EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНИХ ЛАНЦЮГІВ: ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ
Р. І. Жовновач, Ю. В. Малаховський

DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.14

УДК: 330.341.1

Р. І. Жовновач, Ю. В. Малаховський

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВАРТІСНИХ ЛАНЦЮГІВ: ГЛОБАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ

Анотація

Статтю присвячено проблемі забезпечення інноваційного розвитку залізорудних підприємств у процесі формування вартісних ланцюгів на глобальному, національному та регіональному рівнях. Розглянуто умови формування глобальних ланцюгів створеної вартості маркетингового, модульного, реляційного, кептивного та ієрархічного типу. З’ясовано особливості функціонування вертикально інтегрованих структур у вітчизняному гірничо-металургійному комплексі, здійснення виробничої діяльності залізорудних підприємств та наведено головні тенденції експорту залізорудної сировини з України. Доведено важливість гірничодобувної промисловості у розвитку інтеграційних процесів, яку обумовлено масштабами розвитком металургії в багатьох країнах світу, збільшенням дефіциту сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, а також визначено переважно сировинний характер участь вітчизняних залізорудних підприємств у формуванні ланцюгів вартості. За результатами дослідження тенденцій розвитку залізорудних підприємств України констатовано їхнє функціонування на застарілих виробничих потужностях, які характеризуються техніко-технологічною відсталістю, високою енерго- і ресурсомісткістю виробництва, значним негативним екологічним навантаженням. Встановлено зв’язок між недостатньо високою ціною на продукцію підприємств, невідповідністю вмісту заліза та складу домішок потребам міжнародного ринку. Запропоновано альтернативні шляхи розвитку залізорудних підприємств на шляху зростання участі у формуванні ланцюгів створення вартості засобами посилення інноваційної складової виробництва, зміцнення економічних зв’язків та співпраці з партнерами у сфері виробничої та інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновація; інноваційний розвиток підприємства; залізорудне підприємство; інтеграція; вартісний ланцюг

Література

1. Global Value Chain Development Report 2017. World Trade Organization. URL: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/gvcd_report_17_e.htm (дата звернення: 16.06.2018)
2. Бесараб С.О. Сучасні тенденції розвитку підприємств металургійної галузі України. Інвестиції: практика та досвід, 2016. № 23. С. 62-65.
3. Горошкова Л.А. Компліментарний підхід при формуванні стратегій галузей національного господарства. Економіка і організація управління, 2014. Вип. 3-4. С. 312-318.
4. Залізорудна промисловість України. Державна підтримка українського експорту. URL: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ukr/24.html (дата звернення: 28.06.2018).
5. Ініціатива прозорості видобувних галузей. Національний звіт України 2016. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245274049 (дата звернення: 21.06.2018)
6. Мінеральні ресурси України: щорічник. Київ: Державне науково-виробниче підприємство “Державний інформаційний геологічний фонд України”, 2017. 268 с.
7. Переміщення прибутку при експорті залізної руди з України. URL: http://rev.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/profit-shifting.pdf (дата звернення: 12.07.2018). Документ 27092018
8. Розробка та впровадження комплексу науково-технічних рішень із забезпечення сталого розвитку гірничодобувних підприємств криворізького залізорудного басейну URL: http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r40_3.doc (дата звернення 10.07.2018).
9. Сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.07.2018)
10. Савчук І. Експорт залізорудної сировини з України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 2017. – Вип. 1. – С. 37-41.
11. Irone ore. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2017. URL: http: s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/ mineral-pubs/mcs/mcs2017.pdf (дата звернення: 12.07.2018).

