EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ
С. І. Дробязко

УДК: 368.212:629.33

С. І. Дробязко

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ СТРАХОВОГО СЕКТОРУ

Анотація

У статті розглянуто питання методологічного забезпечення управління економічною безпекою підприємств страхового сектору. Зокрема удосконалено теорію управління економічною безпекою підприємств страхового сектору шляхом уточнення понять «економічна безпека підприємства страхового сектору» та «система управління економічною безпекою підприємств страхового сектору». Запропоновано концепцію управління економічною безпекою підприємств страхового сектору, яка враховує особливості страхової діяльності та поєднує види діяльності і структурно-функціональні складові (кадрова, фінансова, інформаційна, маркетингова) в контексті теоретико-методологічної, науково-методичної та прикладної площин. Запропоновано комплексний інструментарій інтегральної оцінки рівня економічної безпеки підприємств страхового сектору на основі багаторівневої системи оцінювання страхової діяльності за визначеними критеріями та інтегральними показниками в межах відокремлених підсистем: оцінювання впливу зовнішнього середовища на економічну безпеку та оцінювання внутрішнього середовища забезпечення економічної безпеки (підсистема оцінка функцій системи економічної безпеки за напрямами страхової діяльності та багатокритеріальна підсистема оцінки економічної безпеки підприємства). Розроблено науково-практичний підхід до оцінювання економічної безпеки підприємств страхового сектору, який побудований на основі запропонованого загального інтегрального показника економічної безпеки за складовими фінансової, кадрової, інформаційної і маркетингової підсистем, оцінених за визначеною шкалою рівня економічної безпеки. Обґрунтовано методологічні засади формування системи управління економічною безпекою підприємств страхового сектору шляхом виокремлення трьох взаємопідтримуючих рівнів – методологічного, теоретично-методичного та рівня впровадження. Запропонована концептуальна модель трансформації системи економічної безпеки за визначеними параметрами просування з «початкового» до «бажаного» стану в умовах певних обмежень комунікаційного середовища за обов’язковістю контролю й оцінки ефективності її просування.

Svetlana Drobyazko

MANAGEMENT METHODOLOGICAL SUPPORT ECONOMIC SECURITY INSURANCE SECTOR

Summary

The article considers the issues of methodological support for managing economic security of enterprises in the insurance sector. In particular, the theory of managing the economic security of enterprises in the insurance sector has been improved by clarifying the concepts of “economic security of the enterprises of the insurance sector” and “the system of managing the economic security of enterprises in the insurance sector”. The concept of managing economic security of enterprises in the insurance sector is proposed, which takes into account the features of insurance activity and combines activities and structural and functional components (personnel, financial, information, marketing) in the context of theoretical, methodological, scientific, methodological and applied areas. A comprehensive toolkit is proposed for integrated assessment of the economic security level of enterprises in the insurance sector based on a multi-level system for assessing insurance activity according to certain criteria and integral indicators within the selected subsystems: assessment of the impact of the external environment on economic security and assessment of the internal environment for ensuring economic security (subsystem assessment of the functions of the economic security system by directions of insurance activity and multicriteria subsystem tsenki economic security of the enterprise). A scientific and practical approach has been developed to assess the economic security of enterprises in the insurance sector, which is built on the basis of the proposed general integrated indicator of economic security for the components of the financial, personnel, information and marketing subsystems, evaluated on a certain scale of economic security. The methodological foundations of the formation of an economic security management system for enterprises of the insurance sector are substantiated by identifying three mutually supportive levels - methodological, theoretical and methodological, and implementation level. A conceptual model is proposed for transforming the economic security system according to certain parameters of promotion from the “initial” to the “desired” state under the conditions of certain limitations of the communication environment with mandatory monitoring and evaluation of the effectiveness of its promotion.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 504

Відомості про авторів

С. І. Дробязко

кандидат економічних наук, доцент,професор кафедри обліку та загальноекономічних дисциплінВідкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», м. Київ

Svetlana Drobyazko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,Professor Department of Accounting and General Economic Disciplines,Open University of Human Development "Ukraine", Kyiv, Ukraine

Як цитувати статтю

Дробязко С. І. Методологічне забезпечення управління економічною безпекою підприємств страхового сектору. Ефективна економіка. 2018. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7204 (дата звернення: 22.09.2020).

Drobyazko, Svetlana (2018), “Management methodological support economic security insurance sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7204 (Accessed 22 Sep 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.