EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНИЙ БРЕНДИНГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Ю. І. Головня, В. М. Ільченко, О. М. Трубей

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.38

УДК: 330.15;330.16;658.8

Ю. І. Головня, В. М. Ільченко, О. М. Трубей

ЕКОЛОГІЧНИЙ БРЕНДИНГ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Концепція сталого розвитку спрямована на вирішення проблем економічного зростання і захисту природного середовища, які нерозривно пов'язані. Відтак, гідний рівень якості життя нинішнього і майбутніх поколінь може бути забезпечений лише при такій діяльності людини, яка не зашкоджує біосфері. Саме тому при реалізації даної концепції особливу увагу приділяють продукції, яка має екологічні властивості. Останніми роками ринок екологічно безпечної продукції знаходиться в стадії динамічного розвитку. Для просування еко-товарів і підвищення обізнаності споживачів про екологічні властивості придбаної продукції, виникла необхідність появи нового виду співпраці між виробниками, бізнесом та суспільством. Таким способом співпраці є екологічний брендинг (еко-брендинг) або, так званий, «зелений» брендинг.
У статті розглянуто сутність екологічного брендингу, особливості його формування, зарубіжна та вітчизняна практика поширення. Проаналізовано досвіт провідних компаній світу щодо проведення екологічної політики та формування екологічних брендів. Визначені властивості успішного екологічного бренду та переваги від його формування. Наголошено на недобросовісних діях виробників щодо поширення інформації про екологічність продукції через явище «greenwashing», окреслені його прояви.

Ключові слова: екологічний брендинг; «зелений» брендинг. сталий розвиток; екологічний маркетинг; екологічно безпечна продукція; «greenwashing» («зелений камуфляж»)

Література

1. Маркетинг інновацій та екологічний брендинг: аналіз зв'язку / С. М. Махнуша, Н. Є. Косолап // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - № 1. - С. 36-44.
2. Огляд результатів Світового індексу сталого розвитку (DJSI) 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sdgindex.org/.
3. Vos L. What is Green Marketing? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://learn.g2crowd.com/green-marketing
4. Блажей, І. О. Екологічний брендинг як невід`ємна частина концепції сталого розвитку суспільства [Текст] / І. О. Блажей // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2018. – Вип. 22 № Ч.1. – С. 15–19.
5. Гринвошинг – зеленая промывка мозгов / Экология в мире. 2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://geo.albo06.ru/lib/greenwashing.
6. Банерджі, С., (2013), Екологічний маркетинг (Ази зеленого маркетингу), Журнал Бізнес та менеджмент, VII Міжнародна конференція із бізнесдосліджень, 2, с. 69-74, режим доступу: http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/ papers/7th-ibrc-volume-2/24.pdf
7. Ус Я. O. Сучасні еколого-економічні інструменти забезпечення сталого розвитку / Т. В. Пімоненко, Я. O. Ус, Д. В. Леус, С. М. Федина // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2017. – №2. – С. 57-67.
8. Маленький секрет великих брендів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://simply4joy.ru/greenwashing.html.
9. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування» від 11.01.2018 № 529 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-2011-п.
10. Еко, біо та органік – в чому різниця [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://aggeek.net/ru-blog/eko-bio-i-organik-v-chem-raznitsa.
11. Sarkar, N.A.: Green Branding and Eco-Innovation for Evolving a Sustainable Green Marketing Strategy. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, 8(1), 39-58, 2012
12. Зайцева Д. С., Краковецька І. В., (2016), Екологічний маркетинг: тенденції та перспективи, Вісник КемДУ. Серія: Політичні, соціологічні та економічні науки,. 2 (2), 2016, с. 55-60.

