EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Я. В. Левицька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.4

УДК: 65.011.330.621.391

Н. Ю. Подольчак, О. І. Білик, Я. В. Левицька

СУЧАСНИЙ СТАН ЦИФРОВІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Анотація

В статті досліджено цифрові технології як одна із значних складових нашого повсякденного життя. Поняття «цифрова економіка» розглядається не лише як торгівля за допомогою мережі Інтернет, а й як чинник збільшення інвестиційного клімату, як нова якість економіки або окремий сектор економіки. З огляду на це, авторами розглянуто основні визначення поняття цифрової економіки, описано феномен цифрової економіки як окремої категорії, а також становлення та розвиток цифрової економіки в міжнародних відносинах та запропоноване власне визначення даного поняття. Зазначено позицію України щодо поточного стану цифрової економіки в світі. Вказано загальні цілі цифровізації в Європі та шляхи досягнення їх на українському рівні. Для цього проаналізовано сучасний стан цифровізації України за показниками щорічних міжнародних рейтингів за останні три роки, які формуються на основних сукупних даних щодо використання інновацій, рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій тощо. Сукупні дані визначають індекс мережевої готовності, індекс інновацій, індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, глобальної економічної конкурентоздатності, які за різними даними характеризують рівень української цифровізації. Проведено аналіз статистичних показників використання Інтернету відповідно до кількості населення в країні, вартості використання Інтернет зв’язку в порівнянні із вартістю аналогів у світі та визначено види Інтернет-зв’язку, які доступні в Україні. Описано залежність між наявністю, доступністю Інтернет зв’язку та розвитком цифрової економіки. Визначено основний вид Інтернет-зв’язку, який впливає на рівень цифровізації національної економіки, можливості його отримання та якість. Виокремлено основні проблеми, які негативно впливають на Інтернет-зв’язок та гальмують інтенсивний розвиток цифрових процесів. Запропоновано шляхи удосконалення Інтернет-зв’язку та розвитку Інтернет-мережі на території України, що в свою чергу сприятиме розвитку національної цифрової економіки в контексті розвитку цифрової економіки Європи.

Ключові слова: цифрова економіка; цифрові технології; інтернет-комунікації;інновації; Інтернет зв’язок.

Література

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації»від 17 січня 2018 р. № 67-р. [Електронний ресурс] - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р/ed20180117#n23
2. Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами. «Економіка. Менеджмент. Бізнес» № 2 (24), 2018
3. Данніков О.В, Січкаренко К. О. Концептуальні засади цифровізації економіки України. «Інфраструктура ринку», №17, ст. 73-80, 2018.
4. Джусов О. А., Альпаков С. С. Цифрова економіка: структурні зрушення на міжнародному ринку капіталу. Міжнародні відносини серія «Економічні науки» №9, 2016
5. Інтернет провайдер Великої Британії «Cable», вартість мобільних даних у всьому світі [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/
6. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С. В. Коляденко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. -2016. - № 6. - С. 105-112.
7. Короткий посібник з питань видів Інтернет зв’язку [Електронний ресурс] - URL: https://ula.org.ua
8. Повідомлення Європейської комісії для Європейського парламенту, Ради економічного і соціального комітету та Комітету регіонів. Європейська комісія, Брюссель, 19.05. 2010 [Електронний ресурс] - URL: eump.org/system/Цифровий%20порядок%20денний%20для%20 Європи.pdf
9. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2018. – 98 с.
10. Цифрова адженда України – 2020. Концептуальні засади. Першочергові сфери, ініціативи, проекти цифровізації України до 2020 року. / HITECH office. грудень 2016. 90 с. [Електронний ресурс] - URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
11. International Telecommunications Union ICT Development Index 2016-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html
12. Tapscott, D. The Digital Economy: PromiseandPerilintheAgeofNetworkedIntelligence. McGraw-Hill, 342, 1995
13. The Global Innovation Index 2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
14. The Global Competitiveness Report 2017-2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf
15. The Networked Readiness Index [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250
16. We Are Social USA Digital 2019 Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/digital-2019-global
17. We Are Social USA Digital 2018 Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/digital-2018-global
18. We Are Social USA Digital 2017 Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/digital-2017-global
19. We Are Social USA Digital 2016 Global [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://wearesocial.com/digital-2016-global

