EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД
Г. В. Старченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.41

УДК: 330.341:005.8

Г. В. Старченко

ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД

Анотація

У статті виявлено вплив проектно-орієнтованого підходу на інноваційну модель розвитку національної економіки, яка дозволяла би вдосконалювати процеси та механізми інноваційного типу розвитку економічних систем. Розвиток інноваційних моделей, є ключовим трендом глобалізації та вимагає проведення досліджень, пов‘язаних з формалізацією знань про управління проектами, портфелями і програмами інноваційного розвитку. Можливості проектного підходу дозволяють визнати його перспективним інструментом управління інноваційним розвитком національної економіки. В статті розкритий економічний зміст дефініцій «проектно-орієнтоване управління» та «інноваційна модель розвитку», запропоноване визначення поняття «проектний потенціал економіки», вказано на його важливість як джерела розвитку національної економіки. Системне управління інноваційним розвитком національної економіки являє собою процес взаємодії багатьох елементів, які характеризуються великою кількістю параметрів. Формалізована інноваційна модель розвитку національної економіки, та визначений вплив параметрів моделі на результат функціонування економічної системи. Описаний вплив інноваційної моделі розвитку на розвиток національної економіки із урахуванням проектного потенціалу.

Ключові слова: проект; інновація; розвиток; проектно-орієнтований підхід; інноваційний розвиток; проектний потенціал; інноваційна модель розвитку; механізми інноваційного розвитку.

Література

1. Хачатурян Х. В. Інноваційні зміни у функціях і стратегічних орієнтирах системи державного управління [Електронний ресурс]. – URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-2/txts/philo/05xxvsdu.pdf. (дата звернення: 05.08.2019).
2. Старченко Г. В. Модель проектно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної економіки. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 80–85.
3. Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Проривні компетенції в управлінні інноваційними проектами та програмами. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2018. № 1. С. 3–9.
4. Погріщук О. Б., Мельник В. І., Погріщук Г. Б. Інноваційні зміни в економіці в контексті еволюційних зрушень. Науковий вісник Ужгородського університету. – Серія «Економіка». 2016. Випуск 2 (48). С. 200–208.
5. Старченко Г. В. Проектний підхід та його вплив на інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізаційних викликів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». серія: «Економічні науки». 2019. № 5 (25). С. 90–99.
6. Гринів Л. С., М. В. Кічурчак Національна економіка: Навч. посібник. Львів : "Магнолія 2006", 2008. 464 c.
7. Бавико О. Є., Петренко, М. П. Управління структурною перебудовою економіки в умовах постіндустріальних трансформацій. Ефективна економіка. 2014. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3604 (дата звернення: 02.08.2019).
8. Дзюбіна А. В., Матвій І. Є., Дзюбіна К. О. Методичний підхід до оцінювання потенціалу управління інноваційними проектами підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 754 : Проблеми економіки та управління. С. 139–147.
9. Андрієвська В. О., Павловська Л. А. Роль проектного потенціалу при формуванні конкурентних переваг стивідорної компанії. ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля. 2017. № 4. С. 50–53.
10. IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB®). Version1.1. Amsterdam : International Project Management Association, 2016. - 105 с.
11. Національна економіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. М. Тарасевича. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 280 c.
12. Економічний потенціал. Академічний тлумачний словник української мови : веб сайт. – URL: http://sum.in.ua/s/potencial (дата звернення: 02.08.2019).

