EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА ДИНАМІКУ КРЕДИТНИХ І ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК
П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Ю. Б. Зборівець

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.6

УДК: 336.711

П. Г. Ільчук, О. О. Коць, Ю. Б. Зборівець

ВПЛИВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ НА ДИНАМІКУ КРЕДИТНИХ І ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК

Анотація

У статті досліджено процеси використання НБУ трансмісійного механізму та досягнення монетарних цілей в межах режиму інфляційного таргетування. Визнання НБУ з 2015 р. облікової ставки в якості основного монетарного інструменту та ключового елемента основного режиму монетарної політики зумовило актуальність досліджень щодо впливу облікової ставки на монетарну сферу загалом, та основні цінові індикатори фінансового ринку – кредитні та депозитні ставки, зокрема. Авторами досліджено процеси функціонування трансмісійного механізму на першому та другому етапах: 1) здійснення впливу ключової ставки на короткострокові ринкові процентні ставки; 2) здійснення впливу ключової ставки на середньо- та довгострокові ринкові ставки. Проаналізовано усі 8 циклів послаблення та посилення монетарної політики за 2016-2019 рр. та динаміку ринкових процентних ставок у цей період. Виявлено значні зміни у динаміці ринкових процентних ставок у період 2 та 3 етапів послаблення монетарної політики НБУ, а також впродовж 8 етапу послаблення монетарної політики. Для визначення залежності зміни вартості кредитів та строкових депозитів у національній валюті від зміни облікової ставки НБУ впродовж 2016-2019 рр. було здійснено регресійне аналізування на основі 17 спостережень. На основі результатів регресійного аналізування зроблено висновок про високий рівень ефективності функціонування монетарного трансмісійного механізму в Україні у 2016-2019 рр. у режимі інфляційного таргетування, що доведено на основі підтвердження існування сильного прямого зв'язку між обліковою ставкою НБУ та вартістю кредитів у національній валюті, а також існування середнього прямого зв'язку між обліковою ставкою НБУ та вартістю депозитів у національній валюті. На основі результатів розрахунків коефіцієнтів регресії було побудовано регресійні модель залежності зміни вартості кредитів та депозитів у національній валюті від зміни облікової ставки НБУ у 2016-2019 рр. Доведено, що вплив облікової ставки НБУ у трансмісійному механізмі проявляється через регулювання (сильний вплив та швидка реакція) короткострокових ринкових процентних ставок, що, в подальшому, зумовлює зміну довгострокових процентних ставок.

Ключові слова: центральний банк; монетарна політика; монетарні інструменти; процентна ставка; інфляційне таргетування.

