EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПОЗАМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
О. Є. Зарічук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.151

УДК: 332.012

О. Є. Зарічук

УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПОЗАМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

В статті проаналізовано понятійний апарат, який характеризує позаміські території. Виявлено несформованість та різноманітне трактування в науковій літературі категорій “сільська місцевість” та “сільська територія”. З’ясовано відсутність єдиного бачення ієрархічної підпорядкованості позаміських територій. Акцентовано увагу на потребі виокремлення сільських територій та сільської місцевості в структурі об’єднаних територіальних громад в разі їх об’єднання навколо міст. З огляду на спільність житлового укладу, а також профілю зайнятості населення вказано на недоречність віднесення до категорії міст переважної кількості селищ міського типу. На основі аналізу діючого законодавства, міжнародної практики та досліджень вітчизняних науковців, уточнено визначення понять сільська місцевість” та “сільська територія”. З метою класифікації типів позаміської місцевості, запропоновано модель інституційного оформлення ієрархічної підпорядкованості позаміської місцевості, яка включає у себе наступні ланки: сільські населені пункти, сільські території та сільську місцевість. При цьому, кожна наступна ланка передбачає включення у себе попередньої.

Ключові слова: сільська місцевість; сільські території; сільський населений пункт; селища міського типу; ієрархічна підпорядкованість позаміських територій.

Література

1. Проект Закону України “Про планування територіальної інфраструктури сільської місцевості” [Електронний ресурс] – режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id...
2. Славов В.П. Економіко-енергетична система сталого розвитку сільських територій / В.П.Славов, О.В. Коваленко // Вісник аграрної науки. – 2007. - №9. – С.68-71
3. Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління : монографія / О. І. Павлов. – Одеса : Астропринт, 2006. – 360 с.
4. Якуба К. І. Трудовий потенціал сільських територій / К.І. Якуба // Вісник аграрної науки. – 2007. - №6. – С. 72-75
5. Малік М. Й. До питання сталого розвитку сільських територій / М.Й. Малік // Економіка АПУ. – 2008. - №5. – С.51-58
6. Мельник С.І. Соціально-економічні проблеми відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу села / С.І. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – С. 428
7. Наказ Державного комітету із земельних ресурсів “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель” №548 від 23.07.2010 року [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10
8. Бурова О. Б. Теоретичні основи розвитку сільських територій / О.Б.Бурова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес . - 2013. - Вип. 181(6). - С. 263-269.
9. A new paradigm of rural innovation : Learning from and with rural people and communities – OECD Publishing, 2014. - P.126
10. Закон України “Про сільськогосподарську дорадчу діяльність” № 1807- ІV від 17 червня 2004 року [Електронний ресурс] – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15
11. Олійник Я. Б. Соціальний розвиток села і територій сільського типу: [навч. посібник] / Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: ВГЛ Обрії, 2003. – 128с.
12. Трешников А. Ф. Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины / [гл. ред. А.Ф. Трешников] – М.: Советская Энциклопедия, 1988. 432 с.
13. Залізко В. Д. Сутність поняття “сільська територія”: визначення та основні функції / Залізко В.Д. // Вісник Хмельницького національного університету – 2011 - №6, Т.1 – С.194-198.

