EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА
І. В. Саух, В. Г. Виговський

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.2

УДК: 336.078.3

І. В. Саух, В. Г. Виговський

АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА

Анотація

В статті досліджено необхідність впровадження дієвого аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника, що потребує вибору методологічного підходу до формування методики оцінки. Авторами проведено критичний аналіз існуючих методик аналітичного забезпечення кредитоспроможності та виокремлено складності імплементації їх в практичну діяльність вітчизняних банків, зокрема: 1) неврахування специфіки вітчизняного банківництва; 2) надання пріоритетного значення або кількісним, або якісним показникам; 3) відсутність в більшості методик розрахунку інтегрального показника як комплексної характеристики кредитоспроможності; 4) різноспрямованість вибору системи аналітичних показників. Відзначено, що відсутність єдиного методологічного підходу до аналітичного забезпечення оцінки кредитоспроможності дозволила обґрунтувати перспективність впровадження внутрішнього бально-рейтингового методу, орієнтованого на формування інтегрального показника кредитоспроможності, що враховує специфіку діяльності банку, містить формалізовані та неформалізовані показники та ідентифікує рівень кредитного ризику. Орієнтація комерційних банків на зовнішнє рейтингування в сучасних умовах є доцільною для великих системних банків.

Ключові слова: кредитоспроможність; оцінка; аналітичне забезпечення; рейтингова оцінка; позичальник.

Література

1. Андрушків Т. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників в управлінні кредитним ризиком банку // Світ фінансів. 2008. № 2 (15). С. 113 – 118.
2. Бондаренко Н.В. Удосконалення методів оцінки кредитоспроможності сільськогосподарських підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: «Фінанси і кредит». 2012. №1. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/Vsnau/2012_1/8Bondarenko.pdf.
3. Бордюг В.В. Теоретичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника банку // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2008. № 3. С. 112 – 115.
4. Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника // Банківська справа. 2007. №4. С. 54 – 59.
5. Вітлінський В.В., Пернарівський О.В., Наконечний Я.С., Великоіваненко Г.І. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Посібник. За ред. В.В. Вітлінського. К.: Т-во «Знання», 2000. 251 с.
6. Зянько В., Фурик Г., Зянько В., Дрімлюга Т. Планування кредитоспроможності підприємств на основі аналізу грошових потоків як умова забезпечення їх економічної безпеки // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2010. № 4(2). С. 107-111.
7. Костюк В.А. Комплексне оцінювання кредитоспроможності сільгоспвиробників при наданні іпотечних кредитів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. К., 2010. Вип. 154, ч. 3. С. 92 – 100.
8. Манако О.В. Системний підхід до оцінки кредитоспроможності підприємства // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем. Збірник наукових праць МННЦ ІТІС. 2007. Київ. Випуск 12. С. 84-95.
9. Нескородєва І.В., Чувакова А.А. Удосконалення механізму оцінки кредитоспроможності позичальника банку з використанням методу нечітких множин // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2009. № 28. С. 38 – 47.
10. Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями затверджено постановою Правління НБУ від 30.06.2016 р. № 351. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18.
11. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджено Постановою Національного Банку України від 06.07.2000 р. №279. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00.
12. Тепман Л.Н., Эриашвили Н.Д. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управление. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. с. 295.
13. Шабінський О.В. Зарубіжний досвід визначення кредитоспроможності позичальника – напрям підвищення рівня економічної безпеки підприємств агросектору // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Випуск 8. Частина 7. С. 63 – 66.
14. Школьник І.О., Макаренко О.М. Проблемні аспекти оцінки кредитоспроможності позичальника // Суми: УАБС НБУ. 2007. Вип.19. С. 201-208. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/54855/5/Shkolnyk_credit _rating.pdf

I. V. Saukh, V. H. Vyhovsky

ANALYTICAL PROVISION FOR CREDIT ASSESSMENT OF THE LOAN

Summary

The article investigates the need for effective analytical support for assessing the borrower's creditworthiness, which requires the choice of a methodological approach to the formation of a valuation technique. It was noted that the negative consequence of improperly formed assessment of borrowers' creditworthiness may be a significant deterioration in the quality of the loan portfolio of the banking institution, which necessitates the creation of excess reserves. The purpose of writing the article is to synthesize existing methods of analytical support for assessing the borrower's creditworthiness and analyze the areas of their possible implementation in domestic banking institutions. The factors of influence on the assessment of the borrower's creditworthiness have been determined and the requirements for the methods of analytical support of creditworthiness have been formed, in particular: the reliability of the assessment; completeness of evaluation; a differentiated approach to assessing the creditworthiness of different groups of borrowers; perspective evaluation; innovation and objectivity. The procedure of choosing a methodological approach to the formation of an appropriate methodology of analytical support for assessing the borrower's creditworthiness is proposed. The authors highlight the complexity of the implementation of foreign methods of analytical support of creditworthiness in the practical activities of domestic banks: 1) the failure to take into account the specifics of domestic banking; 2) the priority value is given either quantitative or qualitative indicators; 3) the absence of the calculation of the integral indicator as a complex feature of creditworthiness; 4) divergence of choice of the system of analytical indicators; 5) application of most of the foreign methods requires improving the quality of staffing of national banks. It was determined that the lack of a unified methodological approach to the analytical provision of credit assessment allowed to substantiate the prospects of implementation of an internal rating method focused on the formation of an integrated indicator of creditworthiness, taking into account the specifics of the bank's activity, contains formalized and non-formalized indicators and identifies the level of credit risk. The orientation of commercial banks to an external rating in modern conditions is appropriate for large systemic banks.