Література

1. Андрос С. В. Монетарнa політика в регулюванні кредитних відносин "банк – підприємство" / С. В. Андрос // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2018. - Вип. 29. - С. 4-9.
2. Біленко Т. І. Засадничі принципи вибору адекватного режиму валютного курсу і його вплив на ефективність монетарної політики в реальному секторі економіки / Т. І. Біленко // Стратегія розвитку України. - 2015. - № 1. - С. 16-24.
3. Данилишин Б. М. Основні напрями монетарної політики України / Б. М. Данилишин // Фінанси України. - 2018. - № 2. - С. 9-25.
4. Інтернет портал «Finance.ua». Режим доступу: https://finance.ua/
5. Кліщук О. В. Правило та ієрархія цілей монетарної політики НБУ за режиму таргетування цінової стабільності / О. В. Кліщук // Наукові праці НДФІ. - 2018. - Вип. 1. - С. 84-98.
6. Корнєва І. В. Підвищення ефективності монетарної політики та інструментів її реалізації в Україні / І. В. Корнєва // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 28. - С. 125-129.
7. Красота О. В. Інфляційне таргетування як оптимальний режим монетарної політики / О. В. Красота, Я. Ю. Аладько // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2018. - Т. 23, Вип. 7. - С. 8-13.
8. Лепушинський В. Стратегічний документ з монетарної політики в умовах запровадження в Україні інфляційного таргетування / В. Лепушинський // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 233. - С. 25-39.
9. Малахова О. Л. Дієвість інструментів монетарної політики: вітчизняні реалії та світовий досвід / О. Л. Малахова, О. О. Іващук // Молодий вчений. - 2017. - № 10. - С. 951-958.
10. Матвійчук Ю. Нові підходи Національного банку України до проведення монетарної і валютної політики / Ю. Матвійчук // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 3. - С. 9-12.
11. Мельник Т. В. Інструменти монетарної політики та практика їх застосування Національним банком України / Т. В. Мельник // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - Вип. 22(2). - С. 113-119.
12. Ніколайчук С. Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні / С. Ніколайчук, Ю. Шоломицький // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 233. - С. 58-69.
13. Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
14. Педченко Н. С. Інструменти монетарної політики Національного банку України та їх застосування / Н. С. Педченко, Б. В. Сіліхін // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 10. - С. 21-26.
15. Перепьолкіна О. О. Монетарна політика НБУ та її вплив на розміщення заощаджень домогосподарств / О. О. Перепьолкіна, О. О. Сухий // Бізнес Інформ. - 2018. - № 3. - С. 309-314.
16. Постанова Правління НБУ «Про Основні засади грошово-кредитної політики на 2016-2020 роки» №541 від 18.08.2015 р.
17. Селіверстов В. В. Особливості впливу інструментів монетарної політики центральних банків на цінову стабільність / В. В. Селіверстов // Фінанси України. - 2015. - № 3. - С. 45-58.
18. Селіверстов В. В. Особливості впливу короткострокових процентних ставок на витрати як ключового елементу монетарної політики / В. В. Селіверстов // Фінанси України. - 2018. - № 12. - С. 72-84.
19. Селіверстов В. Особливості впливу монетарної політики основних центральних банків на витрати на особисте споживання / В. Селіверстов // Вісник Національного банку України. - 2015. - № 6. - С. 50-55.
20. Черничко Т. В. Кредитна політика банків в умовах української моделі монетарного трансмісійного механізму / Т. В. Черничко, Г. В. Михайляк, І. В. Михайляк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2018. - Вип. 1. - С. 188-194.
21. Шумська С. С. Емпірична оцінка впливу монетарної політики провідних країн світу на економіку України / С. С. Шумська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2019. - Вип. 33. - С. 251-258.

Pavlo G. Ilchuk, Olha O. Kots, Yurii B. Zborivets

IMPACT OF NBU MONETARY POLICY ON CREDIT AND DEPOSIT RATES DYNAMICS

Summary

The article explores the processes of using the NBU transmission mechanism and the achievement of monetary goals within the regime of inflation targeting. The NBU's recognition of the 2015 interest rate as the main monetary instrument and a key element of the main monetary policy regime was made research relevant for the impact of the interest rate on the monetary sphere in general, and the main financial market price indicators – market credit and deposit rates, in particular. The authors investigate the processes of transmission mechanism operation in the first and second stages: 1) the impact of key rate on short-term market interest rates; 2) the impact of key rate on medium- and long-term market rates. All eight cycles of easing and strengthening of monetary policy for 2016-2019 and dynamics of market interest rates during this period are analyzed. Significant changes in the dynamics of market interest rates during the period of the second and third stages of the NBU's monetary policy weakening, as well as during the eight stages of the monetary policy's weakening, were revealed. To determine the dependence of changes in the value of loans and term deposits in the national currency on the change in the NBU interest rate during the years 2016-2019, a regression analysis was performed based on 17 observations. Based on the results of the regression analysis, we concluded that the high level of monetary transmission mechanism functioning in Ukraine in 2016-2019 in the mode of inflation targeting, which is proved on the basis of confirmation of the existence of a strong direct link between the NBU interest rate and the national currency loans value and the existence of an average direct link between the NBU interest rate and the national currency deposits value. Based on the results of the calculations of the regression coefficients, a regression models of the dependence of the change in the value of loans and deposits in national currency on the change in the NBU interest rate in 2016-2019 was constructed. It is proved that the impact of the NBU interest rate in the transmission mechanism is manifested through the regulation (strong influence and quick reaction) of short-term market interest rates, which further causes a change in long-term market interest rates.

Keywords: central bank; monetary policy; monetary instruments; interest rate; inflation targeting.

