EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Х. Б. Джурик

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.150

УДК: 352.001:658

Х. Б. Джурик

ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Анотація

Метою статті є окреслення факторів впливу на формування стратегії управління фінансами об'єднаних територіальних громад. У цьому контексті визначені позитивні наслідки від побудованої ефективної стратегії управління фінансами ОТГ. Встановлено, що побудова ефективної стратегії управління фінансами ОТГ є головним інструментом реалізації основних напрямів державної, регіональної та місцевої політики фінансового і соціально-економічного розвитку. Водночас окреслені принципи побудови стратегії управління фінансами ОТГ. В результаті дослідження запропоновано план дій з удосконалення стратегії управління фінансами ОТГ. Стратегія управління фінансами ОТГ дозволить менеджерам і громадянам активно планувати майбутнє, а не просто реагувати на події, які вже наступили. Обґрунтовано, що при побудові стратегії ефективного управління фінансами ОТГ актуальним елементом їхньої діяльності є залучення інвестицій із зовнішніх та внутрішніх джерел.

Ключові слова: об’єднані територіальні громади; фінанси; стратегія; управління фінансами ОТГ.

Література

1. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол. Монографія / В. О. Антоненко, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін.; За ред.: В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. – Київ, Атака, 2007, 864 с.
2. Берданова О. В., Вакуленко В. М., Гринчук Н. М., Колтун В. С., Куйбіда В. С., Ткачук А. Ф. Управління розвитком об’єднаних територіальних громад на засадах громадської участі: навч. посіб. / [О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, Н. М. Гринчук, В. С. Колтун, В. С. Куйбіда, А. Ф. Ткачук] – Київ, 2017, 129 с.
3. Bondarchuk, M. Druhov, O. and Voloshyn, О. (2017), Research On The Problemmatics Of Anti-Crisis Innovations Financing In Business Structures. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol 2, no 23.
4. Джурик Х.Б. Стратегічні напрями управління фінансами об’єднаних територіальних громад як бізнес-моделі розвитку національної економіки України /Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи: монографія з міжнародною участю / за ред. Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріної. – Дніпро: Журфонд, 2018, 408 с.
5. Куценко Т.Ф. Об'єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний огляд [Електронний ресурс] / Т. Ф. Куценко, Є. Ю. Дударенко, “Економіка та держава”, 2017, № 3, c. 64-70.
6. Лебеда, Г. Б. Методичні підходи до побудови комплексу моделей прогнозування доходів бюджету, “Агросвіт”, 2012, 23, c. 19–23.
7. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 5 лютого 2015 р. № 157-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
8. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17 червня 2014 р. № 1508-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18.
9. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні / Указ Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016/. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805.
10. Про засади державної регіональної політики : закон України / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – Київ : Парлам.вид-во, 2012, 189 с.
11. Сошка Н. В. Економіко-математичне моделювання доходів місцевих бюджетів України, “Iнвестиції: практика і досвід, 2012, 1, c. 54–57.
12. Ткачук А. Ф. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об'єднаних територіальних громад – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016, 76 с.

Kh. Dzhuryk

BUILDING AN EFFECTIVE FINANCIAL MANAGEMENT STRATEGY UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES

Summary

For the effective and sustainable development of United Territorial Communities (UTC), there is a need to develop a CTA financial management strategy. Questions related to outlining the principles of building an UTC finance strategy, developing an action plan to improve the UTC financial management strategy, identifying the factors influencing the formation of a consolidated territorial community finance strategy, and finding positive consequences from implementing an UTC financial management strategy relevant.
Local government reform should ensure that local authorities are able to solve all local issues independently through their own resources.
The purpose of the article is to propose factors of influence on the formation of the strategy of managing the finances of the united territorial communities. In this context, the positive effects of an effective UTC finance management strategy are identified. Developing an effective UTC financial management strategy is the main tool for implementing the main directions of state, regional and local policies for financial and socio-economic development. At the same time, the principles of building an UTC financial management strategy are outlined.
As a result of the study, an action plan for improving the UTC's financial management strategy was proposed.
Adherence to the action plan of the developed UTC finance strategy will increase the authority of local governments, make their actions predictable and understandable for all residents; to awaken in the territorial community a sense of their involvement in decisions that are focused on the effective development of the territory; harmonize the interests of all local development actors; to determine, by consensus, the priority tasks of socio-economic development of the territory, measures for their implementation, sources of funding.
Therefore, an UTC finance management strategy will allow managers and citizens to actively plan for the future, rather than simply responding to events that have already occurred. It is established that attracting investments from external and internal sources is a relevant element of their strategy of effective management of finances.

Keywords: united territorial communities; finance; strategy; management of UTC finances.

References

1. Antonenko, V. Bajmuratov, M. and Batanov, O. (2007), Aktual'ni problemy stanovlennia ta rozvytku mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Actual problems of formation and development of local self-government in Ukraine], Attack, Kyiv, Ukraine.
2. Berdanova, O. Vakulenko, V. Grinchuk, N. Koltun, V. Kuibida, V. and Tkachuk, A. (2017), Upravlinnia rozvytkom ob'iednanykh terytorial'nykh hromad na zasadakh hromads'koi uchasti [Management of development of united territorial communities on the basis of public participation], Kyiv, Ukraine.
3. Bondarchuk, M. Druhov, O. and Voloshyn, O. (2017), “Research On The Problemmatics Of Anti-Crisis Innovations Financing In Business Structures”. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol 2, No 23.
4. Dzhuryk, Kh. (2018), “Strategic directions of management of finances of the united territorial communities as business models of development of national economy of Ukraine”, Biznes-modeli rozvytku natsional'noi ekonomiky ta pidpryiemnyts'kykh struktur: suchasni realii ta perspektyvy: monohrafiia z mizhnarodnoiu uchastiu [Business models of development of national economy and business structures: current realities and prospects: monograph with international participation], Zhurfond, Dnipro, Ukraine.
5. Kutsenko, T.F. and Dudarenko, Ye. Yu. (2017), “United territorial communities in Ukraine: a brief analytical review”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 64-70.
6. Lebed, G. (2012), “Methodical approaches to the construction of a complex of models of budget revenue forecasting”, Agrosvit, vol. 23, pp. 19-23.
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), Law of Ukraine “On voluntary association of territorial communities”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (Accessed 25 July 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On cooperation of territorial communities”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 (Accessed 25 July 2019).
9. President of Ukraine (2016), Decree “On promoting civil society in Ukraine”, available at: http://www.president.gov.ua/documents/682016-19805 (Accessed 25 July 2019).
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Pro zasady derzhavnoi rehional'noi polityky : zakon Ukrainy [The Law of Ukraine “On the Principles of State Regional Policy”], Parl.Vid-in, Kyiv, Ukraine.
11. Soshka, N. (2012), “Economic and mathematical modeling of local budget revenues in Ukrain, Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 54–57.
12. Tkachuk, A (2016), Pro biudzhet i ne til'ky. Spetsial'no dlia ob'iednanykh terytorial'nykh hromad [About the budget and not only. Especially for united territorial communities], ICC Legal Status, Kyiv, Ukraine.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 950

Відомості про авторів

Х. Б. Джурик

аспірантка кафедри фінансів,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Kh. Dzhuryk

postgraduate student of the Department of Finance,National University «Lviv Polytechnics», Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-7100-8128

Як цитувати статтю

Джурик Х. Б. Побудова ефективної стратегії управління фінансами об’єднаних територіальних громад. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7230 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.150

Dzhuryk, Kh. (2019), “Building an effective financial management strategy united territorial communities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7230 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.