EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Н. М. Юша

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.46

УДК: 338

Н. М. Юша

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Анотація

Зазначено, що в даний час електронна освіта розвивається більш активно в рамках неформальної освіти. З 2016 року ринок неформального електронного навчання оцінювався в 46 674,7 млн дол. США. І хоча експерти прогнозують протягом найближчих 5 років негативні темпи зростання ринку (-6,4%), ринок самостійного електронної освіти поза формальної системи залишиться великим. Загальних причин, як таких немає. Наприклад, в Китаї, де прогнозується різке падіння доходів електронного навчання це пов'язано з надлишком пропозицій і завершенням національних програм в області електронної освіти. У країнах, що залежать від нафтової промисловості, падіння доходів від нафти призвело до скорочення державного фінансування освіти та проектів з електронного навчання. У США зниження темпів зростання експерти пов'язують з посиленням освітнього законодавства в галузі дистанційного навчання і приватної освіти, а також великою кількістю безкоштовних освітніх ресурсів.
Визначено, що у США освітні організації більш активно впроваджують електронне освіту і онлайн навчання, ніж в європейських країнах. В Європі різні дослідження фіксують, що інституційні стратегії електронної освіти взяли трохи більше половини освітніх організацій, а ввели його в навчальний процес навіть менше половини. Разом з тим дискусії про переваги і недоліки електронної освіти ведуться на інституціональному рівні в європейських навчальних закладах практично повсюдно. Основні питання, які піднімаються в рамках таких дискусій, пов'язані з джерелами фінансування розробки онлайн курсів, необхідністю інвестицій в процес впровадження електронної освіти, визнанням результатів електронного навчання, ефективністю навчального процесу в рамках електронної освіти, низьким рівнем мотивації професорсько-викладацького складу до створення і підтримки онлайн-курсів, підвищення кваліфікації та перепідготовки.
Запропоновано прийняття інституційні стратегії розвитку електронної освіти. Впровадження електронного навчання в рамках Європейського простору вищої освіти могло б сприяти цілям Болонського процесу в галузі міжнародного співробітництва, академічних обмінів та ін. Той факт, що деякі європейські університети почали визнавати навчання з використанням МООСs шляхом присудження освітніх кредитів ECTS, служить показником того, що електронне навчання може сприяти не тільки інституційної інтеграції, а й інтеграції з більш широкої аудиторії зовнішніх партнерів.

Ключові слова: електронна освіта; навчальні заклади; навчання; онлайн-курси; професорсько-викладацький склад; академічні обміни; зовнішні партнери.

Література

1.The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) : веб-сайт. URL : http://www.oecd.org/edu. (дата звернення: 10.06.2019).
2.Глузман А. Особенности современного высшего образования за рубежом (Англия, Бельгия, Франция, США, Израиль) : веб-сайт. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/ handle/123456789/32811/01-Gluzman.pdf. (дата звернення: 10.06.2019).
3. Концепція Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти в Україні на 2011 – 2020 роки. – К.: 2010 – 37 с.
4. Алиева З.Ш. Организационные аспекты развития профессионально-технического образования в регионе // Региональные проблемы преобразования экономики. -2009. -№ 1. – C. 22-25.
5. Виткине Ю. Ю. Высшее постсоветское образование. // Тезисы докладов Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы современного технического образования». – М.: МГУ геодезии и картографии. – 22.09.2011. – – С. 12-14.
6. Бідюк Н.М. Підготовка майбутніх працівників у Великій Британії: Монографія / За ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький: ХДУ, 2004. – 306 с.
7. Коваль Т.І. Професійна підготовка з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів – К.: Ленвіт, 2007. – С.202-232.
8. Сушенцева, Л. Л. Формування ключових компетенцій учнів у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу / Педагогіка і психологія – К. : Педагогічна преса, 2012. – Вип. 1. – С. 57-63.
9. Шиканов С. В. Современные проблемы профессионального образования в рабочих кадрах в рамках экономического развития РФ // Известия Томского политехнического университета. – Томск: 2008. – № 6. – том 313. – С. 70-73.

