EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.42

УДК: 005.962:005.584

C. В. Мішина, О. Ю. Мішин

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТРОЛІНГУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Уточнено сутність понять “контролінг” та “контролінг персоналу” на засадах поєднання процесного, системного, структурного, функціонального та цільового підходів. Розкрито сутність використання як окремих підходів до трактування контролінгу персоналу, так і їх поєднання. Обґрунтовано доцільність розуміння контролінгу персоналу як системи інформаційно-аналітичної підтримки процесу прийняття рішень в сфері планування, аналізу, мотивації, координації та контролю HR-процесів з метою підвищення ефективності використання персоналу. Запропоновано систематизовану багатокритеріальну класифікацію контролінгу персоналу за такими ознаками: метою здійснення; часовою ознакою; ступенем відповідності плановим завданням; просторовою ознакою, ступенем охоплення та функціональною ознакою. Обґрунтовано особливості організації контролінгу персоналу на вітчизняних підприємствах на засадах логістичного підходу. Уточнено перелік та сутність функцій контролінгу персоналу. Уточнено концептуальні засади впровадження контролінгу персоналу на українських підприємствах. Удосконалено науково-методичний підхід щодо формування системи контролінгу персоналу за рахунок виділення цільової, основних і допоміжних підсистем контролінгу; виокремлення підсистеми інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття рішень в управлінні персоналом та встановлення взаємозв’язків між виділеними підсистемами. Цільову підсистему становить визначення мети, завдань, принципів, об’єктів та суб’єктів контролінгу персоналу. Серед основних підсистем контролінгу персоналу виділено: управління вхідними, вихідними, зовнішніми та внутрішніми інформаційними потоками, що опосередковують HR-процеси на підприємствах та в організаціях. Допоміжні підсистеми виділено за функціями контролінгу персоналу, серед яких: планування, аналіз, мотивація, координація та контроль HR-процесів. Розглянуто сутність та створено систематизований перелік вхідних, вихідних, зовнішніх та внутрішніх інформаційних потоків, що опосередковують HR-процеси на українських підприємствах. Обґрунтовано перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямі.

Ключові слова: інформаційні потоки; контролінг; контролінг персоналу; управління персоналом; HR-процеси.

Література

1. Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : монографія / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 238 с.
2. Варфоломєєва К. О. Сутність і значення інформаційного потенціалу контролінгу в системі управління підприємством / К. О. Варфоломєєва // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 3 (53). – С. 40–42.
3. Гасило О. О. Контролінг управління персоналом підприємств / О. О. Га¬сило // Торгівля і ринок України : Тем. зб. наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Вип. 25. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. Т. 1. – С. 369-374.
4. Давидович І. Є. Контролінг : [навч. посібн.] / І. Є. Давидович. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 552 с.
5. Еронин В. А. Комплексная система диагностического анализа в управлении персоналом организации [Электронный ресурс] / В. А. Еронин // Электронные публикации. – ВГУ. – 2007. – № 18. – Ч.2. – Режим доступу: http://journal.vlsu.ru|index.php?id=735 5.
6. Зелікман В. Д. Контролінг : конспект лекцій / В. Д. Зелікман. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2008. – 45 с.
7. Ковалев С. В. Система контроллинга персонала промышленной организации / С. В. Ковалев. – Москва : КНОРУС, 2010. – 264 с.
8. Контролінг для менеджерів : навч. посібн. / І. А. Маркіна, О. М. Таран-Лала, М. В. Гунченко та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
9. Лиходєдова О. В. Контролінг персоналу: сутність та особливості на сучасному етапі / О. В. Лиходєдова. – Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 304 – 306.
10. Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. Аудит, контроллинг и оценка расходов на персо-нал: учеб.-прак. пос. /Е.А. Митрофанова, А. В. Софиенко; под ред. А. Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2013. – 80 с.
11. Михайлова А. В. Развитие кадрового контроллинга в системе управления персоналом организации: дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / А. В. Ми¬хайлова. – Москва: Б. и., 2006. – 252 с.
12. Олицька Т. А. Методологічні особливості контролінгу персоналу в організації / Т. А. Олицька, Н. П. Базалійська // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2013. – Т. 18. – Вип. 4/2. – С. 196 – 199.
13. Панченко Г. С. Контролінг формування та використання людських ресурсів: дис. канд. екон. наук : 08.00.07 / Г. С. Панченко – Донецьк: Б. в., 2008. – 214 с.
14. Смирнова Л. Д. Механізм гнучкого контролінгу в управлінні виробничо-господарськими системами : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економіки” / Л. Д. Смирнова. – Донецьк: Б. в., 2003. – 16 с.
15. Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Л.А. Суха¬рева, С.Н. Петренко. – Київ : Эльга, Ника-Центр, 2002. – 208 с.
16. Терещенко О.О. Концепція фінансового контролінгу в Україні / О.О. Те¬рещенко// Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. спец. вип., присвяч. Міжнар. наук.-практ. конф. «Контролінг у бізнесі: теорія і практика». – Київ : КНТЕУ, 2008. – С.12–18.
17. Ценклер Н. І. Методичні підходи до формування моделі кадрового контролінгу // Науковий вісник Ужгородського університету. –2015. – Вип. 1 (45). – Т. 2. – С. 269 – 272.
18. ISO 9000: 2001 «Державний стандарт України «Системи управління якістю. Основні положення та словник». – К.: Держстандарт України, 2001. – 27 с.

