EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКСПАНСІОНІСТСЬКІ ІМПЕРАТИВИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КНР
Н. В. Резнікова, Р. Є. Зварич, О. А. Іващенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.8

УДК: 339.96

JEL: J53

Н. В. Резнікова, Р. Є. Зварич, О. А. Іващенко

ЕКСПАНСІОНІСТСЬКІ ІМПЕРАТИВИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КНР

Анотація

В статті проаналізовано форми і наслідки реалізації сучасної міжнародної економічної політики Китаю на засадах комплексного підходу до виокремлення таких детермінант її реалізації, що містять експансійне підґрунтя та/або імперативну складову з метою ідентифікації потенціалу розширення впливу КНР у світовому господарстві і міжнародних економічних відносинах. Такий аналіз обумовлено необхідністю переосмислення оптимістичності оцінок наслідків фінансової лібералізації, що не підтверджуються досвідом окремих країн, які вдались до останньої без створення відповідного регуляторного захисного каркасу правил та процедур, що убезпечили б їх від загроз у сфері економічної безпеки. Фінансова лібералізація розглядається як така, що робить країни-реципієнти прямих іноземних інвестицій, що здійснюються як державними компаніями та фінансовими установами, так і багатонаціональними підприємствами (MNEs), залежними не лише від інвестиційної політики останніх, але і від кредитної, торговельної, інфраструктурної, технологічної, інвестиційної та фінансової експансії країн, що проводять цілеспрямовану політику із завоювання зовнішніх ринків. З одного боку, інвестиційна експансія супроводжується притоком затребуваних інвестицій та може прискорити розповсюдження технологій, ноу-хау управління та найкращих практик; з іншого боку, змагання за залучення прямих іноземних інвестицій може призвести до конкурентного зниження екологічних та соціальних стандартів, або до імплементації т.зв. «політики гонки по низхідній» (Race to the Bottom). На прикладі аналізу міжнародної економічної політики Китаю нами виокремлено такі види експансії в міжнародній економічній політиці, як: торговельну, кредитну, інвестиційну, фінансову, інфраструктурну, технологічну. Проте такі її види, як інноваційна, інформаційна, культурна, міграційна лишились поза розглядом в даному дослідженні, але механізми їхньої реалізації в міжнародній економічній політиці Китаю будуть розглянути в наступних наукових працях. Проаналізовано сучасний стан соціально-економічного розвитку КНР як підґрунтя для реалізації експансіоністського потенціалу його міжнародної економічної політики. Розглянуто місце і роль КНР на глобальному інвестиційному ринку. Визначено позиції КНР як інвестиційного донора для країн ЄС та окреслено перспективи реалізації КНР інвестиційних проектів в обраних для аналізу європейських країнах. Виокремлено ключові сектори, що потрапили у сферу комерційних інтересів китайських інвесторів, зокрема, виокремлено видобуток, лізинг та комерційні послуги, оптовий та роздрібний продаж, виробництво, логістику та транспорт. Наявність високотехнологічних китайських компаній інтерпретовано як прояв технологічної й інноваційної експансії Китаю. Ініціативу «Belt&Road» нами ідентифіковано як прояв реалізації інфраструктурної, інноваційної, інвестиційної, фінансової, торговельної, кредитної експансій, що базується на геополітичному та геоекономічному імперативі. Висловлено припущення, що перспективи подальшого нарощування присутності китайських інвестицій в реалізації інфраструктурних проектів в європейських країнах очікувано формуватимуть запит на інституційне оформлення міжнародного співробітництва, яке мінімізувало б ризики економічній, фінансовій, технологічній та борговій безпеці країн-реципієнтів таких інвестицій.

Ключові слова: економічна експансія; торгова експансія; інвестиційна експансія; фінансова експансія; технологічна експансія; інфраструктурна експансія; міжнародна економічна політика; багатонаціональні підприємства.

