EnglishНа русском

Ефективна економіка № 10, 2011

УДК 336.1

 

С. О. Корецька,

д.е.н., професор

 

ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ

 

 

Анотація. В статті на підставі комплексного підходу обґрунтовано та виокремлено на рівні теоретичного осмислення й узагальнення основні елемен­ти, методи й етапи податкового планування на підприємстві, що дає можливість їх використання для організації й здійснення управління податковим потенціалам підприємства.

 

Аннотация. In article on the basis of a complex campaign it is proved at level of theoretical judgement and generalisation basic elements, methods and stages of tax planning at the enterprise that gives the chance their uses for the organisation and enterprise management in tax potential

 

Ключові слова: Податковий потенціал підприємства, податкове планування, комплексний підхід

 

 

1. Вступ

Одним із напрямків підви­щення ефективності господарювання на підприємствах промисловості є запровадження податкового плануван­ня, що являє собою інтеграційний процес раціоналізації господарської діяльності з позиції відповідності дію­чому податковому законодавству та стратегії життєздат­ності суб'єктів господарювання.

Для вітчизняних промислових підприємств податкове планування виступає необхідним засобом адап­тації до мінливості зовнішнього середовища. Складан­ня прогнозу податкових платежів, виявлення та аналіз факторів, які впливають на рівень оподаткування, оцінка економічної діяльності вкладання коштів у бізнес за існуючого рівня податкового навантаження створюють підґрунтя для обрання підприємствами більш оптималь­ного варіанту здійснення фінансово-господарської діяль­ності в умовах чинної податкової системи України. По­даткове планування дозволяє підприємству уникнути ба­гатьох складних ситуацій, частково усуває негативний ефект невизначеності середовища функціонування, пол­іпшує координацію дій, сприяє більш раціонального їх використанню фінансових ресурсів, дозволяє керівництву приймати більш обґрунтовані управлінські рішення.

Важливі теоретичні та практичні аспекти податкового плануван­ня на підприємствах в наш час досліджувались і висвіт­лювалися такими вітчизняними вченими, як А. Кізима, А.Г. Завгородній, А.В. Єлисєєв, В.П. Вишневський, Д. Липницький та ін. Проте до теперішнього часу методика організації податкового плану­вання для промислових підприємств чітко не розроблена. Тому це питання є актуальним і являє собою важливу науково-практичну проблему.

ІІ. Постановка завдання

- на підставі комплексного підходу обґрунтувати та виокремити на рівні теоретичного осмислення й узагальнення основні елемен­ти, методи й етапи податкового планування на підприємстві

ІІІ. Результати дослідження

Податкове планування – складова частина фінансово-господарської діяльності як фізичних, так і юридичних осіб, у зв’язку з чим його можна поділити на індивідуальне (характерне як для сімей, так і для некорпоративного сектора економіки) і на корпоративне. Завдання податкового планування – максимізація доходу за рахунок мінімізації податків. Плануючи податкові наслідки своєї діяльності, важливо знати, куди, коли, як і скільки необхідно сплатити податків, а також які існують способи, що дозволяють не переплачувати їх, максимізувати доходи законними способами і методами, і залишатися при цьому в межах бізнесової етики. Податкове планування базується на знанні податкового права, чинного податкового законодавства.

Методика, інструменти та схеми реалізації податкового планування значною мірою залежать від його виду. Види податкового планування наведено в табл..1.

 

Таблиця 1. Класифікація податкового планування

Ознака

класифікації

Види податкового планування

1. Сфера застосування

·         внутрішньодержавне;

·         міждержавне

2. Організаційна структура суб’єкта підприємництва

·         індивідуальне;

·         корпоративне

3. Обсяг охоплення господарської діяльності підприємства

·         податкове планування фінансово-господарської діяльності підприємства загалом;

·         податкове планування окремого виду господарської діяльності підприємства;

·         податкове планування реалізації окремого підприємницького проекту (угоди)

4. Етап функціонування підприємства

·         податкове планування на етапі створення (заснування) підприємства;

·         податкове планування, здійснюване в процесі функціонування підприємства;

·         податкове планування операцій щодо ліквідації підприємства та розподілу його активів

5. Інструменти податкового планування

·         податкове планування, що базується на податкових пільгах;

·         податкове планування з використанням податкових лазівок

 

З про­цесуальної точки зору податкове планування на підприємстві - це формування системи параметрів, які визначають стан оподаткування господа­рюючого суб'єкта і заходів впливу на нього [2, с. 56].      

Все це знаходить відображення в податковому плані підприємства. Тому методики податкового планування на основі комплексного підходу має розпочинати­ся саме з розробки податкового плану (рис. 1).

 

Рис. 1. Структура податкового плану підприємства

 

З метою проведення моніторингу та прогнозу ефек­тивності податкового планування з точки зору внутріш­нього податкового адміністрування, оцінки реального податкового потенціалу промисловим підприєм­ствам пропонується складання податкового пас­порта суб'єкта господарювання.

На наш погляд, в податковий паспорт промислового підприємства варто включити наступні розділи:

1. Загальна характеристика підприємства.

