EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Л. В. Коваль, М. С. Левчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.38

УДК: 657.106 (047)

Л. В. Коваль, М. С. Левчук

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Анотація

У статті розглянуто значення облікової політики, загальні питання, проблеми формування та визначено шляхи їх подолання у закладах вищої освіти. Розглянуто поняття «облікова політика» згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Викладено ряд статистичних даних щодо функціонування закладів вищої освіти різної форми власності та кількість функціонуючих закладів вищої освіти в Україні. Охарактеризовано принцип за яким заклади вищої освіти оформляють облікову політику щорічно. Здійснено характеристику основних аспектів та зазначено виміри облікової політики закладів вищої освіти. Розглянуто вплив облікової політики на фінансову стійкість закладів вищої освіти. Запропоновано ряд заходів та рекомендацій щодо її вдосконалення та подальшого функціонування.

Ключові слова: облікова політика; заклад вищої освіти; бюджетні установи; методика; організація.

Література

1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8). Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки [Електронний ресурс] // від 01.01.2012 – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996"XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996"14
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua
5. Костишин, Н. С. Облікова політика як елемент системи управління бюджетними установами / Н. С. Костишин, О. Є. Шмигель // Наукові праці Полтавської аграрної академії. – Полтава : ПДАА, 2012. – Вип. 2 (5). – Т. 2. – С. 150-157
6. Коваль Л.В. Проблеми формування облікової політики в бюджетних установах [Електронний ресурс] / Коваль Л.В., Платковська О.В. // ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ Науково-практичний економічний журнал. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vcndtue_2013_3_14.pdf
7. Китайчук Т. Г. Актуальні питання облікової політики бюджетної установи в умовах дії національних стандартів бухгалтерського обліку в державному сектор [Електронний ресурс] / Т. Г. Китайчук, Н. М. Гудзенко // ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://efm.vsau.org/files/pdfa/4305.pdf.
8. Лісна І. В. Облікова політика вищого навчального закладу та її вплив на ефективність прийняття управлінських рішень: організаційно-методологічний аспект / І. В. Лісна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2009. - Вип. 16(1). - С. 271-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(1)__46
9. Лиско Н. А. Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах за новими нормами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі / Н. А. Лиско // Економіка та держава. - 2016. - № 1. - С. 105-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_1_25.
10. Подолянчук О. А. Облікова політика щодо заробітної плати [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна Подолянчук // Облік і фінанси. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16507.pdf
11. Романів Є. М. Особливості організації і методика розробки облікової політики на сучасному етапі функціонування підприємств в Україні / Є. М. Романів, І. М. Кравичшин // Modern economics. - 2018. - № 10. - С. 115-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_21
12. Свірко С. В. Первинна організація бухгалтерського обліку бюджетних установ: формування облікової політики / С. В. Свірко // Економіка та підприємництво. – К. : Вид-во КНЕУ, 2002. – Вип. 8. – С. 137–148.
13. Харчук Ю. Ю. Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 26. - С. 124-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2014_26_22.
14. Чебанова Н.В. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА – ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ [Електронний ресурс] / Чабанова Н.В, Яковенко С.Л. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 1.. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2018_1_18.pdf
15. Чебанова Н. В. Сучасний стан та перспективи розвитку облікової політики державних установ / Н. В. Чебанова, Л. Є. Ревуцька, Н. М. Корольова // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 1. - С. 130-136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_1_16.

L. V. Koval, M. S. Levchuk

CURRENT PROBLEMS OF TODAY'S ACCOUNTING ORGANIZATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND THEIR WAYS

Summary

The article discusses the importance of accounting policies, general issues, problems of formation and identifies ways of overcoming them in higher education institutions.
The main purpose of the article is that it is to study the topical issues that arise today in the organization of accounting policies in higher education institutions, as well as a list of ways to overcome them.
The importance of accounting policies from various informative sources was clearly defined.
Because accounting policy is an essential element of accounting in budgetary institutions, the organization of accounting begins with it. Accounting policies are organized according to new standards that apply only to budgetary institutions, as they have their own specific features. As budgetary institutions operate and operate according to state ownership, they provide services on behalf of the state, and this causes some difficulties in accounting policy formation. The main aspects are described and the accounting policies of higher education institutions are specified.
The primary issue in the study of the specifics and content of accounting policies, it was necessary to clearly define the concept of "accounting policy" and the entities that will apply the rules of accounting policies.
While researching accounting issues, it has been found that in higher education institutions, it is important to focus first on the fact that they are classified as public and private. The statistics are presented in the table.
A number of theoretical, methodological and organizational problems have been identified that need further study:
- industry specificity of higher education institutions requires a specific approach to accounting for their activities;
- the existence of a large number of unmatched software, which leads to excessive material and labor costs;
- the combination in one institution of budgetary and commercial activity and its reflection in a single accounting system.
The peculiarities of the activity of higher education institutions, which primarily represent the emergence of new concepts, such as collective and lease approach, production intensification, the cost of preparing a bachelor's, master's degree, which determines the peculiarities and novelty in the methodology and organization of accounting policy as an element of a comprehensive budgetary management system are considered. Therefore, it is possible to point out the main cost centers of higher education institutions and their interconnections in the example of Vinnytsia National Agrarian University
The impact of accounting policies on the financial sustainability of higher education institutions is considered. A number of measures are proposed to improve it.
Based on the conducted research, it should be noted that the accounting policy of a higher education institution is considered both as a set of techniques and methods by which the persons in charge of the legislative and executive authorities are registered, and as a set of specific methods and methods of organization and forms of accounting, adopted by the institution on the basis of general rules and features of the activity. During the formation of accounting policies, the chief accountant of the institution must be based on accounting tools that cover all the methods, accounting procedures of the institution itself. Therefore, the detailed accounting policies of the head of the institution, the chief accountant and the approval of the chief manager of funds will allow to provide users of accounting information in full.

