EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРИБУТТІВ ДО КРАЇН ЄВРОПИ
К. В. Снігур

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.153

УДК: 338.48

К. В. Снігур

ДИНАМІКА ЧИСЕЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПРИБУТТІВ ДО КРАЇН ЄВРОПИ

Анотація

Стаття присвячена дослідженню динаміки та структури міжнародних туристичних прибуттів до країн Європи, аналізу їх сучасного стану та визначенню напрямків удосконалення. Європейський туристичний регіон є світовим лідером за показниками туристичних прибуттів та доходів від туризму, це зумовлює важливість комплексного дослідження структурної динаміки сучасного ринку туристичних та рекреаційних послуг Європи, з метою пошуку оптимальних стратегій інтеграції в європейський туристичний простір. Основні наукові результати дослідження одержано з використанням комплексу загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, а саме: абстрактно-логічного (при визначенні основних тенденцій і напрямів оптимізації міжнародних туристичних потоків в Європі), статистичного методу (для обробки та аналізу інформації щодо кількості учасників міжнародного туризму), системного аналізу та синтезу (для встановлення особливостей розвитку туристичних потоків в Європі), абстрактно-теоретичного методу (для теоретичного узагальнення та формування висновків).
На основі проведеного дослідження було встановлено, що країни Європейського регіону мають найбільш значущі показники туристичних прибуттів. За період, що аналізувався, кількість туристичних прибуттів до країн Європи зросла з 1 млрд. 37 млн. туристичних прибуттів, у 2012 р., до 2015 р. до 1 млрд. 55 млн., тобто на 1,7 %. В 2017 р. цей показник зріс на 10 %, відносно 2012 р., та перевищив 1 млрд. 140 млн. туристичних прибуттів. В число світових лідерів за туристичними прибуттями входить п’ять держав Європейського регіону: Іспанія, Франція, Італія, Німеччина та Велика Британія. У 2017 р. Німеччина очолила рейтинг найпопулярніших країн для туристів, її відвідали 243 млн. туристів. Далі у рейтингу – Франція та Іспанія, їх відвідали з 220 млн. та 152 млн. туристів відповідно.
В статті зроблено акцент на основні напрями рекреаційних потоків, які визначаються наявністю базових, для розвитку рекреації, ресурсів. Європа - найбільш рекреаційно привабливий регіон у світі, який щороку відвідує до 60% рекреантів. Це пов'язано з просторовою концентрацією тут природного, культурного, історичного й етнічного розмаїття. Так, у 2012 р. кількість прибуттів склала 497 млн., у 2015 р. кількість рекреантів зросла на 2,7 %, до 510 млн. рекреаційних прибуттів, а в 2017 р. цей показник зросла на 13,2 %, відносно 2012 р., та досяг 563 млн. прибуттів. Традиційними лідерами за кількістю відвідувань в Європі є Німеччина, Франція та Іспанія. У 2017 р. до п’ятірки європейських країн за кількістю іноземних туристів належали: Німеччина - 119,8 млн., Франція - 91,6 млн., Іспанія - 79,7 млн., Італія - 34,1 млн., Нідерланди - 27,7 млн. В розрізі регіонів найбільш розвинутим у плані міжнародного туризму та рекреації є країни Західної та Південної Європи. За результатами дослідження можна зробити висновок, що хоча Європейський ринок займає досить суттєві позиції на світовому ринку туристичних послуг, приріст туристичних прибуттів має тенденцію до зниження, що зумовлює важливість пошуку ефективних механізмів підтримки популярності серед міжнародних туристів.

Ключові слова: туризм; міжнародний туризм; рекреація; рекреант; Європейський ринок туристичних послуг; ринок туристичних послуг; ринок рекреаційних послуг; туристичні прибуття; туристичні потоки; динаміка туристичних потоків; відпочинок.

Література

1. Осипенко К. В. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу. - Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. - 2014. - Вип. 8. - С. 188-199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2014_8_27. (Дата звернення до ресурсу серпень 2019).
2. Король О. Д. Міжнародні туристичні прибуття та доходи від іноземного туризму: загальносвітова динаміка та аналіз за країнами. Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2017. Т. 22. Вип. 2. С. 104-117. URL: http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/120897. (Дата звернення до ресурсу серпень 2019).
3. Кузишин А. В. Основні показники розвитку туризму в країнах Європейського туристичного регіону на початку ХХІ століття Актуальні проблеми країнознавчої науки: матеріали V Міжнародна наук.-практ. Інтернет конференція, 2017., С. 48-52. URL: https://internationalconference2014.wordpress.com/2017/05/11. (Дата звернення до ресурсу серпень 2019).
4. Поворознюк І. М. Перспективи розвитку європейського ринку туристичних послуг. - Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 2. - С. 27-30. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_2_7. (Дата звернення до ресурсу серпень 2019).
5. Диниміка туристичних потоків. Статистична служба Європейського союзу. URL: https://ec.europa.eu/eurostat. (Дата звернення до ресурсу серпень 2019).
6. Диниміка туристичних потоків з ціллю рекреації та відпочинку. Статистична служба Європейського союзу. URL: https://ec.europa.eu/eurostat. (Дата звернення до ресурсу серпень 2019).