S. V. Mishyna, О. Y. Mishyn

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASES FOR IMPLEMENTING CONTROL OF PERSONNEL AT DOMESTIC ENTERPRISES

Summary

The essence of the concepts of "controlling" and "controlling of personnel" is clarified on the basis of a combination of process, system, structural, functional and target approaches. The essence of the use of both individual approaches to the interpretation of personnel controlling and their combinations is explained. The expediency of understanding personnel controlling as a system of information and analytical support for the decision-making process in the field of planning, analyzing, motivating, coordinating and controlling HR processes with the aim of increasing the efficiency of personnel use is substantiated. A systematized multi-criteria classification of personnel controlling was proposed according to the following criteria: implementation goals; time indication; the degree of compliance with the planned tasks; spatial trait, extent of coverage and functional trait. The features of the organization of personnel controlling in domestic enterprises on the basis of a logistic approach are substantiated. The list and essence of the functions of controlling personnel has been clarified. The conceptual framework for the introduction of personnel controlling in Ukrainian enterprises has been clarified. The scientific and methodological approach to the formation of the personnel controlling system has been improved by distinguishing: target, main and auxiliary controlling subsystems; subsystems of information and analytical support for decision-making in personnel management; and establish the relationship between the selected subsystems. The target subsystem is the definition of goals, objectives, principles, objects and subjects of controlling the staff. Among the main subsystems of personnel controlling, there are: management of incoming, outgoing, external and internal information flows that accompany HR processes in enterprises and organizations. Auxiliary subsystems are allocated according to the functions of controlling personnel, among which are: planning, analysis, motivation, coordination and control of HR-processes. The essence of incoming, outgoing, external and internal information flows that accompany HR-processes in Ukrainian enterprises is considered and a systematic list of them is created. The prospects for further scientific research in this direction are substantiated.

Keywords: information flows; controlling; controlling personnel; personnel management; HR-processes.

