EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТАРИФ НА ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В КОНТЕКСТІ ВУГЛЕЦЕВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ СЕКТОРУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
М. В. Березницька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.43

УДК: 330.34.014:338.46:628.47

М. В. Березницька

ТАРИФ НА ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В КОНТЕКСТІ ВУГЛЕЦЕВОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ ДЛЯ СЕКТОРУ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Анотація

У статті досліджено можливості використання в Україні в умовах переходу до низьковуглецевої моделі економіки такого перевіреного європейським досвідом інструменту вуглецевого ціноутворення, як податок на викиди парникових газів в атмосферу, який в певній формі включається до плати (тарифу) за захоронення відходів на звалищах без попередньої переробки або використання в цілях отримання енергії. Детально вивчено досвід використання вуглецевої складової в тарифі на захоронення відходів в таких країнах як Великобританія, Норвегія та Польща та її вплив на зменшення обсягів захоронення необроблених твердих побутових відходів на звалищах цих країн. В роботі розглянуто доцільність застосування двох ставок такого податку (для необроблених та інертних відходів) для України, обговорюються їх можливі розміри.

Ключові слова: низьковуглецевий розвиток; вуглецеве ціноутворення; вуглецевий податок; поводження з твердими побутовими відходами; тариф на захоронення відходів.

Література

1. «Нова кліматична економіка. Звіт.» [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://newclimateeconomy.report/2018/
2. Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80
3. Березницька, М.В. Інвентаризація викидів парникових газів як інструмент екологічного менеджменту / М.В. Березницька // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-21 червня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012.
4. Бутрим, О. В. Теоретико-методологічні основи формування внутрішнього вуглецевого ринку в контексті збалансованого розвитку агросфери [Текст] : монографія / О. В. Бутрим ; За наук. ред. О. І. Дребот. - К. : ДІА, 2018. - 356 с.
5. Караєва, Н.В. Низьковуглецева економіка - передумова сталого розвитку України [Текст] / Н.В. Караєва // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.3. — С. 27-29.
6. Кітура А. Я. Методологія визначення та принципи розподілу квот на викиди парникових газів у посткіотському періоді / А. Я. Кітура // Економіка та держава. - 2012. - № 6. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_6_22.
7. Потапенко В.Г. Проблеми та перспективи формування вуглецевого ринку в Україні /В.Г. Потапенко// Економічний часопис – ХХI. – 2010. - №11-12. - С. 18-22.
8. Торгівля квотами на викиди на практиці: посібник із розбудови та впровадження системи торгівлі. [Електронний ресурс] / Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Світовий банк // Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://menr.gov.ua/news/32026.html.
9. Бубенко П.Т. Управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств: монографія / П.Т. Бубенко, О.В. Димченко, А.Д. Кашпур; НАН України, Північно-Східний науковий центр, Харк. нац. унт міськ. госпва ім. О.М. Бекетова. — Х.: ХНУМГ, 2014. — 233 с.
10. Голян В.А. Інвестиції в переробку відходів: як подолати пасивність влади та бізнесу / В.А. Голян // Дзеркало тижня. — 2018. №13. — С. 9.
11. Данилишин Б.М. Державноприватне партнерство — стратегічна форма взаємодії влади і бізнесу / Б.М. Данилишин // Юридичні новини Online [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://news.yuristonline.com/news/kmu/2/ — Дата звернення: 25.06.2019.
12. Міщенко В.С. Світ відходів і Україна в ньому / В.С. Міщенко // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — № 25. — С. 3.
13. Мельник Л.Г. Інноваційні перспективи Третьої промислової революції: економіка, енергетика, екологія / Л.Г. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2016. — №4.— С. 342—352.
14. Матвєєв Ю.Б., Гелетуха Г.Г. Аналітична записка БАУ №22. Біоенергетична асоціація України, 2019. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.uabio.org/activity/uabio –analytics
15. Bereznytska M.V., The evolution of scientific and practical principles for solving of sustainable development environmental problems. Balanced nature using, #4, 2015
16. Matveev Y.B., Bereznytska M.V., National model of methane generation for estimation of methane emissions by solid waste disposal in Ukraine/ Materials of the Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste, http://venicesymposium.it/ ,Venice 2012
17. Національний кадастр викидів ПГ України подання 2019р. . [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019
18. Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://menr.gov.ua/news/31815.html.
19. Постанова НКРЕКП від 21.06.2018 № 553 «Про встановлення тарифу на послугу з захоронення побутових відходів ПРАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32754
20. Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Редакція від 09.06.2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19
21. Постанова КМУ від 26 липня 2006 р. № 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів" із змінами у 2019 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2006-1010-pro152692.html
22. Landfill Tax [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.360environmental.co.uk/legislation/waste_legislation/landfill_tax/
23. An overview of policies, approaches and targets of Norway in 2018. ETC/SCP, 2009, Fact sheet for Norway [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/2009_edition/factsheet?country=NO.
24. Portal odpadowy. Aktualne stawki opłat. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.odpady.zgrp.pl/node/13

