EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
О. П. Атаманюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.43

УДК: 332.34:332.37:332.334

О. П. Атаманюк

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Анотація

Здійснено аналіз заходів організації та охорони земель сільськогосподарського призначення та їх фінансування в Україні. Запропоновано методику розподілу коштів для здійснення заходів організації та охорони земель. Виконано дослідження теоретичних аспектів щодо застосування і використання інструментів організації і охорони земель сільськогосподарського призначення. Кореляційно-регресійний аналіз стану та розвитку інструментів організації і охорони земель сільськогосподарського призначення дав змогу визначити необхідність створення методичного підходу до визначення необхідності застосування інструментів організації і охорони сільськогосподарських землекористувань. Встановлено, що заходи з організації та охорони земель з часу проведення земельної реформи проводились у недостатній мірі. Запропоновано методичний підхід до визначення необхідності застосування інструментів організації і охорони сільськогосподарських землекористувань, який дасть змогу забезпечити ефективний розподіл коштів, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва. Запропонований методичний підхід до визначення необхідності застосування інструментів організації і охорони сільськогосподарських землекористувань реалізує можливість запобігти розвитку екологічних проблем саме на тих територіях, які цього потребують в найбільшій мірі.

Ключові слова: Деградація земель; організація та охорона земель; сільськогосподарське землекористування; землі сільськогосподарського призначення; фінансове забезпечення.

Література

1. Національна доповідь щодо завершення земельної реформи /за наук. ред. Л.Я. Новаковського. – К.: Аграр. наука, 2015. – 48 с. – Режим доступу –http://naas.gov.ua/upload/iblock/4be/% F.pdf
2. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2013 році [Електронний ресурс]. – К., 2013. – 146 с. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/NacDopovid2013.pdf
3. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності, та розпорядження ними. Режим доступу:https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/4-5_2018/zvit_4-5_2018.pdf
4. Тихенко Р.В. Роль землевпорядних заходів у забезпеченні екологічної безпеки при використанні земельних ресурсів / Р.В. Тихенко // Землеустрій і кадастр. – 2007. – № 1. – С. 63–67.
5. Гуцуляк Г.Д. Еколого-економічні проблеми сталого розвитку природокористування : монографія / Г. Д. Гуцуляк. – Чернівці : Прут, 2009. – 164 c.
6. Атаманюк О.П. Землеустрій сільськогосподарських підприємств на сучасному етапі земельної реформи / О.П. Атаманюк // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 3–5 квітня 2012 р.). – Суми, 2012. – Т. 2. – С. 26–28.
7. Краснолуцький О. Здійснення землеустрою на сучасному етапі розвитку земельних відносин / О. Краснолуцький, Ю. Федорова // Землевпорядний вісник. – 2014. – № 4. – С. 2–6.
8. Офіційний сайт Волинської обласної ради [Електронний ресурс]. – Про Стратегію розвитку Волинської області на період до 2020 року – Л: – Режим доступу: http://volynrada.gov.ua/session/34/7-0
9. Яцук І.П. Агроекологічне оцінювання ґрунтів Волинської області [Електроний ресурс] / І.П. Яцук, М.В. Драга, Ю.О. Зацарінна – [Режим доступу]: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2...
10. Scherr S.J., Shames S., Friedman R. Defining integrated landscape management for policy makers. Ecoagriculture Policy Focus. 2016, №. 10. Washington, DC: EcoAgriculture Partners. 235 p.

