EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
М. І. Макаренко, К. В. Зеленська

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.7

УДК: 339.562(477)

М. І. Макаренко, К. В. Зеленська

СУЧАСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІМПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено динаміку зовнішньої торгівлі в Україні. Визначено, що політика імпортування є важливим інструментом забезпечення економічної незалежності України, збереження власної економічної ідентичності та безпеки. Проаналізовано географічну та товарну структуру імпорту, виділено країни з найвищою часткою імпорту до України та розкрито причини зміни обсягів увезення товарів за широкими економічними категоріями. Проведено порівняння статистичних даних структури імпорту 2010 р. та 2018 р. Зроблено висновок, що імпортозалежність країни є гальмуючим чинником для національного розвитку. Визначено сутність ефективної імпортної політики в Україні та її вплив на національний розвиток. Запропоновано ключові напрямки трансформації сучасної імпортної політики держави.

Ключові слова: імпорт; імпортна політика; зовнішня торгівля; імпортозаміщення; трансформація імпортної політики.

Література

1. Федорова В.А., Приз О.В., Станіва К.М. Експортно-імпортна стратегія України як чинник активізації діяльності ТНК. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/
2. Мазаракі А., Мельник Т. Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні. Вісник КНТЕУ. Держава та економіка. 2012 р. с. 5- 15.
3. Мазаракі А., Лагутін В. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції. Економіка України. 2011. № 9. С. 17–26.
4. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Національний Банк України. Зовнішня торгівля товарами, 2005-2018 рр. URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208314
6. Ринки реального сектору економіки України: структурно-інституціональний аналіз / В. О. Точилін, Т. О. Осташко, О. В. Пустовойт та ін.; за ред. В. О. Точиліна ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2009. 640 с.
7. Фактори макроекономічної нестабільності в системі моделей економічного розвитку: кол. монографія / за ред. М. І. Скрипниченко; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2012. 720 с.
8. Філіпенко А. С. Міжнародні торгівельні зв’язки України: генезис і структура. Київ: Знання України, 2008. 223 с.
9. Циганкова Т. М. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ / Т. М. Циганкова, А. О. Олефір, О. В. Фурсова, Д. А. Войчак, М. А. Войчак. Київ: Київ. нац. екон. ун-т, 2003. 660 с.
10. Шнирков О. І. Україна – Європейський Союз: економіка, політика, право / О. І. Шнирков, В. В. Копійка, В. І. Муравйов. Київ: ВЦ Київ. ун-т, 2006. 268 с.

M. Makarenko, K. Zelenska

MODERN DETERMINANTS OF IMPORT POLICY TRANSFORMATION IN UKRAINE

Summary

The article deals with the dynamics of foreign trade in Ukraine. It is determined that the import policy is an important tool for ensuring the economic independence of Ukraine, preserving its own economic identity and security. The development of international trade has been recognized as one of the means of stimulating economic growth, capable of providing solutions to such issues as development of production, stabilization of the exchange rate, reduction of the unemployment rate and enhancement of the positive image of the country in the world. Thus, Ukraine's international trading activities are an integral part of further enhancing economic potential and improving living standards. On this basis, it can be argued that the study of international trade will substantiate the basic principles of the country's import policy, which, in turn, will be an impetus for enhancing Ukraine's economic security.
The geographical and commodity structure of imports are analyzed, the countries with the highest share of imports to Ukraine are identified and the reasons for changes in the volume of importation of goods by broad economic categories are revealed. Formalized statistics in the form of diagrams to determine structural shifts in imports. It is concluded that the country's import dependence is a hindering factor for national development. The essence of effective import policy in Ukraine and its influence on national development are determined. The key directions of transformation of the modern import policy of the state are offered.
Ukraine's imports were comparable. In order to understand the essence of an effective import policy in Ukraine and its impact on national development, it is necessary to study the prerequisites for the emergence of import dependence and the dynamics of foreign economic activity of national economic entities in the field of import.
The study identified that a change in import policy should begin with those sectors of economic activity that are most suited and capable of delivering the expected result in a short time. It has been determined that an effective import strategy will significantly reduce the volume of imported products and should stimulate the production of imported products at the national level.

Keywords: import; import policy; foreign trade; import substitution; transformation of import policy.

References

1. Fedorova V.A., Pryz O.V., Staniva K.M., Eksportno-importna stratehiya Ukrayiny yak chynnyk aktyvizatsiyi diyalʹnosti TNK, [Export-import strategy of Ukraine as a factor of activization of TNCs activity], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/
2. Mazaraki A., Melʹnyk T. (2012), Import ta perspektyvy importozamishchennya v Ukrayini, [Imports and prospects of import substitution in Ukraine], Derzhava ta ekonomika, pp. 5- 15.
3. Mazaraki A., Lagutin V. (2011), Rynok spozhyvchykh tovariv v Ukrayini: tendentsiyi pislya kryzy, [Consumer goods market in Ukraine: post-crisis trends], Ekonomika Ukrai'ny, Vol. 9, pp. 17–26.
4. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, [State Statistics Service of Ukraine], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny, [National Bank of Ukraine], Zovnishnya torhivlya tovaramy 2005-2018, available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19208314
6. Tochylin V. O., Ostashko T. O., Pustovojt O. V. (2009), Rynky realʹnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny: strukturnyy ta instytutsiynyy analiz, [Markets of the real sector of the Ukrainian economy: structural and institutional analysis], NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prognozuv. Kyiv, Ukraina, 640 P.
7. Skrypnychenko M. I. (2012), Faktory makroekonomichnoyi nestabilʹnosti v systemi modeley ekonomichnoho rozvytku, [Factors of macroeconomic instability in the system of models of economic development], monograph, NAN Ukrainy, In-t ekon. ta prognozuv. Kyiv, Ukraina, 720 P.
8. Filipenko A. S. (2008), Mizhnarodni torgivel'ni zv’jazky Ukrai'ny: genezys i struktura, [International Trade Relations of Ukraine: Genesis and Structure], Kyiv, Ukraina, 223 P.
9. Cygankova T. M. (2003), Global'na torgova systema: rozvytok intytutiv, pravyl, instrumentiv SOT, [Global trading system: development of WTO institutions, rules, instruments], Kyiv, Ukraine, 660 P.
10. Shnyrkov O. I., Kopijka V. V., Muravjov V. I. (2006), Ukraina – Jevropejs'kyj Sojuz: ekonomika, polityka, pravo, [Ukraine - European Union: Economy, Politics, Law], Kyiv, Ukraina., 268 P.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2839

Відомості про авторів

М. І. Макаренко

д. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносинНавчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

M. Makarenko

Doctor of Economics, ProfessorEducational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State University

ORCID:

0000-0002-6357-5317


К. В. Зеленська

магістрант,Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету

K. Zelenska

UndergraduateEducational and Scientific Institute of Business Technologies "UABS" Sumy State University

ORCID:

0000-0003-0982-704X

Як цитувати статтю

Макаренко М. І., Зеленська К. В. Сучасні детермінанти трансформації імпортної політики в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7303 (дата звернення: 21.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.7

Makarenko, M. and Zelenska, K. (2019), “Modern determinants of import policy transformation in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7303 (Accessed 21 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.