EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА
В. В. Луцяк, Н. В. Пришляк, Д. М. Токарчук, І. А. Семчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.12

УДК: 303.832:332.365:338.43

В. В. Луцяк, Н. В. Пришляк, Д. М. Токарчук, І. А. Семчук

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВИРОБНИЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ БІОПАЛИВА

Анотація

Ринок біопалива в світі стрімко розвивається, що слугує причиною підвищення інтересу до біоенергетики в Україні. Нині біопаливо має ряд переваг перед викопними видами палива зокрема за ціною, розвитком пов’язаних видів діяльності, забезпеченням стійкого розвитку, енергетичною автономією та новими ринками для вітчизняних сільськогосподарських культур. При цьому, перспективи біоенергетики в Україні досліджені не достатньо, а концепція потенціалу виробництва та використання біопалива в Україні потребує перегляду. В даній роботі здійснено експериментальне дослідження групи сільськогосподарських підприємств Вінницької області з метою визначення потенціалу, обізнаності та сучасного стану використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств. Для проведення дослідження використано змішаний метод. Основним інструментом в дослідженні виступила розроблена анкета, відповіді на питання якої покликані описати сучасний потенціал сільськогосподарських підприємств щодо виробництва та використання ними біопалива. Розробка анкети супроводжувалась висуненням гіпотез. Дане дослідження лягає в основу комплексного дослідження стану потенціалу виробництва і використання біопалива сільськогосподарськими підприємствами в Україні. Результати анкетування, проведеного у сільськогосподарських підприємствах, що переважно виробляють продукцію рослинництва, підтвердили, що питомі витрати сільськогосподарських підприємств на паливно-енергетичні ресурси залишаються досить високими. При цьому, в сільськогосподарських підприємствах в результаті основного виду діяльності створюються різноманітні відходи, що мають значний потенціал для виробництва біопалива. Подальших досліджень потребує визначення джерел гною тварин на сільськогосподарських підприємствах та напрямів його використання. Відповіді керівників досліджених підприємств є суперечливими в частині того, що деякими підприємствами фактично здійснюється виробництво біопалива, але прямо ними про це не повідомляється. Подальших досліджень потребує встановлення рівня наявних знань та здатностей їх застосування у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах в сфері виробництва та використання біопалива. В подальших дослідженнях планується розширення географії проведення анкетування, створення репрезентативної вибірки уточнення гіпотез, їх перевірка та встановлення кореляції між різними показниками потенціалу виробництва і використання біопалива.

Ключові слова: Потенціал; біопаливо; дослідження; експеримент; анкетування; перспективи.

