EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОТИВАЦІЙНЕ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ АКТИВІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
М. В. Корнєєв, Н. М. Шматько

УДК: 334: 658.114.5

М. В. Корнєєв, Н. М. Шматько

МОТИВАЦІЙНЕ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ АКТИВІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Метою дослідження у роботі є теоретичне обґрунтування та розробка положень щодо формування мотиваційного та соціокультурного підґрунтя активізації організаційного розвитку підприємства. Встановлено, що мотиваційне забезпечення активізації організаційного розвитку підприємства являє собою сукупність мотивів, які виникають у працівників внаслідок дії комплексу мотивоутворюючих впливів (мотиваційних комплексів), щодо позитивного сприйняття структурно-організаційних змін. Узагальнено характеристики параметрів оцінки соціокультурного підґрунтя активізації організаційного розвитку економіко-виробничої системи підприємства, за видами організаційної культури. Визначено основі типи організаційної культури, відмінності між якими обумовлюють потреби у формуванні мотиваційного та соціокультурного підґрунтя активізації організаційного розвитку підприємства: органічна (патріархальна, в якій найбільш відчутним є домінування власників-засновників підприємства), підприємницька (культурну основу якої становить здатність та готовність учасників щодо прийняття на себе господарських ризиків), бюрократична (базується на формалізації та нормативному упорядкуванні широкого кола моделей поведінки), партисипативна (заснована на підтримці взаємодії та співробітництва). Встановлено, що основними характеристиками організаційної культури підприємства є такі: колективне відношення щодо проявів особистісної ініціативи, рівень толерантності персоналу; готовність до ризику; цілеспрямованість, узгодженість та управлінська підтримка спільних дій; правила контролю, координації і взаємодії; ідентичність організації та його персоналу; система мотивації. Доведено, що організаційна культура не є цілком однорідним явищем, більшості сучасних великих підприємств притаманне існування домінуючої культури та кількох субкультур в його рамках.

M. V. Korneyev, N. М. Shmatko

MOTIVATIONAL AND SOCIO-CULTURAL BASIS OF ACTIVATION OF ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE

Summary

The purpose of research in the work is theoretical substantiation and development of provisions on formation of motivational and sociocultural basis for activating organizational development of the enterprise. It is established that the motivational support for activating the enterprise organizational development is a set of motives that arise from employees due to the motivational influences complex action (motivational complexes), regarding of the structural and organizational changes positive perception. The characteristics of the enterprise economic and production system organizational development activation socio-cultural basis assessment parameters, by types of organizational culture, are generalized. The types of organizational culture, the differences between which determine the needs for the formation of a motivational and sociocultural basis for activating the organizational development of the enterprise are determined: organic (patriarchal, in which the dominant is the owners of the enterprise founders), entrepreneurial (the cultural basis of which is the ability to participate and willingness to participate economic risks), bureaucratic (based on the formalization and normalization of a behaviors wide range), participative (based on supporting interaction and cooperation). It is established that the main characteristics the enterprise organizational culture are the following: collective attitude to the manifestations of personal initiative, the level of staff tolerance; willingness to take risks; commitment, coherence and management support for joint action; control, coordination and interaction rules; the identity of the organization and its staff; motivation system. It has been proved that organizational culture is not a completely homogeneous phenomenon, and for most modern large enterprises there is a dominant culture and several subcultures within it.

№ 2 2018

Кількість переглядів: 1939

Відомості про авторів

М. В. Корнєєв

д. е. н., доцент

M. V. Korneyev

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor


Н. М. Шматько

к. е. н., доцент

N. М. Shmatko

РhD in Economics, Associate Professor

Як цитувати статтю

Корнєєв М. В., Шматько Н. М. Мотиваційне та соціокультурне підґрунтя активізації організаційного розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2018. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7212 (дата звернення: 09.03.2021).

Korneyev, M. V. and Shmatko, N. М. (2018), “Motivational and socio-cultural basis of activation of organizational development of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7212 (Accessed 09 Mar 2021).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.