Keywords: accounting policy; higher education institution; budgetary institutions; methodology; organization.

References

1. President of Ukraine (2013), Decree Of the President of Ukraine,“About the National Strategy for the Development of Education in Ukraine until 2021”, available at: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (Accessed 25 May 2019).
2. Ministry of Finance Ukraine (2012), “International Accounting Standard 8 (IAS 8). Accounting policies, changes in accounting estimates and errors” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020 (Accessed 30 May 2019).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996” (Accessed 19 May 2019).
4. State Statistics Service of Ukraine , available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 19 June 2019).
5. Kostyshyn N. S., Shmyhel' O. Ye.(2012), “Accounting policy as an element of the budgetary management system”, Naukovi pratsi Poltavs'koi ahrarnoi akademii, vol. 2, pp.-150-157.
6. Koval L.V. and Platkovska O.V. (2016), “Problems of formation of accounting policy in budgetary institutions”, Ekonomichni studii: naukovo-praktychnyj ekonomichnyj zhurnal, [Online], vol . 2 (10), available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (Accessed 15 July 2019).
7. Kytaichuk T. H. and Hudzenko N. M. (2018), “Topical issues of the accounting policy of a budgetary institution under the conditions of national accounting standards in the public sector”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, [Online], vol . 4, available at: http://efm.vsau.org/files/pdfa/4305.pdf (Accessed 17 July2019).
8. Lisna I. V (2009), “The accounting policy of higher education institution and its influence on the effectiveness of managerial decision-making: organizational-methodological aspect”, Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu, [Online], vol.16 (1), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2009_16(1)__46 (Accessed 1 Aug 2019).
9. Lysko N. A. (2016) “Organization of accounting in higher education institutions according to the new rules of national provisions (standards) of accounting in the public sector”, Ekonomika ta derzhava, [Online], vol.1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2016_1_25 (Accessed 15 July 2019).
10. Podolianchuk O. A. (2018), “Accounting Payroll Policy”, Oblik i finansy, [Online], vol . 1, available at: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16507.pdf (Accessed 15 July 2019).
11. Romaniv Ye. M and Kravychshyn I. M (2018), “Features of the organization and methodology of accounting policy development at the present stage of functioning of enterprises in Ukraine”, Modern economics, [Online], vol.10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2018_10_21 (Accessed 30 Aug 2019).
12. Svirko S. V. (2002), “Primary organization of accounting of budgetary institutions: formation of accounting policy”, Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 8, pp. - 137–148.
13. Kharchuk Y. Y. (2014), “Accounting Policies and Impacts on the Financial Sustainability of Higher Education Institutions of State and Communal Property in Ukraine”, Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia", [Online], vol. 26, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2014_26_22 (Accessed 1 Aug 2019).
14. Chabanova N.V and Yakovenko S.L. (2018), “The main element of the accounting system”, Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia „Ekonomichni nauky”, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2018_1_18.pdf (Accessed 11 Aug 2019).
15. Chabanova N.V,. Revuts'ka L. Ye and Korol'ova N. M.(2017), “The current state and prospects of development of accounting policies of public institutions”, Visnyk KhNAU im. V.V. Dokuchaieva. Seriia „Ekonomichni nauky”, [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2017_1_16. (Accessed 18 Aug 2019).

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1342

Відомості про авторів

Л. В. Коваль

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

L. V. Koval

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6986-5350


М. С. Левчук

Магістрант факультету обліку і аудиту,Вінницький національний аграрний університет

M. S. Levchuk

Master student of the Faculty of Accounting and AuditingVinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3637-850Х

Як цитувати статтю

Коваль Л. В., Левчук М. С. Актуальні проблеми сьогодення щодо організації облікової політики у закладах вищої освіти та шляхи їх подолання. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7262 (дата звернення: 30.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.38

Koval, L. V. and Levchuk, M. S. (2019), “Current problems of today's accounting organization in higher education institutions and their ways”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7262 (Accessed 30 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.