EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
М. І. Колосінська, О. О. Семенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.49

УДК: 330.37

М. І. Колосінська, О. О. Семенко

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статі проведено порівняльний аналіз підходів до побудови фінансової стратегії підприємства. Досліджено розбіжності в етапах побудови фінансової стратегії на підприємстві та встановлено, що не існує єдиного підходу до їхнього змісту, кількості та послідовності. Виявлено, що протиріччя здебільшого стосуються початкового та заключного етапів. На основі проведених узагальнень авторами запропоновано та обґрунтовано власний методичний підхід побудови фінансової стратегії на підприємстві, який включає два блоки (розробка та впровадження). Конкретизовано та обґрунтовано наповнення блоків з яких складається запропонований підхід побудови фінансової стратегії підприємства. Удосконалений авторами методичний підхід до побудови фінансової стратегії на підприємстві відрізняється рядом переваг: збільшенням вагомості блоку розробки фінансової стратегії та розробленому інструментарію; обґрунтуванням, що етап розробки є найбільш важливим; визначенням, що блок впровадження передбачає взаємозв’язок між реалізацією стратегії, її моніторингом та коригуванням. Основні наукові положення статті можуть використовуватися підприємствами реального сектору економіки при формуванні фінансової стратегії підприємства.

Ключові слова: фінансова стратегія підприємства (ФСП); формування ФСП; реалізація ФСП; фактори макросередовища.

Література

1. Баринов В. А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент. Москва: ИНФРА-М. 2006. 237 с.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. Киев, 2005. 656 с
3. Гудзь О.І. Формування фінансової стратегії підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24(1). С. 107-110.
4. Наумова Л.Ю. Фінансова стратегія економічного розвитку підприємств. Наука й економіка. 2014. Вип. 2. С. 134–139.
5. Пожарська А.С. Методичний підхід до оцінки фінансового потенціалу на основі визначення таксономічного показника. Управління розвитком. 2013. № 18 (158). С. 34–37.
6. Рудика В.І., Маковецька Н.А. Теоретичні аспекти стратегії розвитку фінансів підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 343-346.
7. Рябенков О.В. Технології контролінгу реалізації фінансової стратегії на підприємстві. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Економічні науки. 2013. № 4 (60). С. 136–140.
8. Танклевська Н. Фінансова політика сталого розвитку аграрних підприємств України: теорія, методологія, практика : монографія. Херсон : Айлант, 2010. 376 с.
9. Химич І. Фінансова стратегія як елемент фінансової стабільності підприємства. Галицький економічний вісник. 2013. № 4. С. 158–164.
10. Щербань О. Методичний підхід до розробки фінансової стратегії. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12. Част. 4. С. 161–165.

M. I. Kolosinska, O. O. Semenko

THE METHODICAL APPROACH TO BUILDING A FINANCIAL STRATEGY FOR THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to improve methodical approach to the algorithm of forming an enterprise financial strategy. To achieve the goal, the following general scientific and special methods of research are used: observation, generalization, comparison and analysis, abstract-logical method. They form the methodology of research. The article presents a comparative analysis of approaches to the forming an enterprise financial strategy. The differences in the stages of the construction of an enterprise financial strategy are investigated and it is established that there is not the only approach to their content, quantity and consistency. It is revealed that the contradictions mostly relate to the initial and final stages. Based on the generalizations, the authors propose and substantiate their own algorithm of building of an enterprise financial strategy, which includes two blocks (development and implementation). The filling of blocks is specified and justified. It is found that the most important stage is the development of a financial strategy, since it contains the largest number of components that require careful study and cost of resources and time. Also, the stage of development depends on the process of direct implementation of the financial strategy at the enterprise and the amount of adjustments made in future periods. It has been proven that the implementation, monitoring and adjustment phases should be interrelated and should be paralleled in order to make timely adjustments that will facilitate the rapid and efficient implementation of the financial strategy. The methodological approach proposed by the authors has several advantages: increasing the weight of the block “development of financial strategy” and the developed tools; justification that the development stage is the most important; determining that the implementation block implies a relationship between the realization of the strategy, it’s monitoring and adjustment. The main scientific provisions of the article can be used by enterprises of the real sector of economy in forming the enterprise financial strategy.

Keywords: enterprise financial strategy; development of financial strategy; implementation of financial strategy; macro factors.

References

1. Barinov, V. A., Harchenko, V.L. (2006), Strategicheskij menedzhment, [Strategic management], INFRA-M, Moskva, Russia.
2. Blank, I.A. (2005), Finansovyj menedzhment, [Financial management], Kyiv, Ukraine.
3. Hudz, O.I. (2017), ‘‘Formation of financial strategy of the enterprise’’, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 24(1), pp.107-110
4. Naumova, L.Yu. (2014), ‘‘Financial strategy of economic development of enterprises’’, Nauka y ekonomika, vol. 2, pp.134–139.
5. Pozharska, A.S. (2013), ‘‘A methodological approach to assessing financial potential based on the definition of a taxonomic indicator’’, Upravlinnia rozvytkom, vol. 18(158), pp. 34–37.
6. Rudyka, V.I., Makovetska N.A. (2017), ‘‘Theoretical aspects of the strategy of enterprise finance development’’, Ekonomika i suspilstvo, vol. 10, pp. 343–346.
7. Riabenkov, O.V. (2013), ‘‘Technologies for controlling the implementation of a financial strategy at an enterprise’’, Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli: Ekonomichni nauky, vol. 4 (60), pp. 136–140.
8. Tanklevska, N. (2010), Finansova polityka staloho rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka : monohrafiia [Financial Policy of Sustainable Development of Agrarian Enterprises of Ukraine: Theory, Methodology, Practice: Monograph], Ailant, Kherson, Ukraine.
9. Khymych, I. (2013), ‘‘Financial strategy as an element of financial stability of the enterprise’’, Halytskyi ekonomichnyi visnyk, vol. 4, pp.158–164.
10. Shcherban, O. (2013), ‘‘Methodical approach to financial strategy development’’, Ekonomichnyi analiz, vol. 4, pp.161 – 165.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1761

Відомості про авторів

М. І. Колосінська

к. е. н., доцент, асистент кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

M. I. Kolosinska

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0003-1544-1100


О. О. Семенко

магістрант кафедри обліку і оподаткування,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

O. O. Semenko

Master of the Department of Accounting and Taxation, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

ORCID:

0000-0002-7652-0673

Як цитувати статтю

Колосінська М. І., Семенко О. О. Методичний підхід до побудови фінансової стратегії підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7279 (дата звернення: 30.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.49

Kolosinska, M. I. and Semenko, O. O. (2019), “The methodical approach to building a financial strategy for the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7279 (Accessed 30 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.49

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.