Література

1. Alise, M.A., and Teddlie, C. (2010), A continuation of the paradigm wars? Prevalence rates of methodological approaches across the social/behavioral sciences, Journal of Mixed Methods Research, 4(2), pp. 103-126.
2. Guo M., Song W., Buhain J. (2015), Bioenergy and biofuels: History, status, and perspective, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42, pp. 712–725. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.013.
3. International Energy Agency. (2019), Tracking Clean Energy Progress, [Online], Transport biofuels, avilible at: https://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/ (Accessed 21 Oct 2019).
4. Kaletnik, G. and Pryshlyak, V. (2010), Biofuels: the Efficiency of Production and Consumption in the Agriculture Sector of Ukraine, K: Agricultural Science, 327 p.
5. Kaletnik, G., Prutska, O., Pryshliak, N. (2014), Resource potential of bioethanol and biodiesel production in Ukraine, Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 3. 10.2478/vjbsd-2014-0002
6. Klymchuk, O. (2015), Legal regulation of the biofuels production: international experience and problems in Ukraine, Global and National Problems of Economics, Vol. 3, pp. 107-110.
7. Koliadenko, S. and Koliadenko, D. (2016), Problems And Perspectives of Biofuels Market Development in Ukraine And in the world, The Institute of the Bioenergy Plants and Sugar Beets, Vol. 19, pp. 195-198.
8. Mertens, D. M. (2011), Publishing Mixed Methods Research, Journal of mixed methods research, 5(1), pp. 3-6.
9. Oosterveer P., Mol, A. (2010), Biofuels, trade and sustainability: a review of perspectives for developing countries, Biofuels, Bioproducts and Biorefining, Vol. 4., Is. 1., pp. 66-76. https://doi.org/10.1002/bbb.194.
10. Romeu-Dalmau, C., Gasparatos, A., von Maltitz, G., Graham, A., Almagro-Garcia, J., Wilebore, B., Willis, K. J. (2016), Impacts of Land Use Change due to Biofuel Crops on Climate Regulation Services: Five Case Studies in Malawi, Mozambique and Swaziland, Biomass and Bioenergy, Vol. 114., pp. 30-40. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.05.011.
11. Tashakkori, A. and Teddlie, C. (2010), Epilogue: current developments and emerging trends in integrated research methodology, Sage Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, Sage, California, pp. 803-826.
12. Trade and Development Report. (2018), UNCTAD’s positon on biofuel policies and the global food crisis, [Online], avilible at: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2227 (Accessed 21 Oct 2019).
13. Zulauf, C., Prutska, O., Kirieieva, E., Pryshliak, N. (2018). Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine, Problems and Perspectives in Management, 16, pp. 83-90.
14. Аналіз потенціалу, обізнаності та сучасного стану використання відходів сільського господарства для забезпечення енергетичної автономії аграрних підприємств. (2019). Онлайн анкета. Survio, [Online], avilible at: https://www.survio.com/survey/d/K5W7T9D8A3G3B8Q3L (Accessed 21 Oct 2019).
15. Калетник Г. М. (2008). Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія. Київ: Аграрна наука, 464 с.
16. Калетник Г. М. (2009). Енергозабезпеченість, енергетичні культури та ринок біосировини, біопалив в Україні, Інвестиції: практика та досвід, № 22, C. 30-32.

V. V. Lutsiak, N. V. Pryshliak, D. M. Tokarchuk, I. A. Semchuk

RESEARCH ON THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF VINNYTSIA REGION IN THE PRODUCTION AND USE OF BIOFUELS

Summary

The world biofuels market is developing rapidly, which is the reason for increasing interest to bioenergy in Ukraine. Biofuels now have a number of advantages over fossil fuels, in particular in terms of price, development of related activities, sustainable development, energy autonomy and new markets for domestic crops. At the same time, the prospects of bioenergy in Ukraine have not been sufficiently explored, and the concept of potential for biofuel production and use in Ukraine needs to be revised. In the given paper an experimental study of a group of agricultural enterprises in Vinnytsia region is carried out in order to determine the potential, awareness and current state of agricultural waste utilization to ensure energy autonomy of agricultural enterprises. A mixed method was used for the study. The main tool in the study was a developed questionnaire which answers are intended to describe the current potential of agricultural enterprises for the production and use of biofuels. The development of the questionnaire was accompanied by the developed hypothesis. This research is the basis for a comprehensive study of the state of biofuel production and utilization by agricultural enterprises in Ukraine. The results of a survey conducted at agricultural enterprises, mainly producing crop products, confirmed that the specific costs of agricultural enterprises for fuel and energy resources remain quite high. However, as a result of the main activity, agricultural enterprises generate a variety of wastes that have significant potential for biofuel production. Further research needs to identify the sources of animal manure at farms and the ways in which they are used. The responses of the managers of the surveyed enterprises are controversial in that some enterprises actually produce biofuels but are not directly inform about it. Further research needs to establish the level of available knowledge, sources of this knowledge and ability to apply obtained knowledge at domestic agricultural enterprises for production and use of biofuels. Further research plans to expand the geography of the survey, create a representative sample, specification of hypotheses, test hypotheses and establish correlations between different indicators of production potential and use of biofuels.

Keywords: Potential; biofuels; research; experiment; questionnaire; prospects.