R. I. Zhovnovach, Y. V. Malakhovskyi

ENSURING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF IRON ORE ENTERPRISES IN THE PROCESS OF VALUE CHAIN FORMATION: GLOBAL AND REGIONAL ASPECTS

Summary

The article presents the study of the problem of ensuring innovative development of iron ore enterprises in the process of formation of value chains at the global, national and regional levels. Features of formation of global chains of created value of marketing, modular, relational, captive and hierarchy type are considered. The peculiarities of functioning of vertically integrated structures in the national mining and metallurgical complex, realization of production activity of iron ore enterprises and main tendencies of export of iron ore raw materials from Ukraine are disclosed. The importance of the mining industry in the development of integration processes, which is due to the scale of metallurgy development in many countries of the world, the increase of shortage of raw materials, fuel and energy resources, and the predominantly raw nature of the participation of domestic iron ore enterprises in the formation of value chains have been proved. According to the results of the study of development trends of iron ore enterprises in Ukraine, their operation on outdated production capacities, characterized by technical and technological backwardness, high energy and resource intensity of production, significant negative ecological load was ascertained. There is a link between the lack of high prices for enterprise products, the mismatch of iron content and the composition of impurities to the needs of the international market. Alternative directions of the development of iron ore enterprises on the way of increasing participation in formation of value chains by means of strengthening innovative component of production, strengthening economic relations and cooperation with international and regional partners in the field of production and innovative activity have been offered.

Keywords: innovation; innovative development of an enterprise; iron ore enterprise; integration; value chain.

References

1. Global Value Chain Development Report 2017. World Trade Organization, available at: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/gvcd_report_17_e.htm (Accessed 16 June 2018).
2. Besarab ,S. O. (2016), “Modern tendencies of development of enterprises of the metallurgical industry of Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 23, pp. 62-65.
3. Goroshkova, L. (2014), “Complimentary approach to the strategy formation of national economy branches”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, vol. 3-4, pp. 312-318.
4. Iron and steel industry of Ukraine, available at: http://www.ukrexport.gov.ua/ukr/prom/ ukr/24.html. (Accessed 28 June 2018).
5. Extractive Industries Transparency Initiative. Ukraine report 2016. available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245274049 (Accessed 21 June 2018).
6. Mineral Resources of Ukraine: Annual. Kyiv: State Scientific and Production Enterprise “State Information Geological Fund of Ukraine”, 2017. 268 p.
7. Transfer of profit when exporting iron ore from Ukraine, available at: http://rev.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/profit-shifting.pdf (Accessed 12.07.2018).
8. Development and implementation of a complex of scientific and technical solutions to ensure a sustainable development of mining enterprises of Kryvyi Rih iron ore basin, available at: http://www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r40_3.doc (Accessed 10 July.2018).
9. State Statistics Service of Ukraine (2017), "Naukova ta innovatsijna diial'nist' v Ukraini 2016 Statystychnyj zbirnyk" [Research and innovation activity in Ukraine 2016. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine. available at: http:// http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/16/Arch_nay_zb.htm (Accessed 12.07.2018)
10. Savchuk, I. H. (2017). “Export of iron ore raw materials from Ukraine”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu T. Shevchenka , no.36, 37-40.
11. Irone ore. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2017, available at: http: s3-us-west-2.amazonaws.com/prd-wret/assets/palladium/production/mineral-pubs/mcs/mcs2017.pdf (Accessed 12 July.2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 119

Відомості про авторів

Р. І. Жовновач

д. е. н., доцент кафедри економічної теорії,маркетингу та економічної кібернетики

R. I. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, associate professor of the department of economic theory, marketing and economic cybernetics


Ю. В. Малаховський

к. е. н., доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Y. V. Malakhovskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the department of economic, management and commercial activity,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi

Як цитувати статтю

Жовновач Р. І., Малаховський Ю. В. Забезпечення інноваційного розвитку залізорудних підприємств у процесі формування вартісних ланцюгів: глобальні та регіональні аспекти. Ефективна економіка. 2018. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7294 (дата звернення: 24.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.14

Zhovnovach, R. I. and Malakhovskyi, Y. V. (2018), “Ensuring innovative development of iron ore enterprises in the process of value chain formation: global and regional aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7294 (Accessed 24 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.10.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.