EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
М. С. Лаптєв

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.158

УДК: 378.4

М. С. Лаптєв

ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Анотація

Освіта відіграє важливу роль у розвитку сучасних суспільств, забезпечуючи прогрес у соціальній, економічній та культурній сферах. Глобальні виклики XXI ст. поставили всі національні системи освіти перед необхідністю формування нової освітньої парадигми, що відбиває реалії постіндустріального суспільства.
У статті встановлено відсоток населення, який навчається за віковими групами. Визначено кількість студентів в Україні за віком. Прослідковано динаміку кількості студентів закладів вищої освіти. Здійснено розподіл іноземних студентів, які навчаються в країнах ОЕСР, за регіонами походження та рівнем освіти. Виокремлено структуру міжнародних або мобільних студентів, які навчаються в країнах ОЕСР за рівнями освіти. Визначено кількість іноземних студентів у закладах вищої освіти на початок навчального року. Проаналізовано результати SCImago Institutions Rankings. Встановлено топ-10 університетів України за рейтингом SCImago.

Ключові слова: трансформація; мобільність; компетентності; диверсифікація; міжнародна освіта; заклади вищої освіти; безперервна освіта; дистанційне навчання.

Література

1. The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) : веб-сайт. URL : http://www.oecd.org/edu. (дата звернення: 10.06.2019).
2. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL : www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 10.06.2019).
3. Степко М., Болюбаш Я. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Документи і матеріали. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2004. 202 с.
4. Дубасенюк О. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи. Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура : матеріали Всеукр. конф. Київ, 2011. С. 135-142.
5. Товканець Г. Економічна освіта у вищій школі Чехії і Словаччини у ХХ столітті : монографія. Київ : Кондор, 2013. 506 с.
6. Coursera : web-site. URL : https://www.coursera.org. (дата звернення: 10.06.2019).
7. Єрмаченко В. Є., Дериховська В. І. Особливості трансформації світової системи вищої освіти у ХХІ столітті. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 2017. Випуск №10. С.518-522.
8. Глузман А. Особенности современного высшего образования за рубежом (Англия, Бельгия, Франция, США, Израиль) : веб-сайт. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/32811/01-Gluzman.pdf. (дата звернення: 10.06.2019).
9. Ponomarenko V., Rayevnyeva O., Stryzhychenko K. Investigation of Demand and Stability of Ukrainian Educational Market. Asian Journal of Applied Sciences. 2015. Issue 01. Volume 03. P. 50–58.
10. Scimago Institutions Rankings : web-site. URL : https://www.scimagoir.com. (дата звернення: 10.06.2019).
11. Мігус І. П. Черевко О. В., Радзіховська Ю.М. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Випуск 43 (1). С. 96-103.
12. Пономаренко В., Раєвнєва О., Єрмаченко В. Управління забезпеченістю національної економіки фахівців з вищою освітою: досвід перетворень, теоретико-інструментальне підґрунтя : монографія. Харків : ФОП Александрова К. М. 2014. 288 с.

M. S. Laptіеv

THE INFLUENCE OF TRANSFORMATION CHANGES IN THE INTERNATIONAL EDUCATIONAL SPACE ON THE ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF UKRAINE

Summary

Education is playing an increasing role in the development of modern societies, ensuring progress in the social, economic and cultural spheres. Global challenges of the XXI century. put all national education systems in front of the need to form a new educational paradigm that reflects the realities of post-industrial society. The modern development of higher education of any country should be considered in the light of global trends that modernize educational strategic priorities, change the tools and approaches to the methodological and methodological foundations of higher education. Moreover, civilizational tendencies produce a systemic influence on the process of reforming national education systems.
Continuous updating and renewal of knowledge is a prerequisite for high qualification and competence of personnel. The training system should take into account the conditions in which the future specialist will live and work. The process of European integration involves the creation of a pan-European educational and scientific space based on the development of common criteria and standards in the field of education and science, with the aim of recognizing periods and terms of training for higher education professionals, which will facilitate cooperation between higher education institutions in Europe, student mobility and teaching.
The article identifies the percentage of the population that studies by age group. The number of students in Ukraine by age is determined. The dynamics of the number of students of higher education institutions has been traced. The distribution of foreign students studying in OECD countries by region of origin and level of education was made. The structure of international or mobile students studying in OECD countries by educational level is distinguished. The number of foreign students in higher education institutions at the beginning of the academic year was determined. The results of SCImago Institutions Rankings have been analyzed. Top 10 universities of Ukraine rated SCImago.

