EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
К. С. Салига, О. М. Гуцалюк, Н. О. Небаба

УДК: 658.114.5.014.1

К. С. Салига, О. М. Гуцалюк, Н. О. Небаба

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО ІНТЕГРАЦІЙНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Анотація

Метою дослідження у роботі є теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій щодо формування інвестиційної привабливості корпоративного інтеграційного об’єднання. Доведено, що вибір і обґрунтування оптимальності складу джерел формування капіталу корпорації дозволяє: забезпечити диференціювання джерел інвестиційних ресурсів за програмними цілями обраної стратегії; визначити сукупність найбільш бажаних джерел формування капіталу; конкретизувати напрямки використання ресурсів. Встановлено, що формування інвестиційної привабливості корпоративного інтеграційного об’єднання на різних стадіях його життєвого циклу залежить від багатьох факторів, таких як вартість джерела, доступність джерела, імідж об’єднання перед постачальниками фінансових ресурсів, величина власних активів, придатних для реінвестування. Відзначено, що формування капіталу та інвестиційної привабливості корпоративного об’єднання залежить від урахування в процесі формування та розвитку інтеграційної структури особливостей організаційно-правової форми акціонерних товариств, які виступають учасниками об’єднання. Встановлено, що вибір варіанту інтеграційного розвитку корпоративного об’єднання визначає оптимальну структуру капіталу та здійснюється на основі аналізу ризику і прибутковості кожного з можливих варіантів здійснення інтеграційного процесу. Доведено необхідність проведення дворівневої оцінки діяльності корпоративного інтеграційного об'єднання. Акцентовано увагу на необхідності розгляду інтеграційної стратегії корпоративного об’єднання як окремої операційної стратегії, яка визначає логіку розвитку через зміну конфігурації активів чи розподіл корпоративного контролю. Встановлено, що здійснення інтеграційних операцій є важливим елементом загального контексту соціально-економічного розвитку корпоративних підприємств, що вимагає формування належного стратегічного підґрунтя для підтримки інвестиційної привабливості та забезпечення економічної ефективності корпоративного інтеграційного об’єднання.

K. Salyga, О. М. Gutsaluk, N. A. Nebaba

FORMING OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND PROVIDING OF ECONOMIC EFFICIENCY OF CORPORATE INTEGRATION ASSOCIATION

Summary

The purpose of the research in the work is to theoretically substantiate and develop recommendations for shaping the corporate integration associations investment attractiveness. It is proved that the choice and justification of the corporation capital formation sources composition optimality allows: to provide differentiation of investment resources sources according to the chosen strategy program objectives; determine the totality of the capital formation most desirable sources; to resources use specify directions. It is established that the formation of the corporate integration association investment attractiveness at different stages of its life cycle depends on many factors, such as source cost, source availability, association image before suppliers of financial resources, the value of own assets suitable for reinvestment. It is noted that the corporate association capital and investment attractiveness formation depends on taking into account in the process of joint-stock companies legal form peculiarities integration structure formation and development that are association members.
It is established that the corporate merger integration development choice determines the optimal capital structure and is made on the risk and profitability basis analysis of each possible implementation of the integration process. It is proved that the corporate integration structure investment attractiveness is determined by such merger participants securities valuation results combination (determine the reflective market valuation of the profitability and reliability of financial investments in this investment object) and its financial status, which is reflected in the valuation. It is proposed to consider the corporate integration structure value as a cumulative stream of income that comes to the owners or investors of a given merger as a result of using their ownership rights (reduced to the time of receipt) in terms of the possibility of alternative use of capital.

№ 4 2018

Кількість переглядів: 154

Відомості про авторів

К. С. Салига

д. е. н., професор

K. Salyga

Doctor of Economic Sciences, Professor


О. М. Гуцалюк

к. е. н., доцент

О. М. Gutsaluk

РhD in Economics, Associate Professor


Н. О. Небаба

к. е. н.

N. A. Nebaba

РhD in Economics

Як цитувати статтю

Салига К. С., Гуцалюк О. М., Небаба Н. О. Формування інвестиційної привабливості та забезпечення економічної ефективності корпоративного інтеграційного об’єднання. Ефективна економіка. 2018. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7217 (дата звернення: 26.02.2020).

Salyga, K., Gutsaluk, О. М. and Nebaba, N. A. (2018), “Forming of investment attractiveness and providing of economic efficiency of corporate integration association”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7217 (Accessed 26 Feb 2020).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.