EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
В. Ю. Халіна, Т. С. Васильєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.47

УДК: 65.011.1

В. Ю. Халіна, Т. С. Васильєва

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В умовах турбулентного характеру негативних змін в економіці України головною метою переважної більшості підприємств є адаптація до умов підвищеної динамічності зовнішнього та внутрішнього середовища. Найважливішою проблемою будь-якого українського підприємства, що працює в ринкових умовах сьогодення, можна назвати проблему виживання і забезпечення безупинного розвитку підприємства. Ефективне вирішення цієї проблеми полягає у створенні й реалізації конкурентних переваг, що значною мірою можуть бути досягнуті на основі грамотно розробленої й ефективної стратегії розвитку, яка стала б основою для подальшого успішного та сталого функціонування підприємства на ринку. Наявність стратегії розвитку в будь-якого підприємства свідчить про серйозність його намірів, про те, що воно орієнтується на довготривалу перспективу, на співпрацю із своїми партнерами і клієнтами. Тому, реалізація стратегії розвитку може забезпечити постійне посилення економічної потужності підприємства, підвищення конкурентоспроможності вироблених ним товарів і наданих послуг. У наведеній статті були проаналізовані підходи науковців до дефініцій «стратегія» та «стратегія розвитку», надано наше бачення цих визначень та коректність до ототожнення цих понять деяких науковців за нашою думкою. Поетапно було сформовано стратегію розвитку підприємства, як одного з основних етапів процесу стратегічного планування. Були надані рекомендації щодо вибору ефективної стратегії розвитку. На нашу думку такою стратегією є клієнтоорієнтована стратегія розвитку, яка вимагає зусиль по різних напрямках діяльності. Для цього необхідний глибокий аналіз зовнішніх та внутрішніх чинників, що можуть впливати зсередини та ззовні на організацію. Також стратегія завжди має поєднувати у собі заплановану та продуману лінію поведінки підприємства. Безумовно, ефективність реалізації стратегії розвитку більшою мірою залежить від ефективності її розробки. Кожен повинен усвідомити свою відповідальність та свій внесок у підготовку та надання кінцевого результату в єдиному ланцюжку створення цінності для клієнта.

Ключові слова: стратегія; стратегія розвитку; конкурентна позиція; підприємство

Література

1. Ансофф І. Стратегічне управління [Текст] / І. Ансофф; Пер. з англ. - М.: Економіка, 1989. - 563 с.
2. Бондаренко С.М. Стратегія підприємства як чинник його конкурентоспроможності / Бондаренко С.М., Готь О.Я. // Ефективна економіка. – 2017. - № 6.
3. Наливайко А. Теорія стратегій підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку: Моногр. – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.
4. Економіка торгівельного підприємства [Електронний ресурс] : Конспект лекцій. – Режим доступу: https://buklib.net/books/22043/
5. Економічна стратегія фірми [Текст]: Навчальний посібник / За ред. А.П. Градова. 3-е изд., Испр. - СПб: Спец-Літ, 2000. - 589 с.
6. Пономаренко В.С. Стратегічне управління розвитком підприємства : навч. посібн. / В.С. Пономаренко та ін. – Харків : Вид-во ХДЕУ, 2002. – 639 с.
7. Головінов М.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність і ознаки / Головінов М.І., Литвинов О.І. // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – № 21.19. – с. 224-228
8. Шелегеда Б.Г. Стратегічне управління потенціалом підприємства : монографія / Б.Г. Шелегеда, Н.В. Касьянова, А.Я. Берсуцький та ін. – Донецьк : Вид-во ДонУЕП, 2006. – 219 с.
9. Клієнтоорієнтованість – запорука успіху компанії! [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://premiummanagement.com/blog/klientoorientirovannost
10. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник / І.А. Ігнатьєва. – К. : Вид-во "Каравела", 2008. – 480 с.
11. Довгань Л. Є. Стратегічне управління: навч. посібник / Л. Є Довгань, Ю. В.Каракай, Л. П.Артеменко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
12. Шершньова З.Є. Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 94 – 120.
13. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратенгічного розвитку підприємства: Моногр. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2002. – 364 с.
14. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 396 с.
15. Костін Ю.Д. Стратегія розвитку корпорацій: сутність і ознаки / Костін Ю.Д., Левицький Ю.А. // Вісник Хмельницького національного університету. - 2009. - № 4, T. 1, с. 101-106.
16. Виханский О.С. Стратегічне управління [Текст] / Виханский О.С. - М.: Гардарика, 1998. - 296 с.
17. Зайцев Л.Г. Стратегічний менеджмент: підручник [Текст] / Л.Г. Зайцев, М. І. Соколова. - М.: Економіст, 2002. - 416 с.
18. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928с.
19. Мізюк Б. М. Основи стратегічного управління : підручник / Б. М. Мізюк. – Львів : Магнолія, 2009. – 544 с.
20. Фатхутдінов Р. А. Стратегічний менеджмент: підручник / Р. А Фатхутдінов. - М.: Справа, 2005. - 448 с
21. Пересадько Г. О. Управління стратегіями диверсифікації промислових підприємств : дис. канд. економ. наук : 08.00.04 / Пересадько Галина Олександрівна. – Суми, 2008. – 254 с.
22. Баланович А.М. Теоретико-методичні засади формування стратегій розвитку підприємства // Науковий вісник ХДУ. – 2014. - № 8, ч. 2. – с. 77-81.
23. Міщенко А. П. Стратегічне управління: навчальний посібник / А. П. Міщенко. - Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2003. - 261 с.
24. Товарна політика в системі маркетингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.adload.ru/page/con_450.htm
25. Навчальний посібник економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://uchebana5.ru/cont/2976145-p18.html
26. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пер. с англ.: – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. – 272 с
27. Друкер П. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. – М.: СП Бук Чембер: Интернешнл, 1992
28. Дистанційне навчання Mental Skills [Електронний ресурс] : Словар – Режим доступу: https://www.mental-skills.ru/dict/tsel/
29. Скобкін, С. С. Стратегічний менеджмент в індустрії гостинності та туризму : підр. для вузів / С. С. Скобкін. — 2-е вид., випр. и доп. — Москва : Вид-во Юрайт, 2018. — 442 с. — (Бакалавр. Академічний курс). — ISBN 978-5-534-04473-7. — Текст : [Електронний ресурс] // ЕБС Юрайт [сайт]. — Режим доступу: https://biblio-online.ru/bcode/415755
30. Метод безперервного менеджменту сервісних процесів [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.quality-ekos.ru/stat56.htm
31. Види стратегій та їх характеристика [Електронний ресурс] - Режим доступу: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.quality-ekos.ru/stat56.htm