Література

1. OECD Factbook 2013: Economic, environmental and social statistics [Electronic resource] // OECD. – 2013. – Mode of access: http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-en/04/02/01/index.html?itemId=/content/chapter/factbook-2013-34-en
2. Huang B. China: Five facts about outward direct investment and their implication for future trend [Electronic resource] / B. Huang, A. Ortiz, T. Rodrigo, Le Xia. – 2018. – Mode of access: https://externalcontent.blob.core.windows.net/pdfs/201903_edit_ChinaWatch21stmar.pdf
3. Стадвелл Д. Чому Азії вдалося. Успіхи і невдачі найдинамічнішого регіону світу / Д. Стадвелл; пер. з англ. О. Цехановська. – К.: Наш Формат, 2017. – 448 с.
4. Панченко В.Г. Політика економічного націоналізму: від витоків до нових варіацій економічного патріотизму / В.Г. Панченко, Н.В. Резнікова // Економіка і держава. – 2017. – №8. – С. 4–8.
5. Панченко В.Г. Методологічні засади економічного націоналізму / В.Г. Панченко, Н.В. Резнікова // Економіка і держава. – 2017. – №7. – С. 4–8.
6. Knoerich J. Has outward foreign direct investment contributed to the development of the Chinese economy? [Electronic resource] / J. Knoerich. – 2018. – Mode of access: https://unctad.org/en/PublicationChapters/diaeia2016d1a1_en.pdf
7. Crespo N. Determinant factors of FDI spillovers – What do we really know? / N. Crespo, M.P. Fontoura // World Development. – 2007. – Vol. 35(3). – P. 410-425.
8. Saggi K. Trade, foreign direct investment, and international technology transfer: A survey / K. Saggi // The World Bank Research Observer. – 2002. – Vol. 17(2). – P. 191-235.
9. Fan E.X. Technological spillovers from foreign direct investment – a survey / E.X. Fan // Asian Development Review. – 2003. – Vol. 20(1). – P. 34-56.
10. Görg H. Multinational companies and productivity spillovers: A meta-analysis / H. Görg, E.Strobl // The Economic Journal. – 2001. – Vol. 111. – P. 723-739.
11. Lim Ewe-Ghee. Determinants of, and the relation between, foreign direct investment and growth: A summary of the recent literature [Electronic resource] / Ewe-Ghee Lim. – 2001. – Mode of access: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01175.pdf
12. Lipsey R.E. Home- and host-country effects of foreign direct investment / R.E. Lipsey // Challenges to Globalization: Analyzing the Economics / R.E. Baldwin, L.A. Winters. – Chicago and London: The University of Chicago Press, 2004. – P. 333-379.
13. Спенс М. Следующая конвергенция. Будущее экономического роста в мире, живущем на разных скоростях / М. Спенс пер.с англ. А. Калинина, под ред. О. Филаточевой. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. – 336 с.
14. Foreign direct investment and development: Where do we stand? [Electronic resource] / Japan Bank for International Cooperation Institute. – 2002. – Mode of access: https://www.jica.go.jp/jica-ri/IFIC_and_JBICI-Studies/jica-ri/publication/archives/jbic/report/paper/pdf/rp15_e.pdf
15. International investment agreements: Negotiating for sustainable development [Electronic resource] / UNCTAD. – 2015. – Mode of access: http://unctad.org/ en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=713
16. Панченко В. Г. Критичний аналіз підходів до моніторингу протекціонізму: ідентифікація форм прояву неопротекціонізму в економічній політиці / В.Г. Панченко // Економіка і держава. – 2018. – №3. – С. 22–28.
17. Панченко В. Г. До питання про співвідношення неопротекціоністської та неомеркантилістської політик: нові форми стимулювання економічного розвитку / В.Г. Панченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 8. – С. 30–35.
18. Рубцова М.Ю. Порівняльна та конкурентна переваги в міжнародному бізнесі: теоретико-методологічні підходи до пошуку їхнього синтезу [Електронний ресурс] / М.Ю Рубцов, Н.В. Резнікова // Міжнародні відносини Серія «Економічні науки». – 2016. – № 8. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188
19. Duffy R. Neoliberalising nature: Global networks and ecotourism development in Madagasgar / R. Duffy // Journal of Sustainable Tourism. – 2008. – Vol. 16(3). – P. 327–344.
20. Іващенко О.А. Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 5-9.
21. Іващенко О.А. Проблема реінституціоналізації світової економіки в умовах незалежності: нові виклики глобальному регулюванню / О.А. Іващенко, Н.В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 5-10.
22. Dellios R. China: The 21st Century Superpower? [Electronic resource] / R. Dellios. – 2005. – Mode of access: https://www.casaasia.es/pdf/9200595422AM1127202862621.pdf
23. Bu M. China in 2020: A New Type of Superpower [Electronic resource] / M. Bu. – 2015. – Mode of access: http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt127wj9.1
