EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ЙОГО ОЦІНКА
Н. Г. Фатюха, К. Д. Райна

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.40

УДК: 330.55:303.7

Н. Г. Фатюха, К. Д. Райна

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ: ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ТА ЙОГО ОЦІНКА

Анотація

У статті розглянуто інформаційну базу для розрахунку валового внутрішнього продукту (ВВП) як основного показника статистики національних рахунків України.
Для розрахунку ВВП використовуються дані державних статистичних спостережень, адміністративна інформація, отримана відповідно до укладених угод про взаємообмін інформаційними ресурсами, та застосовуються математичні методи для визначення відсутніх даних і оцінки економічних операцій, які безпосередньо не спостерігаються статистичними спостереженнями.
Розрахунок ВВП України здійснюють трьома методами: виробничим, за категоріями доходу та кінцевого використання. Методологія розрахунку ВВП України ґрунтується на міжнародних стандартах Системи національних рахунків СНР 2008 року та Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 року.
ВВП розраховують у цінах попереднього періоду (попереднього року або відповідного кварталу попереднього року) та у постійних цінах еталонного/базисного року. Для ВВП та його складових виробничим методом та за категоріями кінцевого використання визначають індекси фізичного обсягу та індекси-дефлятори.
Динаміка ВВП України за останні 18 місяців свідчить про позитивну тенденцію росту, починаючи з 2016 року. У другому кварталі 2019 року зростання ВВП України склало 4,6% до відповідного кварталу попереднього року і є найбільшим показником економічного зростання за останні 2,5 року. У першому кварталі 2019 року темп зростання склав 2,5%. По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактора) виріс на 1,6%. На ріст ВВП вплинули основні два фактори: торгівля і сільське господарство.
Проте рівень тіньової економіки занижує реальний обсяг виробництва при розрахунках ВВП, і це в кінцевому підсумку дещо викривляє розрахунки фактичного ВВП. Реалізація заходів щодо детінізації української економіки створить умови для легальної господарської діяльності та посилення відповідальності за економічні злочини, підвищить рівень доходів та соціальний захист громадян, дозволить залучити додаткові бюджетні надходження для забезпечення стійкого та динамічного економічного зростання

Ключові слова: статистичний аналіз; валовий внутрішній продукт; державні статистичні спостереження; адміністративна інформація; методи розрахунку ВВП; динаміка ВВП; номінальний ВВП; реальний ВВП; тіньова економіка.

Література

1. Методологічні положення розрахунку валового внутрішнього продукту (наказ Держкомстату від 17.09.2018 № 187). [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Державна служба статистики України.. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. В НБУ назвали причины ускорения роста экономики Украины. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-nbu-nazvali-prichiny-uskorenija-rosta-ekonomik-357001/.
4. Розмір ВВП в доларах — за даними Світового банку та МВФ, [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.worldbank.org, http://www.imf.org
5. Фатюха Н.Г., Шумакова К.В. Сучасний стан твньової економіки у ВВП України [Текст] // Економічний простір : зб. Наук. пр. ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2014 . - № 82. – С. 125- 135.
6. Тенденції тіньової економіки / Міністерство економічного розвитку і торгівлі. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/shadow_2018_04.07.2019__1_
7. Два сценарії розвитку української економіки: трендовий і цільовий. [Електронний ресурс].- Режим доступу: https://strategy.uifuture.org/dva-scenar%D1%96i-rozvitku-ukrainskoi-ekonom%D1%96ki.html.
8. Украинская экономика установила рекорд. Почему никто не радуется. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http:// https://finance.liga.net/ekonomika/article/ukrainskaya-ekonomika-ustanovila-rekord-pochemu-nikto-ne-raduetsya
9. Фатюха Н.Г., Макушина Т.П. Аналіз динаміки ВВП України // Ефективна економіка № 12, 2015 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4634

