EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Ковальова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.35

УДК: 330.322:330.43

В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Ковальова

АНАЛІЗ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Добробут країни забезпечується її регіональними економіками. Для зростання національної економіки недостатньо лише власних коштів. Соціально-економічний розвиток України та її регіонів особливо у період економічної нестабільності потребує дієвого співробітництва зі світовою системою господарювання, в якій інвестування є важливим економічним важелем. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) мають стати одним з основних індикаторів підвищення рівня економічного розвитку України та її регіонів.
Обґрунтовано актуальність аналізу ПІІ в економіку Одеської області з країн світу. Досліджено динаміку зміни таких показників: ВРП Одеської області в 2004 – 2017 рр.; ПІІ в Україні та Одеській області упродовж 2009 – 2019 рр.; ПІІ в економіку регіону за видами економічної діяльності упродовж 2010 – 2018 рр. Проаналізовано географічну структуру припливу ПІІ в Одеську область на початок 2009 – 2019 рр. Виявлено, що на початок 2009 - 2019 рр. середній темп зростання позитивного сальдо ПІІ складав 102,6%, а середній темп приросту – 2,6%; відношення припливу ПІІ з країн світу в регіон до інвестування в економіки країн світу з регіону на порядок вище, ніж в цілому в Україні; середній темп зростання ПІІ країн ЄС складав 102,0 %, а середній темп приросту – 2,0%; перше місце серед країн-інвесторів ПІІ в економіку Одеської області стабільно займає Кіпр, інвестиції якого продовжують витісняти з економіки області акціонерний капітал розвинених країн світу та забезпечують загальні показники приросту припливу ПІІ до регіону. Для іноземних інвесторів в економіку Одеської області були пріоритетними такі види економічної діяльності: операції з нерухомим майном (середній темп приросту ПІІ 12,7%); професійна, наукова та технічна діяльність (12,7%); промисловість (7,2%); транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (2,0%). Втратили привабливість такі види економічної діяльності: фінансова та страхова; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів; будівництво. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень.

Ключові слова: Одеський регіон; валовий регіональний продукт; прямі іноземні інвестиції; інвестиційна привабливість; тенденції розвитку; сальдо.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 26.08.2019).
2. Киян Є. Прогрес, регрес чи статус-кво: економічні підсумки та перспективи України / Є. Киян // WDM Chrematistic. - № 219 від 20.01.2019. – 64 с. [Електронний журнал] – Режим доступу: http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2019-01-20.pdf
3. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12 січня 2015 р. – Режим доступу: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
4. Богдан Т.П. Аналіз управління державним боргом України у I півріччі 2018 року / Т.П. Богдан. – К.: Експертно-аналітичний Центр «Оптіма», 2018. – 26 с.
5. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. Проект-2017. – К.: Інститут географії, Інститут демографії та соціальних досліджень М.В. Птухи, 2017. – 112 с. – Режим доступу: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf
6. Колеватова А.В Сучасний стан залучення іноземних інвестицій в економіку України / А.В. Колеватова // Глобальні та національні проблеми економіки [Електронне наукове фахове видання]. – 2018. - № 22. - С. 1080 - 1084. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf
7. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004 – 2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції» / А.С.Гальчинський [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. – Офіц.вид. – Київ: [ІВЦ Держкомстату України], 2004. – 416 с.
8. Топчієв О.Г., Мальчикова Д.С., Яворська В.В. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики: навч. посіб. / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. В. Яворська. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 372 с.
9. Мармоза А.Т. Теорія статистики: підручник / А.Т. Мармоза. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 592 с.
10. Офіційний сайт Головного управління статистики Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.od.ukrstat.gov.ua
11. Говорушко Т.А., Обушна Н.І. Сутність прямих іноземних інвестицій та їх класифікація / Т.А.Говорушко, Н.І.Обушна // Теорії мікро-макроекономіки. – 2013. – Вип. 41. – С. 91 – 99. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/
10871/1/20134.pdf
12. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2007. – 424 с.
13. Інвестування економіки України: навч. посіб. / [В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко,О.А. Кириченко, Т.Є. Воронкова, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук, С.В. Федоренко, О.Ф. Іткін]; за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. – К.: ІПК ДСЗУ, 2011. – 323 с.
14. Чорноус О. І., Лугова Т. Г. Формування та розвиток інвестиційної активності підприємств комунального транспорту / О.І. Чорноус, Т.Г. Лугова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Том 1. – С. 122 - 126. - Режим доступу: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15145/%D0%A2%D0%B8%D0%9F%202013%20%D0%92%D1%8B%D0%BF.1%20%D1%82.1.pdf
15. Світовий банк. Рейтинг країн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://russian.doingbusiness.org/rankings
16. Савелко С.О.Невідповідність надходжень прямих інвестицій в Україну потребам модернізації економіки / С.О. Савелко // Ефективна економіка. - 2011. - № 7. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=636
17. David Saha, Vitaliy Kravchuk, Robert Kirchner. The economic impact of FDI on Ukraine // Policy Studies Series [PS/01/2018]. - Berlin/Kyiv, April 2018. – 51 p. Access mode: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2018/Full_PS_01_2018_en.pdf
18. Світовий звіт про інвестиції за 2019 рік: Спеціальні Економічні Зони. – 2019. – 237 с. - Режим доступу: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
19. Мордань Є.Ю., Закорко К.С. Сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні / Є.Ю. Мордань, К.С. Закорко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент. – 2017. – Вип. №23, Ч. 2. – С. 63 - 67. - Режим доступу: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/16.pdf
20. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu
21. Індекс глобальної конкурентоспроможності за 2018 – 2019 рік. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiveness
Report2018.pdf
22. Аверчук Р. Прямі іноземні інвестиції в Україні: війна і мир / Р. Аверчук // Дніпропетровське інформаційне агентство [Електронний ресурс]. – 12.01.2017. – Режим доступу:http://dia.dp.gov.ua/pryami-inozemni-investici%D1%97-v-ukra%D1%97ni-vijna-i-mir/
23. Розпутенко І.В., Москаленко С.О. Пріоритетні напрями розвитку гуманітарної сфери в Україні / І.В. Розпутенко, С.О. Москаленко // Державне управління: теорія та практика [Електронне наукове фахове видання].– 2012. - № 2. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12RIVKPP.pdf.
24. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2019 рік: Постанова Одеської обласної ради від 21 грудня 2018 року № 834-VII. – 78 с. - Режим доступу: https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5c27570a448a1.pdf

