EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИВАТБАНК НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
О. А. Зінченко, Л. А. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.4

УДК: 336.71

О. А. Зінченко, Л. А. Бондаренко

ПРИВАТБАНК НА КРЕДИТНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті розглянуто та досліджено стан банківського кредитування в сучасних умовах національної економіки України. Розвинений та ефективно функціонуючий кредитний ринок впливає на економічний розвиток всієї країни, тому це зумовлює актуальність обраної теми та доцільність проведення дослідження.
У статті проаналізовані показники кредитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк» за 2014-2018 рр. Протягом останніх п’яти років кредитна стратегія АТ КБ «ПриватБанк» зазнала значних змін, що пов’язано з націоналізацією Банку. Так, якщо в 2014 році кредитні операції займали майже 75% від сукупних активів, то в 2018 році їх обсяг скоротився до 18%. Змінилася також клієнтоорієнтованість банку. Якщо раніше ПриватБанк зосереджувався на кредитування корпоративного бізнесу, в основному тих, які спеціалізувалися на торгівлі нафтопродуктами, то зараз в пріоритеті Банка роздрібний бізнес. У фізичних осіб найбільш популярним кредитним продуктом є карткові кредити, тоді як юридичні особи надають перевагу кредиту «КУБ» (країна успішного бізнесу). При кредитному обслуговуванні клієнтів ПриватБанк виходить з принципу економічної доцільності, тому намагається максимально автоматизувати процес кредитного обслуговування клієнтів з метою його здешевлення. Для зменшення ризиковості кредитних операцій ПриватБанк не надає великі кредити і надає перевагу гривневому кредитуванню.
Розглянуто актуальні натепер проблеми, які впливають на розвиток банківського кредитування ПАТ КБ «Приватбанк». Визначено, що ключовими викликами, як для ПАТ КБ «Приватбанк», так і для банківського сектору лишається висока частка непрацюючих кредитів.
Проведено аналіз основних причин виникнення непрацюючих кредитів у портфелі банку.
З метою зниження ризикованості кредитної діяльності АТ КБ «ПриватБанк» використовує різні варіанти повернення боргів, наразі обмежено кредитування корпоративних клієнтів, валютне кредитування, кредитування великих кредитів, підвищено вимоги до забезпечення кредиту та вжито ряд інших заходів. На кінець 2018 року банку вдалося покращити захищеність кредитного портфеля, знизити ризиковість нових кредитів до 1% (при допустимих 5%) та отримати прибуток, найбільшій по банківській системі України.
Зважаючи на перелічені аспекти необхідно проводити глибокий моніторинг та аудит не тільки вкладених, але і виданих коштів, переймати досвід стійких іноземних банків з ризик менеджменту та управління кредитним портфелем.

Ключові слова: банк; кредит; кредитування; кредитний ринок; кредитний портфель; кредитна політика; обсяги кредитування; недіючі кредити.

Література

1. Фінансова звітність Публічного Акціонерного Товариства КБ «Приватбанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://privatbank.ua/about/fnansovaja-otchetnost/
2. Бондаренко Л. А., Ухова І. М. Значення та вплив системно важливих банків на стан банківської та економічної системи. Modern Economics. 2019. № 15(2019). С. 27-35. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-04.

O. A. Zinchenko, L. A. Bondarenko

PRIVATBANK IN THE CREDIT MARKET OF UKRAINE

Summary

The article examines and studies the state of bank lending in the current conditions of the national economy of Ukraine. The developed and efficiently functioning credit market influences the economic development of our entire country, therefore, it makes the topic relevant and expedient to conduct the research.
The article analyzed the performance of the loan portfolio of PJSC CB «PrivatBank» for the 2014-2018 biennium. Over the past five years, the credit strategy of PJSC CB «PrivatBank» has undergone significant changes due to the nationalization of the Bank. So, if in 2014 credit operations accounted for almost 75% of total assets, in 2018 their volume decreased to 18%. The customer orientation of the bank has also changed. If earlier PrivatBank was focused on lending to corporate business, mainly those that specialized in the sale of petroleum products, now the Bank's priority is retail business. For individuals, the most popular loan product is card loans, while legal entities prefer a loan of "CSB" (a country of successful business). When providing credit services to customers, PrivatBank proceeds from the principle of economic feasibility, therefore, it tries to automate the process of providing credit services to customers in order to reduce its cost. To reduce the risk of credit operations, PrivatBank does not provide large loans and prefers to provide loans in national currency
The analysis of the main reasons for the emergence of bank loans in the bank's portfolio. The current problems that affect the development of bank lending of PJSC CB «PrivatBank» are considered
It is determined that the key challenges as for of PJSC CB «PrivatBank», as for the banking sector are still the high share of non-performing loans
In order to reduce the risk of lending activities, PJSC CB «PrivatBank» uses various options for repaying debts, such as lending to corporate clients, foreign currency lending, lending to large loans are limited, requirements for securing a loan are increased, and other means apply. At the end of 2018, the bank managed to improve the security of the loan portfolio, reduce the risk of new loans to 1% (with an acceptable 5%) and make the largest profit in the banking system of Ukraine.
To take into consideration the above aspects it is necessary to conduct in-depth monitoring and audit of not only invested but also issued funds, take over the experience of resilient of foreign banks from the risk of managing and managing a loan portfolio.

Keywords: ank; credit; crediting; credit market; credit portfolio; credit policy; lending; nonperforming loans.

References

1. Financial statements PJSC CB «PrivatBank. Retrieved from: https://privatbank.ua/about/fnansovaja-otchetnost/
2. Bondarenko L., Ukhova I. (2019). The significance and influence of the systemically important banks on the perfomance banking and economic system. Modern Economics, 15(2019), 27-35. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V15(2019)-04.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 2743

Відомості про авторів

О. А. Зінченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

O. A. Zinchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance of business entities and innovation,Kryvyi Rih National University, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1156-1148


Л. А. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

L. A. Bondarenko

PhD in Economic sciences, associate professor, associate professor of the Department of Finance of business entities and innovation,Kryvyi Rih National University, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8734-9720

Як цитувати статтю

Зінченко О. А., Бондаренко Л. А. Приватбанк на кредитному ринку України. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7248 (дата звернення: 30.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.4

Zinchenko, O. A. and Bondarenko, L. A. (2019), “Privatbank in the credit market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7248 (Accessed 30 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.