24. Abdullahi K.T. Study on the Rise of China as a Dangerous Superpower [Electronic resource] / K.T. Abdullahi, J. Phiri. – 2019. – Mode of access: https://www.researchgate.net/publication/330543814_Study_on_the_Rise_of_China_as_a_Dangerous_Superpower/citations
25. Official website of World Bank [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: https://www.worldbank.org/
26. Official website of International Monetary Fund [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: https://www.imf.org
27. Official website of Chinese National Bureau of Statistics [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: http://www.stats.gov.cn
28. Панченко В.Г. Глобальні виміри неопротекціоніму: теорія і практика / В.Г. Панченко. – К.: Аграр Медіа Груп, 2018. – 618 с.
29. Trade and development. Beyond Austerity: towards a global new deal: Report 2017 [Electronic resource] / UNCTAD. – 2018. – Mode of access: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf
30. Subramanian A. Eclipse: Living in the Shadow of China’s Economic Dominance / A. Subramanian. – Washington: Peterson Institute for International Economics. 2011. – 216 р.
31. Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual [Electronic resource] / UNCTAD. – 2018.. – Mode of access: http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html.
32. Brief Statistics on China’s Non-Financial Direct Investment Overseas in 2017 // Ministry of Commerce, Peoples Republic of China [Electronic resource]. – 2018. – Mode of access: http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/foreigntradecooperation/201802/20180202715839.shtml.
33. Панченко В.Г. Фінансовий неопротекціонізм як інструмент реалізації економічних і безпекових інтересів держави / В.Г. Панченко // Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 2 лютого 2018 р.).Частина 1. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2018. - Ч . 1. – С.13-16.
34. Панченко В. Г. Фінансовий неопротекціонізм як інструмент реалізації економічних інтересів держави / В.Г. Панченко // Бізнес-навігатор. – 2017. – №4-1 (43). – С. 35-39.
35. Панченко В.Г. Від протекціонізму до неопротекціонізму: нові виміри регулювання в умовах лібералізації / В.Г. Панченко, Н.В. Резнікова // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 2(27). – С. 95–117
36. Панченко В. Г. Неопротекціонізм як інструмент усунення внутрішньої суперечності лібералізму [Електронний ресурс] / В.Г. Панченко, Н.В. Резнікова // Ефективна економіка. – 2016. – №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5781
37. Резнікова Н.В. Еволюція форм економічної експансії: неопротекціонізм як інструмент глобального домінування / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка і держава. – 2016. – №4. – С. 4-8.
38. Резнікова Н.В. Економічні виклики нео-залежності: конфлікт інтересів в умовах глобальної взаємодії / Н.В. Резнікова // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2013. – №1. – С. 181-187.
39. Резнікова Н.В. Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії / Н.В. Резнікова / Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип.111 (2). – С.90-100.
40. Chatzky А. China’s Massive Belt and Road Initiative [Electronic resource] / А. Chatzky, J. McBride. – 2019. – Mode of access: https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative
41. Official website of China Global Investment Tracker [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/
42. Jubilee Debt Campaign [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: https://jubileedebt.org.uk/
43. Watson J. Opinion: How China Challenges America's World Leadership [Electronic resource] / J. Watson. – 2018. – Mode of access: https://www.npr.org/2018/10/10/649184642/opinion-how-china-challenges-americas-world-leadership
44. Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Китаєм [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Посольства України в КНР та Монголії (за сумісництвом). – 2019. – Режим доступу: https://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade
45. Никорак І. Одним шляхом: чи є перспективи у двостороннього співробітництва України з Китаєм. І чому важливі китайські інвестиції в Україну [Електронний ресурс] / І. Никорак. – 2018. – Режим доступу: https://mind.ua/openmind/20185732-odnim-shlyahom-chi-e-perspektivi-u-dvostoronnogo-spivrobitnictva-ukrayini-z-kitaem
46. Масний В. "Один пояс - один шлях": чи варто Україні боятися експансії Китаю [Електронний ресурс] / В. Масний. – 2019. – Режим доступу: https://apostrophe.ua/ua/article/politics/foreign-policy/2019-08-31/odin-poyas---odin-put-stoit-li-ukraine-boyatsya-ekspansii-kitaya/27620