V. Chernyshev, D. Okara, I. Kovalova

ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE ECONOMY OF ODESSA REGION

Summary

Regional economies ensure the welfare of a country. Merely own funds is not enough to encourage growth of the national economy. Foreign direct investment (FDI) should be one of main indicators for improving the level of economic development of Ukraine and its regions. The socio-economic development of Ukraine and its regions, especially in times of economic instability, requires effective cooperation with the world economic system, in which investment is an important economic lever. The relevance of analysis of FDI in the economy of Odessa region from countries of the world has been substantiated. Dynamics in change of such indicators was investigated: GRP of Odessa region in years 2004 - 2017; FDI in Ukraine and Odessa region within the years 2009 - 2019; FDI in the region's economy by types of economic activity during the years 2010-2018. The geographical structure of FDI inflow into the Odessa region at the beginning of 2009 - 2019 periods has also been analyzed. It is revealed that at the beginning of 2009 - 2019 the average growth rate of the positive FDI balance was 102,6% and the average growth rate – 2,6%; the ratio of FDI inflows from the world countries in the region before investing in economies of the world from the region is much higher than in Ukraine as a whole; the average FDI growth rate in EU countries was 102% and the average growth rate was 2%; Cyprus is the first among FDI investor countries in the Odessa region, which investments continue to squeeze out the equity of developed world countries from the regional economy and provide overall indicators of FDI inflows to the region. The following types of economic activity were prioritized in the Odessa region's economy for foreign investors, namely: real estate transactions (average FDI growth rate of 12,7%); professional, scientific and technical activities (12,7%); industry (7,2%); transport, warehousing, postal and courier activities (2%). The following types of economic activity have become tarnished: financial and insurance; wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles; construction. The author's conclusions are introduced and the prospects for further research are identified.

