

Head of Innovative Development and Image Projects OfficeKharkiv city council

Як цитувати статтю

Грецька-Миргородська В. В. Динаміка соціального забезпечення в Україні за період від початку ринкової трансформації. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7194 (дата звернення: 04.07.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.40

Hretska-Myrgorodska, V. V. (2019), “The dynamics of social welfare in Ukraine since the beginning of the market transformation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7194 (Accessed 04 Jul 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.