Kateryna Snihur

DYNAMICS OF NUMBER OF INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS TO EUROPEAN COUNTRIES

Summary

The article is devoted to the study of dynamics and structure of international tourist arrivals to European countries, analysis of their current state and improvement directions determination. The European Tourist Region is the world leader in terms of tourist arrivals and revenues, which creates a role for a comprehensive study of the structural dynamics of the contemporary market of tourist and recreational services in Europe, in order to find optimal strategies for integration into the European tourist space. The main scientific results of the study were obtained using a set of general scientific and special methods of research, namely: abstract-logical (to determine the main tendencies and directions of optimization of international tourist flows in Europe), statistical method (for processing and analysis of information on the number of international tourism participants), system analysis and synthesis (to determine the features of the development of tourist flows in Europe), abstract-theoretical method (for theoretical generalization and conclusions drawing).
Based on the study it was identified that the countries of the European region have the most significant indicators of tourist arrivals. Against the same period, the number of tourist arrivals to European countries increased from 1 billion 37 million tourist arrivals, in 2012, to 1 billion 55 million to 2015, ie went up 1.7%. In 2017, this figure increased by 10% compared to 2012, exceeding 1 billion 140 million tourist arrivals. The top five destinations in the European Region are Spain, France, Italy, Germany and the United Kingdom. In 2017, Germany led the ranking of the most popular countries for tourists, visited by 243 million tourists. Next in the ranking are France and Spain, with 220 million and 152 million tourists respectively.
The article focuses on the main directions of recreational flows, which are determined by the availability of basic resources for the development of recreation. Europe is the most recreationally attractive region in the world, with up to 60% of tourists visiting every year. This is due to the spatial concentration of natural, cultural, historical and ethnic diversity here. Thus, in 2012, the revenues amounted to 497 million, in 2015 the number of recreants increased by 2.7% to 510 million recreational income, and in 2017 this figure increased by 13.2% compared to 2012. ., and reached 563 million in revenue. Germany, France and Spain are the traditional leaders in terms of visits to Europe. In 2017, the top five European countries in terms of foreign tourists were: Germany - 119.8 million, France - 91.6 million, Spain - 79.7 million, Italy - 34.1 million, the Netherlands - 27.7 million. By the regions, the most developed countries as to international tourism and recreation are the countries of Western and Southern Europe. The study concludes that, although the European market holds a significant position in the global tourist services market, the increment in tourist arrivals tends to decline, which makes it important to find effective mechanisms for maintaining popularity among international tourists.

Keywords: tourism; international tourism; recreation; recreant; European travel services market; travel services market; recreational services market; tourist arrivals; tourist flows; dynamics of tourist flows; rest.

References

1. Osypenko, K. V. (2014), “Assessment of international competitiveness of tourist regions of the world”, Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, [Online], vol. 8, pp. 188-199, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2014_8_27. (Accessed 20 Aug 2019)
2. Korol', O. D. (2017), “International tourist arrivals and revenues from foreign tourism: global dynamics and analysis by countries”, Visnyk ONU. Ser.: Heohrafichni ta heolohichni nauky, [Online], vol. 22, no.2, pp. 104-117, available at: http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/120897. (Accessed 20 Aug 2019)
3. Kuzyshyn, A. V. (2017), “The main indicators of tourism development in the countries of the European tourist region at the beginning of the XXI century”, Materialy V Mizhnarodnoi nauk.-prakt. Internet konferentsii. Aktual'ni problemy krainoznavchoi nauky [Conference Proceedings of the V Internationsl scientifical and practical Internet conference. Typical problems of national science], pp. 48-52, available at: https://internationalconference2014.wordpress.com/2017/05/11. (Accessed 20 Aug 2019)
4. Povorozniuk, I. M. (2015), “Prospects for development of the European travel services market”, Investytsii: praktyka ta dosvid, [Online], vol. 2, pp. 27-30, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_2_7. (Accessed 20 Aug 2019)
5. Statistical Office of the European Union (2019), “Dynamics of tourist flows”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat. (Accessed 20 Aug 2019)
6. Statistical Office of the European Union (2019), “Dynamics of tourist flows for the purpose of recreation and rest”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat. (Accessed 20 Aug 2019)

№ 8 2019

Дата публікації: 2019-08-30

Кількість переглядів: 1370

Відомості про авторів

К. В. Снігур

асистент кафедри туризму та країнознавства,Донецький національний університет економіки і торгівліімені Михайла Туган-Барановського

Kateryna Snihur

Assistant of the Department of Tourism and Country Studies,Donetsk National University of Economics and Tradenamed after Mykhailo Tugan-Baranovsky

ORCID:

0000-0001-7377-315X

Як цитувати статтю

Снігур К. В. Динаміка чисельності міжнародних туристичних прибуттів до країн європи. Ефективна економіка. 2019. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7233 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.153

Snihur, Kateryna (2019), “Dynamics of number of international tourist arrivals to european countries”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7233 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.