Maryna Bereznytska

LANDFILL DISPOSAL TARIFF FOR MUNICIPAL SOLID WASTE IN THE CONTEXT OF CARBON PRICING FOR THE WASTE MANAGEMENT SECTOR

Summary

The article explores the possibilities of the carbon pricing instruments, such as the carbon tax (tax on greenhouse gas emission into the atmosphere), which in a certain form is included in the fee (tariff) for landfill disposal without pre-processing, usage in Ukraine for waste management sector in conditions of transition to a low carbon model of the economy. Carbon pricing can take different forms and shapes. Carbon tax sets a price on carbon directly by defining an explicit tax rate on emissions or on the carbon content of fossil fuels, waste etc. Putting a price on carbon is an effective way to fight climate change. The experience of using the carbon component in a waste disposal tariff in countries such as the Great Britain, Norway and Poland and its impact on the reduction of untreated solid waste disposal to landfills in these countries has been studied in detail. The amount of biodegradable municipal waste that was disposed to landfills in the Great Britain dropped from 35.7 million tons in 1995 to 7.7 million tons in 2016. Inventory of greenhouse gases emissions from solid waste landfills in Ukraine includes methane emissions from municipal solid waste landfilling, as well as industrial organic waste in dumping sites and municipal solid waste landfills of the country. At the time of the research, disposal of municipal solid waste at landfills in Ukraine is much cheaper than waste treatment or usage for energy production. The paper considers the expediency of applying two rates of waste disposal tax (for untreated and inert waste) in Ukraine, their possible size is discussed. The progressive increase in the rate for the disposal of untreated solid waste in accordance with the targets set by the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030 is also considered to be effective. Tax revenues should be directed for landfills recultivation, construction of new disposal sites and waste treatment plants. In parallel, it is important for Ukraine to design a system for monitoring, reporting and verification of greenhouse gases emissions from disposal sites. It is also necessary to introduce effective criminal and administrative responsibility for the illegal disposal of waste.

Keywords: low carbon development; carbon pricing; carbon tax; solid household waste management; waste disposal tariffs.