Yuliia Holovnia, Viktoriia Іlchenko, Oksana Ttrubei

ENVIRONMENTAL BRANDING IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

Summary

The concept of sustainable development is aimed at solving the problems of economic growth and environmental protection, which are inextricably linked. Consequently, a decent level of quality of life of present and future generations can be achieved only with such human activities that do not harm the biosphere. That is why in the implementation of this concept, special attention is paid to products with environmental properties. Currently, the market for environmentally friendly products is in the stage of dynamic development. In order to promote eco-products and raise awareness of consumers about the environmental qualities of the purchased products, it was necessary to create a new type of cooperation between producers, entrepreneurs and society. This way of cooperation is environmental branding (eco-branding) or so-called "green" branding.
The article deals with the essence of ecological branding, peculiarities of its formation, foreign and domestic distribution practices. The experience of the leading companies in the world on the implementation of environmental policy and the formation of environmental brands is analyzed. It is emphasized that there are green ratings of global corporations, which are determined on the basis of environmental performance and give an assessment of the true environmental "footprint" of each company. An analysis of the Global Sustainable Development Index (DJSI) 2018 showed an increase in the share of companies engaged in electronics manufacturing, transportation infrastructure and housing, a decrease in the number of companies engaged in medicine, biotechnology, and essential goods. The identified trends indicate that the criteria for evaluating the performance of companies in the field of sustainable development are increasing. The 2018 U.S. Environmental Protection Agency's Top 5 EPA rankings include high-tech companies such as GoogleInc, Microsoft Corporation, Intel Corporation, Equinix, Inc., Wells Fargo. Properties of successful environmental brand and advantages of its formation are determined. Emphasis is placed on the fraudulent actions of manufacturers to disseminate information on the environmental friendliness of products through the greenwashing phenomenon, outlining its manifestations.

Keywords: environmental branding; green branding; sustainable development; environmental marketing; environmentally friendly products; greenwashing (green camouflage).

References

1. Makhnusha, S. M. and Kosolap, N. Ye. (2011), “Innovation marketing and environmental branding: a communication analysis”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp.36-44.
2. Sustainable Development Report (2019), “Global Sustainable Development Index (DJSI) 2018 results”, available at: https://www.sdgindex.org/ (Accessed 10 August 2019).
3. Vos, L. (2019), “What is Green Marketing?”, available at: https://learn.g2crowd.com/green-marketing (Accessed 10 August 2019).
4. Blazhey, I.O. (2018), “Environmental branding as an integral part of the concept of sustainable development of society”, Uzhgorod National University Scientific Bulletin: Series: International Economic Relations and the World Economy, vol. 22, no., pp. 15-19.
5. Ecology in the world (2012), “Greenwashing - green brainwashing”, available at: http://geo.albo06.ru/lib/greenwashing (Accessed 10 August 2019).
6. Banerjee, S. (2013), “Environmental Marketing (Green Marketing Rudiments)”, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 7th International Business Research Conference IESMCRC Special Issue, vol. 2, pp. 69-74, available at: http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/7th-ibrc-volume-2/24.pdf (Accessed 10 August 2019).
7. Us, J. Pimonenko, T. Leus, D. and Fedyna, S. (2017), “The modern ecological and economic instruments for sustainable development”, Bulletin of Sumy State University. Economy Ser., vol.2, pp.57–67.
8. simply4joy (2016), “Cosmetic greenwashing: how brands make green”, available at: https://simply4joy.ru/greenwashing.html (Accessed 10 August 2019).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On Approval of the Technical Regulation on Ecological Labeling", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-2011-п. (Accessed 10 August 2019).
10. Aggeek (2017), “Eco, bio and organic are the difference”, available at: https://aggeek.net/ru-blog/eko-bio-i-organik--v-chem-raznitsa (Accessed 10 August 2019).
11. Sarkar, N.A. (2012), “Green Branding and Eco-Innovation for Evolving a Sustainable Green Marketing Strategy”, Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation, vol.8(1), pp.39-58,
12. Zaytseva, D. S. and Krakovetskaya, I V. (2016), “Ecological Marketing: Trends and Prospects”, Vestnik KemGU. Seriya: Politicheskiye, sotsiologicheskiye i ekonomicheskiye nauki, vol. 2 (2), 2016, pp. 55-60.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 7525

Відомості про авторів

Ю. І. Головня

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університет

Yuliia Holovnia

Candidate of Economic SciencesAssociate professor of the department of public administrationKyiv national university of trade and economics

ORCID:

0000-0002-8560-0069


В. М. Ільченко

к. е. н., доцент кафедри підприємництва та економіки підприємствУніверситет митної справи та фінансів

Viktoriia Іlchenko

Candidate of Economic SciencesUniversity of customs and finance

ORCID:

0000-0002-5414-1429


О. М. Трубей

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства,Київський національний торговельно-економічний університет

Oksana Ttrubei

Candidate of Economic SciencesAssociate Professor of the Department of Economics and Business FinanceKyiv national university of trade and economics

ORCID:

0000-0003-4882-5813

Як цитувати статтю

Головня Ю. І., Ільченко В. М., Трубей О. М. Екологічний брендинг в умовах сталого розвитку економіки. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7224 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.38

Holovnia, Yuliia, Іlchenko, Viktoriia and Ttrubei, Oksana (2019), “Environmental branding in the conditions of sustainable economic development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7224 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.