N. Reznikova, R. Zvarych, O. Ivashchenko

THE EXPANSIONIST IMPERATIVES AND DETERMINANTS OF THE INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY OF CHINA

Summary

The article provides an analysis of forms and consequences of the implementation of the Chinese economic policy in our days on the basis of a complex approach to outlining its implementation determinants with expansionist background and/or imperative component, in order to identify the potential for expansion of the Chinese impact on the global economy and international economic relations. Such analysis is caused by the need for rethinking the optimism of the views on the consequences of financial liberalization, which is not confirmed by experiences of some countries that introduced the liberalization without creating the respective regulatory carcass of rules and procedures that would protect them from threats to their economic security. Financial liberalization is interpreted as the one making countries receiving foreign direct investment (FDI) coming government companies and financial institutions and MNEs dependent not only on investment policies of the latter, but on monetary, trade, infrastructural, technological, investment and financial expansion of the countries pursuing targeted policies of capturing foreign markets. On the one hand, investment expansion is accompanied by inflow of demanded investment and can accelerate dissemination of technologies, management know-how and best practices; on the other hand, competitions for FDI can trigger competitive reduction of environmental and social standards or the so called “race to the bottom”. By analyzing the international economic policy of China, the following types of expansion in the international economic policy are outlined: trade, monetary, investment, financial, infrastructural, and technological. Its other types, such innovation-based, informational, cultural and migration-based, are out of consideration in this study, but mechanisms for their implementation in the international policy of China will be investigated in the next scientific works. The modern social and economic development of China is analyzed as the background for exploiting the expansionist capacities of its international economic policy. The place and role of China on the global investment market is considered. The China’s position as an investment donor for EU countries is determined, with outlining the prospects for implementing Chinese investment projects in the European countries selected for the analysis. The core sectors that got in the realm of Chinese investors’ interests are determined, with emphasis put on mining and extraction, leasing and commercial services, wholesale and retail trade, manufacturing, logistics and transport. The presence of high tech Chinese companies is interpreted as a manifestation of technological and innovation-based expansion of China. “Belt & Road” initiative is identified by the author as a manifestation of infrastructural, innovation-based, investment, financial, trade and monetary expansion, based on the geopolitical and geoeconomic imperative. An assumption is made that if Chinese investment in infrastructural projects of European countries is going to be increased in future, this will admittedly create the demand for the institutional setting of international cooperation, capable to minimize the risks to economic, financial, technological and debt security of the countries receiving such investment.

Keywords: economic expansion; trade expansion; investment expansion; financial expansion; technological expansion; infrastructure expansion;international economic policy; multinational entreprises.