References

1. New climate economy (2018), “Report”, available at: https://newclimateeconomy.report/2018/ (Accessed 05 July 2019).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “National Strategy for Waste Management in Ukraine until 2030”,available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (Accessed 05 July 2019).
3. Bereznyts'ka, M.V. (2012), “GHG inventory inventory as an environmental management tool”, Mizhnarodna stratehiia ekonomichnoho rozvytku rehionu : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [International Strategy for Regional Economic Development: Materials of the 3rd International Scientific and Practical Conference], SumDU, Sumy, Ukraine.
4. Butrym, O.V. (2018), Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia vnutrishn'oho vuhletsevoho rynku v konteksti zbalansovanoho rozvytku ahrosfery [Theoretical and methodological foundations of the formation of the internal carbon market in the context of balanced agrosphere development], DIA, Kyiv, Ukraine.
5. Karaieva, N.V. (2013), “Low carbon economy is a prerequisite for sustainable development of Ukraine”, Ekonomichni problemy staloho rozvytku : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pam'iati prof. Balats'koho, O.F. [Economic problems of sustainable development: materials of the International Scientific and Practical Conference devoted to the memory of prof. Balatsky O.F.], Sumy, Ukraine, 24-26 April, vol. 3, pp. 27-29.
6. Kitura, A.Ya. (2012), “Methodology of determination and principles for the allocation of quotas for greenhouse gas emissions in the post-Kyoto period”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 71-76, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2012_6_22 (Accessed 25 June 2019).
7. Potapenko, V.H. (2010), “Problems and prospects of the formation of the carbon market in Ukraine”, Ekonomichnyj chasopys – ХХI, vol. 11-12, pp. 18-22.
8. Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine (2016), “Emission quotas in practice: A guide to the development and implementation of the trading system”, available at: https://menr.gov.ua/news/32026.html (Accessed 05 July 2019).
9. Bubenko, P.T. (2014), Upravlinnia systemnoiu modernizatsiieiu ta rozvytkom zhytlovo-komunal'nykh pidpryiemstv [Management of system modernization and development of housing and communal enterprises], KhNUMH, Kharkiv, Ukraine.
10. Holian, V.A. (2018), “Investment in waste processing: how to overcome the passivity of power and business”, Dzerkalo tyzhnia, vol. 13, pp. 9.
11. Danylyshyn, B.M. (2008), “Public-private partnership is a strategic form of interaction between government and business”, Yurydychni novyny Online, available at: http://news.yuristonline.com/news/kmu/2/ (Accessed 25 June 2019).
12. Mischenko, V.S. (2012), “The world of waste and Ukraine in it”, Dzerkalo tyzhnia, vol. 25, pp. 3.
13. Mel'nyk, L.H. (2016), “Innovative Perspectives of the Third Industrial Revolution: Economics, Energy, Ecology”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 4, pp. 342-352.
14. Matvieiev, Yu.B. and Heletukha, H.H. (2019), “Analytical note BAU №22”, Bioenerhetychna asotsiatsiia Ukrainy, available at: www.uabio.org/activity/uabio–analytics (Accessed 25 June 2019).
15. Bereznytska, M.V. (2015), “The evolution of scientific and practical principles for solving of sustainable development environmental problems”, Balanced nature using, vol.4.
16. Matveev, Y.B. and Bereznytska, M.V. (2012), “National model of methane generation for estimation of methane emissions by solid waste disposal in Ukraine”, Materials of the Fourth International Symposium on Energy from Biomass and Waste,Venice, available at: http://venicesymposium.it/ (Accessed 05 July 2019).
17. UN Climate Change (2019), “National inventory of GHG emissions of Ukraine submitted in 2019”, available at: https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-convention/greenhouse-gas-inventories-annex-i-parties/national-inventory-submissions-2019 (Accessed 05 July 2019).
18. Ministry of Environment and Natural Resources of Ukraine (2018), “Ukraine's low carbon development strategy till 2050”, available at: https://menr.gov.ua/news/31815.html (Accessed 05 July 2019).
19. National Commission for state regulation in the energy and utilities (NKREKP) (2018), “On establishing the tariffs for dumping waste PJSC "Kievspetstrans”, available at: http://www.nerc.gov.ua/index.php?id=32754 (Accessed 05 July 2019).
20. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine “On Housing and Communal Services”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19 (Accessed 05 July 2019).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution “On Approval of the Procedure for the Formation of Tariffs for Services for the Export of Household Waste”, available at: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/kabineta-ministriv-postanovi/postanova-vid-lipnya-2006-1010-pro152692 (Accessed 05 July 2019).
22. 360 Environmental Limited (2019), “Landfill Tax”, available at: https://www.360environmental.co.uk/legislation/waste_legislation/landfill_tax/ (Accessed 05 July 2019).
23. Eionet (2009), “An overview of policies, approaches and targets of Norway in 2018. ETC/SCP”, available at: http://scp.eionet.europa.eu/facts/factsheets_waste/2009_edition/factsheet?country=NO (Accessed 05 July 2019).
24. Portal odpadowy (2019), “Current rates”, available at: http://www.odpady.zgrp.pl/node/13 (Accessed 05 July 2019).

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 8766

Відомості про авторів

М. В. Березницька

науковий співробітник, Лабораторія економіки низьковуглецевого розвитку агросфери відділу інституціонального забезпечення природокористування Інституту агроекології і природокористування НААН

Maryna Bereznytska

Researcher, Laboratory of Economics of Low Carbon Agrosphere Development, Department of institutional provision of natural resources, Institute of Agroecology and Nature Management of NAAS

ORCID:

0000-0002-4140-3442

Як цитувати статтю

Березницька М. В. Тариф на захоронення твердих побутових відходів в контексті вуглецевого ціноутворення для сектору управління відходами. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7196 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.43

Bereznytska, Maryna (2019), “Landfill disposal tariff for municipal solid waste in the context of carbon pricing for the waste management sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7196 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.