References

1. Andros, S. V. (2018), “Monetary Policy in Regulation of Bank-to-Enterprise Credit Relations”, Naukovyj visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 29, pp. 4–9.
2. Bilenko, T. I. (2015), “Basic principles for choosing an adequate exchange rate regime and its impact on the effectiveness of monetary policy in the real economy”, Stratehiia rozvytku Ukrainy, vol. 1, pp. 16–24.
3. Danylyshyn, B. M. (2018), “Main directions of monetary policy of Ukraine”, Finansy Ukrainy, vol. 2, pp. 9-25.
4. Internet portal “Finance.ua” (2019), available at: https://finance.ua/ (Accessed 22 September 2019).
5. Klischuk, O. V. (2018), “Rule and hierarchy of NBU monetary policy goals under the regime of price stability targeting”, Naukovi pratsi NDFI, vol. 1, pp. 84-98.
6. Kornieva, I. V. (2015), “Improving the effectiveness of monetary policy and instruments for its implementation in Ukraine”, Naukovi zapysky Natsional'noho universytetu "Ostroz'ka akademiia". Seriia : Ekonomika, vol. 28, pp. 125-129.
7. Krasota, O. V. and Alad'ko, Ya. Yu. (2018), “Inflation targeting as an optimal monetary policy regime”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Ekonomika, iss. 23, vol. 7, pp. 8-13.
8. Lepushyns'kyj, V. (2015), “Strategy Paper on Monetary Policy in the Context of Inflation Targeting in Ukraine”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 233, pp. 25-39.
9. Malakhova, O. L. and Ivaschuk, O.O. (2017), “Effectiveness of monetary policy instruments: domestic realities and world experience”, Molodyj vchenyj, vol. 10, pp. 951-958.
10. Matvijchuk, Yu. (2015), “New approaches of the National Bank of Ukraine to monetary and monetary policy”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 3, pp. 9-12.
11. Mel'nyk, T. V. (2018), “Monetary policy instruments and practice of their application by the National Bank of Ukraine”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 22, pp. 113-119.
12. Nikolajchuk, S. and Sholomyts'kyj, Yu. (2015), “The use of macroeconomic models for monetary policy in Ukraine”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 233, pp. 58-69.
13. The official site of National Bank of Ukraine, available at: https://bank.gov.ua/ (Accessed 22 September 2019).
14. Pedchenko, N. S. and Silikhin, B. V. (2016), “National Bank of Ukraine monetary policy instruments and their application”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 10, pp. 21-26.
15. Perep'olkina, O. O. and Sukhyj, O. O., “NBU Monetary Policy and Its Impact on Household Savings Placement”, Biznes Inform, vol. 3, pp. 309-314.
16. National Bank of Ukraine (2015), “Resolution of the Board of the NBU “On Fundamental Principles of Monetary Policy for 2016-2020”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 September 2019).
17. Seliverstov, V. V. (2015), “Features of influence of monetary policy instruments of central banks on price stability”, Finansy Ukrainy, vol. 3, pp. 45-58.
18. Seliverstov, V. V. (2018), “Features of the impact of short-term interest rates on spending as a key element of monetary policy”, Finansy Ukrainy, vol. 12, pp. 72-84.
19. Seliverstov, V. (2015), “Features of the impact of monetary policy of major central banks on personal consumption expenditures”, Visnyk Natsional'noho banku Ukrainy, vol. 6, pp. 50-55.
20. Chernychko, T. V. (2015), “Credit policy of banks under the conditions of the Ukrainian model of monetary transmission mechanism”, Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika, vol. 1, pp. 188-194.
21. Shums'ka, S. S. (2019), “An empirical assessment of the impact of monetary policy of the leading countries on the Ukrainian economy”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 33, pp. 251-258.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 7159

Відомості про авторів

П. Г. Ільчук

д. е. н., проф., завідувач кафедри технологій управління, Національний університет «Львівська політехніка»

Pavlo G. Ilchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management Technologies, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-4636-2309


О. О. Коць

к. е. н., доц., доцент кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

Olha O. Kots

PhD of Economics, associate Professor of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-7123-3635


Ю. Б. Зборівець

магістр кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка»

Yurii B. Zborivets

master of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-5928-4106

Як цитувати статтю

Ільчук П. Г., Коць О. О., Зборівець Ю. Б. Вплив монетарної політики нбу на динаміку кредитних і депозитних ставок. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7278 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.6

Ilchuk, Pavlo G., Kots, Olha O. and Zborivets, Yurii B. (2019), “Impact of nbu monetary policy on credit and deposit rates dynamics”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7278 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.