EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ
Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, С. О. Бєлікова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.1

УДК: 65.012.8:33:338.46(477)

Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, О. В. Рудковський, С. О. Бєлікова

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ УКРАЇНИ

Анотація

Ідентифіковано наявність недоліків в системі забезпечення економічної безпеки розвитку сфери обслуговування за базисними складовими – фінансовою, інтелектуально-кадровою, техніко-технологічною, інвестиційно-інноваційною, інституційно-правовою та інтерфейсною, що є свідченням високого рівня потреби у формуванні та реалізації комплексної державної політики зміцнення економічної безпеки у цьому сегменті національного господарства. Згідно отриманих результатів в контексті фінансової безпеки пріоритетами важливо визначити фінансове просвітництво та консалтинг, організацію програм фінансово-кредитної підтримки та стимулювання інвестицій; інтелектуально-кадрової – узгодження професійно-кваліфікаційних характеристик підготовки кадрів, покращення її інституційно-правового забезпечення, стимулювання підвищення рівня оплати праці, зовнішнє залучення топ-менеджерів; техніко-технологічної – стимулювання технологічних інновацій, технологічну модернізацію господарських об’єктів, впровадження ІТ-продуктів; інвестиційно-інноваційної – системну підтримку інноваційної активності, розвиток міжгалузевої співпраці, посилення інноваційного характеру інвестування; інституційно-правової – модернізацію інституційної системи сфери обслуговування, врегламентування відносин суб’єктів сфери обслуговування; інтерфейсної – ефективний маркетинг і промоцію послуг сфери обслуговування, міжнародна співпраця, створення міжнародних кластерів.

Ключові слова: економічна безпека; сфера обслуговування; ринок послуг; підприємства сфери обслуговування.

Література

1. Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : монографія / за ред. д.е.н., проф. Васильціва Т. Г., д.е.н., доц. Лупака Р. Л. Львів : Вид-во ННВК «АТБ», 2019. 552 с.
2. Ilyash O., Dzhadan I., Ostasz G. The Influence of the Industry’s Innovation Activities Indices on the Industrial Products’ Revenue of Ukraine. Economics and Sociology. 2018. № 11(4). P. 317-331.
3. System transformations of the national economy: challenges and expectations : collective monograph / edited by O. Vlasiuk and other. Bydgoszcz, Poland : University of Economy Publishing House, 2016. Vol. 1. 357 р.
4. Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Лупак Р. Л. Оцінювання формування конкурентних переваг туристичних підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. 2016. № 3. С. 189-194.
6. Ilyash O. European Aspirations of Ukraine in the Context of the Socio-Economic Security Risks Assessment: 2010-2018 : monograph. Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika. 2018. 320 р.
7. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Державне регулювання розвитку туристичного комплексу як галузевий елемент системи економічної безпеки держави. Проблеми економіки. 2019. № 2. С. 31-38.
8. Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Аспекти безпеки розвитку туристичної галузі України в умовах гібридних загроз. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 11. С. 10-15.
9. Varnaliy Z., Onishchenko S., Masliy A. Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security. Economic Annals-XXI. 2016. № 159(5-6). P. 20-24.
10. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». Київ : НІСД, 2018. 1289 с.

T. Vasyltsiv, R. Lupak, O. Rudkovsky, S. Byelikova

CHARACTERISTICS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE SERVICE SECTOR IN UKRAINE

Summary

The existence of deficiencies in the system of providing economic security for the development of the service sector by the basic components – financial, intellectual-personnel, technical-technological, investment-innovative, institutional-legal and interfaced, is identified, which is evidence of the high level of need for the formation and implementation of complex state policy security in this segment of the national economy. According to the results in the context of financial security, it is important to prioritize financial education and consulting, organize financial support programs and encourage investment; intellectual and human resources – harmonization of professional and qualification characteristics of training, improvement of its institutions and legal support, stimulation of raising the level of remuneration, external involvement of top managers; technical and technological – stimulation of technological innovations, technological modernization of economic objects, introduction of IT products; investment and innovation – systematic support for innovation activity, development of cross-industry cooperation, enhancement of innovative nature of investment; institutional and legal – modernization of the institutional system of the service sector, regulation of the relations of the subjects of the service sector; interface – effective marketing and promotion of service sector services, international cooperation, creation of international clusters. The realization of the service potential accumulated in Ukraine requires further integration into the international market. This, in turn, requires a significant investment in the promotion of domestic products abroad, in particular through participation in international exhibitions, salons, forums. It is positive that in recent years considerable progress has been made in promoting the potential of the domestic service sector at national level at regional and international exhibitions and abroad. But participation in such events should be regular in nature, aimed at forming a potential consumer perception of Ukraine as a country that can offer a wide range of consumer services, different types of specialized holidays, services for different age groups and at different times of the year.

