EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КООПЕРАЦІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ
А. С. Лащ

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.151

УДК: 338.242

А. С. Лащ

КООПЕРАЦІЯ: ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ

Анотація

В статті висвітлено передумови виникнення і розвитку нової форми організації господарської діяльності – кооперації. Кооперація вже більше як століття тому підкорила собі більшість країн світу. Саме завдяки кооперації дрібні товаровиробники і особливо одноосібні фермери мають змогу конкурувати з великими компаніями, агрохолдингами. Оскільки в Україні з кооперацією виникає багато питань, вважаємо за доцільне звернутися до періоду зародження кооперації в світі аби ще раз проаналізувати, які фактори сприяли її розвитку. Ми провели систематизацію передумов і упорядкували їх у п’ять відповідних груп, де кожен з чинників історичного, соціально-економічного, психологічного та ідеологічного аспектів розібрали детально. В результаті дійшли висновку, що в середині-кінці ХІХ ст. - період становлення і розвитку капіталізму склалися історичні, соціально-економічні, юридичні, психологічні та ідеологічні передумови виникнення кооперативів та поширення кооперативного руху як соціального явища. Для детальнішого дослідження нами проведено умовну паралель між ХІХ та ХХІ століттями та на основі інституційного аналізу (формальних та неформальних інститутів) розглянуто і порівняно умови розвитку кооперації на початку її зародження в світі та в період незалежної України. В процесі роботи встановлено, що в країні присутня досить велика нормативно-правова база кооперативних відносин, яку ми розуміємо під формальним інститутом кооперації. Проте є декілька проблем з цим питанням. До неформальних інститутів ми віднесли інститути довіри і ідеології. Проведена порівняльна оцінка дала змогу встановити, що один з найважливіших неформальних інститутів українського народу - інститут довіри зруйновано в попередні десятиліття радянської історії. Інститут ідеології розвивається недостатньо, звідки низька просвітницька та інформаційна діяльність населення. З огляду на вищесказане вважаємо, що існуючий соціально-економічний та психологічний стан суспільства або так звані формальні і неформальні інститути не забезпечують розвиток кооперативного руху в країні і на селі, зокрема.

Ключові слова: кооперація; передумови виникнення кооперації; формальні інститути; неформальні інститути; проблеми розвитку кооперативних відносин.

Література

1. Аліман М., Бабенко С., Гелей С. та ін. Історія споживчої кооперації України. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 384 с
2. Анциферов А.Н. Кооперация в сельском хозяйстве Германии и Франции. – Воронеж, 1907. – 250 с.
3. Вахитов К. И. История потребительской кооперации России: Учебное пособие. – М., 1998. – Ч. 1. – С.25.
4. Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Нью-Йорк: Тов-во української кооперації, 1964. – 624с.
5. Вісин В. В. Кооперативний рух на Волині у другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст: історичний аспект : дисер. на здоб. наук. ступ. док. історичних наук: спец. 07.00. 01 «Історія України»/ Вісин В. В. – Луцьк, 2015. – 522 с.
6. Гелей С.Д., Пастушенко Р.Я. Теорія та історія кооперації: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 513 с.
7. ІР НБУВ.- Ф. 327. - №99
8. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ на початку ХХ століття: монографія / І.А. Фареній / Інститут історій НАН Україна. – Черкаси: Віллуння-плюс, 2008. – 432с.
9. Корінець Р. Я. Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : посібник для тих, хто хоче розвивати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи / [Р. Я. Корінець, М. Й. Малік, Я. Я. Рибак та ін.], за ред. Р. Я. Корінця. – К.: Едельвейс, 2015. – 144 с.
10. Корінець Р. Я. Сільськогосподарські дорадчі служби як центри інформаційної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації / Р. Я. Корінець // Міжнародний круглий стіл «Організація бізнес-шкіл в дорадництві для успішного впровадження інновацій». Збірник статей. – К.:Видавничий центр НУБіП України, 2012. – С. 16–18.
11. Левицький К. Великий зрив / К. Левицький. – Львів: Вид. кооператива “Червона калина”, 1931. – 149 с
12. Манжура О. В. Передумови виникнення та генезис кооперативного руху в Україні [Електронний ресурс] / Манжура О. В. // Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua.
13. Роз’єднує аграріїв: що заважає розвитку кооперативів? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://agravery.com/uk/posts/show/rozednue-agrariiv-so-zavazae-rozvitku-kooperativiv.
14. Система права та система законодавства [Електронний ресурс] – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.lawyer.org.ua/?i=185
15. Соколов Н. Н. Кооперативное движение в России (Цифры и факты). – Пг., 1918. – С. 5
16. Тотоміанц В. Кооперація в Росії / Тотоміанц В. - Прага.- 1922
17. Туган-Барановский М. И. Социальные основы кооперации / М. И. Туган-Барановский ; предисл., коммент.: Л. А. Булочникова, Г. Н. Сорвина, Т. П. Субботина. – М.: Экономика, 1989. – 496 с. – (Экономическое наследие).
18. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. — М.: Наука, 1991. — 456 с.
19. Чому в Україні не розвиваються сільськогосподарські кооперативи [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://galinfo.com.ua/news/chomu_v_ukraini_ne_rozvyvayutsya_silskogospodarski_kooperatyvy_108592.html
20. Яцун Т. П. Участь вітчизняних кооперативних організацій у розвитку громадської агрономії друга половина ХІХ – початок ХХ ст. [Електронний ресурс] /Т. П. Яцун // Українська кооперація. – 2010. – № 3. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_3_23
21. Розвиток кооперативних відносин в аграрному секторі України. Монографія /М. А. Лендєл, В. К. Збарський, М. П. Талавиря, Л. М. Газуда. – К. : Вид-во НУБіП України, 2016. – 307 с