Keywords: creditworthiness; estimation; analytical support; rating; borrower.

References

1. Andrushkiv, T. (2008), “Problems with credit loans for borrowers in managing bank credit risk ”, Svit finansiv, vol. 2(15), pp. 113–118.
2. Bondarenko, N.V. (2012), “Improving the methods for assessing the creditworthiness of agricultural enterprises”, Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia: Finansy i kredyt, [Online], vol. 1, available at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/Vsnau/2012_1/8Bondarenko.pdf. (Accessed 10 July 2019).
3. Bordiuh, V.V. (2008), “Theoretical basis for assessing the borrower's bank's creditworthiness”, Visnyk Universytetu bankivs'koi spravy Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 3, pp. 112–115.
4. Buhel', Yu. (2007), “The main ways to improve modern methods of assessing the borrower's creditworthiness”, Bankivs'ka sprava, vol. 4, pp. 54–59.
5. Vitlins'kyj, V.V., Pernarivs'kyj, O.V., Nakonechnyj, Ya.S. and Velykoivanenko, H.I. (2000), Kredytnyj ryzyk komertsijnoho banku [Credit risk of a commercial bank], Znannia, Kyiv, Ukraine.
6. Zian'ko, V., Furyk, H., Zian'ko, V. and Drimliuha, T. (2010), “Planning of the creditworthiness of enterprises on the basis of analysis of cash flows as a condition for ensuring their economic security”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 4(2), pp. 107–111.
7. Kostiuk, V.A. (2010), “Comprehensive assessment of the creditworthiness of agricultural producers in the provision of mortgage loans”, Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, vol. 154, pp. 92–100.
8. Manako, O.V. (2007), “System approach to assessing the company's creditworthiness”, Ekonomiko-matematychne modeliuvannia sotsial'no-ekonomichnykh system. Zbirnyk naukovykh prats' MNNTs ITIS, vol. 12, pp. 84–95.
9. Neskorodieva, I.V. and Chuvakova, A.A. (2009) “Improvement of the mechanism of assessment of the borrower's bank's creditworthiness using the method of fuzzy sets”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 28, pp. 38–47.
10. National Bank of Ukraine (2016), “Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “Regulation on the determination by banks of Ukraine of the size of credit risk under active banking operations”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0351500-16/paran18#n18 (Accessed 10 July 2019).
11. National Bank of Ukraine (2000), “Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “Regulation on the procedure for the formation and use of a provision for reimbursement of possible losses on bank lending operations”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0474-00 (Accessed 10 July 2019).
12. Tepman, L.N. and Jeriashvili, N.D. (2012), Upravlenie riskami v uslovijah finansovogo krizisa: ucheb. posobie dlja studentov vuzov, obuchajushhihsja po napravlenijam ekonomiki i upravlenie [Risk management during the financial crisis: studies. manual for university students enrolled in areas of economics and management], JuNITI-DANA, Moskow, Russian Federation.
13. Shabins'kyj, O.V. (2014), “Foreign experience in determining the borrower's creditworthiness - the direction of raising the level of economic security of enterprises in the agro-sector”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 8, pp. 63–66.
14. Shkol'nyk, I.O. and Makarenko O.M. (2007) “Problematic aspects of assessing the borrower's creditworthiness”, Sumy UABS NBU, [Online], vol. 19, available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/54855/5/Shkolnyk_credit _rating.pdf (Accessed 10 July 2019).

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 970

Відомості про авторів

І. В. Саух

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, менеджменту і маркетингуЖитомирського державного університету імені Івана Франка

I. V. Saukh

Doctor of Economics,professor of Department of Economics, Management and Marketing,Zhytomyr State University named after Ivan Franko

ORCID:

0000-0002-3812-6579


В. Г. Виговський

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництваДержавного університету «Житомирська політехніка»

V. H. Vyhovsky

PhD of Economics,associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurshipof the State University Zhytomyr Polytechnic

ORCID:

0000-0001-5642-0774

Як цитувати статтю

Саух І. В., Виговський В. Г. Аналітичне забезпечення оцінки кредитоспроможності позичальника. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7210 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.2

Saukh, I. V. and Vyhovsky, V. H. (2019), “Analytical provision for credit assessment of the loan”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7210 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.