EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Л. В. Гуцаленко, Н. О. Гаврилова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.6

УДК: 657.371

Л. В. Гуцаленко, Н. О. Гаврилова

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто сутність, зміст та роль інвентаризації розрахункових операцій в господарській діяльності підприємств. Наведено підходи вітчизняних вчених до висвітлення питань інвентаризації. Розкритті питання порядку, методики здійснення інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованостей. Розглянуто особливості документування результатів інвентаризації розрахункових операцій. Висвітлено проблемні питання проведення інвентаризації в сучасних умовах. Виокремлено особливості проведення інвентаризації розрахунків шляхом документальної перевірки. Вказано, що під час документальної перевірки установлюються правильність розрахунків із банками, контролюючими органами, іншими підприємствами, заборгованість підзвітних осіб, обгрунтованість сум дебіторської, кредиторської і депонентської заборгованостей, реальність заборгованості працівникам з оплати праці та громадянам (безпосередньо або через роботодавців) за соціальними виплатами, тощо. Здійснено оцінку підходів вчених щодо ототожнення інвентаризації з методом господарського контролю та вирішення завдань інвентаризації як прийому аудиту. Доведено важливість і актуальність інвентаризаційного процесу для підприємства, основним призначенням якого є визначення достовірності даних обліку і фінансової звітності, з метою забезпечення ефективності прийняття стратегічно важливих для організації управлінських рішень. Доведено, що для удосконалення інвентаризації розрахункових операцій потрібно враховувати чинники (правильність рішення власника щодо проведення інвентаризації, підбір кадрів, які здатні втілювати в життя рішення власника, щодо об’єктивного проведення інвентаризації, контроль виконання – під яким розуміють постійний, груповий аналіз процесу і результатів роботи членів інвентаризаційних комісій), які пливають на порядок її проведення та принципи (раптовість, оперативність, своєчасність, доцільність, обов`язковість проведення), яких необхідно дотримуватись.
Наголошено на тому, що керівники та головні бухгалтера недооцінюють важливості фактичного її здійснення та проводять інвентаризацію лише в тому випадку, коли її практично неможливо уникнути. Доведено, що проведення інвентаризацій розрахункових операцій є надійним гарантом об’єктивності наведеної інформації у фінансовій звітності та впливає на забезпечення ефективності діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта.

Ключові слова: інвентаризація; розрахункові операції; дебіторська заборгованість; кредиторська заборгованість; облік.

Література

1. Гуцаленко Л.В., Марчук У.О. Реалізація контрольної функції обліку в управління поточними зобов’язаннями підприємств / Гуцаленко Л.В., Марчук У.О.// Вісник аграрної науки Причорномор’я № 2 (83), 2015, Т.1, С.43-48
2. Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О. Внутрішньогосподарський контроль / Гуцаленко Л.В., Коцупатрий М.М., Марчук У.О.//. К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 496 с.
3. Кузик Н.П. Нормативно-правове забезпечення інвентаризації активів і зобов’язань: зміни 2015 / Н.П. Кузик, О.А. Боярова // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2014. – №23-24. – С. 13-19
4. Кузьмін Д.Л. Класифікація інвентаризацій для цілей обліку і контролю [Електронний ресурс] /Д.Л.Кузьмін. - Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/4078/1/68.pdf
5. Муравський В. Автоматизація інвентаризації в комп'ютерно - комунікаційній формі обліку [Електронний ресурс]/ В.Муравський - Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/759-1591-1-SM.pdf.pdf
6. Наказ Міністерства фінансів «Про затвердження типових форм для відображення результатів інвентаризації» від 17.06.2015 р. № 572. [Електронний ресурс] – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15
7. Олійник С. Роль інвентаризації в формуванні достовірної фінансової звітності та шляхи її вдосконалення / С. Олійник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sophus.at.ua/inventarizaciji_shljakhi_jiji
8. Олійник С.О. Напрями удосконалення обліку дебіторської заборгованості /Олійник С.О.// Збірник наукових праць міжнар.наук.-практ. Інтернет-конф.-Тернопіль:Крок, 2015.-С.285-288
9. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань [Електронний ресурс] Наказ Міністерства фінансів України від 2.09.2014 №879. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14
10. Сморжанюк Т.П. Інвентаризація – один із головних методів обліку і контролю / Т.П. Сморжанюк // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 66-69
11. Харламова О.В., Особливості інвентаризації для цілей складання МСФЗ-звітності / Харламова О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету- 2015.- №11– С. 298-300.