V. Yu. Khalina, T. S. Vasil’eva

THEORETICAL ASPECTS OF FORMING A CLIENT-ORIENTED ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

Summary

The main goal of the overwhelming majority of enterprises is to adapt to the conditions of increased dynamism of the external and internal environment in the turbulent nature of the negative changes in the economy of Ukraine. The most important problem of any Ukrainian enterprise operating in market conditions is the problem of survival and ensuring the continuous development of the enterprise. An effective solution to this problem lies in the creation and realization of competitive advantages, which can be achieved, in a large extent, on the basis of a well-designed and effective development strategy, which would become the basis for the further successful and sustainable operation of the enterprise in the market. The presence of a development strategy for any enterprise indicates the seriousness of its intentions, that it focuses on the long-term perspective, on cooperation with its partners and customers. Therefore, the implementation of the development strategy can provide a constant strengthening of the economic power of the enterprise, improving the competitiveness of the goods it produces and the services provided. This article analyzes the approaches of scientists to the definitions of "strategy" and "development strategy", and provides our vision of these definitions and the correctness of these scientists to identify these concepts in our opinion. The enterprise development strategy was gradually formed as one of the main stages of the strategic planning process. Recommendations were given on how to choose an effective development strategy. In our opinion, this strategy is a client-oriented development strategy, which requires efforts in different areas of activity. This requires a thorough analysis of external and internal factors that can affect the organization internally and externally. Also, the strategy should always combine the planned and thought-out behavior of the enterprise. Of course, the effectiveness of the implementation of the development strategy more depends on the effectiveness of its development. Everyone should be aware of their responsibility and their contribution to preparing and delivering the end result in a single value chain for the client.

Keywords: strategy; development strategy; competitive position; enterprise.