N. Н. Fatіukha, K. D. Raina

STATISTICAL RESEARCH OF THE GROSS DOMESTIC PRODUCT OF UKRAINE: INFORMATION DATABASE AND ITS EVALUATION

Summary

The article considers the information base for the calculation of gross domestic product (GDP) as the main indicator of the national accounts statistics of Ukraine.
To calculate GDP, government statistical observations are used, administrative information obtained in accordance with agreements on the exchange of information resources, and mathematical methods are used to identify missing data and estimate economic transactions that are not directly observed by statistical observations.
Ukraine's GDP is calculated using three methods: production, income and end-use. Ukraine's GDP calculation methodology is based on the international standards of the 2008 National System of National Accounts and the European System of National and Regional Accounts 2010.
GDP is calculated in the prices of the previous period (the previous year or the corresponding quarter of the previous year) and in constant prices of the reference / base year. For GDP and its components by production method and by end-use categories, physical volume indices and deflator indices are determined.
The dynamics of Ukraine's GDP over the last 18 months indicates a positive upward trend since 2016. In the second quarter of 2019, Ukraine's GDP grew 4.6% compared to the corresponding quarter of the previous year and is the largest indicator of economic growth over the past 2.5 years. In the first quarter of 2019, the growth rate was 2.5%. Compared to the previous quarter, the real GDP of the country grew by 1.6% in the second quarter of this year (taking into account the seasonal factor). GDP growth was influenced by two main factors: trade and agriculture.
However, the level of the shadow economy lowers the real output of GDP, and in the end, it somewhat distorts the actual GDP. Implementation of measures to shade the Ukrainian economy will create conditions for legal economic activity and increase responsibility for economic crimes, increase incomes and social protection of citizens, allow to attract additional budget revenues to ensure sustainable and dynamic economic growth.

Keywords: statistical analysis; gross domestic product; state statistical observations; administrative information; methods of calculating GDP; GDP dynamics; nominal GDP; real GDP; shadow economy.

References

1. State Statistics Service of Ukraine (2018), Order of the State Statistics Committee of 17.09.2018 № 187 "Methodological provisions for the calculation of gross domestic product", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 14 Aug 2019).
3. The NBU named the reasons for accelerating the growth of the Ukrainian economy, [Online], available at: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-nbu-nazvali-prichiny-uskorenija-rosta-ekonomik-357001/ (Accessed 14 Aug 2019).
4. GDP in dollars - according to the World Bank and IMF, [Online], available at: http://www.worldbank.org, http://www.imf.org (Accessed 14 Aug 2019).
5. Fatiukha, N.H. and Shumakova, K.V. (2014), "The Current State of the Shadow Economy in the GDP of Ukraine", Ekonomichnyi prostir, vol. 82, pp. 125- 135.
6. Ministry of Economic Development and Trade (2018), "Shadow Economy Trends", [Online], available at: https://issuu.com/mineconomdev/docs/shadow_2018_04.07.2019__1_ (Accessed 14 Aug 2019).
7. Two scenarios of development of the Ukrainian economy: trend and target, [Online], available at: https://strategy.uifuture.org/dva-scenar%D1%96i-rozvitku-ukrainskoi-ekonom%D1%96ki.html (Accessed 14 Aug 2019).
8. Ukrainian economy set a record. Why is no one happy, [Online], available at: http:// https://finance.liga.net/ekonomika/article/ukrainskaya-ekonomika-ustanovila-rekord-pochemu-nikto-ne-raduetsya (Accessed 14 Aug 2019).
9. Fatiukha, N.H. and Makushyna, T.P. (2015), "Analysis of dynamics of GDP of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4634 (Accessed 14 Aug 2019).

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 989

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

N. Н. Fatіukha

Candidate of Economic Science, associate professor, associate professor of department of finances, banking and insurance University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1026-6713


К. Д. Райна

магістрантка, Національний університет «Запорізька політехніка»

K. D. Raina

6th year master student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0003-0818-1128

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Райна К. Д. Статистичне дослідження валового внутрішнього продукту України: інформаційна база та його оцінка. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7264 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.40

Fatіukha, N. Н. and Raina, K. D. (2019), “Statistical research of the gross domestic product of Ukraine: information database and its evaluation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7264 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.40

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.