EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ
О. М. Овдіюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.34

УДК: 658.29/5

О. М. Овдіюк

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ОСНОВНИХ ЕТАПІВ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ

Анотація

Розглянуто підходи до алгоритму розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень, які застосовуються сучасними світовими школами управління, а саме американською, європейською, японською, російською школами менеджменту та вітчизняною.
Американська школа менеджменту передбачає наявність наступних складових алгоритму, а саме діагностика проблеми, ідентифікація обмежень та критеріїв, визначення альтернативи, оцінка альтернативи та вибір. Європейська школа управління відрізняється процедурою прийняття управлінського рішення, зокрема в частині планування та процедурі контролю самого процесу організації та реалізації управлінського рішення. Основною відмінністю японського підходу є слідування колективному способу пошуку альтернативного варіанту прийняття управлінського рішення. Основоположним фактором для підприємства стає якість менеджера, який вносить свій вклад в межах своїх здібностей та компетентностей в реалізацію загальних цілей. Російська модель прийняття управлінських рішень має схожі риси америко-європейських шкіл та передбачає індивідуальний характер прийняття управлінських рішень, тобто наголошення на індивідуальному впливі особи, яка приймає рішення.
Представлена авторська модель алгоритму розробки основних етапів управлінських рішень на підприємстві, складається з чотирьох основних етапів (перший етап формування базового інформаційного середовища процесу прийняття управлінського рішення; другий етап – формування управлінського рішення; третій етап – розробка управлінського рішення та четвертий етап – імплементація управлінського рішення). Кожному з представлених етапів характерний свій специфічний алгоритм.
Встановлено, що процес прийняття управлінських рішень залежить від низки факторів – середовища, об’єкта, широти охоплення (масштабність), часових меж, сфер застосування тощо, які можуть змінюватися під впливом як зовнішнього так і внутрішнього середовища, де вплив людського фактору залишається найбільш вагомим. Механізм розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень – це комплекс заходів, який включає певну кількість етапів, визначених в просторі та часі.

Ключові слова: управлінські рішення; світові школи управління; алгоритм розробки; процес; методологія; модель; підприємницькі структури.

Література

1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. Перевод с англ. Р.Г. Вачнадзе. – Москва «Радио и связь». 1993. – 278 с.
2. Мескон М., Альбер М., Хедоурі Ф. Основы менеджмента. 3-е издание: Пер.с англ. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2006. – 672 с.
3. Гулюк Н. В. Сравнительный анализ моделей менеджмента: изменение ценностей сотрудников с личностных на корпоративные // Бизнес-образование в экономике знаний. – 2016. – №3 (5). – С. 10-12.
4. Мацусита К. Миссия бизнесса / Коносуке Мацусита; Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишера, 2010. – 193 с.
5. Асаулов А.Н., Грахов В.П., Коваль О.С., Рыбнов Е.И. Теория и практика разработки принятия и реализации управленческих решений в предпренимательстве / А.Н. Асаулов, В.П. Грахов, О.С. Коваль, Е.И. Рыбнов: под ред. проф. А.Н. Асаула. – СПб.: АНО “ИПЕВ”. 2014. – 304 с.
6. Мельник Л. І. Управлінські рішення щодо покращення управління інноваційним процесом на підприємствах [Електронний ресурс] / Л. І. Мельник. – 2005. – Режим доступу до ресурсу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/19216/1/43-Melnik-217-229.pdf.
7. Офік М. П. Управлінські рішення щодо забезпечення позитивного впливу кооперування на рівень інноваційного розвитку підприємств [Текст] / М. П. Офік // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. пр. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.13. – С. 209-214.
8. Обидєннова Т.С. Алгоритм формування управлінського рішення щодо структурних перетворень / Т. С. Обидєннова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2017. – Вип. 185. – С. 305-313.
9. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: Проблеми теорії, методології, практики: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ. – 2000. – 328 с.
10. Найдюк С.В. Сутність процесу прийняття управлінських рішень у державному управлінні / С. В. Найдюк // Аспекти публічного управління. - 2015. - № 9. - С. 12-19.
11. Воронина А.В., Копыл Е.В. Принятие стратегических решений в условиях неопределенности и риска /«Молодий вчений», № 1 (28). – Ч.1. – 2016. – С. 35-39.
12. Євтушенко О. Н. Управлінські рішення: сутність та характерні риси / О. Н. Євтушенко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія: Державне управління. – 2014. – Т. 239, Вип. 237. – С. 47-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2014_239_237_10.
13. Мизулин М. Методы принятия управленческих решений / М. Мизулин, Ю. Федулов, А. Юсоф. – LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2014. – 340 с.
14. Карпов, Анатолий Викторович. Психология принятия решения в управленческой деятельности. Метасистемный подход / А. В. Карпов, А. А. Карпов, Е. В. Маркова. – Ярославль: ЯрГУ; М.: Изд. дом РАО, 2016. – 644 с.
15. Джонсон Д., Шоула К., Уиитингтон Р. Корпоративная стратегия: теория и практика, 7-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2007. – 800 с.

