EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Г. І. Грещук

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.109

УДК: 502.33 : 332.2 : 631.1

Г. І. Грещук

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗЕМЛЕВПОРЯДНОГО МЕХАНІЗМУ СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Анотація

Досліджено світовий досвід фінансового забезпечення землевпорядного механізму сталого використання земель сільськогосподарського призначення та розвитку сільських територій загалом, а також запропоновано шляхи його імплементації у вітчизняній системі землекористування. Запропоновано напрями удосконалення фінансового забезпечення землевпорядного механізму сталого використання земель сільськогосподарського призначення, зокрема: упорядкування структури та обсягів коштів на оплату землевпорядних робіт; розробка стратегії фінансування і визначення цін на землевпорядні послуги; формування механізму цільових джерел фінансування сталого розвитку сільських територій; розвиток державної фінансової підтримки землевпорядкування. Обґрунтовано доцільність цільового фінансування проектів внутрішньогосподарського землеустрою через субсидування землевпорядних робіт щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Запропонований інструментарій фінансування землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування передбачає трансформацію схеми розподілу земельної плати та інших фінансових потоків з урахуванням цільового фонду сталого розвитку сільських територій. Основною метою створення такого фонду є акумулювання коштів і спрямування їх на проведення землевпорядних робіт щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій.
Механізм фінансової підтримки передбачає запровадження регламенту, який визначає правила і умови надання субсидій з державного бюджету сільськогосподарським товаровиробникам на проведення землевпорядних робіт щодо еколого-економічного обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. При цьому обов’язковою умовою надання субсидій є наявність затвердженого проекту внутрішньогосподарського землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Запропонований механізм фінансової підтримки сприяє розвитку екологобезпечного землекористування шляхом диференціації виділення бюджетних коштів сільськогосподарським товаровиробникам залежно від рівня сталості використання земель сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: система; фінансове забезпечення; землевпорядний механізм; фонд; субсидування; державна підтримка; сталий розвиток; землекористування; внутрішньогосподарський землеустрій.

Література

1. Данкевич В.Є. Розвиток земельних відносин в умовах глобалізації: монографія. Житомир: Видавець О.О. Євенок, 2017. 392 c.
2. Дорош О.С. Управління земельними ресурсами на регіональному рівні. К.: ЦЗРУ, 2014. 142 с.
3. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: монографія / [І.В. Кошкалда та ін.; за ред. І.В. Кошкалди]; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2016. 254 с.
4. Закон України «Про землеустрій». Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15/print1455609227934553.
5. Ібатуллін Ш.І., Степенко О.В., Сакаль О.В. та ін. Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку. К.: ІЕПСР НАНУ, 2012. 52 с.
6. Колмыков А.В. Землеустроительное обеспечение организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения: монография. Горки: БГСХА, 2013. 337 с
7. Люшин В.Г., Свиридова Л.А., Умєров М.А. Удосконалення фінансового інструментарію охорони земель // Збалансоване природокористування. 2016. № 2. С. 70–75.
8. Паляничко Н.І. Фінансово-економічне забезпечення збалансованого використання земельних ресурсів України; за наук. ред. акад. НААН О.І. Фурдичка. К.: Аграрна наука, 2017. 239 с.
9. Степенко О.В. Фінансово-економічний механізм розвитку земельних відносин у контексті сталого землекористування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2012. № 3–4. С. 118–124.
10. Atamaniuk O., Hreshchuk H. Organizational and economic mechanism on the sustainable use stimulation of agricultural appointment land // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 4. С. 37–45.
11. Johan Swinnen, Pavel Ciaian, d’Artis Kancs, Kristine Van Herck, Liesbet Vranken. Possible effects on eu land markets of new cap direct payments. Brussels: Directorate-General for Internal Policies, 2013. 96 р.
12. Manservisi S. EU global action on sustainable land management. Brussels: Directorate-General for International Cooperation and Development, 2016. 12 р.
13. Pasakarnis G. Rural development and challenges establishing sustainable land use in Eastern European countries // Land Use Policy. Vol. 30 (1), January 2013. P. 703–710.
14. Shiferaw B., Holden, S.T. Policy Instruments for Sustainable Land Management: The Case of Highland Smallholders in Ethiopia. Agricultural Economics. 2000. Vol. 22. P. 217–232.