References

1. Ansoff, I. (1989), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Ekonomika, Moscow, Russia.
2. Got, O. and Bondarenko, S. (2017), “Strategy as a factor of enterprise competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5660 (Accessed 4 Sept 2019).
3. Nalyvajko, A. (2001), Teoriia stratehij pidpryiemstva [Theory of enterprise strategies], KNEU, Kiev, Ukraine.
4. Lecture notes (2019), “Economy of trading enterprise”, available at: https://buklib.net/books/22043/ (Accessed 15 Sept 2019).
5. Gradov, A.P. (2000), Ekonomichna stratehiia firmy [Economic strategy of the firm], 3rd ed, Spets-Lit, SPb, Russia.
6. Ponomarenko, V.S. (2002), Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise development], HDEU, Kharkiv, Ukraine.
7. Golovinov, M.I. and Litvinov, O.I. (2011), “Enterprise development strategy: nature and characteristics”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21.19, pp. 224-228.
8. Schelegeda, B.G. Kas’yanova, N.V. and Bersutskiy, A. J. (2006), Stratehichne upravlinnia potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise potential], DonUep, Donetsk, Ukraine.
9. Premium management (2017), “Customer orientation is the key to the company's success!”, available at: https://premiummanagement.com/blog/klientoorientirovannost (Accessed 15 Sept 2019).
10. Ignat’eva, I.A. (2008), Stratehichnyj menedzhment [Стратегічний менеджмент], Karavela, Kiev, Ukraine.
11. Dovgan, L.E. Karakay, J.V. and Artemenko, L.P. (2009), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Tsentr uchbovoi literatury, Kiev, Ukraine.
12. Shershneva Z.E. and Oborskaya S.V. (1999), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], KNEU, Kiev, Ukraine.
13. Tridid, O.M. (2002), Orhanizatsijno-ekonomichnyj mekhanizm stratenhichnoho rozvytku pidpryiemstva [Organizational and economic mechanism of strategic development of the enterprise], HDEU, Kharkiv, Ukraine.
14. Vasilenko, V.A. and Tkachenko, T.I. (2003), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], TsUL, Kiev, Ukraine.
15. Kostin, J.D and Levitskiy, J.A. (2009), “Corporate Development Strategy: Essence and Signs”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 4 (1), pp. 101-106.
16. Vikhanskiy, O.S. (1998), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], Hardaryka, Moscow, Russia.
17. Zaytsev, L.G. and Sokolova, M.I. (2002), Stratehichnyj menedzhment [Стратегічний менеджмент], Ekonomist, Moscow, Russia.
18. Tompson, A. and Striklend, A. (2006), Stratehycheskyj menedzhment: kontseptsyy y sytuatsyy dlia analyza [Strategic management: concepts and situations for analysis], 12th ed, Yzdatel'skyj dom «Vyl'iams», Moscow, Russia.
19. Mizyuk, B.M. (2009), Osnovy stratehichnoho upravlinnia [Fundamentals of strategic management], Mahnoliia, Lviv, Ukraine.
20. Fathutdinov, R.A. (2005), Stratehichnyj menedzhment [Strategic management], Sprava, Moscow, Russia.
21. Peresadko, G.O. (2008), “Managing industrial diversification strategies”, candidate of economic sciences, 08.00.04, Sumy, Ukraine.
22. Balanovich, A.M. (2014), “Theoretical and methodological principles of formation of enterprise development strategies”, Naukovyj visnyk KhDU, vol. 8 (2), pp. 77-81.
23. Mishchenko, A.P. (2003), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], DUEP, Dnepr, Ukraine.
24. AdLoad (2019), “Commodity policy in the marketing system”, available at: http://www.adload.ru/page/con_450.htm (Accessed 15 Sept 2019).
25. Uchebana5 (2019), “Handbook of economics of hotel, restaurant and tourist enterprise”, available at: http://uchebana5.ru/cont/2976145-p18.html (Accessed 15 Sept 2019).
26. Drucker, P.F. (2004), Zadachy menedzhmenta v XXI veke [Management tasks in the 21st century], Vyl'iams, Moscow, Russia.
27. Drucker, P.F. (1992), Rynok: kak vyjty v lydery. Praktyka y pryntsypy [Market: how to get into leaders. Practice and principles], SP Buk Chember: Ynterneshnl, Moscow, Russia.
28. Distance Learning Mental Skills (2019), “Dictionary”, available at: https://www.mental-skills.ru/dict/tsel/ (Accessed 15 Sept 2019).
29. Skobkin, S.S. (2018), Stratehichnyj menedzhment v industrii hostynnosti ta turyzmu [Strategic management in the hospitality and tourism industry], 2nd ed, Yurajt, Moscow, Russia.
30. Certification and Quality Management publications (2019), “The method of continuous management of service processes”, available at: http://www.quality-ekos.ru/stat56.htm (Accessed 15 Sept 2019).
31. Certification and Quality Management publications (2019), “Types of strategies and their characteristics”, available at: http://www.quality-ekos.ru/stat56.htm (Accessed 15 Sept 2019).

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 855

Відомості про авторів

В. Ю. Халіна

к. е. н., доцент кафедри економіки,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

V. Yu. Khalina

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the department of Economics, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

ORCID:

0000-0001-6753-6414


Т. С. Васильєва

аспірантка,Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків

T. S. Vasil’eva

postgraduate student, Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-0635-7978

Як цитувати статтю

Халіна В. Ю., Васильєва Т. С. Теоретичні аспекти формування клієнтоорієнтованої стратегії розвитку підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7271 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.47

Khalina, V. Yu. and Vasil’eva, T. S. (2019), “Theoretical aspects of forming a client-oriented enterprise development strategy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7271 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.47

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.