Nataliia Yusha

SPECIFICITY OF FORMATION AND EXTENSION OF ELECTRONIC EDUCATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Summary

It is noted that e-education is currently developing more actively within the framework of non-formal education. Since 2016, the informal e-learning market has been estimated at $ 46,674.7 million. USA. Although experts predict negative market growth (-6.4%) over the next 5 years, the market for self-e-learning outside the formal system will remain large. There are no common reasons as such. For example, in China, where e-learning revenue is projected to fall sharply, this is due to excess supply and completion of national e-learning programs. In countries dependent on the oil industry, falling oil revenues have led to a reduction in government funding for education and e-learning projects. In the US, experts have attributed the decline in growth to a strengthening of distance education and private education legislation, as well as a large number of free educational resources.
It is determined that in the US, educational organizations are more active in introducing e-learning and online learning than in European countries. In Europe, various studies have found that institutional strategies for e-learning have been taken by just over half of educational organizations, and even less than half have been put into the educational process. At the same time, the debate about the advantages and disadvantages of e-education is practically widespread at the European level. The main issues raised in such discussions are related to the sources of funding for the development of online courses, the need for investment in the process of implementation of e-learning, recognition of the results of e-learning, the effectiveness of the educational process within the e-education, low level of motivation of the teaching staff to create and supporting online courses, advanced training and retraining.
The adoption of institutional strategies for the development of e-education is proposed. The introduction of e-learning within the European Higher Education Area could contribute to the objectives of the Bologna Process in the field of international cooperation, academic exchanges and others. The fact that some European universities have begun to recognize the use of MEPS through ECTS educational credits indicates that e-learning can contribute not only to institutional integration but also to a wider audience of external partners.

Keywords: e-education; educational institutions; training; online courses; teaching staff; academic exchanges; external partners.

References

1. OECD (2019), “The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)”, available at: http://www.oecd.org/edu. (Accesed: 10 June 2019).
2. Hluzman, A. (2019), “Features of modern higher education abroad (England, Belgium, France, USA, Israel)”, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32811/01-Gluzman.pdf. (Accesed: 10 June 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), Koncepciya Derzhavnoi tsilovoi programi rozvitky profesijno-tehnichnoi osviti v Ukraini na 2010-2020 roky [Concept of State program vocational education in Ukraine in 2011 - 2020 years], Kyiv, Ukraine.
4. Alieva, Z. S. (2009), “Organizational aspects of the development of vocational education in the region”, Regionalnye problemy preobrazovaniya v ekonomike, vol. 1, pp 22-25.
5. Vitkine, U. U. (2011) “Post-soviet higher education”, Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. «Aktual'nye problemy sovremennogo tehnicheskogo obrazovanija» [International scientific-practical conference “Actual problems of modern technical education”], State Geodesy and Cartography University, Moscow, Russia, pp. 12-14.
6. Biduk, N. M. (2004), Pidgotovka maibutnih pracivnykiv u Velikiy Brytanii [Training future workers in the UK], Khmelnitsky State University, Khmelnitsky, Ukraine.
7. Koval, T. I. (2007), Profesiyna pidgotovka z informaciynyh tehnologiy maibutnih menedzheriv-economistiv [Professional training in information technology for future manager-economists], Lenvit, Kyiv, Ukraine.
8. Sushenceva, L. L. (2012), “Forming the core competencies of students in the educational and manufacturing process of vocational education institution”, Pedagogika i psyhologiya, vol. 1, pp. 57-63.
9. Shikanov, S. V. (2008), “Modern problems of professional education in workers within the framework of the economic development of the Russian Federation”, Izvestiya Tomskogo polytehnicheskogo universiteta, vol. 6, pp. 70-73.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 843

Відомості про авторів

Н. М. Юша

Київський державний коледж туризму і готельного господарствавикладач, спеціаліст вищої категорії, викладач -методистГолова цикловоі комісії "Української мови і літератури та світової літератури"

Nataliia Yusha

Kyiv State College of Tourism and Hotel Managementteacher, specialist of the highest category, teacher - methodologistChairman of the cycle committee "Ukrainian language and literature and foreign literature"

ORCID:

0000-0003-1604-0448

Як цитувати статтю

Юша Н. М. Специфіка формування та поширення електронної освіти в навчальних закладах. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7270 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.46

Yusha, Nataliia (2019), “Specificity of formation and extension of electronic education in educational institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7270 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.46

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.