2. Основні показники фінансово-господарсь­кої діяльності підприємства.

3.  Відомості про рахунки в банках та інших кре­дитних установах.

4.  Доходи, що не підлягають оподаткуванню.

5. Дані про перевірки платника податків.

6.  Зовнішньоекономічна діяльність.

7. Заборгованість по податках та зборах в бюджет­ну систему України,

8. Основні показники податкового навантаження ш організацію.

9.  Ефективність податкового потенціалу підприє­мства.

Слід зазначити, що крім створення адекватної сьо­годнішнім економічним реаліям структури податкового планування, визначення повноважень і вимог до учас­ників процесу планування податкових платежів, для усп­ішної постановки діяльності по плануванню податків необхідна наявність фінансових, матеріально-технічну: і інтелектуальних ресурсів, які формуються при скла­данні щорічного податкового плану.

Матеріально-технічні ресурси, задіяні в процесі податкового планування, визначаються до створення гру­пи планування заходів щодо податкової оптимізації і формуються з двох частин [1, с. 107]:

- перша частина складається з елементів матеріаль­но-технічної бази, що знаходиться у розпорядженні тих підрозділів підприємства, співробітники яких зайняті плануванням податкових платежів;

- друга частина створюється спеціально з меток функціонування податкової групи.

Серед всього переліку матеріально-технічних ре­сурсів, необхідних для успішного здійснення функції податкового планування, істотне місце повинні займати забезпечення податкової групи сучасними інфор­маційно-обчислювальними комплексами, необхідним для застосування статистико-математичних методів виз­начення варіантів розподілу заходів щодо податкове оптимізації;

- використання в процесі роботи бібліотечного фонду, що складається з нормативної, наукової, практичної і періодичної літератури;

- застосування баз даних законодавства Україні, ще полегшують пошук необхідної документації норматив­но-правового характеру.

Фінансова база організації податкового планування формується виходячи з потреб в здійсненні заходів щодо податкової оптимізації. Крім того, керівництво підприємства повинне сформувати політику стимулювання працівників груп планування, реалізації, контролю та оцінки ефективності заходів по податковій оптимізації.

Податкове планування як невід'ємна частина податкового менеджменту є однією з умов ефективного розвитку підприємства. Податкове планування являє собою процес визначення сум податкових платежів на основі аналізу та вибору різних об'єктів оподаткування, пріоритетних видів підприємницької діяльності, конкретних операцій, можливостей підприємства для досягнення заданих результатів фінансово-господарської діяльності, як у короткотерміновому, так і в довготерміновому періоді в умовах чинної податкової системи.

Основні концептуальні елементи системи податкового планування на промисловому підприємстві подано на рис. 2.

 

Рис. 2. Запропоновані елементи системи податкового планування на промисловому підприємстві

 

В процесі податкового планування здійснюється збір і обробка даних про ситуації, які виникають на підприємстві під впливом системи оподаткування, роз­робляються різні схеми діяльності, визначаються фінан­сові й товарні потоки, взаємовідносини з постачальни­ками, покупцями, кредиторами, що дозволяє приймати певні управлінські рішення.

Етапи і заходи податкового планування за викладеною методикою наведено на рис.3.

 

Рис. 3. Етапи і заходи за запропонованою методикою податкового  планування на промисловому підприємстві

 

Запропонована методика податкового планування базується на комплексному підході і передбачає: систематизацію податкових схем та їх підбір за першочерговістю використання при розроб­ленні проектів податкового планування; вибір оптималь­ного проекту на основі критеріїв оптимальності; комп­лексний аналіз податкового поля та результатів податко­вого планування; поточний моніторинг виконання подат­кових планів, за результатами якого нівелюється вплив негативних чинників через використання резервних та аварійних проектів.

Висновки

Таким чином, податкове планування на промислових підприємствах являє собою комплексний, інтегра­ційний процес, раціоналізація якого повинна базуватися на комплексному підході з використанням досягнень еко­номічних, фінансових та юридичних наук.

Впроваджен­ня в системі управління промислових підприєм­ств методики податкового планування на основі ком­плексного підходу дозволить зробити більш змістовні висновки щодо подальшого розвитку діяльності та знизити податковий ризик при прийнятті управлінських рішень в конкретній проблемній ситуації.

 

Література

1. Вишневський В. Оценка возможностей снижения налогового бремени в переходной єкономике/ В. Вишневський, Д. Липницький // Вопросы экономики. - 2000. - № 2. - С. 107-116,

2. Загородній А.Г. Податки та податкове планування підприємницької діяльності / А.Г. Загородній, А.В. Єлисєєв. - Л.; Центр Бізнесу-Сервісу 2003. - 152 с.

3. Иванов Ю.Б. Налоговое планирование; принципи, методи, инструменты / Ю.Б. Іванов, В.В. Карпова, Л.Н. Карпов. - Х-: ИД «ИНЖЕК», 2006. - 272 с.

4. Кізима А.Я. Податковий менеджмент: [навч.-метод. посібник] / А.Я. Кізима.  - Тернопіль: Астон, 2004. - 166 с.

Стаття надійшла до редакції 5.09.2011 р.