EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
М. І. Іщенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.9

УДК: 657.471

М. І. Іщенко

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ЗБУТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Анотація

У статті висвітлено питання управління витратами на збут у контексті центрів відповідальності за ними. На основі проведеного критичного огляду показано, що серед науковців відсутній єдиний погляд на сутність центрів відповідальності. Уточнено, що застосування тієї чи іншої дефініції залежить від ступеня однорідності самих витрат та кількості підрозділів підприємства, в яких вони виникають. Уточнено визначення витрат на збут, якими запропоновано називати виражений у грошовій формі обсяг спожитих матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, необхідних для здійснення підприємством діяльності щодо збуту та реалізації готової продукції й допоміжних їм господарських процесів. Розглянуто окремі класифікації витрат на збут. Визначені групи об’єктів відповідно до яких формуються витрати на збут. Запропоновано власну диференціацію витрат на збут, яка передбачає їх поділ на безпосередні й опосередковані, внутрішні та зовнішні, прямі та розподілені. Наведено методику визначення суми розподілених витрат на збут. На прикладі промислового підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» проаналізовано величину витрат на збут та її зв'язок із динамікою обсягів реалізації продукції. Зроблено висновок про необхідність посилення контролю за формуванням витрат на збут та прийняття відповідних управлінських рішень.

Ключові слова: витрати; збут; основні засоби; працівники; структурні підрозділи; центри відповідальності за витратами.

Література

1. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: учебн. / под ред. Я. В. Соколова. Москва : Финансы и статистика, 2003. 416 с.
2. Олех Н. Л. Система управління витратами виробництва за центрами відповідальності. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 4 (118) С. 143-150.
3. Медвідь Л. Г. Управлінський облік витрат на надання освітніх послуг: теорія та практика. Глобальні та національні проблеми економіки. МНУ ім. В.О. Сухомлинського. 2014. Випуск 2. С.134-137.
4. Чумаченко Н. Г. Развитие управленческого учета в Украине. Світ бухгалтерського обліку. 1999. № 10. С. 2-9.
5. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: пер. с англ. / под ред. и с предисл. А. М. Петрачкова. Москва: Финансы и статистика, 1993. 560 с.
6. Іванечко П. М. Облік витрат за “місцями виникнення” та за “центрами відповідальності” як основа побудови управлінського обліку витрат. Галицький економічний вісник. 2009. № 2. С. 139-143.
7. Дерій В.І. Витрати на збут у системі обліку й аналізу невиробничих витрат. Облік і фінанси. 2013. № 4 (62). С. 20–23.
8. Рекомендації Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілка) «Методичні рекомендації з аналізу і оцінки фінансового стану підприємств» від 28.07.2006 року. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0719732-11/ed20111117/find?text=%C2%E8%F2%F0%E0%F2%E8+%ED%E0+%E7%E1%F3%F2
9. Наказ Міненерговугілля України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо прогнозування техніко-економічних показників діяльності вугледобувних підприємств» від 17.11.2011 року № 719. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0719732-11/ed20111117/find?text=%C2%E8%F2%F0%E0%F2%E8+%ED%E0+%E7%E1%F3%F2
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : затв. наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.1999 року № 318. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
11. Шиманська А. Класифікація витрат на збут промислового підприємства. Маркетинг в Україні. 2014. № 5. С. 24–28.
12. Гавришко Н.В. Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України): автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.06.04. Терноп. акад. нар. госп-ва. Тернопіль, 2001. 19 с.
13. Міщук Є. В., Брітан Н. В., Колесник О. В. Менеджмент витрат операційної діяльності на підприємствах гірничо-металургійного комплексу. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 9. С. 47-50.

M. I. Ishchenko

MANAGEMENT OF SALES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH ACCOUNT OF THE ORGANIZATION OF RESPONSIBILITY CENTERS

