EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Л. В.Гуцаленко, Д. Д. Білодон

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.3

УДК: 657.471.12

Л. В.Гуцаленко, Д. Д. Білодон

ПРИКЛАДНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Анотація

У статті розглянуто питання обліку розрахунків з оплати праці в умовах застосування комп’ютерних технологій на сучасному підприємстві, висвітлено проблеми автоматизації обліку праці, охарактеризовано спеціалізовані програмні продукти. Розкрито необхідність застосування комп’ютерної техніки та прикладних програм на підприємстві. Висвітлено переваги і недоліки застосування комп’ютерних технологій в роботі бухгалтерії. Обумовлено складність автоматизації обліку праці та її оплати на підприємстві. Розглянуто підходи до розроблення спеціального програмного забезпечення автоматизованих бухгалтерських систем та наведено їх приклади. Розкрито методи організації автоматизованого обліку розрахунків з оплати праці (модульний принцип, комплексне рішення). Зауважено, що в переважної кількості бухгалтерських програм розрахунки з оплати праці запрограмовані на примітивному рівні, а саме почасова зарплата без будь-яких додаткових розрахунків. Наголошено на необхідністі розроблення нових та вдосконалення існуючих галузевих форм первинних документів з обліку заробітної плати, що враховали особливості її нарахування і виплати в окремих галузях економіки. Доведено, що використання сучасних інформаційних технологій в обліковій системі впливають на ефективність роботи структурних підрозділів підприємства (бухгалтеру програмне забезпечення полегшує роботу на трудомістких ділянках, збільшує швидкість виконання операцій, а співробітникові, що не володіє великим досвідом, дозволяє виконувати складні завдання). Розглянуто помилки, які виникають в процесі впровадження та функціонування комп’ютерних систем обліку та розподілено їх на групи. Звернено увагу на те, що на ринку з’явився новий програмний продукт та розкрито особливості ведення ведення обліку заробітної плати в ньому. Доведено, що на сьогодні одним з найбільш затребуваних і перспективних напрямів є бухгалтерія, що базується на «хмарні» технології.

Ключові слова: оплата праці; комп’ютерні технології; програмні продукти; облік; автоматизація.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Підручник -Житомир: ПП ”Рута”, 2002. – 544с.
2. Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. – 400 с.
3. Клименко О. В. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посібник. – К., 2008. – 320 с.
4. Кузьменко А.В., Піголь І.Д. Актуальність та перспективи автоматизації бухгалтерського обліку . Економічні науки. - 2012. - URL: www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68189.doc.htm
5. Левицька С.О., Романюк А.В. Автоматизація бухгалтерського обліку як визначальний фактор ефективності облікової системи вітчизняних підприємств. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2010. – №2(50). – С. 156–163.
6. Ревенок В.І., Мамчур О.С. Основні аспекти інформаційних систем з обліку нарахування заробітної плати . Молодий вчений. - 2015. - № 2 (17). - С. 22-25.
7. Степова С.В., Марценюк В.С. Необхідність автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України. . Економічні науки. - 2012. - №8 (23) – URL: http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Economics/7_118797.doc.htm
8. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури , 2016. 224 с.
9. Терещенко Л.О., Матієнко-Зубенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку: навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2004. 187 с.
10. Ткаченко Н. А. Особливості документального оформлення операцій з обліку праці та її оплати . Облік і фінанси АПК. Науково-виробничий журнал. – 2011. – № 3 – С. 79–83.
11. Фролов В. Впровадження "хмарних" технологій в практику бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 12. - С. 45-49. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_12_7
12. Харіна К.В. Застосування інформаційних систем у бухгалтерському обліку. Економічний простір. – 2008. – №16. – С. 90–97.

