EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ
Н. В. Садова

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.43

УДК: 338

Н. В. Садова

ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Анотація

Зазначено, що актуальне значення набувають дослідження напрямків державного регулювання в сфері туризму з урахуванням впливу цифровізації, питань інвестиційної діяльності, пов'язаної з впровадженням цифрових технологій в сферу туризму на національному рівні, формування державної політики фінансування інноваційних туристських проектів, розробка і реалізація національних проектів і програм розвитку туризму.
Визначено, що мікрорівень туризму представлений окремими підприємствами туріндустрії. Найбільш актуальними питаннями є дослідження нових форм і методів організації підприємств туріндустрії в умовах цифрової економіки, модифікація ризиків підприємницької діяльності в туризмі з урахуванням цифровізації, вплив цифровізації бізнес-процесів на діяльність підприємств індустрії туризму. Цифровізація економіки призводить до появи нових типів підприємств туріндустрії, в тому числі віртуальних компаній, просторово розподілених мережевих структур та ін. Необхідно не тільки розробляти організації нового типу, а й передбачити створення організаційних екосистем і мереж. Центральну роль в організації цифрового туристського бізнесу буде грати адаптивність, оскільки компанії конкурують в тому, щоб якомога раніше замінити структурну ієрархію мережею команд, що володіють необхідними повноваженнями.
Запропоновано впровадження інноваційних технологій, які кардинально змінюють бізнес-процеси в сфері туризму. До таких нових напрямків цифрового розвитку туризму відносяться технології блокчейн, що реалізують розподілену базу даних, у якій пристрої зберігання даних не підключені до загального сервера. У найближчій перспективі технології блокчейн використовуватимуть онлайн тревел-агентства, метапоіскова системи, GDS, авіакомпанії, що призведе до кардинальної зміни бізнес-процесів в сфері туризму. Інформаційний супровід туристичного бізнесу являє собою сукупність інформаційної бази даних про туристської діяльності і спеціалізованих інформаційних технологій, призначених для її обробки, які забезпечують ефективне функціонування туристського бізнесу на різних рівнях управління туризмом.

Ключові слова: цифровізація; туристична індустрія; інноваційні туристські проекти; інноваційні технології; державна політика; державне регулювання; бізнес-процеси; тревел-агентства.

Література

1.Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018- %D1%80
2. Цифрова адженда України — 2020 ("Цифровий порядок денний" — 2020) Концептуальні засади (версія 1.0) Першочергові сфери, ініціативи, проекти "цифровізації" України до 2020 року [Електронний ресурс]. — К.: ГС "Хай-тек офіс Україна", 2016. — 90 с. — Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf
3. Кальченко О.М. Оцінка впливу факторів розвитку підприємств туристичної сфери / О.М. Кальченко // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2013. – №3 (19). – С. 94-101.
4. Кармелюк Г. Економіко-математичне моделювання туристичної галузі України / Г. Кармелюк // Галицький економічний вісник. – 2012. – №2 (35). – С. 62-70.
5. Лендєл М.А. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери України та її регіонів / М.А. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ―Економіка‖. – 2013. – Вип. 1 (38). – С.196- 199.
6. Папп В.В. Вплив індустрії туризму на соціально-економічний розвиток регіону (на прикладі Закарпатської області) / В.В. Папп // Сталий розвиток економіки. – 2015. – №3 [28]. – С. 138-146.
7. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.Г. Бойко та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 596 с.
8. Mehdi Khosrow-Pour. Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes). IGI Global, June, 2017. — 8104 р.

Natalia Sadova

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY

Summary

It is noted that research of the directions of state regulation in the sphere of tourism taking into account the influence of digitalization, issues of investment activity connected with introduction of digital technologies in the sphere of tourism at the national level, formation of the state policy of financing of innovative tourism projects, development and implementation of national projects and tourism development programs.
It is determined that the micro-level of tourism is represented by separate enterprises of the tourism industry. The most pressing issues are the study of new forms and methods of organization of tourism enterprises in the digital economy, the modification of the risks of entrepreneurship in tourism, taking into account digitization, the impact of digitalization of business processes on the activities of enterprises of the tourism industry. Digitalization of the economy is leading to the emergence of new types of businesses in the travel industry, including virtual companies, spatially distributed network structures, and more. It is necessary not only to develop new-type organizations, but also to create organizational ecosystems and networks. Adaptability will play a central role in organizing the digital tourism business as companies compete to replace the structural hierarchy as soon as possible with a network of teams that have the necessary authority.
The introduction of innovative technologies that dramatically change business processes in the field of tourism is proposed. Such new trends in digital tourism development include blockchain technologies that implement a distributed database in which storage devices are not connected to a shared server. In the short term, blockchain technologies will be used by online travel agencies, meta-search systems, GDS, airlines, which will lead to a radical change of business processes in the field of tourism. Information support for the tourist business is a collection of information database on tourism activities and specialized information technologies intended for its processing, which ensure the effective functioning of the tourism business at different levels of tourism management.

Keywords: digitization; tourism industry; innovative tourism projects; innovative technologies; state policy; state regulation; business processes; travel agencies.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "About the conceptualization of the development of the digital economy for Ukraine and Ukraine for 2018-2020 and the hardening of the plan for entry into the project", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (Accessed 05 September 2019).
2. High-Tech Office Ukraine (2016), "Digital Adzhenda of Ukraine — 2020. Conceptual foundations. Priority areas, initiatives, projects of "digitalization" of Ukraine by 2020", available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 05 September 2019).
3. Kalchenko, O.N. (2013), “The assessment of the influence factors on the development of the tourist sphere”, Naukovyi visnyk ChDIEU, vol.3 (19), pp.94-101.
4. Karmeliuk, H. (2012), “Economic and mathematical modeling of the tourism industry of Ukraine”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol.2 (35), pp. 62-70.
5. Lendiel, M.A. (2013), “Problems and prospects of development of recreational and tourist sphere of Ukraine and its regions”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu. Seriia ―Ekonomika, vol. 1 (38), pp.196- 199.
6. Papp, V.V. (2015), “Influence of the tourism industry on the socio-economic development of the region (for example, Transcarpathian region)”, Stalyj rozvytok ekonomiky, vol.3 [28], pp. 138-146.
7. Tkachenko, T.I. Mel'nychenko, S.V. Bojko M.H. (2010), Stratehichnyj rozvytok turystychnoho biznesu [Strategic development of tourism business], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
8. Khosrow-Pour, M. (2017), Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition (10 Volumes), IGI Global, Hershey PA, USA.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 883

Відомості про авторів

Н. В. Садова

Викладач, спеціаліст вищої категорії,Голова циклової комісії туристичного обслуговування,Київський державний коледж туризму і Готельного господарства

Natalia Sadova

Teacher, specialist of the highest categoryHead of the cycle commission for tourist servicesKyiv State College of Tourism and Hotel management

ORCID:

0000-0002-0083-6399

Як цитувати статтю

Садова Н. В. Вплив цифровізації на розвиток туристичної індустрії. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7267 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.43

Sadova, Natalia (2019), “The impact of digitalization on the development of the tourist industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7267 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.43

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.