References

1. Balabanova, L. V. and Stel'mashenko, O. V. (2010) Stratehichne upravlinnia personalom pidpryiemstva v umovakh rynkovoi ekonomiky : monohrafiia [Strategic personnel management in a market economy: monograph], DonNUET, Donets'k, Ukraine.
2. Varfolomieieva, K. O. (2010) “The essence and significance of information controlling power in the enterprise management system”, Visnyk ZhDTU, no. 3 (53), рр. 40–42.
3. Hasylo, O. O. (2008) “Controlling the personnel management staff”, Torhivlia i rynok Ukrainy : Tem. zb. nauk. prats' z problem torhivli i hromads'koho kharchuvannia, vol. 25, T. 1., рр. 369 – 374.
4. Davydovych, I. Ye. (2008) Kontrolinh [Controlling], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Eronin, V. A. (2007) “Complete system diagnostic analysis of the management staff of the organization”, Jelektronnye publikacii. VGU, [Online] no. 18, T.2, available at: http://journal.vlsu.ru|index.php?id=735 5 (Accessed 4 Aug 2019).
6. Zelikman, V. D. (2008) Kontrolinh [Controlling], NMetAU, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
7. Kovalev, S. V. (2010) Sistema kontrollinga personala promyshlennoj organizacii [System controlling personnel industrial organization], KNORUS, Moscow, Russia.
8. Markina, I. A., Taran-Lala, O. M. and Hunchenko, M. V. (2013) Kontrolinh dlia menedzheriv [Controlling for Managers], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
9. Lykhodiedova, O. V. (2010) “Controlling personnel: the nature and characteristics at the present stage”, Ekonomichnyj analiz, vol. 7, рр. 304 – 306.
10. Mitrofanova, E. A. and Sofienko, A. V. (2013) Upravlenie personalom: teorija i praktika. Audit, kontrolling i ocenka rashodov na personal [Human Resource Management: Theory and Practice. Audit, controlling and personnel costs assessment], Prospekt, Moscow, Russia.
11. Mykhajlova, H. V. (2006) “Development of personnel controlling in the personnel management system of the organization”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and national economy management (by branches and fields of activity), Moscow, Russia.
12. Olyts'ka, T. A. and Bazalijs'ka, N. P. (2003) “Methodological features controlling personnel in the organization, Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova, vol. 4/2, T. 18, рр.196 – 199.
13. Panchenko H. S. (2008) “Controlling the formation and use of human resources”, Abstract of Ph.D. dissertation, Demography, labor economics, social economics and politics, Donetsk National University, Donets'k, Ukraine.
14. Smyrnova, L. D. (2003) “The mechanism of flexible controlling in the management of production and economic systems”, Ph.D. Thesis, Оrganization management, planning and economic regulation, Donetsk National University, Donets'k, Ukraine.
15. Suhareva, L.A. and Petrenko, S. N. (2002) Kontrolling – osnova upravlenija biznesom [Controlling – the basis of business management], Jel'ga, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine.
16. Tereschenko, O. O. (2008) “Concept of financial controlling in Ukraine”, Zbirka dopovidej “Formuvannia rynkovoi ekonomiky” na Mizhnarodnij naukovo-praktychnij konferentsii [Formation of a market economy], Mizhnarnarodnа naukovo-praktychnа konferentsіiа “Kontrolinh u biznesi: teoriia i praktyka” [International scientific and practical conference “Controlling in business: theory and practice”], Kiev National University of Trade and Economics, Ukraine, pp. 12 – 18.
17. Tsenkler, N. I. (2015) “Methodological approaches to the formation of a model cadre controlling”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 1 (45), T. 2, рр. 269 – 272.
18. State Standard of Ukraine (2001) “ISO 9000: 2001 “Systemy upravlinnia iakistiu. Osnovni polozhennia ta slovnyk” [ISO 9000: 2001 “Quality Management Systems. The main provisions and vocabulary”], Derzhstandart, Кyiv, Ukraine.

№ 10 2019

Дата публікації: 2019-10-31

Кількість переглядів: 445

Відомості про авторів

C. В. Мішина

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та соціальних наук Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

S. V. Mishyna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Department of Economic and Social Sciences, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-4925-5998


О. Ю. Мішин

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, м. Харків

О. Y. Mishyn

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv

ORCID:

0000-0003-1687-4805

Як цитувати статтю

Мішина C. В., Мішин О. Ю. Науково-практичні засади впровадження контролінгу персоналу на підприємствах. Ефективна економіка. 2019. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7313 (дата звернення: 29.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.42

Mishyna, S. V. and Mishyn, О. Y. (2019), “Scientific and practical bases for implementing control of personnel at domestic enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7313 (Accessed 29 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.10.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.