Keywords: economic security; service sector; service market; service companies.

References

1. Vasyltsiv, T. H. and Lupak, R. L. (2019), Mekhanizmy ta funktsionalno-strukturni instrumenty zabezpechennya konkurentospromozhnosti natsionalnoyi ekonomiky v umovakh suchasnykh zahroz ekonomichnoyi bezpeky [Mechanisms and functional and structural tools for ensuring the competitiveness of the national economy in the face of modern threats to economic security], Publishing House of Scientific-Production Company “ATB”, Lviv, Ukraine.
2. Ilyash, O. Dzhadan, I. and Ostasz, G. (2018), “The Influence of the Industry’s Innovation Activities Indices on the Industrial Products’ Revenue of Ukraine”, Economics and Sociology, vol. 11(4), pp. 317-331.
3. Vlasiuk, O. (2018), System transformations of the national economy: challenges and expectations, University of Economy Publishing House, Bydgoszcz, Poland.
4. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 03 Aug 2019).
5. Lupak, R. L. (2016), “Assessment of formation of competitive advantages of tourist enterprises”, Bulletin of the Khmelnytsky National University, vol. 3, pp. 189-194.
6. Ilyash, O. (2018), European Aspirations of Ukraine in the Context of the Socio-Economic Security Risks Assessment: 2010-2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Warsaw, Poland.
7. Vasyltsiv T. H., Lupak, R. L., Rudkovskyy O. V. and Byelikova S. O. (2019), “State regulation of tourist complex development as a branch element of the state economic security system”, Problems of economy, vol. 2. pp. 31-38.
8. Vasyltsiv T. H., Lupak, R. L., Rudkovskyy O. V. and Byelikova S. O. (2019), “Aspects of security of development of tourist industry of Ukraine in the conditions of hybrid threats”, Investment: practice and experience, vol. 11. pp. 10-15.
9. Varnaliy, Z., Onishchenko, S. and Masliy, A. (2016), “Threat prevention mechanisms of Ukraine’s economic security”, Economic Annals-XXI, vol. 159 (5-6), рр. 20-24.
10. NISS (2018), Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine «On the Internal and External Situation of Ukraine in 2018», NISS, Kyiv, Ukraine.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1201

Відомості про авторів

Т. Г. Васильців

д. е. н., професор, завідувач відділу соціально-гуманітарного розвитку регіонів, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»

T. Vasyltsiv

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Social and Economic Development of the Regions, State Enterprise «Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine», Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2889-6924


Р. Л. Лупак

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Львівський торговельно-економічний університет

R. Lupak

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economics, Lviv University of Trade and Economics, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1830-1800


О. В. Рудковський

д. е. н., професор, Варшавський університет сільського господарства, професор кафедри державного управління Київського національного університету ім. Т. Шевченка

O. Rudkovsky

Doctor of Economic Sciences, Professor, Warsaw University of Life Science’s, Warsaw, Poland, Professor of the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-1551-7865


С. О. Бєлікова

аспірант, Національний інститут стратегічних досліджень

S. Byelikova

post-graduate, National Institute for Strategic Studies

ORCID:

0000-0002-8969-3790

Як цитувати статтю

Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. Характеристика економічної безпеки розвитку сфери обслуговування України. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7245 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.1

Vasyltsiv, T., Lupak, R., Rudkovsky, O. and Byelikova, S. (2019), “Characteristics of the economic security of the service sector in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7245 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.