E. P. Atamaniyk

FINANCIAL SUPPORT FOR EVENTS ORGANIZATION AND PROTECTION OF AGRICULTURAL LAND

Summary

The analysis of the implementation of measures for the organization and protection of agricultural land and their financing in Ukraine. A methodology for the distribution of funds for the implementation of measures for the organization and protection of land is proposed. A comparative analysis of the implementation of land conservation measures in Ukraine during 1995-2013 and the lack of clear statistical observations from 2013 to 2019 showed negative trends in the direction of ecologically safe land use. Statistical and economic analysis of land management documentation in the areas of land management measures and the status of land conservation measures revealed their negative dynamics. Using the abstract-logical method on the example of the Volyn region, a methodological approach to determining the necessity of using tools for organizing and protecting agricultural land use has been developed.Using the system-structural and comparative analysis, a study of the theoretical aspects of the application and use of tools for the organization and protection of agricultural land has been carried out. Correlation-regression analysis and development of tools for the organization and protection of agricultural land allowed us to determine the need to create a methodological approach to determining the need to use tools for organizing and protecting agricultural land use. It has been established that measures on the organization and protection of land since the time of the land reform have not been carried out sufficiently. A methodological approach to determining the need to use tools for organizing and protecting agricultural land use is proposed, which will allow for the efficient distribution of funds received in order to compensate for losses of agricultural and forestry production. As a result of the developed studies, it was revealed that the intensity of use of agricultural land is growing every year, but at the same time, measures to prevent and stop the degradation processes of land resources are almost not implemented. There is an urgent need to restore land resources with a simultaneous financial and economic crisis in Ukraine, so it is extremely important to ensure the effective distribution of financial resources aimed at organizing and protecting agricultural land. The proposed methodological approach to determining the need to use tools for organizing and protecting agricultural land use makes it possible to prevent the development of environmental problems in precisely those areas that need it the most.

Keywords: Land degradation; organization and protection of land; agricultural land use; agricultural land; financial support.

References

1. Science Report (2015), "National Land Reform", ed. LA. Novakovsky, Ahrar. nauka, Kyiv, Ukraine, P.48, [Online], available at: http://naas.gov.ua/upload/iblock/4be/% F.pdf (Accessed 4 Aug 2019).
2. National Report on the State of the Environment in Ukraine in 2013, 2013, Kyiv, Ukraine, P.146, [Online], available at: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-dopovidi/NacDopovid2013.pdf (Accessed 4 Aug 2019.
3. On the results of the audit of the efficiency of use and disposal of state budget funds for management in the use and protection of state-owned agricultural land, [Online], available at: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2018/4-5_2018/zvit_4-5_2018.pdf (Accessed 4 Aug 2019.
4. Tykhenko, R.V. (2007), "The role of land management measures in ensuring environmental safety when using land resources", Zemleustrii i kadastr, vol. 1, pp. 63–67.
5. Hutsuliak, H.D. (2009), Ekoloho-ekonomichni problemy staloho rozvytku pryrodokorystuvannia [Ecological and economic problems of sustainable development of nature management], Prut, Chernivtsi, Ukraine, P. 164.
6. Atamaniuk, O.P. (2012), "Land management of agricultural enterprises at the present stage of land reform", Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Materials Intern. scientific-practical Conf.], Ekonomichni problemy staloho rozvytku [Economic problems of sustainable development] (Sumy, April 3-5, 2012), vol. 2, Sumy, Ukraine, pp. 26–28.
7. Krasnolutskyi, O. and Fedorova, Yu. (2014), "Land management at the present stage of development of land relations", Zemlevporiadnyi visnyk, vol. 4, pp. 2–6.
8. The Volyn Regional Council, "About the Strategy of development of the Volyn region for the period till 2020", [Online], available at: http://volynrada.gov.ua/session/34/7-0 (Accessed 4 Aug 2019.
9. Yatsuk, I.P. Draha, M.V. and Zatsarinna, Yu.O., "Agro-ecological evaluation of soils of Volyn region", [Online], available at: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2... (Accessed 4 Aug 2019.
10. Scherr S.J., Shames S., Friedman R. Defining integrated landscape management for policy makers. Ecoagriculture Policy Focus. 2016, #. 10. Washington, DC: EcoAgriculture Partners. 235 p.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 838

Відомості про авторів

О. П. Атаманюк

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, Український інститут експертизи сортів рослин

E. P. Atamaniyk

PhD in Economics, Senior Researcher, Ukrainian institute for plant variety examination

ORCID:

0000-0002-0952-1748

Як цитувати статтю

Атаманюк О. П. Фінансове забезпечення заходів організації та охорони земель сільськогосподарського призначення. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7228 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.43

Atamaniyk, E. P. (2019), “Financial support for events organization and protection of agricultural land”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7228 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.