O. M. Ovdiuk

METHODOLOGICAL BASICS OF THE MAIN STAGES OF MANAGEMENT DECISIONS DEVELOPMENT IN ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES

Summary

The author of the scientific paper considers approaches to the algorithm of the development, acceptance and implementation of managerial decisions applied by modern world schools of management, namely American, European, Japanese, Russian and domestic schools of management.
The American School of Management assumes the following components of the algorithm: problems diagnosis, identification of constraints and criteria, identification of an alternative, evaluation of an alternative and choice. The European School of Management is distinguished by the decision-making procedure, in particular in planning and control procedures of the process of organizing and implementing managerial decision. The main difference of the Japanese approach is to follow a collective way of finding an alternative managerial decision. The fundamental factor for the enterprise is the qualifications of the manager, who contributes within the limits of his/her abilities and competences to the achievement of the common goals. The Russian model of making managerial decisions has similar features to American and European Schools and provides for the individual nature of decision-making, that is, the emphasis on the individual influence of the decision-maker.
The author's model of algorithm of the development of the basic stages of managerial decisions in the enterprise is presented in the article. It consists of four main stages (the first stage is the formation of the basic information medium of the decision-making process; the second stage – the formation of managerial decision; the third stage – the development of managerial decision and the fourth stage – implementation). Each of the presented steps is characterized by its own specific algorithm.
It is established that the decision-making process depends on a number of factors – medium, object, breadth (scale), time limits, spheres of application, etc., which can change under the influence of both external and internal medium, where the influence of the human factor remains the most significant.
The mechanism of development, decision-making and implementation of managerial decisions is a set of activities that includes a number of steps defined in space and time.

Keywords: managerial decisions; World Schools of Management; algorithm of the development; process; methodology; model; business structures.

References

1. Saati T. (1993), Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij [Decision making. Hierarchy Analysis Method], «Radyo y sviaz'», Moscow, Russia.
2. Meskon, M. Al'ber, M. and Hedourі, F. (2006), Osnovy menedzhmenta [Management Basics], OOO “Y.D. Vyl'iams”, Moscow, Russia.
3. Guljuk, N.V. (2016), “Comparative analysis of management models: changing employee values from personal to corporate”, Biznes-obrazovanie v jekonomike znanij, vol. 3 (5), pp. 10-12.
4. Macusita, K. (2010), Missija biznessa [Business mission], Al'pyna Pablyshera, Moscow, Russia.
5. Asaulov, A.N. Grahov, V.P. Koval', O.S. and Rybnov, E.I. (2014), Teorija i praktika razrabotki prinjatija i realizacii upravlencheskih reshenij v predprenimatel'stve [Theory and practice of developing the adoption and implementation of managerial decisions in entrepreneurship], ANO “YPEV”, St.Petersburg, Russia.
6. Mel'nyk, L.I. (2005), “Management decisions to improve the management of the innovation process in enterprises”, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/19216/1/43-Melnik-217-229.pdf (Accessed 25 July 2019).
7. Ofik, M.P. (2010), “Managerial decisions to ensure the positive impact of cooperation on the level of innovative development of enterprises”, Naukovyj visnyk Natsional'noho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy, vol. 20.13, pp. 209-214.
8. Obydiennova, T.S. (2017), “An algorithm for forming a managerial decision on structural transformations”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, vol. 185, pp. 305-313.
9. Bakumenko, V.D. (2000), Formuvannia derzhavno-upravlins'kykh rishen': Problemy teorii, metodolohii, praktyky [Formation of state-administrative decisions: Problems of theory, methodology, practice], Vyd-vo UADU, Kyiv, Ukraine.
10. Najdiuk, S.V. (2015), “The essence of the administrative decision-making process in public administration”, Aspekty publichnoho upravlinnia, vol. 9, pp. 12-19.
11. Voronina, A.V. and Kopyl, E.V. (2016), “Making strategic decisions in the face of uncertainty and risk”, Molodij vchenij, vol. 1 (28), no. 1, pp. 35-39.
12. Yevtushenko, O.N. (2014), “Management decisions: the nature and characteristics”, Naukovi pratsi Chornomors'koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylians'ka akademiia". Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 239, no. 237, pp. 47-51, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2014_239_237_10 (Accessed 25 July 2019).
13. Mizulin, M. (2014), Metody prinjatija upravlencheskih reshenij [Methods of making management decisions], LAP LAMBERT Academic Publishing.
14. Karpov, A.V. (2016), Psihologija prinjatija reshenija v upravlencheskoj dejatel'nosti. Metasistemnyj podhod [The psychology of decision-making in management activities. Metasystem approach], Yzd. dom RAO, Moscow, Russia.
15. Dzhonson, D. Shoula, K. and Uiitington, R. (2007), Korporativnaja strategija: teorija i praktika [Corporate strategy: theory and practice], OOO “Y.D. Vyl'iams”, Moscow, Russia.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 4388

Відомості про авторів

О. М. Овдіюк

к. е. н., доцент, Житомирський національний агроекологічний університет

O. M. Ovdiuk

Phd, associate professorZhytomyr National Agroecological University

ORCID:

0000-0001-9782-1750

Як цитувати статтю

Овдіюк О. М. Методологічні основи розробки основних етапів управлінських рішень в підприємницьких структурах. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7220 (дата звернення: 20.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.34

Ovdiuk, O. M. (2019), “Methodological basics of the main stages of management decisions development in entrepreneurship structures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7220 (Accessed 20 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.