EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АПК
С. М. Лутковська

УДК: [330.3+502/504]: 631.11

С. М. Лутковська

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ РОЛЬ В СТАЛОМУ РОЗВИТКУ АПК

Анотація

У статті досліджено сутність еколого-економічної безпеки як платформи для формування сталого розвитку АПК. Еколого-економічна безпека як один із пріоритетних напрямів економічної науки, що базується на предметних і міждисциплінарних засадах в галузі організації та управління, сприятиме формуванню нового аграрного сектора економіки. Причини виникнення еколого-економічної безпеки, її вагома роль і важливе місце в організації функціонування та розвитку аграрного сектору економіки обумовлені, в першу чергу, ставленням населення, суб’єктів господарювання до проблеми урахування екологічної складової у виробничому процесі. Обґрунтовано, що зміст еколого-економічної безпеки як платформи для сталого розвитку АПК визначається необхідністю використання комплексного еколого-соціально-економічного підходу в організації та управлінні аграрним сектором економіки і складається з факторів і умов їх реалізації, моделі, системи та методики соціально-еколого-економічної оцінки. Виявлено різноспрямовані вектори обґрунтування причин актуалізації розвитку еколого-економічної безпеки АПК у сільських жителів Вінницької області. Сформульовано методологічні підходи до забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного сектору економіки.

S. M. Lutkovska

THE ESSENCE OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC SECURITY IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Summary

The article investigates the essence of ecological and economic security as a platform for the formation of sustainable development of agroindustrial complex. Ecological and economic security, as one of the priority areas of economic science, based on subject and interdisciplinary principles in the field of organization and management, will contribute to the formation of a new agricultural sector of the economy. The reasons for the emergence of ecological and economic security, its important role and important place in the organization of functioning and development of the agricultural sector of the economy are due, first of all, to the attitude of the population and economic entities to the problem of taking into account the environmental component in the production process. It is substantiated that the content of ecological and economic security as a platform for sustainable development of agroindustrial complex is determined by the need to use a comprehensive ecological, socio-economic approach in the organization and management of the agricultural sector of the economy and consists of factors and conditions for their implementation, models, systems and methods of socio-ecological and economic evaluation. Multiple vectors of the reasons for actualization of the development of ecological and economic security of agroindustrial complex in rural residents of Vinnytsia region are revealed. Methodological approaches to ensuring the ecological and economic security of the agrarian sector of the economy are formulated.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 3584

Відомості про авторів

С. М. Лутковська

к. п. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

S. M. Lutkovska

Candidate of Pedagogical Scienses, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsa National Agranian University, Vinnytsa

Як цитувати статтю

Лутковська С. М. Сутність еколого-економічної безпеки та її роль в сталому розвитку апк. Ефективна економіка. 2018. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7281 (дата звернення: 29.05.2022).

Lutkovska, S. M. (2018), “The essence of environmental and economic security in the sustainable development of agriculture”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7281 (Accessed 29 May 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.