EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СЕКТОРА НЕРИНКОВИХ ПОСЛУГ: ЯКІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ
А. О. Касич

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.9

УДК: 658:330.331

А. О. Касич

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СЕКТОРА НЕРИНКОВИХ ПОСЛУГ: ЯКІСТЬ, ПРОДУКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

Анотація

У статті досліджено основні тенденції розвитку сектору неринкових послуг в Україні та визначено системні проблеми, серед яких низька продуктивність, падіння інвестиційної привабливості, диспропорції у зайнятості та заробітній платі, інші. Наголошено, що складники сектору мають безпекове та соціогуманітарне значення у розвитку національної економіки, що вимагає застосування зваженого підходу до обґрунтування змісту реформ. Основну увагу в статті приділено дослідженню процесів розвитку системи вищої освіти, оскільки саме цей вид неринкових послуг може і повинен стати важелем економічного прискорення національної економіки, за рахунок активізації інвестицій, підвищення результативності (якості та продуктивності), інтеграції у міжнародний освітній простір. Виходячи із необхідності збереження частки неринкових послуг у державному розпорядництві задля надання соціальних та безпекових функцій суспільству запропоновано застосування приватно-державного партнерства, що дозволить вирішити ключові проблеми сектора.

Ключові слова: державна політика; неринкові послуги; освіта; стратегія; продуктивність.

Література

1. Бреев К. Развитие сферы услуг и экономический рост / К. Бреев, В. Галецкий // Российский экономический журнал. – 2000. – №10. – С. 56–60.
2. Горбатюк С. Концептуалізація моделі гуманітарної політики в Україні на сучасному етапі реформ // Ефективність державного управління. 2018. Вип. 2 (55). Ч. 1 с. 80-90
3. Дем’яненко В.В. Неринкові послуги: багатоканальність фінансування та нові функції управління. / В.В. Дем’яненко // Економіка та становлення нової системи господарювання. К. 2002. № 4. С.72
4. Заблоцька Р. Послуги в національних та міжнародних економічних системах / Р. Заблоцька // Вісник ТНЕУ. 2008. № 3. С.69–76.
5. Касич А.О. Модернізація економіки України в умовах глобалізаційних викликів: монографія / А.О. Касич. – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2018. – 240 с.
6. Носик О. М. Людський капітал інноваційного розвитку: економічні основи відтворення : монографія / О. М. Носик. Харків. : Вид-во , 2016. 490 с.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Сороко В. М. Модернізація системи надання адміністративних послуг в контексті адміністративної реформи : навч.-метод. матеріали / В. М. Сороко ; упоряд. Т. А. Саченко. К. : НАДУ, 2013. 68 с.
9. Хлєбников А. А. Нормативно-правове регулювання надання публічних послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід. № 24/2018. С. 125-129.
10. Чернюк Л.Г., Пепа Т.В. Системна трансформація соціогуманітарного простору та її прояв як регулятора структури продуктивних сил // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки № 4 (81). 2013. С. 296-308.

Alla Kasych

STRATEGIC ORIENTATIONS OF GOVERNMENT POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF THE NON-MARKET SERVICES SECTOR: QUALITY, PRODUCTIVITY, INVESTMENT ATTRACTIVENESS

Summary

The article explores the main trends in the development of the non-market services sector in Ukraine and identifies systemic problems, including low labor productivity, the falling of investment attractiveness, imbalances in employment and wages, and others. All problems are related and therefore require comprehensive and strategic-oriented solutions. The article analyzes the main indicators that characterize the functioning of the non-market services sector and its individual components. This made it possible to identify the main trends and results of the reforms. Also the paper emphasizes that the components of the sector have a safe and socio-humanitarian importance in the development of the national economy, which requires a balanced approach to substantiate the content of reforms. The state cannot delegate all functions to the private sector. The main attention in the article is devoted to the research of the processes of development of the higher education system, as this kind of non-market services can and should become the lever of economic acceleration of the national economy, at the expense of activation of investments, increase of efficiency (quality and productivity), integration into the international educational space. The reform of education is aimed at reducing expenditures from the state budget, which will lead to the loss of available capacity. That is why the article proposes to direct the efforts of the state to increase the level of international integration of the education system, which will improve the productivity and quality of services. Another important area is the development of the logistics base of universities. Given the need to preserve the share of non-market services in government, for the purpose of providing social and security functions to society, it is proposed to use a private-public partnership, which will solve the key problems of the sector.

Keywords: public policy; non-market services; education; strategy; productivity.

References

1. Breev, K. (2000), “Service Development and Economic Growth”, Rossiyskiy ekonomicheskiy zhurnal, vol. 10, pp. 56–60. “”,
2. Horbatiuk, S. (2018), “Conceptualizing the humanitarian policy model in Ukraine at the current stage of reform”, Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, no. 2 (55), ch. 1, pp. 80-90.
3. Demianenko, V.V. (2002), “Non-market services: multi-channel financing and new management features”, Ekonomika ta stanovlennia novoi systemy hospodariuvannia, vol. 4, pp.72.
4. Zablotska, R. (2008), “Services in national and international economic systems”, Visnyk TNEU, vol. 3, pp. 69–76.
5. Kasych, A.O. (2018), Modernizatsiia ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Modernization of Ukraine's economy in the face of globalization challenges], Kremenchutska miska drukarnia, Ukraine.
6. Nosyk, O.M. (2016), Liudskyi kapital innovatsiinoho rozvytku: ekonomichni osnovy vidtvorennia [Human capital of innovation development: economic bases of reproduction], Kharkiv, Ukraine.
7. The official site of State Statistics Service available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 4 January 2019).
8. Soroko, V.M. (2013). Modernizatsiia systemy nadannia administratyvnykh posluh v konteksti administratyvnoi reformy [Modernization of the administrative service delivery system in the context of administrative reform], NADU, Ukraine.
9. Khliebnykov, A.A. (2018). “Legal regulation of the provision of public services in Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 125-129.
10. Cherniuk, L.H. and Pepa, T.V. (2013), “Systemic transformation of socio-humanitarian space and its manifestation as a regulator of the structure of productive forces ”, Zbirnyk naukovykh prats VNAU, vol. 4 (81), pp. 296-308.

№ 7 2019

Дата публікації: 2019-07-30

Кількість переглядів: 7570

Відомості про авторів

А. О. Касич

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджментуКиївський національний університет технологій та дизайну

Alla Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Management Department,Kyiv National University of Technologies and Design

ORCID:

0000-0001-7019-1541

Як цитувати статтю

Касич А. О. Стратегічні орієнтири державної політики щодо розвитку сектора неринкових послуг: якість, продуктивність, інвестиційна привабливість. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7239 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.9

Kasych, Alla (2019), “Strategic orientations of government policy for the development of the non-market services sector: quality, productivity, investment attractiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7239 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.