O. Zarichuk

IMPROVEMENT OF THE CONCEPTUAL APPARATUS OF SUBURBAN TERRITORIES

Summary

In this article the conceptual apparatus was analyzed which characterize the extra-terrestorial territories. Unformed and diverse interpretation in scientific literature categories “countryside territories” and “countryside locality” was found. It was suggested the refined definition the specified categories on the basis of current legislation allays is, international norms and other national scientists researches, which. The territories which are part of rural settlements as well as adjacent to them which are cultivated by residents of adjacent rural settlements are considered rural. At the same time, countryside area – these are the territories which located outside the cities. Therefore, the concept of “countryside area” is wider then the category of “countryside territory”. The article clarifies the lack of a unified vision of hierarchical subordination of suburban territories, taking into account the above conclusions. The attention was accented on necessity “countryside locality” and “countryside terrotories” deputation in case of their association around cities in the structure of united territorial communities. From point of view on community housing and population employment profile in this article was pointed to irrelevance in the definition as cities the most villages of urban type. “Countryside locality” and “countryside territories” concept were specificated and based on current legislation, international practice and researches of domestic scientists. For the purpose of suburban territories classification the model of institutional type hierarchical subordination was proposed which include the following sections: countryside settlements, countryside localities, countryside territories. Herewith each next section provides including the previous section. Considering the logical subordination, we consider that the proposed hierarchical structure of the suburban area is institutionally stable and clear. Therefore, a proper refinement of the conceptual apparatus in terms of the delimitation of categories of rural areas and rural territories in the course of further scientific exploration will allow to describe more accurately the phenomena and processes investigated in the suburban environment, avoiding ambiguities and confusions in interpretations.

Keywords: countryside locality; countryside territories; rural settlements; hierarchical subordination of suburban territories.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2005), Draft Law of Ukraine “On Rural Territorial Infrastructure Planning”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id (Accessed 03 Aug 2019).
2. Slavov, V.P. and Kovalenko, O.V. (2007), “Economic and energy system of sustainable development of rural areas”, Visny`k agrarnoyi nauky, vol.9, pp. 68-71.
3. Pavlov, O. I. (2006), Sil`s`ki tery`toriyi Ukrayiny`: istory`chna transformaciya parady`gmy` upravlinnya [Rural territories of Ukraine: historical transformation of the management paradigm], Astropry`nt, Kyiv, Ukraine.
4. Yakuba, K.I. (2007) “Labor potential of rural areas”, Visny`k agrarnoyi nauky, vol.6, pp. 72-75.
5. Malik, M. J. (2008), “On the issue of sustainable rural development”, Ekonomika APK, vol.5, pp. 51-58.
6. Mel`ny`k, S.I. (2004), Social`no-ekonomichni problemy` vidtvorennya ta efekty`vnogo vy`kory`stannya resursnogo potencialu sela [Socio-economic problems of reproduction and efficient use of rural resource potential], NNCz ІАЕ, Kyiv, Ukraine.
7. State Committee on Land Resources (2010), Order “On Approval of the Classification of Specific Purposes of Land”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1011-10 (Accessed 03 Aug 2019).
8. Burova, O. B. (2013), “Theoretical foundations of rural developmen”, Naukovy`j visny`k Nacional`nogo universy`tetu bioresursiv i pry`rodokory`stuvannya Ukrayiny`. Ser.: Ekonomika, agrarny`j menedzhment, biznes, vol.181(6), pp. 263-269.
9. OECD (2014), A new paradigm of rural innovation : Learning from and with rural people and communities, OECD Publishing, Paris, France.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Law of Ukraine “On Agricultural Advisory Activities”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1807-15 (Accessed 03 Aug 2019).
11. Olinik, Ya. B. and Stepanenko, A. V. (2003), Social`ny`j rozvy`tok sela i tery`torij sil`s`kogo ty`pu [Social development of villages and rural areas], VGL Obriyi, Kyiv, Ukraine.
12. Treshny`kov, A. F. (1988), Geografy`chesky`j ency`klopedy`chesky`j slovar`. Ponyaty`ya y` termy`ny [Geographical Encyclopedic Dictionary. Concepts and terms], Sovetskaya Ency`klopedy`ya, Moscow, Russia.
13. Zalizko, V. D. (2011), “The essence of the concept of "rural area": definition and main functions”, Visny`k Hmel`ny`cz`kogo nacional`nogo universy`tetu, vol.6, pp. 194-198.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 768

Відомості про авторів

О. Є. Зарічук

здобувач, заст. керуючого відділенням АТ АКБ “АРКАДА” у м. Вінниця

O. Zarichuk

Vinnytsia National Agrarian Univirsity, postgraduate

ORCID:

0000-0002-6661-8028

Як цитувати статтю

Зарічук О. Є. Удосконалення понятійного апарату позаміських територій. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7274 (дата звернення: 01.04.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.151

Zarichuk, O. (2019), “Improvement of the conceptual apparatus of suburban territories”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7274 (Accessed 01 Apr 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.