N. Yu. Podolchak, O. I. Bilyk, Ya. V. Levytska

THE CONDITION OF DIGITALIZATION IN UKRAINE

Summary

The article explores digital technologies as one of the significant components of our daily lives. The term "digital economy" is seen not only as a trade through the Internet, but as a factor of the investment climate increasing, as a new quality of the economy or a separate sector of the economy. In view of this, the authors discuss the basic definitions of the term of digital economy, describe the phenomenon of digital economy as a separate category, and the creation and development of digital economy in international relations, and propose its own definition of this term. The authors identified Ukraine's position on the current state of the digital economy in the world. Indicated overall purposes of digitalization in Europe and ways to achieve them in the Ukrainian level. For this analysis of the current condition of digitalization in Ukraine on indicators of annual international rankings over the past three years, which are formed on the basic aggregate data on the use of innovation, level of development of information and communication technologies. Aggregated data determine the network readiness index, the innovation index, the index of development of information and communication technologies, global economic competitiveness, which according to various data characterize the level of Ukrainian digitalization. The statistics of Internet usage are analyzed according to the population in the country, the cost of using Internet connection in comparison with the cost of analogues in the world, and identified the types of Internet connection available in Ukraine. They described the relationship between the availability, accessibility of Internet connection and the development of the digital economy. Identified the basic type of Internet connection that affects the level of digitalization of the national economy, opportunities of its receipt and quality. Isolate the main problems that affect Internet connection and brake intensive development of digital processes. The authors suggested ways to improve Internet communications and the development of Internet network in Ukraine, which in turn will contribute to the development of national digital economy in the context of the digital economy in Europe.

Keywords: digital economy; digital technologies; Internet communications; innovations; Internet connection.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution “On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the plan of measures for its implementation”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-r/ed20180117#n23 (Accessed 15 Sept 2019).
2. Hudz', O. Ye. (2018), “Digital Economy: Changing the Values and Guidelines of Enterprise Management”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 2 (24).
3. Dannikov, O.V. and Sichkarenko, K. O. (2018), “Conceptual bases of digitalization of economy of Ukraine”, Infrastruktura rynku, vol.17, pp. 73-80.
4. Dzhusov, O. A. and Al'pakov, S. S. (2016), “The digital economy: structural shifts in the international capital market”, Mizhnarodni vidnosyny seriia Ekonomichni nauky, vol.9.
5. Cable.co.uk (2019), “Worldwide mobile data pricing: The cost of 1GB of mobile data in 230 countries”, available at: https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/ (Accessed 15 Sept 2019).
6. Koliadenko, S. V. (2016), “The digital economy: preconditions and stages of formation in Ukraine and in the world”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp. 105-112.
7. Ukrainian Library Association (2019), “A quick guide to the types of internet connection”, available at: https://ula.org.ua (Accessed 15 Sept 2019).
8. European Commission (2010), “”Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council of the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, available at: eump.org/system/Tsyfrovyj%20poriadok%20dennyj%20dlia%20 Yevropy.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
9. Pysarenko, T.V. and Kvasha, T.K. (2018), Stan innovatsijnoi diial'nosti ta diial'nosti u sferi transferu tekhnolohij v Ukraini u 2017 rotsi [State of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2017], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
10. HITECH office (2016), “Digital Agenda of Ukraine - 2020. Conceptual Background. Priority areas, initiatives, projects for digitization of Ukraine until 2020”, available at: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
11. International Telecommunications Union (2017), “ICT Development Index 2016-2017”, available at: https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (Accessed 15 Sept 2019).
12. Tapscott, D. (1995), The Digital Economy: Promise and Perilin the Age of Network edIntelligence, McGraw-Hill, NY, USA.
13. The Global Innovation Index (2018), available at: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report (Accessed 15 Sept 2019).
14. World Economic Forum (2019), “The Global Competitiveness Report 2017-2018”, available at: http://www3.weforum.org/docs/GCR20172018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017–2018.pdf (Accessed 15 Sept 2019).
15. World Economic Forum (2016), “The Networked Readiness Index”, available at: http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/networked-readiness-index/?doing_wp_cron=1558349353.7612900733947753906250 (Accessed 15 Sept 2019).
16. We Are Social USA (2019), “Digital 2019 Global”, available at: https://wearesocial.com/digital-2019-global (Accessed 15 Sept 2019).
17. We Are Social USA (2018), “Digital 2018 Global”, available at: https://wearesocial.com/digital-2018-global (Accessed 15 Sept 2019).
18. We Are Social USA (2017), “Digital 2017 Global”, available at: https://wearesocial.com/digital-2017-global (Accessed 15 Sept 2019). (), “”, available at: (Accessed 15 Sept 2019).
19. We Are Social USA (2016), “Digital 2016 Global”, available at: https://wearesocial.com/digital-2016-global (Accessed 15 Sept 2019). (), “”, available at: (Accessed 15 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 4334

Відомості про авторів

Н. Ю. Подольчак

д. е. н., професор, завідувач кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

N. Yu. Podolchak

Doctor of economic Sciences, Professor,Head of Department of administrative and financial management, NU "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0002-0284-9601


О. І. Білик

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

O. I. Bilyk

Ph.D. in Economics, Docent of the department of administrative and financial management,NU "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0002-7110-7257


Я. В. Левицька

аспірант, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

Ya. V. Levytska

PhD student of the Department of administrative and financial management,NU "Lviv Polytechnic", Lviv

ORCID:

0000-0001-7133-7602

Як цитувати статтю

Подольчак Н. Ю., Білик О. І., Левицька Я. В. Сучасний стан цифровізації в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7300 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.4

Podolchak, N. Yu., Bilyk, O. I. and Levytska, Ya. V. (2019), “The condition of digitalization in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7300 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.