References

1. OECD (2013), “OECD Factbook 2013: Economic, environmental and social statistics”, available at: http://www.oecd-ilibrary.org/sites/factbook-2013-en/04/02/01/index.html?itemId=/content/chapter/factbook-2013-34-en (Accessed 5 Aug 2019)
2. Huang, B., Ortiz, A., Rodrigo, T. and Xia Le (2018), “China: Five facts about outward direct investment and their implication for future trend”, available at: https://externalcontent.blob.core.windows.net/pdfs/201903_edit_ChinaWatch21stmar.pdf (Accessed 5 Aug 2019)
3. Stadvell, D. (2017), Chomu Azii vdalosia. Uspikhy i nevdachi najdynamichnishoho rehionu svitu [Why Asia succeeded. Successes and failures of the most dynamic region in the world], Nash Format, Kyiv, Ukraine.
4. Panchenko, V and Reznikova, N. (2017), “The Policy of Economic Nationalism: From Origins to New Versions of Economic Patriotism”, Ekonomika ta derzhava, no. 8, pp. 4-8.
5. Panchenko, V and Reznikova, N. (2017), “Methodological Principles of Economic Nationalism”, Ekonomika ta derzhava, no. 7, pp. 4-8.
6. Knoerich, J. (2018), “Has outward foreign direct investment contributed to the development of the Chinese economy?”, available at: https://unctad.org/en/PublicationChapters/diaeia2016d1a1_en.pdf (Accessed 6 Aug 2019)
7. Crespo, N. and Fontoura, M.P. (2007), “Determinant factors of FDI spillovers – What do we really know?”, World Development, vol. 35(3), pp. 410-425.
8. Saggi, K. (2002), “Trade, foreign direct investment, and international technology transfer: A survey”, The World Bank Research Observer, vol. 17(2), pp. 191-235.
9. Fan, E.X. (2003), “Technological spillovers from foreign direct investment – a survey”, Asian Development Review, vol. 20(1), pp. 34-56.
10. Görg, H. and Strobl, E. (2001), “Multinational companies and productivity spillovers: A meta-analysis”, The Economic Journal, vol. 111, pp. 723-739.
11. Lim, Ewe-Ghee (2001), “Determinants of, and the relation between, foreign direct investment and growth: A summary of the recent literature”, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01175.pdf (Accessed 6 Aug 2019)
12. Lipsey, R.E. (2004), Home- and host-country effects of foreign direct investment in Baldwin R.E. and Winters L.A., Challenges to Globalization: Analyzing the Economics, The University of Chicago Press, Chicago and London, US and UK.
13. Spens, M. (2013), Sleduyushchaya konvergentsiya. Budushcheye ekonomicheskogo rosta v mire, zhivushchem na raznykh skorostyakh [Next Convergence. The future of economic growth in a world living at different speeds], Izdatel'stvo Instituta Gajdara, Moskva, Rossija.
14. JBIC (2002), “Foreign direct investment and development: Where do we stand?”, available at: https://www.jica.go.jp/jica-ri/IFIC_and_JBICI-Studies/jica-ri/publication/archives/jbic/report/paper/pdf/rp15_e.pdf (Accessed 7 Aug 2019)
15. UNCTAD (2015), “International investment agreements: Negotiating for sustainable development”, available at: http://unctad.org/ en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=713 (Accessed 7 Aug 2019)
16. Panchenko, V. (2018), “Critical Analysis of the Approahces to the Monitoring of Protectionism: Identification of Neo-Protectionist Manifestations in the Economic Policy”, Ekonomika ta derzhava, no. 3, pp. 22-28.
17. Panchenko, V. (2018), “Introduction to the Issue of Correlation Between Neowprotectionist and Neowmercantilist Policies: New Forms of Stimuli to the Economic Development”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 8, pp. 30-35.
18. Rubtsova, M. and Reznikova, N. (2016), “Comparative and competitive advantages in international business: theoretical and methodological approaches to the search for their synthesis”, International Relations. Series “Economic Sciences”, [Online], vol. 8, available at: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3516/3188 (Accessed 7 Aug 2019)
19. Duffy, R. (2008), “Neoliberalising nature: Global networks and ecotourism development in Madagasgar”, Journal of Sustainable Tourism, vol. 16(3), pp. 327–344.
20. Ivaschenko, O. and Reznikova, N. (2017), “Prospects for the Emerging New Centers of Economic Growth in the Context of New Norm of the Global Economy: A Manifestation of Neojdependence”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 11, pp. 5-9.
21. Ivaschenko, O. and Reznikova, N. (2017), “Problem of Re-institutionalization of the Global Economy in the Neo-dependence Context: New Challenges to the Global Regulation”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, no. 10, pp. 5-10.
22. Dellios, R. (2005), “China: The 21st Century Superpower?”, available at: https://www.casaasia.es/pdf/9200595422AM1127202862621.pdf (Accessed 8 Aug 2019)
23. Bu, M. (2015), “China in 2020: A New Type of Superpower”, available at: http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctt127wj9.1 (Accessed 9 Aug 2019)
24. Abdullahi, K.T. and Phiri, J. (2019), “Study on the Rise of China as a Dangerous Superpower”, available at: https://www.researchgate.net/publication/330543814_Study_on_the_Rise_of_China_as_a_Dangerous_Superpower/citations (Accessed 14 Aug 2019)
25. The official site of World Bank (2019), available at: https://www.worldbank.org/ (Accessed 10 Aug 2019)
26. The official site of International Monetary Fund (2019), available at: https://www.imf.org (Accessed 10 Aug 2019)
27. The official site of Chinese National Bureau of Statistics (2019), available at: http://www.stats.gov.cn (Accessed 10 Aug 2019)
28. Panchenko, V. (2018), Hlobal'ni vymiry neoprotektsionimu: teoriia i praktyka [Global Neoprotection Dimensions: Theory and Practice], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine.
