EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

THE PROJECT ESTIMATION TECHNIQUES’ APPROACHES
Z. Dvulit, K. Ilnytska

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.10

УДК: 657.92; 65

Z. Dvulit, K. Ilnytska

THE PROJECT ESTIMATION TECHNIQUES’ APPROACHES

Summary

Today, the quantity of digitized products development is growing rapidly. The number of the tech startups is increasing every day not only worldwide, but in Ukraine too. The Lviv region has been showing positive growth dynamics for several years in a row by the number of newly opened companies, which in turn indicates an increase in projects’ volume growth.
The IT-industry is a market whose competitiveness is increasing yearly, so it is becoming increasingly difficult to keep up with it. Despite the diversify experience, large companies in the Lviv market (Softserve, Global logic, Epam) can give in to their performance indicators, to the small emerging agencies. Therefore, there is a need to investigate the activities of software companies to understand better what indicators should be used to improve projects’ estimation and, to stay on the market at the expense of good reputation. Foreign experts believe that a reliable projects’ estimation is the key to its successful implementation and completion for all stakeholders.
Domestic enterprises are not fully acquainted with the cost estimation techniques or do not pay sufficient attention to them. Therefore, there is a need for detailed research and information on the peculiarities of that approaches in the informational technology industry.
The relevance of the topic is to study the main approaches to the cost estimation techniques of IT projects in the domestic market.
The article explores the main project cost estimation techniques at IT-industry. The comparative characteristic of top-down and bottom-up estimation methods is analyzed, to clarify the advantages and disadvantages of their implementation in small business activity.
The project database of the top branding agency named Qubstudio is analyzed for the applied comparison of the techniques mentioned above. Special attention is paid to the main factors such as scope, time, costs, quality, human resources and risks to accurately estimate the project's cost. The given examples show, that the successful estimation should take into account the informational needs of all project` stakeholders, who can control its cost anyway and anytime.

Keywords: estimation; project; IT-industry; techniques; costs; risks; scope.

References

1) Cohn, M. (2006), Agile estimating and planning, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
2) Sliger, M. (2010, October), Goodbye, scope creep – Hello agile!, PMI Global Congress, North America, Washington, DC, USA.
3) Caper Jones, (2007), Estimating Software Cost, Tata Mc–Graw Hill Edition.
4) Hareton, Leung and Zhang Fan, (2001), “Software Cost Estimation”, available at: https://www.researchgate.net/publication/2406503_Software_Cost_Estimation (Accessed 15 Oct 2019).
5) Mazur, I. I., Shapiro, V. D., (2007), Upravlinnia proektamy [Project management], 2nd ed, Kyiv, Ukraine, pp. 664 c.
6) Dichtilem, G. (2004), Upravlinnia proektamy [Project management], 1st ed, Biznes pressa, Kyiv, Ukraine.
7) Lviv IT Cluster (2018), “IT-cluster`s years’ research about Lviv IT
market”, available at : https://itcluster.lviv.ua/about-us/lviv/ (Accessed 20 Oct 2019).
8) Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The official Law of Ukraine “About national informatization program”, available at: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (Accessed 05 Oct 2019).
9) The official website of the Qubstudio branding agency (2019), available at: https://qubstudio.com/ (Accessed 11 Oct 2019).
10) Project Management Institute (2013), “PMBOK Guide Edition”, available at: http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/PMBOKGuide_5th_Ed.pdf (Accessed 18 Oct 2019).

З. П. Двуліт, К. О. Ільницька

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ПРОЕКТІВ

Анотація

В сучасному світі, розвиток цифрових продуктів стрімко зростає. Кількість технічних стартапів, збільшується з кожним днем не тільки у світі, а й в Україні зокрема. Львівський регіон показує позитивну динаміку росту вже кілька років поспіль, про що свідчать показники кількості створених нових компаній, а це, в свою чергу - збільшення обсягів проектів.
IT-індустрія – це ринок, конкурентноспроможність якого збільшується з кожним роком, тому втриматись на ньому стає дедалі складніше. Не дивлячись на широкий досвід, великі компанії на Львівському ринку (Softserve, Global logic, Epam) деколи можуть поступитись своїми показними ефективності, малим новоспеченим агенствам. Тому виникає потреба у дослідженні діяльності підприємств, які створють софт продукти, щоб краще зрозуміти, якими показними слід оперувати для покращення оцінки проектів, і, відповідно, втриматись на ринку за рахунок хорошої репутації.
Зарубіжні спеціалісти вважають, що достовірна оцінка проекту є запорукою успішного його реалізації та завершення, для всіх стейкхолдерів.
Вітчизняні підприємства не повністю ознайомлені, або ж не приділяють достатньої уваги на залученні основних технік для оцінки вартості майбутнього проекту. Відтак, вбачається потреба у детальному дослідженні та інформуванні щодо технік та їх особливостей оцінки вартості проектів у галузі інформаційних технологій.
Актуальність теми полягає у дослідженні основних підходів до оцінки вартості проектів в IT-галузі на вітчизняному ринку. Проведено порівняльну характеристику методів “зверху-вниз” та “знизу-вгору” для уточнення переваг та недолікіх їх імплементації у діяльність малого підприємства.
Проаналізовано діяльність брендингового агентства Qubstudio, на предмет кількості реалізованих проектів та їх вартості за останні 4 роки діяльності з 2016 до 2019 рр. Особливу увагу приділено основним чинникам, які закладені у формуванні вартості проектів, зокрема: обсяг роботи, час, витрати, якість, людські ресурси та ризики. Проведене дослідження дало змогу ідентифікувати те, що успішність в оцінюванні вартості проектів передбачає охоплення інформаційних потреб всіх зацікавлених осіб проекту, які можуть контролювати його вартість в різний спосіб та термін.

Ключові слова: оцінка; проект; IT-галузь; техніки; витрати; ризики; об'єм роботи.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 3584

Відомості про авторів

Z. Dvulit

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Foreign Trade and Customs, Lviv Polytechnic National University, Lviv

З. П. Двуліт

д. е. н., доцент, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ORCID:

0000-0002-2356-5835


K. Ilnytska

st. of 2nd year of magister, Lviv Polytechnic National University, Lviv

К. О. Ільницька

студентка 2-го курсу магістратури, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

ORCID:

0000-0002-2157-1422

Як цитувати статтю

Dvulit, Z. and Ilnytska, K. (2019), “The project estimation techniques’ approaches”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7306 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.