A. S. Lashch

COOPERATION: PREREQUISITES FOR ORIGIN AND DEVELOPMENT

Summary

The article presents the prerequisites for the emergence and development of a new form of organization of economic activity - cooperation. More than a century ago, the cooperation has conquered most of the world. Thanks to the cooperation, small producers and especially sole farmers are able to compete with large agroholding companies. Since there are many issues with cooperation in Ukraine, we consider it advisable to turn to the cooperative period in the world in order to once again analyze what factors contributed to its development. We have systematized the prerequisites and grouped them into five groups, where each of the factors of historical, socio-economic, psychological and ideological aspects has been analyzed in detail. As a result, it was concluded that in the mid to late nineteenth century. - the period of formation and development of capitalism has formed historical, socio-economic, legal, psychological and ideological prerequisites for the emergence of cooperatives and the spread of the cooperative movement as a social phenomenon. For a more detailed study, we have drawn a conditional parallel between the nineteenth and twentieth centuries, and based on institutional analysis (formal and informal institutes) we have examined and compared the conditions for the development of cooperation at the beginning of its birth in the world and in the period of independent Ukraine. In the course of work it is established that there is a rather large regulatory base of cooperative relations in the country, which we understand by a formal institute of cooperation. However, there are several problems with this issue. We refer to the institutions of trust and ideology as informal institutions. The comparative assessment made it possible to establish that one of the most important informal institutions of the Ukrainian people - the institute of trust was destroyed in the previous decades of Soviet history. The Institute of Ideology is underdeveloped, resulting in low educational and information activities of the population. In view of the above, we believe that the existing socio-economic and psychological state of society or the so-called formal and informal institutions do not ensure the development of the cooperative movement in the country and in the country, in particular.

Keywords: cooperation; prerequisites for cooperation; formal institutions; informal institutions; problems of development of cooperative relations.

