EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Т. С. Яровенко, О. Й. Шевцова

УДК: 338

Т. С. Яровенко, О. Й. Шевцова

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Встановлено, що сучасні нормативно-правові акти й наукові літературні джерела енергетичної та економічної сфер містять різні підходи щодо визначення й трактування понять «енергозбереження» та «енергоефективність». В статті систематизовано категорійно-термінологічний апарат енергетичного менеджменту підприємства та конкретизовано економічну сутність цих понять. Уточнено відповідні техніко-економічні та фінансові показники й індикатори, що характеризують дані категорії. Встановлено, що поняття «енергозбереження» та «енергоефективність», які застосовуються в єдиній системі енергетичного господарства підприємства, є взаємозалежними, але нетотожними. Виявлено, що обидва поняття описують як діяльність чи процес, так і результат. Доведено, що «енергозбереження» є процесом заощадження енергії, у ході якого скорочується потреба в енергетичних ресурсах. Зроблено висновок, що для формування ефективної енергетичної системи підприємства та її подальшого розвитку, окрім стратегії енергозбереження, необхідне впровадження стратегії енергоефективності. Встановлено, що «енергоефективність» пов’язана із інтенсивним споживанням енергії в разі впровадження новітньої техніки та технологій, що описує його якісні характеристики. Доведено, що підґрунтям ефективної енергетичної політики на рівні підприємства є оцінка результатів доцільності та ефективності впровадження енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів. Виявлено, що основними техніко-економічними та організаційно-правовими заходами енергетичного менеджменту на підприємстві є: використання енергоефективних новітніх технологій; власне генерування та транспортування енергії; теплоізоляція будівель; диверсифікація енергоджерел; заміна викопних джерел енергії на відновлювальні, застосування економічних енергоносіїв; використання пільгових тарифів на енергоносії; організація автоматизації обліку енергоносіїв і контролю споживанням енергії; модернізація енергомереж та вдосконалення схем енергоспоживання; контроль втрат енергоресурсів; розробка і впровадження програми з енергозбереження на підприємстві.

Tetiana Yarovenko, Olena Shevtsova

ECONOMIC PROBLEMS OF ENERGY SAVING AND ENERGY EFFICIENCY AT ENTERPRISES

Summary

It is established that current regulations and scientific literary sources of energy and economic spheres contain different approaches to the definition and interpretation of the concepts of "energy saving" and "energy efficiency". The categorical and terminological apparatus of the enterprise’s energy management is systematized and the economic essence of these concepts is specified in the article. The relevant technical, economic and financial indicators, which characterizing these categories, have been clarified. It is established that the concepts of "energy saving" and "energy efficiency", which are used in a single energy system of the enterprise, are interdependent, but not identical. It was found that both concepts describe both the activity or process and the result. It is proved that "energy saving" is a process of energy economizing, during which the need for energy resources is reduced. The conclusion is made that for forming an efficient energy system of the enterprise and its further development, apart from the energy saving strategy, it is necessary to implement the energy efficiency strategy. It is established that "energy efficiency" is associated with intensive energy consumption in the case of the introduction of the latest technologies, which describes its quality characteristics. It is proved that the basis of effective energy policy at the enterprise level is to evaluate the results of the feasibility and effectiveness of implementing energy-saving measures and energy-efficient projects. It is revealed that the main technical, economic and organizational-legal measures of energy management at the enterprise are: using the latest energy efficient technologies; own generation and transportation of energy; thermal insulation of buildings; diversification of energy sources; replacing fossil to renewable energy sources, using economical energy carriers; using preferential energy tariffs; organization of automation of energy accounting and control of energy consumption; modernization of energy networks and improvement of energy consumption schemes; control of losses of energy resources; development and implementation of the enterprise energy conservation program.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 7176

Відомості про авторів

Т. С. Яровенко

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри статистики, обліку та економічної інформатикиДніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Tetiana Yarovenko

D.Sc. (Economics), Associated Professor, Professor of the Department of statistics, accounting and economic informatics,Oles Honchar Dnipro National University


О. Й. Шевцова

доктор економічних наук, професор, професор кафедри банківської справи,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Olena Shevtsova

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of the Department of Banking,Oles Honchar Dnipro National University

Як цитувати статтю

Яровенко Т. С., Шевцова О. Й. Економічні проблеми енергозбереження та енергоефективності на підприємствах. Ефективна економіка. 2018. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7237 (дата звернення: 28.02.2024).

Yarovenko, Tetiana and Shevtsova, Olena (2018), “Economic problems of energy saving and energy efficiency at enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7237 (Accessed 28 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.