H. I. Hreshchuk

IMPROVING THE FINANCING SYSTEM FOR THE LAND MANAGEMENT MECHANISM FOR SUSTAINABLE AGRICULTURAL LAND USE

Summary

The world experience of financial support for the land management mechanism for the sustainable use of agricultural land and the development of rural territories as a whole is studied, and ways of its implementation in the domestic land use system are proposed. The directions of improving the financial support of the land management mechanism for the sustainable use of agricultural land are proposed, in particular: streamlining the structure and volumes of funds for land management payments; development of a financing and pricing strategy for land management services; the formation of a mechanism of targeted sources of financing sustainable development of rural territories; development of state financial support for land management. The expediency of targeted financing of on-farm land management projects through subsidizing land management works on the environmental and economic justification of crop rotation and land management is substantiated. The proposed toolkit for financing the land management mechanism for sustainable agricultural land use provides for the transformation of the distribution scheme of land payments and other financial flows, taking into account the trust fund for sustainable development of rural territories. The main goal of creating such a fund is to accumulate funds and direct them to land management to ensure sustainable development of rural areas.
The financial support mechanism provides for the introduction of a regulation that defines the rules and conditions for the provision of subsidies from the state budget to agricultural producers for land management on the environmental and economic justification of crop rotation and land management. At the same time, a prerequisite for the provision of subsidies is the availability of an approved project for on-farm land management, providing environmental and economic justification of crop rotation and land management. The proposed financial support mechanism contributes to the development of environmentally friendly land use by differentiating the allocation of budgetary funds to agricultural producers depending on the level of sustainability of agricultural land use.

Keywords: system; financial support; land management mechanism; fund; subsidies; state support; sustainable development; land use; on-farm land management.

References

1. Dankevych, V.Ie. (2017), Rozvytok zemelnykh vidnosyn v umovakh hlobalizatsii [Development of land relations in the context of globalization], Vydavets O.O. Yevenok, Zhytomyr, Ukraine.
2. Dorosh, O.S. (2014), Upravlinnia zemelnymy resursamy na rehionalnomu rivni [Land administration at the regional level],TSZRU, Kyiv, Ukraine.
3. Koshkalda, I.V. (2016), Ekonomika upravlinnia zemel’nymy resursamy na osnovi zemlevporiadnoho ta kadastrovoho mekhanizmiv [Economics of land management on the basis of land management and cadastral mechanisms], Vyd-vo Ivanchenka I.S., Kharkiv, Ukraine.
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Land Management", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/858-15/print1455609227934553 (Accessed 28 December 2018).
5. Ibatullin, Sh.I., Stepenko, O.V., Sakal, O.V. et al. (2012), Mekhanizmy upravlinnia zemelnymy vidnosynamy v konteksti zabezpechennia staloho rozvytku [Mechanisms of land relations management in the context of sustainable development], Public Institution «Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
6. Kolmykov, A.V. (2013), Zemleustroitel’noe obespechenie organizacii racional’nogo ispol’zovanija zemel’ sel’skohozjajstvennogo naznachenija: monografija [Land management support organization of rational use of agricultural land: a monograph], BSAA, Gorki, Belarus.
7. Liushyn, V.H., Svyrydova, L.A. and Umierov, M.A. (2016), “Improving financial instruments for land protection”, Balanced nature using, vol. 2, рр. 70–75.
8. Palianychko, N.I. (2017), Finansovo-ekonomichne zabezpechennia zbalansovanoho vykorystannia zemelnykh resursiv Ukrainy [Financial and economic support for the balanced use of land resources of Ukraine], Ahrarna nauka, Kyiv, Ukraine.
9. Stepenko, O.V. (2012), “The financial and economic mechanism for the development of land relations in the context of sustainable land use”, Land management, cadastre and land monitoring, vol. 3–4, рр. 118–124.
10. Atamaniuk, O. and Hreshchuk, H. (2017), “Organizational and economic mechanism on the sustainable use stimulation of agricultural appointment land”, Land management, cadastre and land monitoring, vol. 4, рр. 37–45.
11. Swinnen J., Ciaian P., Kancs d’Art., Van Herck K., and Vranken L. (2013), Possible effects on eu land markets of new cap direct payments, Directorate-General for Internal Policies, Brussels, Belgium.
12. Manservisi, S. (2016), EU global action on sustainable land management, Directorate-General for International Cooperation and Development, Brussels, Belgium.
13. Pasakarnis, G. (2013), “Rural development and challenges establishing sustainable land use in Eastern European countries”, Land Use Policy, vol. 30 (1), рр. 703–710.
14. Shiferaw, B. and Holden, S.T. (2000), “Policy Instruments for Sustainable Land Management: The Case of Highland Smallholders in Ethiopia”, Agricultural Economics, vol. 22, рр. 217–232.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 6081

Відомості про авторів

Г. І. Грещук

кандидат економічних наук, завідувач кафедри права,Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

H. I. Hreshchuk

Ph.D. in Economics, Head of the Department of LawLviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Грещук Г. І. Удосконалення системи фінансування землевпорядного механізму сталого сільськогосподарського землекористування. Ефективна економіка. 2018. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7203 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.109

Hreshchuk, H. I. (2018), “Improving the financing system for the land management mechanism for sustainable agricultural land use”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7203 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.109

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.