29. UNCTAD (2018), “Trade and development. Beyond Austerity: towards a global new deal: Report 2017”, available at: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2017_en.pdf (Accessed 10 Aug 2019)
30. Subramanian, A. (2011) Eclipse: Living in the Shadow of China’s Economic Dominance, Peterson Institute for International Economics, Washington, US.
31. UNCTAD (2018), “Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual”, available at: http://unctadstat.unctad.org/EN/Index.html. (Accessed 10 Aug 2019)
32. The official site of Ministry of Commerce, Peoples Republic of China (2018), “Brief Statistics on China’s Non-Financial Direct Investment Overseas in 2017”, available at: http://english.mofcom.gov.cn/article/statistic/foreigntradecooperation/201802/20180202715839.shtml. (Accessed 10 Aug 2019)
33. Panchenko, V. (2017), “Financial neo-protectionism as a tool for realization of economic and security interests of the state”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij naukovo-praktychniji konferentsii [Conference Proceedings of the International scientific and practical Conference], Vdoskonalennya ekonomiky ta finansovoyi systemy krayiny: aktualʹni problemy ta perspektyvy [Improving the country's economy and financial system: current problems and prospects], Classic private university, Zaporozhye, Ukraine, pp. 13–16.
34. Panchenko, V. (2017), “Financial neo-protectionism: an instrument for implementing economic interests of the state”, Business-Navigator, no. 4-1 (43), pp. 35-39.
35. Panchenko, V and Reznikova, N. (2017), “From Protectionism to Neo-protectionism: New Dimensions of Regulation under Liberalization”, International Economic Policy, no. 2(27), pp. 95–117
36. Panchenko, V and Reznikova, N. (2016), “Neo-Protectionism as an Instrument for Eliminating the Internal Contradiction of Liberalism”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5781 (Accessed 12 Aug 2019)
37. Reznikova, N. and Ivashchenko, O. (2016), “Evolution of Economic Expansion Forms: Neo-protectionism as an Instrument for Global Dominance”, Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 4-8.
38. Reznikova, N. (2013), “Economic Challenges to Independence: A Conflict of Interest in Global Interaction”, Development Strategy of Ukraine (Economics, Sociology, Law), no. 1, pp. 181-187.
39. Reznikova, N. (2012), “Economic Expansion in the Conditions of Formation of a New Framework of Intercountry Interaction”, Actual Problems of International Relations, no. 111 (2), pp 90-100.
40. Chatzky, А. and McBride, J. (2019), “China’s Massive Belt and Road Initiative”, available at: https://www.cfr.org/backgrounder/chinas-massive-belt-and-road-initiative (Accessed 16 Aug 2019)
41. The official site of China Global Investment Tracker (2019), available at: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ (Accessed 12 Aug 2019)
42. The official site of Jubilee Debt Campaign (2019), available at: https://jubileedebt.org.uk/ (Accessed 12 Aug 2019)
43. Watson, J. (2018), “Opinion: How China Challenges America's World Leadership”, available at: https://www.npr.org/2018/10/10/649184642/opinion-how-china-challenges-americas-world-leadership (Accessed 12 Aug 2019)
44. The official site of Embassy of Ukraine to the People’s Republic of China (2019), “Trade and economic cooperation between Ukraine and China”, available at: https://china.mfa.gov.ua/ua/ukraine-cn/trade (Accessed 12 Aug 2019)
45. Nikorak, I. (2018), “One way: are there any prospects for bilateral cooperation between Ukraine and China? And why Chinese investments in Ukraine are important”, available at: https://mind.ua/openmind/20185732-odnim-shlyahom-chi-e-perspektivi-u-dvostoronnogo-spivrobitnictva-ukrayini-z-kitaem (Accessed 13 Aug 2019)
46. Masnyy, V. V. (2019), "One Belt - One Way": Should China Be Expected of Fear?, available at: https://apostrophe.ua/ua/article/politics/foreign-policy/2019-08-31/odin-poyas---odin-put-stoit-li-ukraine-boyatsya-ekspansii-kitaya/27620 (Accessed 13 Aug 2019).

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 1914

Відомості про авторів

Н. В. Резнікова

доктор економічних наук, професор,професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

N. Reznikova

Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0003-2570-869X


Р. Є. Зварич

доктор економічних наук, доцент,професор кафедри міжнародних економічних відносинТернопільського національного економічного університету

R. Zvarych

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor at the Chair of International Economic Relations of Ternopil National Economic University

ORCID:

0000-0003-3741-2642


О. А. Іващенко

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Національної академії статистики, обліку і аудиту

O. Ivashchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Head of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities of National Academy of Statistics, Accounting and Audit

ORCID:

0000-0002-8490-778X

Як цитувати статтю

Резнікова Н. В., Зварич Р. Є., Іващенко О. А. Експансіоністські імперативи та детермінанти міжнародної економічної політики кнр. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286 (дата звернення: 29.09.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.8

Reznikova, N., Zvarych, R. and Ivashchenko, O. (2019), “The expansionist imperatives and determinants of the international economic policy of china”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286 (Accessed 29 Sep 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.8

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.