EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
К. В. Васьківська, А. О. Пелехатий, Ю. О. Галімук, Л. Д. Лозінська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.1

УДК: 322.122

К. В. Васьківська, А. О. Пелехатий, Ю. О. Галімук, Л. Д. Лозінська

СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розкрито необхідність співробітництва територіальних громад в умовах фінансової децентралізації, що супроводжується перерозподілом фінансових ресурсів на користь місцевих бюджетів, а повноважень - на користь органів місцевого самоврядування. Підкреслено потребу переосмислення органами місцевого самоврядування фінансової політики в напрямку економії коштів і надання соціальних послуг з метою збільшення їх ефективності та якості, зниження вартості, а інструментів для вирішення цих завдань повинно бути співробітництво муніципалітетів у спільному наданні соціальних послуг. Таке співробітництво може стати ефективним для наступного етапу адміністративно-територіальної реформи. Відмічено, що співробітництво територіальних громад і органів місцевого самоврядування дозволить збільшити економію коштів, витрачених з бюджетів різних рівнів.

Ключові слова: територіальна громада; органи місцевого самоврядування; співробітництво; децентралізація; політика розвитку регіону.

Література

1. Вахович І. М. Дослідження ендогенної складової в еволюції
концептуальних засад територіального розвитку / І. М. Вахович, М. Забедюк // Економічний форум : наук. журн. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – №2. – С.96-102.
2. Ливдар М. Формування структури видатків для забезпечення
сталого соціально-економічного розвитку держави / М. Ливдар // Збірник наукових праць. «Ефективність державного управління». – 2010. – Вип. 25. – С. 442 - 449.
3. Лисяк Л. В. Міжбюджетні трансферти як інструмент
забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів / Л. В. Лисяк, М. К. Дяченко. // Науковий вісник ЧДІЕУ – 2012. – № 2 (14). – С. 55-59.
4. Козоріз М. А., Возняк Г. В. Бюджетний федералізм як напрям
реструктуризації фінансових відносин «держава-регіон» // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України: регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій: [зб. наук. пр.) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; Ред. кол. : Відп. ред. Є. І. Бойко. - Львів, 2011.- Вип. 1(87). - C. 61-67.
5. Розвиток сільський територій в системі євро інтеграційних
пріоритетів України: [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012. – 216 с.
6. Сторонянська І.З., Патицька Х.О. Проблеми та напрями оптимізації процесу формування ОТГ: за результатами першого етапу адміністративно-фінансової децентралізації. Регіональна економіка. НАН України. ДУ «Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАНУ». Львів, 2017. № 4. С. 65-78.
7. Про співробітництво територіальних громад Верховна Рада
України; Закон від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (дата звернення: 08.07. 2019 р.).
8. Аналітичний звіт щодо практики використання потенційними суб’єктами співробітництва примірних форм договорів про співробітництво територіальних громад. Інститут Громадянського Суспільства. CouncilofEurope. К., 2016. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp- content/uploads/2017/06/Analit_Zvit_Spivrobitn.pdf. (дата звернення: 12.07. 2019 р.).

Katerуna V. Vaskivska, Аndrij O. Pelechatyj, Julia O. Galimuk, Lyubov D. Lozinska

COOPERATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Summary

The article discloses the necessity of cooperation of territorial communities in conditions of financial decentralization, which is accompanied by redistribution of financial resources in favor of local budgets, and powers in favor of local self-government bodies. The necessity of rethinking financial policy of local self-government bodies in the direction of saving money and provision of social services in order to increase their efficiency and quality, decrease in value, and the tools for solving these problems should be the cooperation of municipalities in the joint provision of social services.
It is noted that the interaction and cooperation of territorial communities with state authorities and local government bodies of higher levels, that is, "vertical cooperation", are well-defined and clearly defined, since they function as part of a unified system, while horizontal cooperation is not defined as compulsory an element of public administration at the local level, because each territorial community acts theoretically and legally independently of other communities by a different management entity s and goals. The logic of the use of the instrument of cooperation of territorial communities for the accomplishment of the tasks and development of the territory through the optimal use of scarce resources and the avoidance of the impact of disadvantageous for the provision of the corresponding social services of the boundaries of the administrative-territorial units of the basic level is proved. Accordingly, the cooperation of territorial communities is defined as the relationship between two or more territorial communities in the person of local self-government bodies, which have the status of legal entities, with the appropriate powers and with the available resource base, on a contractual basis for the implementation of specific tasks.
It was emphasized that such cooperation could become effective for the next stage of administrative-territorial reform. It was noted that cooperation of territorial communities and local self-government bodies will allow to increase the savings of funds spent from budgets of different levels.