Grygoriy Starchenko

INNOVATIVE MODEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE: PROJECT-ORIENTED APPROACH

Summary

The formation of an innovative model for the development of the national economy is the key to its economic growth. Public policy should be aimed at increasing the innovative component of the national economy. This will contribute to its sustainable development. The innovative development of the national economy should be based on the latest achievements in the field of science, new methods of project-oriented management. The use of a project-oriented approach in the management of innovative development is a global trend in the development of the world community. With limited volumes of natural, material, labor and financial resources, an innovation-oriented development model is acceptable. The article reveals the influence of the project-oriented approach on the innovative model of development of the national economy. This model allows you to improve the processes and mechanisms of the innovative type of development of economic systems. The development of innovative models is a key trend in globalization and requires research related to the formalization of knowledge about the management of projects, portfolios and innovative development programs. The capabilities of the project approach allow us to recognize it as a promising tool for managing the innovative development of the national economy. The article reveals the economic meaning of the definitions “project-oriented management” and “innovative development model”, the definition of the concept “project potential of the economy” is proposed, its importance as a source of development of the national economy is indicated. System management of innovative development of the national economy is a process of interaction of many elements, which are characterized by a large number of parameters. An innovative model of the development of the national economy is formalized, and the influence of the model parameters on the result of the functioning of the economic system is determined. The influence of the innovative development model on the development of the national economy, taking into account the project potential, is described.

Keywords: project; innovation; development; project-oriented approach; innovative development; project potential; innovative development model; mechanisms of innovative development.

References

1. Khachaturian, Kh. V. (2005), “Innovation changes in functions and strategy of system of public government”, Available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2005-2/txts/philo/05xxvsdu.pdf (accessed 05 August 2019).
2. Starchenko, H. V. (2019), “Model of project-oriented management of innovative development of the national economy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7. pp. 80–85.
3. Bushuiev, S. D. Bushuiev, D. A. and Yaroshenko, R. F. (2018), “Breakthrough competencies in the management of innovative projects and programs”, Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia: Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy, vol. 1. pp. 3–9.
4. Pohrishchuk, O. B. Melnyk, V. I. and Pohrishchuk, H. B. (2016), “Innovative changes in the economy in the context of evolutionary shifts”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. – Seriia «Ekonomika», vol. 2. pp. 200–208.
5. Starchenko, G.V. (2019), “Project approach and its impact on the innovative development of the national economy in the conditions globalization calls”, Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal “Internauka”. Serija: "Ekonomichni nauky", vol. 5, pp. 90–99.
6. Tarasevych, V. M. (2019), Kichurchak Natsionalna ekonomika [National economy], Mahnoliia 2006, Lviv, Ukraine.
7. Bavyko, O. Ye. and Petrenko, M. P. (2014), “Management of restructuring the economy in a post-industrial transformation”, Efektyvna ekonomika, vol. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3604 (accessed 02 August 2019).
8. Dzyubina, A.V. Matviy, I.Ye. and Dzyubina, K.O. (2013), “Methodical approach to the assessment of the potential of innovative projects management of enterprises”, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", vol. 754. pp. 139–147.
9. Andrievska, V. and Pavlovska, L. (2017), “Role of project potential when forming competitive advantages of a stevedoring company”, Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, vol. 4. pp. 50–53.
10. International Project Management Association (2016), IPMA Organisational Competence Baseline (IPMA OCB®). Version1.1., International Project Management Association, Amsterdam, Netherlands.
11. Tarasevych, V. M. (2019), Natsionalna ekonomika [National economy], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
12. Academic Interpretative Dictionary of the Ukrainian Language (2019), “Economic potential”, Available at: http://sum.in.ua/s/potencial (accessed 02 August 2019).

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 919

Відомості про авторів

Г. В. Старченко

кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри публічного управління та менеджменту організацій,Чернігівський національний технологічний університет

Grygoriy Starchenko

Candidate Of Technical Sciences, Associate Professor,Doctoral Student of Department of Public Administration and Organizations’ Management,Chernihiv National University of Technology

ORCID:

0000-0003-2707-1055

Як цитувати статтю

Старченко Г. В. Інноваційна модель розвитку економіки України: проектно-орієнтований підхід. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7226 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.41

Starchenko, Grygoriy (2019), “Innovative model of economic development of Ukraine: project-oriented approach”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7226 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.41

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.