EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
М. В. Максімова, Д. С. Чередниченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.44

УДК: 658.15

М. В. Максімова, Д. С. Чередниченко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В статті відзначається, що головною фінансовою категорією, яка надає можливість оцінити результативність та ефективність функціонування будь-якого підприємства є прибуток. Однак, з метою побудови ефективної системи управління прибутком на підприємстві необхідно сформувати на достатньо високому рівні інформаційно-аналітичну базу, яка дозволить швидко та своєчасно приймати управлінські рішення. З огляду на це, в роботі проаналізовано різноманітні погляди вчених-економістів, які досліджують питання щодо різноманітності та варіативності переліку показників, які доцільно застосовувати в процесі аналізу прибутку підприємств. Основну увагу в статті приділено аналізу показників, які надають змогу оцінити рівень рентабельності за різними напрямами і складовими. В статті автором запропоновано використати метод апріорного ранжування з метою формування переліку показників оцінювання прибутку підприємства, який буде застосовано у подальших дослідженнях.

Ключові слова: прибуток; підприємство; система показників; метод апріорного ранжування.

Література

1. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника центр, 1998. – 544 с.
2. Дзюбенко О.М. Підходи до економічного аналізу рентабельності лісогосподарських підприємств / О.М. Дзюбенко // Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки. – 2018. - №1 (83). – С. 9 – 14
3. Минько А. А. Статистика в бизнесе. Руководство менеджера финансиста / А. А. Минько. – М. : Эксмо, 2008. – 504 с.
4. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.
5. Поліщук Н.В. Результативність діяльності суб’єктів господарювання: сутність, оцінка, основи регулювання : монографія / Н.В. Поліщук. – К. : Київський національний торгівельно-економічний університет, 2005. – 252 с.
6. Рзаєв Г.І. Показники рентабельності як аналітичні ознаки прояву ризику за умов невизначеності / Г.І. Рзаєв, Д.О. Драгочинська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. - № 5. - С. 73 – 77
7. Руда Р.В. Аналіз ефективної діяльності підприємства: необхідність та методика / Р.В. Руда // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2012. - №4(20). – С. 109-111

M. V. Maksimova, D. S. Cherednichenko

THEORETICAL APPROACHES TO FORMING THE SYSTEM OF ENTERPRISE PERFORMANCE MEASURES

Summary

The profit is the main financial category that provides an opportunity to evaluate the effectiveness and efficiency of any business are noted in the article. Profit is the main general indicator of financial results of production and economic activity of the enterprise. Profit affects on the consolidation of the financial condition of enterprises, the intensification of production in any form of ownership. At the same time, the main goal of profit management is determining the ways of the most effective formation and optimal distribution, directional to the development of the enterprise and increase its market value. However, in order to build an effective profit management system at the enterprise, it is necessary to form a sufficiently high level of information and analytical base that will allow to make management decisions quickly and in a time. Against this background, the diverse views of economists who research the variability of the list of indicators that should be used in the process of analyzing profit of enterprises are analyzed in the article. The main focus of the article is the analysis of indicators that allow to evaluate the level of profitability in different areas and components. Profitability is an effective, qualitative indicator in the enterprise, the increasing of profitability contributes the financial stability of the enterprise. The author proposes to use the a priori ranking method in order to form a list of indicators for estimation of enterprises profit, which will be used in future researches. The general procedure of selection of indicators provides next steps: formation of the general list of indicators, generalization of expert’s opinions, processing of results of ranking and making conclusions. The most significant indicators of estimation of the enterprise profit are the following: profitability of assets (ROA), profitability on funds (ROE) and funds of investment (ROI), profitability of sales (ROS), and profitability on operating, ordinary and investment activities. This list of indicators will allow to determine a multipurpose assessment of the level of profitability of the enterprise and make effective management decisions.

Keywords: performance; enterprise; system of measures; method of the priori ranking.

References

1. Blank, I.A. (1998), Upravlenie pribyl'ju [Profit Management], Nika centr, Kiev, Ukraine, P. 544.
2. Dziubenko, O.M. (2018), "Approaches to the economic analysis of profitability of forestry enterprises", Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 1 (83), pp. 9 – 14.
3. Min'ko, A. A. (2008), Statistika v biznese. Rukovodstvo menedzhera finansista [Statistics in business. The guidance of the financier manager], Jeksmo, Moscow, Russia, P. 504.
4. Mnykh, Ye.V. (2003), Ekonomichnyi analiz: Pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Economic analysis: Textbook for students of higher education], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 412.
5. Polishchuk, N.V. (2005), Rezultatyvnist diialnosti subiektiv hospodariuvannia: sutnist, otsinka, osnovy rehuliuvannia [Performance of business entities: nature, evaluation, basics of regulation], Kyivskyi natsionalnyi torhivelno-ekonomichnyi universytet, Kyiv, Ukraine, P. 252.
6. Rzaiev, H.I. and Drahochynska, D.O. (2017), "Profitability Indicators as Analytical Signs of Risk Under Uncertainty", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 5, pp. 73 – 77.
7. Ruda, R.V. (2012), "Analysis of the effective activity of the enterprise: the need and methodology", Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4(20), pp. 109-111.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 953

Відомості про авторів

М. В. Максімова

к. е. н., доцент кафедри фінансів і кредиту,Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

M. V. Maksimova

PhD, Economics, Аssociate Рrofessor, Finance and Credit Department,Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-0697-2906


Д. С. Чередниченко

студент 51-1ф, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету

D. S. Cherednichenko

student 51-1f, Kharkiv Institute of Finance Kyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-7042-1738

Як цитувати статтю

Максімова М. В., Чередниченко Д. С. Теоретичні підходи до формування системи показників оцінки прибутку підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7229 (дата звернення: 28.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.44

Maksimova, M. V. and Cherednichenko, D. S. (2019), “Theoretical approaches to forming the system of enterprise performance measures”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7229 (Accessed 28 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.44

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.