EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Ю. В. Самойлик, Л. М. Демиденко, А. М. Щербань, С. О. Непийвода

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.5

УДК: 530.192:330 (045)

Ю. В. Самойлик, Л. М. Демиденко, А. М. Щербань, С. О. Непийвода

СВІТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Набули подальшого розвитку пропозиції щодо підвищення ефективності використання потенціалу аграрного сектору економіки України. Виявлено основні тенденції світового розвитку аграрної сфери. Обґрунтовано, що базисом для зайняття лідируючих позицій на аграрному ринку для країни є наявність природного потенціалу, зокрема володіння земельним ресурсами. Виявлено, що лідерами за площами сільськогосподарських угідь є Китай, США, Австралія, Бразилія, Росія, Україна знаходиться на 24 місці. За показником землезабезпеченості лідируючі позиції займає Австралія, Казахстан, Канада, Україна займає дев’яту позицію. На основі порівняння світових тенденцій та загальноукраїнських виявлено, що структура посівних площ в Україні подібна до світових – найбільшу частку займають зернові культури, зокрема кукурудза на зерно, серед технічних культур, то у світі домінують посіви сої, для України характерний соняшник. Доведено, що за виробництвом зерна лідером є Азія, за олійними культурами – Північна Америка, за показниками виробництва м’яса – Європа, по молоку – Азія. Обґрунтовано, що для підвищення ефективності використання потенціалу аграрного сектору України необхідна всебічно обґрунтована стратегія його розвитку та ефективний механізм державного регулювання та контролю.

Ключові слова: аграрний сектор економіки; світовий потенціал; розвиток; світові тенденції; структура агропромислового виробництва; лідери світового агропродовольчого ринку.

Література

1. Михайлов А.П. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрного сектору економіки України. Науковий вісник УМО «Економіка та управління». 2016. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_9. (дата звернення: 01.10.2019).
2. Лопатюк Р.І., Білецька Н.В. Pабезпечення ефективного виробництва аграрних підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2015. № 1. С. 189-193
3. World bank data web-site. URL: https://data.worldbank.org (дата звернення: 01.10.2019).
4. Статистичний збірник “Сільське господарство України – 2018” / Державна служба статистики України / відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. К: 2019. 235 с.
5. Статистичні дані FAOSTAT. веб-сайт. URL: http://faostat3.fao.org/ faostat-gateway/go/to/download/FB/FBS/E (дата звернення: 01.10.2019).
6. Agriculture, value added. web-site. URL: https://data.worldbank.org/ indicator (дата звернення: 01.10.2019).

Iu. Samoilyk, L. Demydenko, A. Sherban’, S. Nepyivoda

WORLD POTENTIAL OF ECONOMY’S AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT

Summary

The research purpose is identifying global agricultural development reserves in a world dimension under the new conditional of economic globalization. Proposals to increase the efficiency of the Ukrainian agricultural economy’s sector potential use have been further developed. The basic tendencies of agrarian sphere world development have been revealed. It has been substantiated that the basis for occupying a leading position in the agrarian market for the country is the availability of natural potential, including ownership of land resources.
It has been found that China, USA, Australia, Brazil, Russia are the leaders in agricultural land square. Ukraine occupies the 24th position in the rating of the agricultural land square. Australia, Kazakhstan, Canada are leaders in the rating of the indicator land availability per one person. Ukraine occupies the ninth position in this rating. On the basis of a world and Ukrainian trends comparison, it has been found that the sown area structure in Ukraine is similar to the world sown area structure. The largest sown area share has been occupied by grain crops, in particular, corn for grain. Among industrial crops, in the world, soybean occupies a largest of sown area share, in Ukraine, sunflower occupies a largest of the sown area share of industrial cultures.
It has been proven that Asia is the leading producer of grain and milk, North America is the leading producer of oilseed, Europe is the leading producer of meat. It is substantiated that for increase the Ukrainian agrarian sector potential use efficiency, a comprehensive strategy of its development and a state regulation and control effective mechanism are required.
It is proved that the world agri-food market potential is constantly growing. This is due to the increased demand driven by population growth, the development of new agrarian production technologies, which is contributing to the increase the production volumes. Ukraine has considerable potential to develop the national economy agri-food sector on a global scale. But this segment does not function with the highest efficiency. In recent years, some achievements in the national agricultural sector development and its entry into the world market have been observed. This is primarily due to the deepening of the state’s integration into the globalization space.
It is substantiated that Ukraine can take advantageous leading positions in the world market provided a comprehensive strategy for the development of this economy’s sector.

Keywords: agricultural sector of the economy; world potential; development; world trends; structure of agri-industrial production; leaders of the world agri-food market.

References

1. Mikhailov, A. P. (2016), “The current state and prospects of development of the agrarian sector of the Ukrainian economy”, Scientific Bulletin of UMO “Economics and Management”, Vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvumo_2016_1_9 (Accessed 30 Sept 2019).
2. Lopatyuk, R.I. and Biletska, N.V. (2015), “Ensuring efficient production of agricultural enterprises”, Economy. Management. Business, vol. 1, pp. 189-193.
3. World bank data web-site (2019), available at: https://data.worldbank.org (Accessed 30 Sept 2019).
4. Prokopenko, O. M. (2019), [Statistical collection “Agriculture of Ukraine – 2018”], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
5. FAOSTAT (2019), “Statistics”, available at: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/FB/FBS/E (Accessed 30 Sept 2019)
6. World bank (2019), “Agriculture, value added”, available at: https://data.worldbank.org/indicator (Accessed 30 Sept 2019).

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2734

Відомості про авторів

Ю. В. Самойлик

д. е. н., доцент, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

Iu. Samoilyk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Economy and International Economic Relationship, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-1335-2331


Л. М. Демиденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, Полтавська державна аграрна академія

L. Demydenko

PhD of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Economy and International Economic Relationship,Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0002-8179-2366


А. М. Щербань

магістрант, Полтавська державна аграрна академія

A. Sherban’

master’s degree, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-1161-2638


С. О. Непийвода

магістрант, Полтавська державна аграрна академія

S. Nepyivoda

master’s degree, Poltava State Agrarian Academy

ORCID:

0000-0003-1265-2147

Як цитувати статтю

Самойлик Ю. В., Демиденко Л. М., Щербань А. М., Непийвода С. О. Світовий потенціал розвитку аграрного сектору економіки. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7301 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.5

Samoilyk, Iu., Demydenko, L., Sherban’, A. and Nepyivoda, S. (2019), “World potential of economy’s agricultural sector development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7301 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.