Summary

The article highlights the issues of managing sales costs in the context of responsibility centers for them. Based on a critical review, it is shown that among scientists there is no single view of the essence of responsibility centers. It was clarified that the use of a specific definition depends on the degree of uniformity of costs and the number of business units in which they arise. The definition of distribution costs is clarified, which is proposed to name the amount of consumed monetary, financial and labor resources, expressed in monetary terms, necessary for the enterprise to carry out marketing and sales of finished products and their supporting business processes. , Separate classifications of distribution costs are considered. Groups of objects are determined in accordance with which the costs of sale are formed. Such objects include employees of the sales department and employees of other departments whose activities are auxiliary to the marketing and sale of finished products; third parties, which include all organizations with which the company cooperates in the marketing and sales process - insurance companies, advertising agencies and others; Fixed assets and other inventory items used by employees directly or indirectly participate in the marketing and sale of finished products. It offers its own differentiation of marketing costs, which provides for their division into direct and indirect, internal and external, direct and distributed. Methodology for determining the amount of distributed distribution costs. Using the example of an industrial enterprise of PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih, the cost of sales and its relationship with the dynamics of sales volumes are analyzed. The conclusion is drawn about the need to strengthen control and make appropriate management decisions. It is proved that the organization of responsibility centers for sales costs, including not only the sales department (marketing, advertising), but also other structural divisions of the enterprise, will strengthen control over the formation and size of sales costs, will increase flexibility in taking into account external factors and will contribute to increased responsibility of both the manager and individual employees in the responsibility centers.

Keywords: expenses; sales; fixed assets; employees; structural divisions; cost centers.

References

1. Horngren, Ch. T. and Foster, Dzh. (2003), Buhgalterskij uchet: upravlencheskij aspekt [Accounting: management aspect], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
2. Olekh, N. L. (2011), “Production cost management system by responsibility centers”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 4 (118), pр. 143-150.
3. Medvid', L. H. (2014), “Management accounting for educational services costs: theory and practice”, Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, MNU im. V.O. Sukhomlyns'koho, vol. 2, pр.134-137.
4. Chumachenko, N. G. (1999), “Development of management accounting in Ukraine”, Svіt buhgalters'kogo oblіku, vol. 10, pр. 2-9.
5. Jentoni, R. and Ris, Dzh. (1993), Uchet: situacii i primery [Accounting: situations and examples], Finansy i statistika, Moscow, Russia.
6. Ivanechko, P. M. (2009), “Cost accounting for “Occurrence Centers” and “Responsibility Centers” as a basis for building cost management”, Halyts'kyj ekonomichnyj visnyk, vol.2, pр. 139-143.
7. Derij, V.I. (2013), “Sales costs in the system of accounting and analysis of non-production costs”, Oblik i finansy, vol.4 (62), pр. 20–23.
8. Ukrainian Central Union of Consumer Societies (2006), “Guidelines for the analysis and evaluation of the financial condition of enterprises”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0719732-11/ed20111117/find?text=%C2%E8%F2%F0%E0%F2%E8+%ED%E0+%E7%E1%F3%F2 (Accessed 07 August 2019).
9. Ministry of Energy and Coal Mining of Ukraine (2011), “About approval of Methodical recommendations on forecasting of technical and economic indicators of activity of coal-mining enterprises”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0719732-11/ed20111117/find?text=%C2%E8%F2%F0%E0%F2%E8+%ED%E0+%E7%E1%F3%F2 (Accessed 07 August 2019).
10. Ministry of Finance of Ukraine (1999), “Accounting Regulation (Standard) 16 “Expenses”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (Accessed 07 August 2019).
11. Shymans'ka, A. (2014), “Classification of sales costs of an industrial enterprise”, Marketynh v Ukraini, vol. 5, pр. 24–28.
12. Havryshko, N.V. (2001), “Accounting and analysis of marketing and marketing activities: management aspect (on the example of enterprises of chemical-pharmaceutical industry of Ukraine)”, Ph.D. Thesis, Economy, Ternop. akad. nar. hosp-va. Ternopil', Ukraine.
13. Mishchuk, Іe. V. Britan, N. V. and Kolesnyk, O. V. (2015), “Management of operating expenses at the enterprises of the mining and metallurgical complex”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 9, pр. 47-50.

№ 9 2019

Дата публікації: 2019-09-27

Кількість переглядів: 257

Відомості про авторів

М. І. Іщенко

д. е. н., професор кафедри обліку, оподаткування,публічного управління та адмініструванняКриворізького національного університету

M. I. Ishchenko

Doctor of Economics, Professor, Department of Accounting, Taxation,public management and administrationKryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0003-0726-4175

Як цитувати статтю

Іщенко М. І. Управління витратами на збут промислових підприємств з урахуванням організації центрів відповідальності. Ефективна економіка. 2019. № 9. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7295 (дата звернення: 23.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.9

Ishchenko, M. I. (2019), “Management of sales of industrial enterprises with account of the organization of responsibility centers”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 9, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7295 (Accessed 23 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.9.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.