L. V. Gutsalenko, N. O. Havrylova

INVENTORY OF SETTLEMENT OPERATIONS IN THE ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES

Summary

The article deals with the essence, content and role of the inventory of settlement operations in the economic activity of enterprises. The approaches of domestic scientists to coverage of inventory issues are presented. Disclosure of the issue of order, methodology for the inventory of accounts receivable and payables. The peculiarities of documenting the results of the inventory of settlement operations are considered. The problematic issues of inventory management in modern conditions are highlighted. The peculiarities of conducting an inventory of calculations by documentary verification are singled out. It is indicated that during the documentary check the correctness of settlements with banks, controlling bodies, other enterprises, arrears of accountable persons, the validity of amounts receivable, payables and depositary debts, the reality of debts to employees on payment of wages and citizens (directly or through employers) on social payments, etc. The estimation of scientists' approaches to the identification of inventory with the method of economic control and the decision of the inventory tasks as an audit is carried out. The importance and urgency of the inventory process for the enterprise, the main purpose of which is the determination of the reliability of accounting data and financial reporting, is proved, in order to ensure the effectiveness of making strategically important management decisions for the organization. It is proved that in order to improve the inventory of settlement operations it is necessary to consider the factors (correctness of the owner's decision on inventory management, selection of personnel capable of implementing the owner's decision on objective inventory, control of implementation - which is understood as a constant, group analysis of the process and results the work of the members of the inventory commissions), which flow to the order of its conduct and principles (suddenness, efficiency, timeliness, expediency, conscientiousness), which are must be respected.
It is emphasized that managers and chief accountants underestimate the importance of actual implementation and conduct an inventory only when it is virtually impossible to avoid. It is proved that the conduct of inventory of settlement operations is a reliable guarantor of the impartiality of the information provided in the financial statements and affects the performance of any business entity.

Keywords: inventory; settlement operations; accounts receivable; accounts payable; accounting.

References

1. Hutsalenko, L.V. and Marchuk, U.O. (2015), “Implementation of the control function of accounting in the management of current obligations of enterprises”, Journal of Agrarian Science of the Black Sea Region, vol. 2 (83), no.1, pp.43-48
2. Hutsalenko, L.V. Kotsupatry, M.M. and Marchuk, U.O. (2014), Vnutrishn'ohospodars'kyj kontrol' [Internal control], Center for Educational Literature, Kyiv, Ukraine.
3. Kuzyk, N.P. (2014), “Legislative provision of inventory of assets and liabilities: changes”, Accounting in agriculture, vol. 23-24, pp. 13-19.
4. Kuzmin, D. L. (2008), “Classification of inventories for accounting and control purposes”, available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/4078/1/68.pdf (Accessed 05 July 2019).
5. Muravsky, V. (2017), “Automation of inventory in the computer-communication form of accounting”, [Online], available at: http://eztuir.ztu.edu.ua/759-1591-1-SM.pdf (Accessed 05 July 2019).
6. Ministry of Finance (2015), Order "On approval of standard forms for displaying the results of inventory", [Online], available at: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15 (Accessed 05 July 2019).
7. Oliynyk, S.O. (2018), “The role of inventory in the formation of reliable financial reporting and ways to improve it”, [Online], available at: http://sophus.at.ua/inventarizaciji_shljakhi_jiji (Accessed 05 July 2019).
8. Oliynyk, S.O. (2015), “Areas of improvement of accounts receivable”, Napriamy udoskonalennia obliku debitors'koi zaborhovanosti [Compilation of scientific papers international scientific-practical. Internet-conference], Krok, Ternopil, Ukraine, pp.285-288.
9. Ministry of Finance of Ukraine (2014), Order “Regulations on the inventory of assets and liabilities”, [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (Accessed 05 July 2019).
10. Smorzhanyuk, T.P. (2015), “Inventory - one of the main methods of accounting and control”, Young scientist, vol. 2, pp. 66-69.
11. Kharlamova, O.V. (2015), “Features of inventory for the purposes of drawing up IFRS-reporting”, Scientific Bulletin of the International Humanitarian University, vol. 11, pp. 298-300.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 9219

Відомості про авторів

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткуванняНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5181-8652


Н. О. Гаврилова

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. O. Havrylova

student of economics faculty, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3358-4810

Як цитувати статтю

Гуцаленко Л. В., Гаврилова Н. О. Інвентаризація розрахункових операцій в господарській діяльності підприємств. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7200 (дата звернення: 01.03.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.6

Gutsalenko, L. V. and Havrylova, N. O. (2019), “Inventory of settlement operations in the economic activity of enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7200 (Accessed 01 Mar 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.