References

1. Alise, M.A., and Teddlie, C. (2010), A continuation of the paradigm wars? Prevalence rates of methodological approaches across the social/behavioral sciences, Journal of Mixed Methods Research, 4(2), pp. 103-126.
2. Guo M., Song W., Buhain J. (2015), Bioenergy and biofuels: History, status, and perspective, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 42, pp. 712–725. https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.10.013.
3. International Energy Agency. (2019), Tracking Clean Energy Progress, [Online], Transport biofuels, avilible at: https://www.iea.org/tcep/transport/biofuels/ (Accessed 21 Oct 2019).
4. Kaletnik, G. and Pryshlyak, V. (2010), Biofuels: the Efficiency of Production and Consumption in the Agriculture Sector of Ukraine, K: Agricultural Science, 327 p.
5. Kaletnik, G., Prutska, O., Pryshliak, N. (2014), Resource potential of bioethanol and biodiesel production in Ukraine, Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, 3. 10.2478/vjbsd-2014-0002
6. Klymchuk, O. (2015), Legal regulation of the biofuels production: international experience and problems in Ukraine, Global and National Problems of Economics, Vol. 3, pp. 107-110.
7. Koliadenko, S. and Koliadenko, D. (2016), Problems And Perspectives of Biofuels Market Development in Ukraine And in the world, The Institute of the Bioenergy Plants and Sugar Beets, Vol. 19, pp. 195-198.
8. Mertens, D. M. (2011), Publishing Mixed Methods Research, Journal of mixed methods research, 5(1), pp. 3-6.
9. Oosterveer P., Mol, A. (2010), Biofuels, trade and sustainability: a review of perspectives for developing countries, Biofuels, Bioproducts and Biorefining, Vol. 4., Is. 1., pp. 66-76. https://doi.org/10.1002/bbb.194.
10. Romeu-Dalmau, C., Gasparatos, A., von Maltitz, G., Graham, A., Almagro-Garcia, J., Wilebore, B., Willis, K. J. (2016), Impacts of Land Use Change due to Biofuel Crops on Climate Regulation Services: Five Case Studies in Malawi, Mozambique and Swaziland, Biomass and Bioenergy, Vol. 114., pp. 30-40. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2016.05.011.
11. Tashakkori, A. and Teddlie, C. (2010), Epilogue: current developments and emerging trends in integrated research methodology, Sage Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research, Sage, California, pp. 803-826.
12. Zulauf, C., Prutska, O., Kirieieva, E., Pryshliak, N. (2018). Assessment of the potential for a biofuels industry in Ukraine, Problems and Perspectives in Management, 16, pp. 83-90.
13. Analysis of the potential, awareness and current state of use of agricultural waste to ensure energy autonomy of agricultural enterprises. (2019), Online quastionare. Survio, [Online], avilible at: https://www.survio.com/survey/d/K5W7T9D8A3G3B8Q3L (Accessed 21 Oct 2019).
14. Kaletnik, G. (2008). Rozvytok rynku biopalyv v Ukraini: monohrafiia [Biofuel market development in Ukraine: monohrafiia], Kyiv: Agrarin science.
15. Kaletnik, G. (2009). “ Energy supply, energy crops and bio-raw materials market, biofuels in Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, № 22, pp. 30-32.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 2869

Відомості про авторів

В. В. Луцяк

д. е. н., доц., завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу,Вінницький національний аграрний університет

V. V. Lutsiak

ORCID:

0000-0002-6045-6486


Н. В. Пришляк

к. е. н., доц., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

N. V. Pryshliak

ORCID:

0000-0002-0544-1441


Д. М. Токарчук

к. е. н., доц., доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

D. M. Tokarchuk

ORCID:

0000-0001-6341-4452


І. А. Семчук

заступник директора з навчальної роботи Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету

I. A. Semchuk

ORCID:

0000-0001-6351-7128

Як цитувати статтю

Луцяк В. В., Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Семчук І. А. Дослідження потенціалу сільськогосподарських підприємств вінницької області щодо виробництва та використання біопалива. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7308 (дата звернення: 18.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.12

Lutsiak, V. V., Pryshliak, N. V., Tokarchuk, D. M. and Semchuk, I. A. (2019), “Research on the potential of agricultural enterprises of vinnytsia region in the production and use of biofuels”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7308 (Accessed 18 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.