Keywords: territorial community; bodies of local self-government; cooperation; decentralization; regional development policy.

References

1. Vachovych I., M. Zabedjuk. Doslidzennia endogennoi skladowoi w ewoljucii konceptualnych zasad terytorialnogo rozwytku /Ekonomichnyj forum : nauk. zurn. Luck : RVV LNTU, 2011. № 2. 96-102 p.
2. Lyvdar M. Formuwannia struktury wydatkiw dlia zabezpechennia stalogosocialno-ekonomichnogo rozwytku derzawy. Zb. nauk. prac. “Efektuwnisc derzawnogo uprtawlinnia”/ 2010/ Vup. 25. 442-449 p.
3. Lysiak l.V., Diachenko M.K. Mizbjudzetni transferty jak instrument zabezpechennia socialno-ekonomichnogo rozwytku regioniv / Naukowyj wisnyk ChDIEU. 2012. № 2 (14). 55-59 p.
4. Kozoriz M.A., Vozniak G.V. Bjudzetnyj federalism jak napriam restruktyryzacji finansowych vidnosyn „derzawa – region”/ socialno-ekonomichni problemy suchasnogo periodu Ukrainy : regionalizacja ta integracja w umowach suspilnych transformacij : zb. nauk. prac. / NAN Ukrainy. In-t regionalnych doslidzen; Red. kol. : Vidpov. red. J.I. Bijko. Lviv. 2011. Vyp. 1 (87). 61-67 p.
5. Rozwytok silskych terytorij w systemi jewrointegracijnych priorytetiw Ukrainy : [мonografiia] / NAN Ukrainy. Іn-t regionalnych doslidzen; nauk. red. V.V. Borszczewskyj. Lviv. 2012. 216 p.
6. Storonianska I.Z., Patycka Ch.O. Problemy ta napriamy optymizacji procesu formywannia OTG : za rezyltatamy perszogo etapuadministratywno-finansowoi decentralizacji. Regionalna ekonomika. NAN Ukrainy. DU “In-t regionalnych doslidzen imeni M.I. Dolisznego”. Lviv. 2017. № 4. 65-78 p.
7. Pro spiwrobitnyctwo terytorialnych gromad Verchowna Rada Ukrainy; Zakon vid 17.06.2014 № 1508-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (data zwernennia : 08.07. 2019 р.).
8. Analitychnyj zwit szczodopraktyky wykorystannia potencijnymy subjektamy spiwrobitnyctwa prymirnych form dogoworiw pro spivrobitnyctwo terytorialnych gromad. Instytyt Gromadskogo Suspilstwa. CouncilofEurope. К., 2016. URL: http://www.minregion.gov.ua/wp- content/uploads/2017/06/Analit_Zvit_Spivrobitn.pdf (data zwernennia : 12.07. 2019 р.).

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 561

Відомості про авторів

К. В. Васьківська

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка,Католицький університет Любельський Івана Павлв ІІ, Люблін, Польща

Katerуna V. Vaskivska

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv Ivan Franko National University,Catholic University of Lyubelsky Ivan Pavel II, Lublin, Poland

ORCID:

0000-0002-1615-3488


А. О. Пелехатий

к. е. н., докторант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Аndrij O. Pelechatyj

PhD in Economics, Doctoral Student,Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National University

ORCID:

0000-0002-3022-852Х


Ю. О. Галімук

аспірант кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

Julia O. Galimuk

Postgraduate Student, Department of Economics and Management,Lviv Ivan Franko National University

ORCID:

0000-0002-3901-7606


Л. Д. Лозінська

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Lyubov D. Lozinska

Postgraduate Student,Department of Accounting and Audit State Pedagogical University"Vasyl Stefanyk Precarpathian National University"

ORCID:

0000-0001-9993-9875

Як цитувати статтю

Васьківська К. В., Пелехатий А. О., Галімук Ю. О., Лозінська Л. Д. Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7209 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.1

Vaskivska, Katerуna V., Pelechatyj, Аndrij O., Galimuk, Julia O. and Lozinska, Lyubov D. (2019), “Cooperation of territorial communities in conditions of decentralization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7209 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.