L. V. Gutsalenko, D. D. Bilodon

APPLICATION PROGRAMS ARE FOR ACCOUNT OF CALCULATIONS FROM A SALARY

Summary

The article deals with the issues of accounting of payments for wages in the conditions of application of computer technologies in the modern enterprise, the problems of automation of the accounting of labor are described, the specialized software products are characterized. The necessity of using computer hardware and applications in the enterprise is revealed. The advantages and disadvantages of using computer technology in accounting are highlighted. The complexity of accounting and payroll automation at the enterprise is caused. Approaches to the development of specialized software for automated accounting systems are discussed and examples are given. The methods of organization of the automated accounting of payment calculations (modular principle, complex solution) are revealed. It is noted that in the vast majority of accounting programs, wage calculations are programmed at a primitive level, namely, hourly wages without any additional calculations. It was emphasized the need to develop new and improve existing branch forms of primary payroll documents, which took into account the peculiarities of its accrual and payment in certain sectors of the economy. It is proved that the use of modern information technologies in the accounting system affect the efficiency of the structural divisions of the enterprise (the accountant software facilitates work on labor-intensive areas, increases the speed of operations, and allows the employee, who does not have extensive experience, to perform complex tasks). The errors that arise in the process of implementation and operation of computer accounting systems are considered and divided into groups. Attention is drawn to the fact that a new software product has appeared on the market and the peculiarities of wage accounting in it have been revealed. It is proved that today, one of the most popular and promising areas is accounting, based on "cloud" technology.

Keywords: wages; computer technology; software products; accounting; automation.

References

1. Butynets, F.F. (2002), Informatsijni systemy bukhhalterskoho obliku [Information systems of accounting], Ruta, Zhytomyr, Ukraine.
2. Huzhva, V.M. (2001), Informatsijni systemy i tekhnolohii na pidpryiemstvakh [Information systems and technology on business], KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Klymenko, O.V. (2008), Informatsijni systemy i tekhnolohii v obliku [Information systems and technologies in accounting], TsUL, Kyiv, Ukraine.
4. Kuzmenko, A.V. and Pihol, I.D. (2012), “Actuality and prospects of automation of account”, Ekonomicheskie nauki 7. Uchet i audit, [Online], available at: www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68189.doc.htm (Accessed 21 September 2019).
5. Levytska, S.O. and Romaniuk, A.V. (2010), “Automation of accounting as a determining factor of efficiency of accounting system of domestic enterprises”, Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia, vol. 2 (50), pp.156-163.
6. Revenok, V.І.and Mamchur, O.S.(2015), “Key aspects information systems with wages”, Young Scientist, vol. 2 (17), pp.22-25.
7. Stepova, S.V. and Martseniuk, V.S. (2012), “The need for automation of accounting at Ukrainian enterprises”, Ekonomicheskie nauki, [Online], vol. 8 (23), available at: http://www.rusnauka.com/29_NIOXXI_2012/Economics/7_118797.doc.htm (Accessed 15 September 2019).
8. Susidenko, V. T. (2016), Informatsiini systemy i tekhnolohii v obliku [Information systems and technologies in the accounting], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Tereschenko, L.O. and Matiienko-Zubenko, I.I. (2004), Informatsijni systemy i tekhnolohii v obliku [Information Systems and Technologies in Accounting], KNEU, Kyiv, Ukraine.
10. Tkachenko, N. A. (2011), “Features of documenting operations on accounting and payment”, Oblik i finansy APK. Naukovo-vyrobnychyj zhurnal, , vol. 2, pp.79-83.
11. Frolov, V. (2013), “The introduction of "cloud" technologies into practice of accounting”, Accounting and Auditing, [Online], vol. 12, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2013_12_7 (Accessed 17 September 2019).
12. Kharina, K.V. (2008), “Use of information systems in accounting”, Economic Space, vol. 16, pp. 90-97.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 487

Відомості про авторів

Л. В.Гуцаленко

д. е. н., професор, професор кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. V. Gutsalenko

Doctor of Economics, Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5181-8652


Д. Д. Білодон

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

D. D. Bilodon

student of economics faculty,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0003-4306-8139

Як цитувати статтю

В.Гуцаленко Л., Білодон Д. Д. Прикладні програми для обліку розрахунків з оплати праці. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7299 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.3

Gutsalenko, L. V. and Bilodon, D. D. (2019), “Application programs are for account of calculations from a salary”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7299 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.