References

1. Aliman, M., Babenko, S. and Helej, S. (1996) Istoriia spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy [History of consumer cooperation of Ukraine], Instytut ukrainoznavstva im. I. Kryp'iakevycha NAN Ukrainy, L'viv, Ukraine.
2. Anciferov, A.N.(1907), Kooperacija v sel'skom hozjajstve Germanii i Francii, [Agricultural cooperation in Germany and France] ,Voronezh, Rossija.
3. Vahitov K. I.(1998), Istorija potrebitel'skoj kooperacii Rossii,[ The history of consumer cooperation in Russia], Мoskva, Rossija.
4. Vytanovych I.(1964) Istoriia ukrains'koho kooperatyvnoho rukhu, [History of the Ukrainian cooperative movement ], Tov-vo ukrains'koi kooperatsii, N'iu-Jork.
5. Visyn V. V.(2015) “The cooperative movement in Volyn in the second half of the 19th - the first third of the 20th century: the historical aspect” Abstract of Ph.D. dissertation, History of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine.
6. Helej S.D., Pastushenko R.Ya. (2006), Teoriia ta istoriia kooperatsii [The theory and history of cooperation], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Institute of Manuscripts National Library of Ukraine, Fund 327, №99, Ukraine.
8. Farenij I.A., (2008), Kooperatyvnyj rukh u Naddniprians'kij Ukraini u druhij polovyni KhIKh na pochatku KhKh stolittia [Cooperative movement in the Dnieper Ukraine in the second half of the nineteenth century at the beginning of the twentieth century], Villunnia-plius, Cherkasy, Ukraine.
9. Korinets' R. Ya.,. Malik, M. J, Rybak Ya. Ya (2015), Informatsijne zabezpechennia sil's'kohospodars'kykh obsluhovuiuchykh kooperatyviv : posibnyk dlia tykh, khto khoche rozvyvaty sil's'kohospodars'ki obsluhovuiuchi kooperatyvy [Information support for agricultural service cooperatives: a guide for those who want to develop agricultural service cooperatives], Edel'vejs, Kyiv, Ukraine.
10. Korinets' R. Ya.(2012) “Agricultural advisory services as information support centers for agricultural service cooperatives”, Mizhnarodnyj kruhlyj stil «Orhanizatsiia biznes-shkil v doradnytstvi dlia uspishnoho vprovadzhennia innovatsij». Zbirnyk statej, [International Roundtable “Organizing Business Schools in Advisory for Successful Innovation Implementation”], Vydavnychyj tsentr NUBiP Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
11. Levyts'kyj K., (1931), Velykyj zryv [Great disorder], Vyd. kooperatyva “Chervona kalyna”, Lviv, Ukraine.
12. Manzhura O. V. “Prerequisites for the emergence and genesis of the cooperative movement in Ukraine” Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. [Online], available at: http://vvv.irbis-nbuv.gov.ua. (Accessed 1 Aug 2019).
13. Agrarian news agency Agravery (2017) “Unites Agrarians: What Hinders Cooperative Development?”, available at: http://agravery.tsom/uk/posts/shov/rozednue-agrariiv-so-zavazae-rozvitku-kooperativiv, (Accessed 1 Aug 2019).
14. Legal services online LAWYER (2018) “System of law and system of law”, available at: http://vvv.lavier.org.ua/?i=185, (Accessed 1 Aug 2019).
15. Sokolov N. N. (1918) Kooperatyvnoe dvyzhenye v Rossyy (Tsyfry y fakty), [Cooperative Movement in Russia (Figures and Facts)], Sankt-Peterburg, Rossija.
16. Totomiants V.(1922) Kooperatsiia v Rosii [Cooperation in Russia], Praha, Chekhiia
17. Tugan-Baranovskij M. I. (1989) Social'nye osnovy kooperacii, Ekonomycheskoe nasledye, [Social foundations of cooperation], Мoskva, Rossija.
18. Chajanov A.V. (1991), Osnovnye idei i formy organizacii sel'skohozjajstvennoj kooperacii, [The main ideas and forms of organization of agricultural cooperation] , Nauka, Мoskva, Rossija.
19. GaIinfo - Information and Analytics Agency. Lviv news (2012) “Why there are no agricultural cooperatives in Ukraine?”, available at: https://galinfo.tsom.ua/nevs/chomu_v_uekraini_ne_rozvyvaiutsia_silskogospodarski_kooperatyvy_108592.html, (Accessed 1 Aug 2019).
20. Yatsun T. P.(2010) “Participation of domestic cooperative organizations in the development of public agronomy in the second half of the 19th - beginning of the 20th centuries”, Ukrains'ka kooperatsiia, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2010_3_23, (Accessed 1 Aug 2019).
21. Lendiel M. A., Zbars'kyj V. K., Talavyria M. P,. Hazuda L. M (2016) Rozvytok kooperatyvnykh vidnosyn v ahrarnomu sektori Ukrainy. Monohrafiia, [Development of cooperative relations in the agrarian sector of Ukraine], Vyd-vo NUBiP Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 571

Відомості про авторів

А. С. Лащ

аспірант, Східноєвропейський національний університет iменi Лесі Українки, м. Луцьк

A. S. Lashch

Ph.D. student, Lesya Ukrainka Eastern European National University

ORCID:

0000-0002-4332-7519

Як цитувати статтю

Лащ А. С. Кооперація: передумови виникнення і розвитку. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7231 (дата звернення: 25.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.151

Lashch, A. S. (2019), “Cooperation: prerequisites for origin and development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7231 (Accessed 25 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.