Keywords: transformation; mobility; competences; diversification; international education; higher education institutions; continuing education; distance learning.

References

1. oecd.org/edu (2019), “The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)”, available at: http://www.oecd.org/edu. (Accesed: 10 June 2019).
2. ukrstat.gov.ua (2019), “Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy”, available at: www.ukrstat.gov.ua. (Accesed: 10 June 2019).
3. Stepko, M. and Boliubash, Ya. (2004), Osnovni zasady rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy v konteksti Bolonskoho protsesu. Dokumenty i materialy [Basic principles of development of higher education of Ukraine in the context of the Bologna process. Documents and materials], TNPU im. V. Hnatiuka, Ternopil,
p. 202.
4. Dubaseniuk, O. (2011), “Higher education development: trends and perspectives”, materialy Vseukrainskoi konferentsii [materials of the All-Ukrainian Conference], Liudynotsentryzm yak osnova humanitarnoi polityky Ukrainy: osvita, polityka, ekonomika, kultura [Human-centrism as the basis of humanitarian policy in Ukraine: education, politics, economy, culture], Kyiv, Ukraine, pp. 135-142.
5. Tovkanets, H. (2013), Ekonomichna osvita u vyshchii shkoli Chekhii i Slovachchyny u ХХ stolitti [Economic education at the Czech and Slovak high schools in the twentieth century], Kondor, Kyiv, p.506.
6. coursera.org (2019), “Coursera”, available at: https://www.coursera.org. (Accesed: 10 June 2019).
7. Yermachenko, V. Ye. and Derykhovska, V. I. (2017), “Features of transformation of the world higher education system in the 21st century”, Demohrafiia, ekonomika pratsi, sotsialna ekonomika i polityka, vol. 10, pp. 518-522.
8. Hluzman, A. (2019), “Features of modern higher education abroad (England, Belgium, France, USA, Israel)”, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/32811/01-Gluzman.pdf. (Accesed: 10 June 2019).
9. Ponomarenko, V. Rayevnyeva, O. and Stryzhychenko, K. (2015), “Investigation of Demand and Stability of Ukrainian Educational Market”, Asian Journal of Applied Sciences, issue 01, volume 03, pp. 50-58.
10. scimagoir.com (2019), “Scimago Institutions Rankings”, available at: https://www.scimagoir.com. (Accesed: 10 June 2019).
11. Mihus, I. P. Cherevko, O. V. and Radzikhovska, Yu. M. (2016), “Marketing approach to improving the interface security of higher education institutions”, Zbirnyk naukovykh prats Cherkaskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 43 (1), pp. 96-103.
12. Ponomarenko, V. Raievnieva, O. and Yermachenko V. (2014), Upravlinnia zabezpechenistiu natsionalnoi ekonomiky fakhivtsiv z vyshchoiu osvitoiu: dosvid peretvoren, teoretyko-instrumentalne pidgruntia [Managing the national economy of specialists in higher education: experience of transformations, theoretical and instrumental basis], FOP Aleksandrova K. M., Kharkiv, Ukraine, p. 288.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 621

Відомості про авторів

М. С. Лаптєв

аспірант кафедри управління фінансово-економічної безпеки,Університет економіки та права «КРОК»

M. S. Laptіеv

graduate student of the department of financial and economic security management, “KROK” University

ORCID:

0000-0002-3537-6345

Як цитувати статтю

Лаптєв М. С. Вплив трансформаційних змін у міжнародному освітньому просторі на діяльність закладів вищої освіти України. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7205 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.158

Laptіеv, M. S. (2019), “The influence of transformation changes in the international educational space on the activities of higher education institutions of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7205 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.158

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.