Keywords: Odessa region; gross regional product; foreign direct investment; investment attractiveness; tendencies of development; balance.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 26 August 2019).
2. Kyian, Ye. (2019), “Prohres, rehres chy status-kvo: ekonomichni pidsumky ta perspektyvy Ukrainy”, WDM Chrematistic, [Online], vol. 219, available at: http://www.afo.com.ua/doc/WDM-Chrematistic-2019-01-20.pdf (Accessed 26 August 2019).
3. President of Ukraine (2015), Decree “On the Sustainable Development Strategy“ Ukraine 2020”, available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 26 August 2019).
4. Bohdan, T.P. (2018), Analiz upravlinnia derzhavnym borhom Ukrainy u I pivrichchi 2018 roku [Analysis of the Public Debt Management of Ukraine in the First Half of 2018], Ekspertno-analitychnyj Tsentr «Optima», Kyiv, Ukraine.
5. UNDP in Ukraine (2017), “Ukraine's Sustainable Development Strategy until 2030. Project-2017”, available at: https://igu.org.ua/sites/default/files/Стратегія-сталого-розвитку.pdf (Accessed 26 August 2019).
6. Kolevatova, A.V. (2018), “The current state of attraction of foreign investments in the economy of Ukraine”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol. 22, available at: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/200.pdf (Accessed 26 August 2019).
7. Galichynsky, A.S. (2004), Stratehiia ekonomichnoho i sotsial'noho rozvytku Ukrainy (2004-2015 roky) "Shliakhom Yevropejs'koi intehratsii" [Strategy for Economic and Social Development of Ukraine (2004-2015) "Towards European Integration"], Natsional'nyj instytut stratehichnykh doslidzhen', Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy, Ministerstvo ekonomiky ta z pytan' ievropejs'koi intehratsii Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
8. Topchiiev, O.H., Mal'chykova, D.S. and Yavors'ka, V.V. (2015), Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehional'noho rozvytku i rehional'noi polityky: navch. posib. [Regionalism: geographical bases of regional development and regional policy], OLDI-PLYuS, Kherson, Ukraine.
9. Marmoza, A. T. (2013), Teoriia statystyky [Theory of statistics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
10. Main administration of statistics is in the Odesa area (2019), available at: www.od.ukrstat.gov.ua (Accessed 26 August 2019).
11. Hovorushko, T.A. and Obushna, N.I. (2013), “The essence of foreign direct investment and their classification”, Teorii mikro-makroekonomiky, [Online], vol. 41, available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10871/1/20134.pdf (Accessed 26 August 2019).
12. Duka, A.P. (2007), Teoriia ta praktyka investytsijnoi diial'nosti. Investuvannia [The theory and practice of investment activity. Investment], Karavela, Kyiv, Ukraine.
13. Fedorenko, V.H. Denysenko, M.P. Kyrychenko, O.A. Voronkova, T.Ye. Palytsia S.V. Pinchuk, Yu.B. Fedorenko, S.V. and Itkin, O.F. (2011), Investuvannia v ekonomiky Ukrainy [Investing in Ukrainian economy], IPK DSZU, Kyiv, Ukraine.
14. Chornous, O.I. and Lugovaya, T. G., (2013), “Formation and development of enterprises investment activity of transport utilities”, Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektual'noi vlasnosti: zbirnyk naukovykh prats', vol. 1, no. 1, pp. 122 – 126, available at: http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/15145/%D0%A2%D0%B8%D0%9F%202013%20%D0%92%D1%8B%D0%BF.1%20%D1%82.1.pdf (Accessed 26 August 2019).
15. The World Bank (2019), “Rating countries”, available at: http://russian.doingbusiness.org/rankings (Accessed 20 August 2019).
16. Savelko, S.O. (2011), “Mismatch of direct investment in Ukraine needs to modernize the economy”, Efektyvna ekonomika, vol. 7, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=636 (Accessed 26 August 2019).
17. Saha, D, Kravchuk, V. and Kirchner, R. (2018), “The economic impact of FDI on Ukraine”, Policy Studies Series [PS/01/2018], available at: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_papers/German_advisory_group/2018/Full_PS_01_2018_en.pdf (Accessed 26 August 2019).
18. UNCTAD (2019), “World Investment Report 2019: Special Economic Zones”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf (Accessed 23 August 2019).
19. Mordan, Ye.Yu. and Zakorko, K.S. (2017), “The current state of investment activities in Ukraine”, Naukovyj visnyk mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika ta menedzhment, vol. 23, no. 2, available at: http://vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/23-2-2017/16.pdf (Accessed 26 August 2019).
20. European Union (2017), “Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (Accessed 26 August 2019).
21. World Economic Forum (2018), “The Global Competitiveness Index 2017 – 2018”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (Accessed 6 August 2019).
22. Averchuk, R. (2017), “Foreign Direct Investment in Ukraine: war and peace”, Dnipropetrovs'ke informatsijne ahentstvo, [Online], available at: http://dia.dp.gov.ua/pryami-inozemni-investici%D1%97-v-ukra%D1%97ni-vijna-i-mir/ (Accessed 26 August 2019).
23. Rozputenko, I.V. and Moskalenko, S.O. (2012), “Priorities for humanitarian sphere in Ukraine in the context of the political process”, Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, [Online], vol. 2, available at: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12RIVKPP.pdf (Accessed 26 August 2019).
24. Odessa Regional Council (2018), “Program of socio-economic and cultural development of the Odessa region for 2019: resolution of the Odessa Regional Council of December 21, 2018 № 834”, available at: https://oda.odessa.gov.ua/statics/pages/files/5c27570a448a1.pdf (Accessed 26 August 2019).

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1670

Відомості про авторів

В. Г. Чернишев

канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

V. Chernyshev

PhD, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-1531-7807


Д. В. Окара

канд. фіз.-мат. наук., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

D. Okara

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-4607-5521


І. Л. Ковальова

канд. техн. наук, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

I. Kovalova

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-5363-3915

Як цитувати статтю

Чернишев В. Г., Окара Д. В., Ковальова І. Л. Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку одеської області. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7258 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.35

Chernyshev, V., Okara, D. and Kovalova, I. (2019), “Analysis of foreign direct investment in the economy of odessa region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7258 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.